Edebiyat

Düşlerindeki İnsanları Kendine Daha Yakın Hisseden Bir Roman Kahramanı: Emma Bovary

Eri­şil­mez düş­ler peşinde koşan Emma için Paris, yaşa­mayı arzu­la­dığı kent­tir. Ede­bi­yat adam­la­rın­dan, artist­ler­den olu­şan renkli ve kala­ba­lık insan kad­ro­suyla Paris şehri, ışıklı bir hayat tar­zı­dır. Raşel Rakella Asal 19. yüz­yıl roma­nı­nın en başa­rılı örnek­le­rin­den Madam Bovary hem ele aldığı konu hem de Flaubert’in üslubu ile çar­pıcı bir metin­dir. Anla­tı­lan Emma Bovary’nin tra­jik hayat hikâ­yesi ve kar­şı­lık­sız […]

Deniz Feneri’nde Estetik Bütünlük

Woolf 1927 yılında yaz­dığı Deniz Feneri’yle moder­niz­min en özgün örnek­le­rin­den birini ver­miş­tir. Pek az aksi­yon ve diya­log içe­ren bu roma­nıyla, bir aile­nin yaşa­mında kendi çocuk­luk ve olgun­luk döne­mi­nin his­si­ya­tını akta­rır. Gönül Bakay Her şeyi tam zama­nında yapa­bil­mek, ancak yaşa­mı­mı­zın son­la­rına doğru öğre­ne­bil­di­ği­miz o küçük erdem­ler­den biri­dir. (Deniz Feneri, s. 118) Vir­gi­nia Woolf , “Deniz feneri sim­ge­siyle […]

Edebiyattan Tarih Öğrenilir mi?

Ben aslında tarih adına ne bili­yor­sam ede­bi­yat­tan öğren­dim ya da belki cüm­leyi şöyle kur­malı, ede­bi­yat saye­sinde öğren­dim. Banu Yıldıran Genç Liseye yeni baş­la­yan­larla ders yapar­ken ken­dimi sık sık, “Tarih öğren­mek için roman oku­maz­sı­nız, tarihi öğren­mek için tarih kitabı oku­mak gere­kir” der­ken bulu­yo­rum. Çok doğru bir cümle olma­dı­ğını bil­sem de aslında bunu ede­bi­yat der­si­nin ilk yılında […]

Burgess’in Bir Romanı: Bir Elin Sesi Var

Romanı okur­ken Howard’ın dün­ya­daki mater­ya­list düzeni ve insan­la­rın aptalca bu düzene boyun eğme­sini eleş­tir­di­ğini görü­rüz. Murat Erdin İngi­liz romancı ve eleş­tir­men Ant­hony Bur­gess (1917-1993) ede­bi­yat dün­ya­sında daha çok Oto­ma­tik Por­ta­kal (A Cloc­k­work Orange) roma­nıyla tanı­nır. 1962’de yayın­la­nan roman Ame­ri­kalı Yönet­men Stan­ley Kub­rick tara­fın­dan 1971’de sine­maya uyar­lan­mış ve içer­diği por­nog­ra­fik şid­detle hem ilgi çek­miş hem de tar­tışma […]

Mai ve Siyah Çevresinde

Oldukça sanat­sal yol­lar ve edebi bir düşü­nüşle daha iç yapı­nın, karak­ter­ler ara­sın­daki göre­celi iliş­ki­le­rin doğa­sını buluş­tu­ra­bi­len bir roman ola­rak Mai ve Siyah, âdeta ede­bi­yat üze­rine uzun bir tefek­kür gibi­dir. Erhan Sunar Ede­bi­yat Üze­rine Maka­le­ler’de Ahmet Hamdi Tan­pı­nar, “Bizde asıl roman­cı­lık Halid Ziya ile baş­lar,” diye yazar. Bununla asıl söy­le­mek iste­di­ği­nin Batılı anlamda, yal­nızca konu ve içe­ri­ğiyle […]

Etgar Keret ile Kitaplar Üstüne: “Kafka’yı okuyunca en az benim kadar stresli ve başarısız birinin olduğunu görmek beni çok rahatlattı.”

Gogol ve Babel en sev­di­ğim yazar­lar­dan­dır. Bas­he­vis Sin­ger ve Sho­lom Ale­ic­hem gibi Yidçe yazan yazar­ları da beğe­ni­yo­rum. Roman, öykü ve senaryo yazarı Etgar Keret tam bir Kafka hay­ranı. Keret’in ailesi aslında Polonya asıllı ama soy­kı­rım zama­nında ora­dan ayrı­lı­yor­lar. Sonra İsrail’e yer­le­şi­yor­lar. Yazar da İsrail doğumlu. Tele­viz­yon ve sinema sek­tö­ründe de çalı­şan Keret, aynı zamanda üni­ver­si­tede […]

Artamonov Ailesi: Kölelikten Burjuvalığa

Arta­mo­nov Ailesi roma­nında yer alan her­ke­sin, farklı, etki­le­yici ve yaşa­yan birer roman kah­ra­manı olduk­la­rını bir kez daha vur­gu­la­ya­lım. Bu ger­çekçi roman, oku­yan üze­rinde derin etki­ler bıra­kan farklı bir Mak­sim Gorki yapıtı… Hülya Soyşekerci Top­lum­sal dönem­le­rin çal­kan­tı­la­rını ve bun­la­rın birey­le­rin iç dün­ya­sında bırak­tığı etki ve izleri, kur­maca bir aile­nin karak­ter­leri üze­rin­den dile geti­ren; hayatı dilin için­deki […]

Şükrü Erbaş • Hatıra

Ben bir der­yaya göz­yaş­ları ekli­yo­rum. Bir dağa sis­ler. Bir göğe bulut­lar.   Ben insana söz­ler ekli­yo­rum. Bir sev­giye sür­meli ayet­ler. Ölüme dünya sevinç­leri.   Bir kadına bütün kadın­ları ekli­yo­rum. Zamana, yaşama büyü­leri. Tan­rıya insa­nın yal­nız­lı­ğını ekli­yo­rum.   Bütün zaman­lara ken­dimi ekli­yo­rum. Bütün arzu­lara son­suz­luğu. Bir insana insa­nın bütün hal­le­rini.   Baş­ka­la­rın­dan yapıl­mış bir şar­kı­yım ben. […]