Home Bilgi Bankası Kızıl Ordu Korosu'nun 88 Yıllık Müzik Yolculuğu
Kızıl Ordu Korosu'nun 88 Yıllık Müzik Yolculuğu

Kızıl Ordu Korosu'nun 88 Yıllık Müzik Yolculuğu

295
0

Tra­jik bir uçak kaza­sına kur­ban giden Kızıl Ordu Korosu, Sov­yet­ler Bir­liği Kızıl Ordusu’nun resmi korosu. Koro ele­man­ları 25 Ara­lık 2016 günü Rusya’nın Soçi ken­tin­den hava­la­nan askeri uçakla Suriye’nin Laz­kiye ken­tine yeni yıl kut­lama etkin­lik­leri için gidi­yordu. Uçak­ları hava­lan­dık­tan kısa bir süre sonra Karadeniz’e düştü.

Türkiye’de de bir­çok kon­ser veren Kızıl Ordu Korosu, en son Rusya ile Tür­kiye ara­sın­daki dip­lo­ma­tik iliş­ki­le­rin 95. yılı nede­niyle 14 Hazi­ran 2015’te sah­neye çık­mış ve Tarkan’ın “Şıkı­dım”, Barış Manço’nun “Genç Osman” gibi şar­kı­ları da yorum­la­mıştı.

Koro erkek koro ele­man­ları, orkestra ve dans gru­bun­dan olu­şu­yor. Rusya’nın halk şar­kı­la­rın­dan, kilise müzik­le­rine, opera arya­la­rın­dan popü­ler müzik­lere kadar uza­nan geniş bir yel­pa­zede eser­ler icra edi­yor­lar.

Bun­la­rın ara­sında “Kat­yuşa”, “Kalinka”, “Pol­yuşko Polye”, “Ker­nina” ve “Ave Maria” en bili­nen­le­rin­den. Sov­yet­ler Birliği’nin dağıl­ma­sında sonra da Rusya’da ve başka ülke­lerde kon­ser­ler ver­meye devam etti­ler.

kizilordukorosu1

Kızıl Ordu Korosu’nun ölene kadar şef­li­ğini yap­mış olan Alek­sandr Alek­sand­rov, Sov­yet­ler Bir­liği Marşı’nı bes­te­le­mişti. Sov­yet­ler Bir­liği Marşı söz­leri değiş­ti­ri­le­rek bugün Rusya Ulu­sal Marşı ola­rak kul­la­nı­lı­yor. Koro­nun resmi adı­nın önünde Alek­sandr Aleksandrov’un ismi yer alı­yor.

Koro, Mos­kova Mer­kez Ordu Kulübü’nde 1928 yılında kuruldu. Kızıl Ordu Korosu adı altında on iki asker, bir vokal, bir akor­deon, iki dansçı ve bir anla­tıcı bulu­nu­yordu. 1933’te koro 300 kişiye ulaştı, 1990’lı yıl­larda koro üye sayısı 80’e indi­ril­mişti. Kazada 64 üyesi uçakta bulu­nu­yordu.

İlk resmi gös­te­ri­le­rini 12 Ekim 1928’de Orkest­ra­nın 1929 yılında koro Sov­yet­ler Birliği’nin Uzak Doğu böl­ge­sinde demir­yolu inşa eden asker­leri ziya­ret ede­rek verdi. II. Dünya Savaşı sıra­sında Sov­yet Cepheleri’nde, hava­alan­la­rında has­ta­ne­lerde asker­lere ve halka moral ver­mek için 1500’ün üstünde gös­teri yap­tı­lar.

Alek­sandr Aleksandrov’un 1946 yılında ölü­mün­den sonra oğlu Boris Alek­sand­rov koro­nun yöne­ti­mini başarı ile devam ettirdi. 1987’de son emek­li­li­ğin­den önce Koro’ya Dünya turu sıra­sında şef­lik yaptı. 2003’den günü­müze kadar koroya Vyac­hes­lav Korobko şef­lik yapı­yordu.

Bu arada Koro’nun baş­vo­kali Vadim Ananyev’in son anda uçağa bin­mek­ten vaz­ge­çe­rek hayatta kal­dığı açık­landı.

Rus­sia Today’e konu­şan Rus piya­nist Denis Mat­su­yev, “Alek­sand­rov korosu tüm dün­yada kül­tü­rü­müzü yan­sı­tan eşsiz bir top­lu­luktu. Ver­dik­leri kon­ser­ler her zaman büyü­le­yi­ciydi. Tra­je­diyi yorum­la­mak çok zor, içi­mizi acı­tı­yor. Koro­da­ki­le­rin çoğunu biz­zat tanır­dım. Aile­leri ve yakın­la­rına baş­sağ­lığı dili­yo­rum” dedi.

Mat­su­yev ayrıca, koro­daki baş­vo­kal Vadim Ananyev’in de çocu­ğu­nun doğ­ması nede­niyle son anda uçağa bin­mek­ten vaz­geç­ti­ğini ve ölmek­ten kur­tul­du­ğunu belirtti.

(Bianet)

(295)

Yorumlar