Home Kültür Sanat

Kültür Sanat

“Cehennem, cehennem” dedikleri...

Chris­top­her Nolan son çalış­ması Dun­kirk’te, İkinci Dünya Savaşı’nın dönüm nok­ta­la­rın­dan biri ola­rak kabul edi­len, 339.000’e yakın aske­rin Fransa’dan İngiltere’ye tah­li­ye­sini anla­tı­yor. Film gör­sel açı­dan mükem­mel ama öykü­deki, alt­tan alta sahaya sürü­len gerek­siz kah­ra­man­lık ton­ları ‘baş­ya­pıt‘ olma­sını engel­li­yor. Uğur Vardan Ter­rence Malick’in anti­mi­li­ta­rist baş­ya­pıtı İnce Kır­mızı Hat’taki (The Thin Red Line) çok karak­terli yapı içinde en çok […]

Sonsuz ve Büyük

Şükrü Erbaş Sen sine­ma­dan çıkar­dın ya, sen çık­maz­dın da Bel­gin Doruk, per­de­den köpük köpük taşan gam­ze­le­riyle Lise Caddesi’ni saman­yo­luna çevi­rirdi. Rüz­gâr, kâkül­le­ri­nin o ılı­man ikli­mini Saat Kulesi’ne kadar çıka­rır, sonra bir gönül acı­sıyla küçü­cük avuç­la­rı­mıza dol­du­rurdu. Ben o kâkül­le­rin her bir teliyle canımı topuk­la­rına bağ­lar­dım. Muh­te­rem Nur ağzını bir­den çekerdi sev­diği oğla­nın ağzın­dan. Kal­bim çok […]

Galip Tekin'in Çizgi Roman Yolculuğu

GALİP TEKİN (1958-2017) Fan­tas­tik ve bilim kurgu tarz­daki eser­le­riyle tanı­nan çizgi romancı. Gır­gır der­gi­sinde yetiş­miş önemli çizer­ler­den olan Galip Tekin’in Oğuz Aral döne­mi­nin Gır­gır’ında, komik, fan­tas­tik ve absürt öykü­ler çize­rek baş­la­dığı çizgi roman­ları, gide­rek daha çok bilim kur­guya yak­laştı ve mizahi olmak­tan uzak­laştı. Bir dönem çizgi roman denince akla gelen ilk isim olan Galip Tekin, […]

Norman Lindsay’in Kışkırtıcı Sanatı

Nor­man Alf­red Lind­say • Avust­ral­yalı sanatçı. Res­sam, kari­ka­tü­rist, hey­kelci, yazar, ama­tör bok­sör. Lind­say aile­si­nin dör­düncü oğlu ola­rak 22 Şubat 1879’da doğdu. Yak­la­şık altı yaşına gelene kadar annesi onun evde kal­ması konu­sunda ısrarcı dav­randı. Çünkü kan dola­şımı sonucu ortaya çıkan yorucu fizik­sel akti­vite sağ­lı­ğını bozu­yordu. Dola­yı­sıyla Nor­man da izle­diği der­gi­ler­den ve gün­lük haya­tın­dan esin­lerle evde kendi […]

Melike Uzun: "Sözcükler yaşanırken anlam kazanıyor..."

Melike Uzun’un öykü­le­rin­den sonra Soğuk ve Temiz romanı İle­ti­şim Yayın­ları tara­fın­dan yayım­landı. Uzun roma­nıyla, roma­nın adı misali mesa­feli bir yer­den bir kadı­nın hikâ­ye­sini; kederi, kaderi, öfkeyi ve hayatta bir ada­let ara­yı­şını anla­tı­yor. Defne’nin hikâ­ye­sini rüya­lar ve ger­çek­lerle bu kadar iç içe değil başka bir biçimde oku­say­dık tah­mi­nen içi­miz param­parça olurdu fakat Melike Uzun’un dili ve […]