Home Kültür Sanat

Kültür Sanat

Hayat hızında kitaplar

James Pat­ter­son ve Hac­hette yayın grubu “Hayat hızında hikâ­ye­ler” slo­ga­nıyla kol­ları sıvadı ve BookS­hots adlı bir giri­şime imza attı. Yayın­cı­lar kısa kitap bas­mayı pek ter­cih etmez. Çoğu zaman basım mas­ra­fını kar­şı­lasa yeter gözüyle bakı­lır, mağa­za­larda öne çık­ma­sını sağ­la­mak da güç­tür. Öte yan­dan, belki tele­viz­yon dizi­le­rine böy­le­sine alış­tı­ğı­mız­dan, belki eli­miz­den akıllı tele­fon­la­rı­mız, tab­let­le­ri­miz eksik olma­dı­ğın­dan deği­şen tüke­tim […]

Savaşta ne yaptılar?

Tarih zaten temelde insan­lı­ğın suç­ları, çıl­gın­lık­ları ve talih­siz­lik­le­rin­den başka bir şey değil­dir. İngil­tere hak­kında az bili­nen bir ger­çek, Birinci Dünya Savaşı’nın ilk iki yılı boyunca vatan­daş­la­rın­dan mec­buri asker­lik hiz­meti talep etme­miş olma­sı­dır. Ne yazık ki bu soylu dav­ra­nışa eşit dere­cede soylu olma­yan psi­ko­lo­jik bas­kı­lar eşlik eder. Bunun bir örneği söz konusu dönemde orduya gönüllü katı­lımı […]

Vatan Olarak Anlatım

“Yüz­yı­lın en önemli olayı olan 1936-39 iç savaşı hak­kında ne bir tas­fiye hare­ke­tine giri­şildi, ne her­hangi bir araş­tırma komis­yonu kuruldu, ne de halk yığın­la­rını ilgi­len­di­ren tar­tış­ma­lar yapıldı.” Pınar Özdemir Bir yaza­rın dilini doğ­duğu yer belir­le­mez kimi zaman. Duy­duğu ilk dil, yetiş­kin ola­rak ken­di­si­nin seç­me­diği bir şid­dete de bulan­mışsa, kendi dene­yim­le­rine daha farklı bir nok­ta­dan baka­bil­mek […]

Robert Capa'nın Unutulmaz Fotoğrafları

Robert Capa (22 Ekim 1913, Buda­peşte - 25 Mayıs 1954, Viet­nam), dün­ya­nın en ünlü savaş fotoğ­raf­çı­sı­dır. Asıl adı André Fri­ed­man. 1913 yılında Budapeşte’de Yahudi bir ter­zi­nin oğlu ola­rak doğdu. Özel­likle İspanya İç Savaşı’nda yap­tığı çalış­ma­lar sonunda, İngi­liz der­gisi Pic­ture Post tara­fın­dan 1938 yılında dün­ya­nın en ünlü savaş fotoğ­raf­çısı ilan edil­mişti. Aynı savaşta çek­tiği, bir cum­hu­ri­yetçi […]

Yazarlar dizi romanlarından kopamıyor mu?

“Ese­rini çok­tan tamam­la­mış görü­nen bir yazar ne yap­malı?” Dünya çapında sadık bir hay­ran kit­le­sine sahip Harry Pot­ter dizi­si­nin seki­zin­cisi bu kez ne kitap ne de film, bir tiyatro oyunu: Harry Pot­ter and the Cur­sed Child (Harry Pot­ter ve Lanetli Çocuk). Oyun, seri­nin son kita­bı­nın devamı nite­li­ğinde. Voldemort’un ölü­mü­nün ardın­dan on dokuz yıl son­raya gidi­yo­ruz. Harry […]

Johannes Vermeer: Işığın Ustası • Belgesel

Johan­nes Ver­meer (31 Ekim 1632, Delft – 15 Ara­lık 1675, Delft), evle­rin için­deki gün­de­lik yaşamı betim­le­yen tab­lo­la­rıyla tanı­nan, Hol­lan­dalı, Barok tar­zı­nın tem­sil­cisi res­sam. Ver­meer hayatı boyunca başa­rılı ve taş­ralı bir gün­lük yaşam res­samı ola­rak bilindi. Zen­gin olma­dığı, ölü­mü­nün ardın­dan eşine ve çocuk­la­rına bırak­tığı borç­lar­dan bel­li­dir. Ver­meer, par­lak renk­ler, ustaca ışık kul­la­nımı ve ince işle­yiş ile […]

Gürsel Korat: “Balzac, Tolstoy ve Dickens ilkgençliğimin öğretmenleriydi...”

Oku­du­ğum kitabı bir yerde bıra­kıp başka kitabı oku­mayı sür­dü­re­bi­li­rim. Mut­laka not alı­rım. Gür­sel Korat, yaz­dığı her romanla yazar­lık serü­ve­ni­nin çıta­sını yukarı çıka­ran roman­cı­la­rı­mız­dan. Ede­bi­yat metin­le­ri­nin nasıl okun­ması gerek­tiği bağ­la­mında, ken­di­si­nin nasıl oku­du­ğunu, hangi yazar­lar­dan etki­len­di­ğini şöyle anla­tı­yor. Bir ede­bi­yat metni nasıl okun­malı, nasıl okun­ma­malı? GK: Önce oku­du­ğum şey ede­bi­yat metni mi onu anla­mak iste­rim. ‘‘Neye […]

Okumayı Sevmeyen Çocuklar ve Agatha Christie

Agatha Chris­tie kitap­ları en sev­di­ğim kaçış yön­te­mim. Canım mı sıkı­lı­yor, gün­dem çok mu kor­kunç, yüre­ğimi sıkış­tı­ran kitap­lar mı oku­dum… Banu Yıldıran Genç Çocuk­ken oku­du­ğum bazı kitap­la­rın arka­sında el ara­ba­sıyla kitap taşı­yan bir çocuk figürü vardı. O resme dalar gider­dim. Tüm haya­lim o el ara­ba­sını dol­du­ra­cak kadar kitaba sahip olmaktı. Öğret­men­le­rin öner­diği Gül­ten Dayı­oğlu ve Kema­let­tin […]

Önce Oku Sonra Doku

İyi eleş­tiri metni, üze­rine yazıl­dığı kitabı oku­maya ya da oku­du­nuzsa ikide bir karış­tır­maya gerek­sinme duyur­mak­sı­zın ken­dini oku­tan metin­dir. Oğuz Demiralp Soru­muz: “Ede­bi­yat metin­leri nasıl oku­nur?” Bu soruyu görünce hemen aklıma Vir­gina Woolf’un dene­mesi geldi: ‘‘How Sho­uld One Read A Book?’’ (Bir Kitabı Nasıl Oku­malı?) Açtım, bak­tım yeni­den. İlk üç tüm­ceyi alın­tı­la­ma­dan ede­me­ye­ce­ğim: “İlkin, baş­lı­ğı­mın sonun­daki […]