Edebiyat

Hermenötik Hakkında Bilmeniz Gereken 10 Şey

Hermenötiğe Çok Kısa Bir Giriş Her­me­ne­utics: A Very Short Int­ro­duc­tion adlı kita­bın yazarı Jens Zim­mer­man her­ke­sin her­me­nö­tik hak­kında bil­mesi gere­ken 10 şeyi anla­tı­yor. Jens Zimmerman 1 Her­me­nö­tik keli­mesi nere­den geli­yor? Söz­cük eski Yunanca bir terim­den geli­yor: ἑρμηνεύω (her­me­ne­uon), bu daha sonra Latin­ceye interp­re­tari diye çev­ril­miş­tir, bu yüz­den “yorum” fik­rine bu kadar aşi­na­yız, her­me­nö­tik ve yorum […]

Şu Edebiyat Denen Şey

And­rew Ben­nett ve Nic­ho­las Royle, Şu Ede­bi­yat Denen Şey adlı kitapta bizi ede­bi­ya­tın belir­siz dün­yası içe­ri­sinde gez­di­ri­yor ve bu belir­siz­lik­ten çıka­bil­me­nin yol­la­rını ana hat­la­rıyla gös­te­ri­yor. Özkan Ali Bozdemir Belirsiz bir edebiyat “Bir edebi metni okur­ken zih­ni­niz artık sadece sizin olmak­tan çıkar. Ede­bi­yat üstüne düşün­dü­ğü­nüzde başka bir zihin, size yabancı düşün­ce­ler zih­ni­nizi ele geçi­rir. Öteki olma, […]

Dostluk

(Dostluğa, ölüme, unutuşa ve edebiyat tarihine dair)1 Maurice Blanchot Geor­ges Bata­ille anı­sına Bu dost­tan bah­set­meye nasıl yana­şır insan? Ne met­hiye düz­mek, ne de bazı haki­kat­le­rin tecel­lisi için. Karak­te­ri­nin husu­si­yet­leri, varo­lu­şu­nun biçim­leri, yaşa­mı­nın dönem­leri, ken­dini sorum­suz­luk rad­de­sinde sorumlu his­set­miş olduğu araş­tır­mayla uyum içinde bile kim­seye ait değil­dir. Tanık yok. En yakın­ları sadece ken­di­le­rine yakın bul­duk­ları şeyi […]

Muggle'ların da Severek Kullandığı Harry Potter Sözcükleri

Rowling’in detaylı bir çalışma sonucu ortaya çık­mış söz­cük­le­ri­nin İngi­liz­ceye olan etkisi de “Harry Pot­ter” evre­nin en uzun süreli ve büyük başa­rısı ola­rak değer­len­di­ril­meli. Harry Potter’ın şaşır­tan söz­cük­leri gün­lük yaşa­mı­mıza nasıl dahil oldu? Düşün­dü­ğü­nüzde komik­miş gibi gelse de çocuk kitap­la­rında geçen bir­çok söz­cük, gün­lük dilde kul­la­nı­lan İngi­liz­ceye ve diğer dil­lere ekle­ni­yor. Lewis Carroll’ın “Jab­be­r­wocky” şiirinde geçen chortle […]

Saray Kapısından İçeri: Halid Ziya ve Edebiyatın Son Nesli

Halid Ziya’nın diğer roman­la­rın­daki tekil tec­rü­be­den evren­sele açı­lan este­tik Nesl-i Ahîr’de tam ter­siyle, poli­ti­kayı, belirli bir top­lu­lu­ğun tec­rü­besi ola­rak este­tik­leş­tirme çaba­sıyla sına­nır ve tökez­ler. Hem günü­nün poli­ti­ka­sına konu­şan bir roman yaz­mak, hem de poli­ti­kayı kendi este­tiği için­den üret­mek iste­yen Halid Ziya’nın roman yaz­mayı bırak­ması belki de bu imkân­sız­lığı fark etme­siyle ilgi­li­dir. Hazal Halavut Halid Ziya’nın […]