Home Kültür Sanat

Kültür Sanat

Resimde ve Edebiyatta Rüyalar

“Belki de tüm sanat, rüya­nın bir biçi­mi­dir,” der Bor­ges.  Bu, gece­nen kral­lı­ğın­dan doğ­ru­dan gelen bir seçim­dir. “Chu­ang Tzu, rüya­sında etrafta kanat çır­pa­rak dola­nan bir kele­bek oldu­ğunu gördü, halin­den mem­nundu. Ani­den uyandı ve aslında Chu­ang Tzu oldu­ğu­nun far­kına vardı. Fakat bil­mi­yordu, o, rüya­sında kele­bek oldu­ğunu gören Chu­ang Tzu muydu yoksa Chu­ang Tzu oldu­ğunu gören bir kele­bek […]

Bütün Bir Ömür

Robert Seethaler’in Bütün Bir Ömür romanı ken­dini yal­nız­lı­ğıyla kuşa­ta­rak için­deki ger­çeğe sığı­nan bir ada­mın hikâ­yesi. Basit olduğu kadar çar­pıcı ve etki­le­yici, gücünü yalın­lı­ğın­dan alan bir ömür… Küçük yaşta anne­sini kay­be­den And­reas Egger, uzak akra­bası olan zalim bir çift­çi­nin yanında büyür. Zorlu çocuk­lu­ğu­nun ardın­dan az konu­şan, fizi­ken güçlü ve çok çalış­kan, ama bir o kadar da kırıl­gan ve […]

Sevgi Soysal ve Yenişehir'de Bir Öğle Vakti

Ger­çekçi, kla­sik yapılı bir romanla daha müda­ha­leci, daha modern başka bir roman anla­yı­şını, böyle bir ikili okuma imkâ­nını aynı anda suna­bi­len bir eser­dir Yenişehir’de Bir Öğle Vakti. Erhan Sunar Sevgi Soysal’ın Yenişehir’de Bir Öğle Vakti roma­nını ilk oku­du­ğumda, ilk genç­lik ya da ede­bi­yat bil­gi­min azlığı yüzün­den olsa gerek, kur­gu­su­nun kusur­suz­lu­ğun­dansa yıkıl­makta olan bir kavak ağa­cı­nın […]

"Tuhaf Etki Dizisi" ve Avangard Okumalar

“Tuhaf Etki” dizi­sin­deki kitap­la­rın tek yönlü ve hiye­rar­şik okuma kalıp­la­rını kıra­cağı aşi­kâr. “Tuhaf” sıfatı bu açı­dan çok isa­betli bir seçim görü­nü­yor. Zira“tuhaf” sıfatı içinde barın­dır­dığı alı­şıl­ma­mış, şaş­kın­lık verici, şaşır­tan anlam­la­rı­nın yanı sıra nor­ma­tif sis­teme karşı muha­lif ve avan­gard bir duruşu da sim­ge­li­yor. “Tuhaf Etki” dizi­sin­deki kitap­larda bu muha­lif duruşu gör­mek pek müm­kün ve umut verici. […]

Kızıl Saçlı Gece

Julio Cortázar’ın 1972’de yayım­la­nan ‘Göz­le­mevi’ kitabı, şiir­sel bir metin ile 18. yüz­yılda Maha­ra­jah Jai Singh’in inşa ettir­diği göz­le­mev­le­rini yan­sı­tan fotoğ­raf­la­rın bir­le­şi­min­den olu­şu­yor. Cor­t­á­zar, Gözlemevi’nde ben­zer­siz ve yara­tıcı bir zih­nin düşünce hari­ta­sını ser­gi­li­yor. A. Ömer Türkeş Yılan­ba­lık­la­rı­nın yol­cu­lu­ğunu yıl­dız­ları göz­lem­le­yen bir ada­mın düş­le­riyle imge­ler yoluyla iç içe geçi­ren Julio Cor­t­á­zar, belki de en zor metin­ler­den birini […]