Home Kültür Sanat

Kültür Sanat

Sait Faik ya da “Hatamla sev beni!”

Yaz­mayı da yaşa­mak ola­rak gör­müş ve bir bakıma da yaşa­dı­ğını, yaşat­tı­ğını yaz­mış­tır. Bu açı­dan belki de içiyle, dışıyla yaşa­mını, çev­re­sini, mekân­la­rını, duygu ve düşün­ce­le­rini, tasa ve kay­gı­la­rını, sevinç­le­rini, düş­le­rini en çok bil­di­ği­miz, tanı­dı­ğı­mız ede­bi­yat­çı­la­rın başında gelir. Haydar Ergülen Sait Faik’i de tıpkı Orhan Veli gibi ‘mil­letçe sevi­yo­ruz’ ya da bunca konu­şul­duğu, kitap­la­rı­nın sürekli yeni bas­kı­la­rı­nın […]

Açlığın Kitapları

Bu üç önemli romanda yazar­la­rın ve hal­kın yaşa­dığı sefil hayat üze­rin­den sanayi dev­rimi yıl­la­rın­daki 19.yüzyıl Avrupası’nın kor­kunç halini bir tablo gibi görü­yo­ruz. Murat Erdin Jack London’ın 1902 yılında Londra’nın Doğu Yakası’nda yaşa­dığı dene­yim­le­rini anlat­tığı Uçu­rum İnsan­ları, George Orwell’in hem Paris hem Londra’da içine gir­diği sefa­leti ve beş para­sız geçir­diği gün­leri anlat­tığı Paris ve Londra’da Beş […]

Vincent Van Gogh Resimleri İçin Harika Bir Animasyon Filmi!

Vin­cent Van Gogh hak­kında yeni bir ani­mas­yon filmi hazır­la­nı­yor. Ani­mas­yon, 65.000 Van Gogh tarzı resim­den olu­şu­yor. Fil­min frag­ma­nını ve yapım süre­cini siz­lerle pay­la­şı­yo­ruz. Loving Vin­cent Frag­man İnsan­lar soru­yor: “Dün­yayı Vin­cent van Gogh’un gözün­den gör­mek nasıl olurdu?” Bunu sorar­ken, sanat­çı­nın “ger­çek dünya”yı da resim­le­rin­deki gibi tür­bü­lanslı, kıv­rımlı, canlı ve iç içe renk­lerle gör­dü­ğünü düşü­nü­yor olma­lı­lar. Hol­lan­dalı […]

Yazmak ya da Yaz(a)mamak...

Ede­bi­ya­tın temel dina­miği olan düş­lem gücü­nün bilime yeni ufuk­lar açtı­ğını gör­mez­den gele­me­yiz. Leonardo’nun, Kepler’in, Bacon’un, Lavoisier’nin, Marie Curie’nin buluş­la­rı­nın düş­lem güç­le­rine neleri borçlu oldu­ğunu tasav­vur etmek zor olmasa gere­kir. Kemal Özmen “Söz ver­miş­tim kendi ken­dime: Yazı bile yaz­ma­ya­cak­tım. Yazı yaz­mak da bir hırs­tan başka ne idi? Burada namuslu insan­lar ara­sında sâkin ölümü bek­le­ye­cek­tim. Hırs, hid­det […]

Masumiyet ya da Özel İlişki

Ian McEwan’ı tanı­yan­lar için çok da şüphe uyan­dı­ra­cak bir durum değil­dir bu; tonu tut­tu­rul­muş, kes­kin­liği ve nüans­ları açıkça belir­len­miş, ritmi bol düzenli bir anla­tım, küçük doku­nuş­lar, hafif bir geri­lim hissi… Erhan Sunar Siyasi roman­la­rın temel çeliş­ki­si­dir: Yazar, anlat­tık­la­rını, karak­ter­le­rini zih­nin­deki daha edebi dün­ya­nın par­ça­sına mı çevi­re­cek­tir; yoksa böyle roman­larda sık­lıkla görü­le­bi­le­ceği gibi geniş bir siya­sal-top­lum­sal iliş­ki­ler […]

Üstkurmaca Bir Roman Olarak Puslu Kıtalar Atlası

Puslu Kıta­lar Atlası’nda “kla­sik” oku­maya ara veri­len yer­ler­den biri kah­ra­manla, kah­ra­man-yaza­rın kendi var­lık­la­rını ve bir­bir­le­ri­nin var­lık­la­rını sor­gu­la­dığı yer­dir. Uzun İhsan Efendi düş gör­mek­te­dir ve düş gör­dü­ğü­nün far­kın­da­dır. Descartes’ın, “Düşü­nü­yo­rum, öyleyse varım” öner­me­sini yeni­den ortaya koyar. Akın Tek İhsan Oktay Anar 1995-2007 yıl­ları ara­sında yayım­la­dığı roman­la­rıyla post­mo­der­nist üst­kur­ma­ca­nın yet­kin örnek­le­rini sun­muş­tur. Anar beş roma­nın­dan dör­dünde Uzun […]

Patti Smith, Rimbaud’nun Evinin Yeni Sahibi

  Patti Smith sadece müzi­ğiyle değil, söz yazarı ve şair kim­li­ğiyle de tanı­nan bir sanatçı. 1996’da bir der­giye ver­diği söy­le­şide, “Genç kız düş­le­ri­min çoğunu Rimbaud’ya ayır­mış­tım. Sanki Rim­baud erkek arka­da­şımdı” diyen sanat­çı­nın yıl­lar sonra Rimbaud’nun evini satın alma­sına şaşır­ma­mak gere­ki­yor o halde. Fransa’nın Bel­çika sını­rında 90 kişi­nin yaşa­dığı ufak bir köyde bulu­nan ev uzun yıl­lar boyunca […]

Oğuz Atay Hakkında Son Deliller

Ciddi bir şaka, sulu­laş­tı­rıl­mış haki­kat­ler­den daha öğre­ti­ci­dir. Oğuz Atay’ın bir ucu da budur. küçük İskender Henüz reşit olma­dan oku­maya baş­la­dı­ğım Oğuz Atay’ın benim ve yaşıt­la­rı­mın, dahası, kuşa­ğı­mın üze­rinde nasıl bir etki bırak­tı­ğını sık sık düşün­mü­şüm­dür; yüz yüze çatı­şan siyasi örgüt­le­rin bir mem­le­keti kur­tarma çaba­sı­nın dar­beyle silip süpü­rül­düğü bir karan­lık dönemde, koor­di­nat­la­rın tama­men faşizme odak­lan­dığı ve kötü […]

Bu Sanatçıların Daha Önce Görmediğiniz Fotoğrafları

Fotoğ­ra­fın nite­likli bel­ge­ler ara­sında apayrı bir yeri var. Yoksa unu­tul­maya mah­kûm ola­cak pek çok görün­tüyü önü­müze geti­rir, onlara baka­rak gör­dük­le­ri­mizi yeni­den calan­dır­ma­mızı sağ­lar. Büyük sanat­çı­la­rın fotoğ­raf­la­rını da her zaman merak ede­riz. Nasıl insan­lardı? Bir dizi fotoğ­raf, onla­rın hayat­la­rını, kim­lik­le­rini yanı başı­mıza geti­rir. Aşa­ğıda, Van Gogh’dan Gauguin’e, Lautrec’e, Monet’ye, Matisse’den Andy Warhol’a, bir dizi sanat­çı­nın daha […]