Home Bilgi Bankası Doğa Köpekbalığı Çeteleri | Belgesel
Köpekbalığı Çeteleri | Belgesel

Köpekbalığı Çeteleri | Belgesel

48
0

Bütün Suların Hâkimi

Nati­onal Geog­rap­hic Wild tara­fın­dan hazır­la­nan bel­ge­selde yet­ki­li­ler, bir dönem Syd­ney kıyı­la­rında köpek­ba­lığı sal­dı­rı­la­rı­nın art­ma­sı­nın nede­nini araş­tı­rı­yor­lar. Büyük beyaz köpek­ba­lık­ları ve boğa köpek­ba­lık­la­rı­nın avlanma böl­gesi haline gelen Syd­ney kıyı­la­rında sal­dırı riski gide­rek artar­ken Avust­ral­ya­lı­lar büyük panik içinde kal­mış­lardı. Yaşa­nan sal­dı­rı­la­rın ardın­dan bir grup köpek balığı dav­ra­nış uzmanı olan deniz biyo­loğu, süreci bilim­sel ola­rak araş­tır­maya karar veri­yor. Geliş­miş sis­tem­ler kul­la­na­rak bilim­sek veri­leri ince­le­yen uzman­lar, sal­dı­rı­la­rın ardın­daki gize­min peşine düşü­yor­lar.

Köpek­ba­lık­ları Hak­kında

Hem tuzlu hem tatlı suda yaşa­ya­bi­len köpek­ba­lık­ları 350’den fazla türüyle nere­deyse tüm dünya sula­rına yayıl­mış­tır. En büyük türü olan balina köpek­ba­lığı hari­cin­deki nere­deyse tüm tür­leri etçil­dir. Bir­kaç türü dışında, hare­ket­siz kal­dık­la­rında solu­num yapa­ma­yan ve etki­siz hale gelen köpek­ba­lık­ları, bu yüz­den devamlı hare­ket halinde olmak zorun­da­dır.

İske­let sis­tem­leri tama­men kıkır­dak­tan olu­şur ve kemik barın­dır­maz. Vücut­ları çok sağ­lam ve sert­tir. Orta­lama yaşam süre­leri 25 yıl olan köpek­ba­lık­la­rı­nın gebe­lik süre­leri sise 9-24 ay ara­sı­dır. Hava kese­leri bulun­ma­dı­ğın­dan suyu ağız­la­rın­dan ala­rak, vücut­la­rı­nın yan­la­rında bulu­nan sıralı solun­gaç yarık­la­rın­dan pom­pa­lar­lar. Bat­ma­mak ve nefes ala­bil­mek için devamlı hare­ket halin­de­dir­ler.

En teh­li­keli ve nam sal­mış tür­le­rin­den olan büyük beyaz köpek­ba­lığı dün­ya­daki bütün ılı­man sularda yaşa­ya­bi­lir. Boy­ları 7 met­reye kadar ula­şa­bil­mek­te­dir. Çok güçlü kesici ve par­ça­la­yıcı diş­lere sahip­tir­ler. Eğer bu diş­ler­den biri koparsa yerine yenisi çık­mak­ta­dır. Oldukça geliş­miş bir avcı olan büyük beyaz­lar, 100 litre sudaki tek bir damla kanın koku­sunu ala­bi­lir, elekt­rik­sel akım­lara karşı çok has­sas olduk­la­rın­dan çok düşük deği­şim­leri bile algı­la­ya­bi­lir­ler.

(48)

Yorumlar