Home Kültür Sanat

Kültür Sanat

Julian Barnes’ın Bir Son Duygusu Romanı

Hatır­la­dık­la­rı­mı­zın ne kadarı ger­çek, ne kadarı bizim uydur­ma­mız? Kısmet Rüstemov İkinci Dünya sava­şın­dan sonra gün­lük hayat­tan bili­min, sana­tın çeşitli saha­la­rına kadar çoğu alanda ken­dini gös­te­ren post­mo­dern düşünce bir­çok kav­rama olduğu gibi tarihe, hafı­zaya da farklı yer­den bak­mayı denedi. Yeni Tarih­ci­lik (New His­to­rism) mut­lak tarih düşün­ce­sini saç­ma­lık ilan etti. Yeni Tarih­ci­lere göre, tari­hin tam anla­mıyla nes­nel, […]

Patrick Süskind’in Eserlerinde Kendi Kozasına Gizlenen Kişiler

Pat­rick Süskind’in bu dört ese­rinde de Sartre’ın “Cehen­nem baş­ka­la­rı­dır” sözünü hatır­la­tır­ca­sına top­lum­dan ve insan­lar­dan uzakta yaşa­yan kişi­le­rin hikâ­ye­le­rini oku­ruz. Sibel Yılmaz Koku roma­nıyla tüm dün­yada hatırı sayı­lır bir okur kit­le­sine ula­şan Alman yazar Pat­rick Süs­kind; ori­ji­nal kur­gu­lar yarat­ması, çeşitli anla­tım yol­la­rını kul­lan­ması ve karak­ter­le­ri­nin iç dün­ya­la­rını ustaca yan­sıt­ma­sıyla dik­kat çeker. Farklı tür­lerde eser ver­me­sine rağ­men hep­sinde […]

Azor Ahai Efsanesi

O kor­kunç gün gel­di­ğinde bir asker kızıl yanan bir kılıç çeke­cek düş­man­la­rına. Bu kılıç Işık Geti­ren, Kah­ra­man­la­rın Kızıl Kılıcı ola­cak. Game of Thro­nes’da Azor Ahai Kim? Dany mi, yoksa Jon mu? Sen karar ver! Ak Yürü­yen­ler, aslında bir tar­gar­yen olan Jon, Üç Gözlü Kuz­gun ve Orma­nın Çocuk­ları gibi bir­çok önemli karak­te­rin akı­beti şu anda gize­mini koru­yor […]

Paul Auster’ın Yeni Kitabı, Yazarlığı ve Hayatı Üstüne

Paul Aus­ter yaşamla alay etmek­ten çekin­me­yen bir yazar. Kitap­la­rında karak­ter­ler yara­tı­yor ve ardın­dan keyfi bir biçimde hayat­la­rını mah­ve­di­yor, onları öldü­rü­yor. Şans oyun­ları oynar gibi var­lık­ları baş­ka­laş­tı­rı­yor. Son dönemde ise bu üslubu daha yoğun bir hal almaya baş­ladı. Yedi yıl­lık bir ara­dan sonra gelen 4 3 2 1 kita­bında da ana karak­teri Arc­hi­bald Isaac Ferguson’un dört […]

O Yine Aramızda…

Step­hen King kül­li­ya­tı­nın en etki­le­yici yapıt­la­rın­dan O, 1990’da mini seri ola­rak seyirci kar­şı­sına çık­mıştı. Roman, bu kez uzun met­rajlı film for­ma­tında huzur­la­rı­mızda… Bir grup çocuğa musal­lat olan ‘Penn­y­wise’ isimli bir pal­ya­ço­nun öykü­sünü anla­tan yapım yer yer etki­le­yici. Uğur Vardan Sinema için Ame­ri­kan ede­bi­ya­tı­nın en bere­ketli yazarı konu­mun­daki Step­hen King’in en iyi roman­la­rın­dan biri kabul edi­len O (It), 1990’da […]

Kuş Hayatının Görülmeye Değer Ayrıntıları

Bu yıl seki­zin­cisi düzen­le­nen Audu­bon Fotoğ­raf Yarış­ma­sı­nın kaza­nan­ları ilan edildi. Fotoğ­raf­lar pro­fes­yo­nel, ama­tör ve genç­lik olmak üzere üç kate­go­ride ince­lendi. Yarış­maya Amerika’nın kırk dokuz eya­leti ve Kanada’nın dokuz şeh­rin­den top­lam 5500 kişi “kuş hayatı” konulu fotoğ­raf­la­rıyla katıldı. Ulu­sal Audu­bon Der­neği bu sene yarış­ma­cı­ları ve kaza­nan­ları bizimle pay­laştı. (The Atlan­tic) (77)

Atığın Poetikası

T.S. Eliot’ın dize­leri, zaman-mekânda kat­la­na­rak dola­şan atı­ğın duy­gu­sunu, atı­ğın ardına giz­len­miş kor­ku­mu­zun da en büyük arzu­muz oldu­ğunu ince­likli biçimde verir okura. Atı­ğın hafı­za­sını imler. Deniz Gündoğan İbrişim                             Atık nedir? Atığı nasıl tarif ede­riz? Aslında basit gibi görü­nen bu söz­cük üze­rine bir süre­dir düşü­nü­yo­rum. Söz­lük anla­mıyla atık, kul­la­nıl­mış, artık isten­me­yen ve çevre için zarar oluş­tu­ran her türlü […]