Home Kültür Sanat Müzik Johann Sebastian Bach | Barok Dönemin Büyük Yaratıcısı | Belgesel
Johann Sebastian Bach | Barok Dönemin Büyük Yaratıcısı | Belgesel

Johann Sebastian Bach | Barok Dönemin Büyük Yaratıcısı | Belgesel

464
0

Johann Sebas­tian Bach Eisenach’ta doğdu (21 Mart 1685-28 Tem­muz 1750). Barok döne­min en ünlü ve önemli bes­te­ci­si­dir. Alman tarzı Barok müziği, İtalya ve Fransa’dan aldığı ritim, form­lar ve yapı­larla bir­leş­tirdi. Müzi­ğin tek­nik yapı­sına hâki­mi­yeti ve ente­lek­tüel kişi­liği saye­sinde büyük say­gın­lık kazandı ve ken­di­sin­den son­raki bes­te­ci­leri de etki­ledi. 19. yy’da müziği tek­rar ön plana çıkana kadar çok bilin­me­miş ama son­ra­sında dünya çapında ün kaza­na­mış­tır. Gel­miş geç­miş en büyük bes­te­ci­ler­den biri ola­rak kabul edil­mek­te­dir.

Nere­deyse bütün birey­leri müzis­yen ola­rak yetiş­miş bir aile­nin bireyi olan Johann Sebas­tian Bach, aile­nin en başa­rılı bes­te­cisi oldu ve öteki birey­ler ile kar­şı­laş­tı­rı­la­ma­ya­cak kadar büyük bir sanatçı ola­rak kabul edildi. Bach dokuz yaşın­day­ken anne­sin, on yaşın­day­ken baba­sını kay­betti ve bunun üze­rine abisi Johan Chris­toph Bach tara­fın­dan büyü­tüldü. Bach’ın dik­kat çek­meye baş­la­dığı ilk görevi Sak­sonya-Weimar dükü­nün orkest­ra­sında keman­cı­lık yap­maya baş­la­ma­sı­dır. Daha sora­sında Arnstadt’da org­cu­luk yap­tıve orgu kendi kişi­sel tar­zına göre çalışı kilise yöne­ti­mi­nin hoşuna git­me­diği için eleş­ti­ri­ler aldı. 1707’de ise Arnstadt’ı terk ede­rek, Mühlhausen’deki Bla­sius kili­se­sinde org­cu­luk yap­maya baş­ladı, burada kendi akra­bası olan Maria Bar­bara ile evlendi.

Hızla yük­se­len ve tanın­maya baş­la­yam Bach, 1708’de Weimar sara­yı­nın org­çu­luğu ile oda müzik­çi­liği göre­vine, 1714 yılında ise saray orkest­ra­sı­nın birinci keman­cı­lı­ğına atandı. Bach 1717’de Samuel Drese’den açı­lan Weimar sarayı kapel usta­lı­ğına ken­di­si­nin geti­ril­me­yi­şine çok sinir­lendi ve öfke­sini o kadar şid­detle açığa vurdu ki, Weimar dükü onu dört hafta hap­setti. Bu ola­yın ardın­dan Bach yine 1717 yılında, Anhalt dükü Leopold’un Köthen’deki sara­yında oda müziği şef­liği göre­vini yap­maya baş­ladı. Köthen’de org olma­dığı için yal­nızca orkestra ve oda müziği bes­te­le­meye baş­ladı. Zaten Bach’ın müzi­kal yaşa­mına bakıl­dı­ğında, aldığı görev­ler­den dolayı yara­tı­cı­lığı hep kısıt­lan­mış ve yara­tı­cı­lığı etki­len­miş­tir. Bach’ın en önemli eser­le­rin­den biri ola­rak kabul edi­len Bra­den­burg Kon­çer­to­ları bu dönemde yazıl­mış­tır.

Bach’ın git­tikçe şid­det­le­nen has­ta­lık­ları ken­di­sini endi­şe­len­dir­meye baş­la­mıştı. Yaşa­dığı has­ta­lık­ları aşmak için iki kat çalış­maya baş­la­yan bes­te­ciye ilaç­ları da yeter­siz kaldı. Özel­likle göz­le­rin­den eski­den beri rahat­sız­lık yaşa­yan Bach, artık nota­ları kop­ya­la­mak­tan yorul­muş ve gör­mekte zor­luk yaşı­yordu. 1749’ta göz­le­rin­den geçir­diği ame­li­ya­tın başa­rı­sız olması sonucu bütü­nüyle kör oldu ama çalış­ma­la­rını sür­dürdü. Son koral müzi­ğini hazır­la­yan Bach, korale, “En büyük sıkın­tı­lara düş­tü­ğü­müzde” söz­leri ile baş­ladı ama öle­ce­ğini his­set­tiği dönem kora­lin başına, “Tan­rım işte katına çık­tım” cüm­le­sini ekledi. Johann Sebas­tian Bach, 28 Tem­muz 1750 akşamı haya­tını kay­betti.

(464)

Yorumlar