Home Kültür Sanat

Kültür Sanat

Derdin Ne Tiyatro: Başka Disiplinlerden Memleket Tiyatrosuna Sorular

Tiyatro mekân­la­rını bun­la­rın dışında sanat üre­ten küçük tatlı ütop­ya­lar ola­rak gör­mek, onla­rın siya­sete dair diye­cek­le­rini, hepi­mi­zin etki­len­diği dina­mik­ler­den muhaf olduk­la­rını zan­net­mek tuhaf. Özgenur Korlu Ben tiyatro eleş­tir­meni deği­lim. Tiyat­ro­lara yakın yer­lerde yaşa­dı­ğım zaman­lar olmuştu, uzak yer­lerde yaşa­dı­ğım da. Hatta tiyatro oyun­ları üze­rine yazı­lar kara­la­dı­ğım bile oldu. Bu tiyatro oyun­ları üze­rine kara­ma­ları yapar­ken, haliyle tiyatro adına her­hangi bir […]

Latin Amerika'nın Şafağında Bir Münzevi

Roma­nın modern­lik dozu her ne kadar okur­ken çok dik­kat gerek­tir­mesi bakı­mın­dan yorucu olsa da, roma­nın genel bütünü Latin Ame­rika ede­bi­ya­tına değer veren­ler için el altında bulun­ması gere­ken­ler lis­te­sine yazı­lı­yor. Erdinç Akkoyunlu Latin Ame­rika ede­bi­ya­tını, Latin Amerika’nın siya­seti ve ikli­min­den ayır­mak müm­kün değil. Her ne kadar Avrupa ede­bi­yatı da siya­set­ten ve iklim koşul­la­rın­dan çokça bes­lense de, […]

Agorafobik Bir Fotoğrafçının Beklenmedik Sanal Seyahatleri

İnter­net, insan­la­rın Google Sokak Görünümü’nden bul­duğu tuhaf, sinir bozucu ve absürt resim­lerle, ele avuca sığ­maz ve tah­min edi­le­mez bir dün­yada yaşa­dı­ğı­mızı ispat­la­yan fotoğ­raf­larla dolu. Londra’da yaşa­yan Yeni Zelan­dalı Jac­qui Kenny geç­ti­ği­miz yıl kurucu ortak­la­rın­dan olduğu on yıl­lık şir­ke­ti­nin bat­ma­sı­nın yarat­tığı stresle boğu­şur­ken Google Sokak Görünümü’nü kul­la­na­rak dün­yayı keş­fet­meye baş­ladı. İlk başta görün­tü­le­ye­ceği böl­ge­leri az çok rast­gele […]

Sineklerin Tanrısı ile İlgili Pek Bilinmeyen 10 Gerçek

Wil­liam Golding’in 1954’te yayım­la­nan romanı Sinek­le­rin Tan­rısı, yıl­lar geçse de okur­la­rın ilgi­sini çek­mek­ten vaz­geç­mi­yor. Dis­to­pik bir adayı anla­tan bu roman iki kez sine­maya uyar­lan­mış ve sinema sever­le­rin de beğe­ni­le­rini top­la­mıştı. Konu­suyla bizi ken­dine bağ­la­yan roma­nın bil­me­di­ği­niz ilginç özel­lik­leri de var. 1 Kimse kitabı yayım­la­mak iste­medi Sinek­le­rin Tan­rısı, Golding’in ilk roma­nıydı. Bu sebeple tas­lağı oku­yan yayın­cı­lık şir­ket­leri […]

Ah Sensiz...

Hiç­bir zaman şöh­ret peşinde koş­madı Ala­ad­din Us. Kul­va­rında kadir kıy­met, emek sanat bilen­ler ara­sında zaten –ken­di­li­ğin­den– tanı­nı­yordu. Bu ona faz­la­sıyla yeti­yordu. Seyfi Gençer Ala­adin Us’u 1985 yılı güzünde tanı­dım. İki­miz de Pen­dik Tersanesi’nde işçiy­dik. Üste­lik aynı atöl­yede çalı­şı­yor­duk. Ter­sane işçi­liği zor, ağır iştir. Ama eme­ğini sakın­mayı aklına bile getir­me­yen insan­lar için zor iş yok­tur. İşler iyi­dir. İyiydi… […]

Varoluşun, Tutkuların ve Sözcüklerin Ağırlığı

2017 yılı içinde art arda yapı­lan çevi­ri­lerle yeni­den hatır­la­dı­ğı­mız Cla­rice Lis­pec­tor, G.H.’ye Göre Çile roma­nında bir kadı­nın kendi içine yap­tığı yol­cu­luğu anla­tı­yor. Duy­gu­la­rın, düşün­ce­le­rin, tut­ku­la­rın öne çık­tığı; insa­nın, ger­çe­ğin, Tanrı’nın ve varo­lu­şun sor­gu­lan­dığı ama dilin hep­si­nin önüne geç­tiği, sayfa sayısı az ama hacmi geniş, haz­met­mesi zor bir anlatı. A. Ömer Türkeş Bugün Bre­zilya ede­bi­ya­tı­nın en […]