Edebiyat

Yazının Belleği

Ede­bi­yat, bu kirli dün­ya­dan çıkıp nefes ala­bi­le­ce­ği­miz tek kaçış yeri olu­yor o zaman; yaşa­mın hafı­za­sıyla unut­ma­nın kör bilinci orada kar­şı­la­şı­yor, yüz­le­şi­yor. Özkan Ali Bozdemir  Yaşa­mın bula­nık suları umut­ları, hatı­ra­ları ve hayal­leri de önüne kata­rak her şeyi dip­siz bir uçu­ruma doğru sürük­lü­yor, yapış­kan ve çürü­müş kol­la­rıyla kor­kunç bir boş­luk halinde etra­fı­mızı sar­maya, bizi kuşat­maya devam edi­yor. […]

Edebiyat Anlayışı Nasıl Biçimleniyor

İngi­liz­ce­nin bütün dün­ya­daki ege­men­li­ği­nin sonuç­la­rı­nın ne ola­cağı üstünde yete­rince duru­lu­yor mu? Semih Gümüş Eği­tim dili­nin İngi­lizce oluşu geç­mişte daha çok tar­tı­şı­lırdı. Özel­likle sözel ders­lerde kendi ana­di­linde düşü­nüp yaz­ma­ma­nın bir eksil­meye yol aça­cağı dile geti­ri­lirdi. Artık yal­nızca bizde değil, yabancı dilde eği­tim anla­yı­şın­dan uzak duran Avrupa’da da İngi­lizce, eği­tim dili ola­rak üni­ver­si­te­lere gir­meye baş­la­mış. Kaldı ki Avru­pa­lı­la­rın […]

Bilge Karasu'nun Gece'sinden Unutulmaz Sözler

Gece, Bilge Karasu’nun kült metin­le­rin­den. Doğ­ru­dan anla­tı­lan­la­rın ardın­daki dolaylı anlam önemli. Yakın­dan ve dik­katle okun­malı. Bilge Karasu özgün­lü­ğü­nün ve titiz­li­ği­nin bütün unsur­la­rını taşı­yan Gece’den unu­tul­maz söz­ler seç­tik. Belki bu söz­ler, henüz oku­ma­yan­ları da romana yön­len­di­re­cek­tir. 1 Kes­ti­rip atmak güç ya, kimi yaza­rın dilinde söy­le­yi­şin en ince­sini söz­cük­le­rin birer ok gibi art arda fır­la­tıl­ma­sını sağ­lar; kimi­nin­kinde […]

Bahri Vardarlılar: "Edebiyatın ana dayanağını hayatta değil, edebiyatın kendisinde buluyorum."

Bahri Var­dar­lı­lar son döne­min yazar­ları ara­sında yaz­dığı öykü­le­rin fark­lı­lı­ğıyla dik­kat çeki­yor. Baş­ka­la­rın­dan hemen ayrı­lı­yor. Üçüncü kitabı Haci­vat Seni Çağı­rı­yor da ilk iki kita­bını tamam­lı­yor dene­bi­lir. Güçlü bir öykü dün­yası yarattı Bahri Var­dar­lı­lar. Ken­di­siyle yeni kita­bın­dan çıka­rak yap­tı­ğı­mız bu konuş­ma­nın da ilgi çeke­ce­ğini söy­le­ye­bi­li­riz. Hatta fazla abart­ma­dan diye­bi­li­rim ki yıl­lar geç­tikçe yaz­mayı esin­le­yen hayata değil, yaşa­mayı […]

“Yaralayan Ölene Dek Yaralanmıştır”*

Şükrü Erbaş Maz­lu­mun acı­sını zaman bir yaşama gücüne dönüş­tü­rür de, zali­min kötü­lüğü ölüm­den sonra da sürer gider­miş. Şimdi, tam yüz yıl sonra, sizi ana rah­mi­niz­den kopar­dı­ğı­mız yer­den biz baş­lı­yo­ruz kendi ana rah­mi­mize doğru bir hay­si­yet sür­gü­nüne. Ölüm­den arta kalan yetim­le­ri­nizle vic­da­nı­mızı çiti­le­ye­rek, el koy­du­ğu­muz mülk­le­ri­nizle yap­tı­ğı­mız kat­li­amın üstünü örte­rek bir yük­sek hayatı yaşa­dı­ğı­mızı sanı­yor­duk. Meğer […]

Garip’in Ermenicesi Alacakaranlıkta Kalır

1940’lı yıl­la­rın ikinci yarı­sında, 1915 fela­ke­ti­nin üze­rin­den otuz yıl ve bir nesil geç­tik­ten sonra, ara­la­rında Can­cik­yan ve Kalustyan’ın da bulun­duğu bir grup İstan­bullu Ermeni genç, çıkar­dık­ları gazete ve der­gi­lerle “bitti, biti­yor, tükendi” deni­len Erme­nice ede­bi­yata yeni bir soluk geti­ri­yordu. Y.P. Tomasyan Türkçe yeni şiiri­nin öncüsü sayı­lan Orhan Veli’nin şiir kitabı Garip 1941’de yayım­lan­mış ve büyük […]

Bir Zamanlar TRT ve Dizileri...

Benim yaşım Aşk-ı Memnu’ya yet­mi­yor ama ne çocuk­lu­ğumda ne ilk genç­li­ğimde rating’in adını duy­dum, diyo­rum. O kadar güzel ede­bi­yat uyar­la­ma­ları izle­dim ki hâlâ tat­ları dama­ğımda, diyo­rum. Banu Yıldıran Genç Orta­okulda apo­li­tik arka­daş­la­rıma, sağcı-solcu ne demek bil­me­yen ve umu­runda olma­yan insan­lara sinir olu­yor, içime kapa­nı­yor, 12 Eylül’ü konu alan roman­lar, öykü­ler oku­maya devam edi­yor­dum. O abi­ler, […]