Home Kültür Sanat

Kültür Sanat

Walt Whitman’ın kayıp romanı The Life and Adventures of Jack Engle bulundu

Whit­man üze­rine uzman­la­şan bir dok­tora öğren­cisi romanı, “eğlen­celi, muzip, yara­tıcı, kıv­rak ve aca­yip küçük bir kitap” ola­rak özet­li­yor. New York Times gaze­te­sini 13 Mart 1852 günü eline alan okur­lar, sayfa 3’te ertesi gün rakip gaze­tede bir hikaye seri­si­nin baş­la­ya­ca­ğını haber veren küçük duyu­ruyu gör­müş olma­lı­lar. “Zen­gin bir açığa çıka­rış” diye baş­la­yan tanı­tım, “misa­fir­hane örf ve […]

Umutsuzsam bana ne! Değilmişim gibi devam!

Yıl­lar­dır içinde sav­ru­lup dur­du­ğu­muz siyasi, eko­no­mik ve top­lum­sal atmos­fer kimi­le­ri­mize umut­la­rını kay­bet­tirdi. Onlara da bir sözü var Anders’in: “Umut­suz­sam bana ne! Değil­mi­şim gibi devam.” Serap Çakır Kaf­ka­esk gün­ler. Hay­rete düş­me­ye­cek kadar yavan geli­yor yaşa­nan­lar ve bir baş­ka­sı­nın içine düş­tüğü kâbus, öyle­sine uzak bir diyar­day­mış gibi seyre mah­kûm. Hemen yanı başı­mızda olana gözü­müzü sım­sıkı kapama gereği bile […]

Bir şarkısın sen, ömür boyu sürecek...

Bir haya­tın üç ayrı evre­sine göz atar­ken ele aldığı karak­te­rin kişi­li­ğini ve cin­sel kim­li­ğini bulma çaba­sını per­deye taşı­yan Ay Işığı, sekiz dalda Oscar’a aday. Barry Jen­kins imzalı yapım, sinema tari­hi­nin en etki­le­yici eşcin­sel aşk hikâ­ye­le­rin­den birini anla­tı­yor. Uğur Vardan La La Land’ın neşe saç­tığı bir dönemde bazı yapım­lar da sanki denge kabi­lin­den aşırı kederle yüklü. […]

Raymond Carver Öykülerinde Uyumsuzluktan Saçmalığa, Hiçliğin Anlamı

O halde Carver’ın bu öykü­leri bir yanıl­sa­ma­dan des­tekli, âdeta uyum­suz tiyatro metni kurar­ca­sına temel­len­dir­diği söy­le­ne­bi­lir. Nite­kim öykü kişi­le­ri­nin sayık­lar­ca­sına, bir­bi­rin­den kopuk sıç­ra­malı anla­tımı, böyle bir havayı ala­bil­di­ğine pekiş­ti­ri­yor. Derya Derya Yılmaz Ray­mond Car­ver için, çevir­men Ayça Sabuncuoğlu’yla Can Yayın­ları ara­sında yapı­lan işbir­liği, yaza­rın beş öykü kita­bıyla okuru buluş­turdu: Lüt­fen Ses­siz Olur musun, Lüt­fen? (2012), Aşk […]

Kamera arkası da hep eşitsiz

Top­lumda kadın ve erkek ara­sında yaşa­nan eşit­siz­lik sinema sek­tö­ründe de ken­dini gös­te­ri­yor. Kadın yönet­men­ler kamera arka­sında kadın olma­nın zor olduğu görü­şünde bir­le­şi­yor. Ber­lin Film Festivali’nde Sally Haw­kins, Kris­tin Scott Tho­mas, Cat­he­rine Dene­vue, Sienna Mil­ler, Pat­ri­cia Clark­son gibi akt­ris­ler kır­mızı halıda göz kamaş­tırdı. Altın Ayı için yarı­şan Sally Pot­ter, Agni­eszka Hol­land, Ildiko Enyedi gibi kadın yönet­men­le­rin […]

Tolstoy mu Dostoyevski mi? Bir Anlaşmazlığın Hikâyesi

İki yazara da eşit dere­cede hay­ran oldu­ğunu düşü­nen okur, sonunda bir ter­cih belirt­mek zorunda kala­cak­tır: Bana Dos­to­yevs­kici mi, Tols­toycu mu oldu­ğunu söyle, sana kim oldu­ğunu söy­le­ye­yim. Karen Haddad-Wotling George Ste­iner, ken­din­den önce pek çok kez ele alın­mış bu soruyu meş­hur Tols­toy mu Dos­to­yevski mi* (1959) adlı kita­bında yeni­den ele ala­rak tar­tış­ma­nın özünü belki de kesin […]

Harf Devrimi’nden Günümüze Türk Polisiye Edebiyatı (1928-2014)

Ahmet Ümit’in önemli bir yanı da poli­siye roman tek­ni­ğinde getir­diği yeni­lik­ler­dir. Beyoğlu Rapsodisi’nde cina­yeti kati­lin ağzın­dan anla­tır­ken, Kar Kokusu’nda katil kita­bın orta­la­rında belli olduğu halde eseri sonuna kadar ilgiyle okut­tur­ma­sını bilir. Erol Üyepazarcı Türk poli­siye ede­bi­yatı, bilgi sahibi olma­dan fikir sahibi olan­la­rın iddia ettiği gibi 1990’lardan önce hiç­bir var­lık gös­te­re­me­miş bir ede­bi­yat türü değil­dir; aksine, zen­gin […]