Edebiyat

Gabriel García Márquez’in arşivi internette ücretsiz yayımlandı

Nobel ödüllü Kolom­bi­yalı yazar Gab­riel Gar­cía Márquez’in 27.000 say­fa­lık arşi­vi­nin yarıya yakın bölümü, Tek­sas Üni­ver­si­tesi tara­fın­dan inter­nette yayım­landı. ABD’de Tek­sas Üniversitesi’ne bağlı Harry Ran­som Mer­kezi, Kolom­bi­yalı yazar Gab­riel Gar­cia Marquez’in 27.000 say­fa­lık arşi­vi­nin yak­la­şık yarı­sını inter­net üze­rin­den ücret­siz yayım­ladı. Üni­ver­si­te­den yapı­lan açık­la­mada, 87 yaşında haya­tını kay­be­den büyük yaza­rın metin, fotoğ­raf, mek­tup ve not­lar­dan olu­şan arşi­vi­nin […]

Sineklerin Tanrısı Üstüne…

Sinek­le­rin Tan­rısı acı­ma­sız­lığı ve yaşam müca­de­le­sini anla­tan bir Wil­liam Gol­ding kitabı. 1954 yılında yayım­landı. Kla­sik bir roman ola­rak görü­len bu kitap, aynı zamanda Modern Lib­rary’ye göre tüm zaman­la­rın en iyi kırk birinci kitabı. Sinek­le­rin Tan­rısı 1954 yılında yayım­la­nan, acı­ma­sız­lığı ve yaşam müca­de­le­sini anla­tan bir Wil­liam Gol­ding kitabı. Kla­sik bir roman ola­rak görü­len bu kitap, aynı zamanda Modern […]

Fantastik Dostlarım

Biz­zat tanış­tı­ğım bütün yazar dost­la­rımla belki de ‘ayak­ka­bı­sını bağ­la­mayı geç öğre­nen­ler kulübü’ üye­si­yiz­dir diye düşü­nü­rüm. Alberto Man­guel başta olmak üzere onlar benim ‘fan­tas­tik dost­la­rım’. Doğan Hızlan Eser­leri dili­mize çev­ri­len pek çok yabancı yazar artık kitap fuar­ları vesi­le­siyle ülke­mize gelip okur­la­rıyla bulu­şu­yor, çeşitli etkin­lik­lere katı­lı­yor. Fuar­la­rın olma­dığı zaman­larda bu ziya­ret­ler çok sey­rekti. Üste­lik öyle pek imza günü […]

Fotoğraf Makinası, Küçük Ayrıntılar, Varoluş

Zaten kim­li­ği­mizle fotoğ­raf­la­rı­mız (gerek­li­li­ğine karşı çık­ma­dığı kim­lik fotoğ­ra­fını tamam­la­mayı biraz erte­le­me­si­nin de gös­ter­diği üzere) bir­bir­le­riyle ne kadar yakın ola­bi­lir­lerdi ki? Erhan Sunar Fotoğ­raf Maki­nası’nda yazar ilkin olay­sız, sorun­suz bir yaşa­mın ayrın­tı­la­rını verir. Belki de, yaşa­nıp yaşan­ma­ma­sın­dan hatta his­se­dil­me­sin­den önce bir çeşit soğuk­kan­lı­lıkla kaydı tutu­lan bir haya­tın an be an fotoğ­ra­fını çeker deme­liy­dim: Cüm­le­ler uzar gider, isim­siz […]

Oggito’da William Faulkner Yazıları | Meraklı Okurlar Ve Araştırmacılar İçin

Ümit Hasan Usta | Moder­nist Roman, Faulk­ner, Benjy Comp­son Deniz Gün­do­ğan İbri­şim | Faulkner’da Trav­ma­tik Bel­lek ve Geç­mişi Geri Kazanma Arzusu Necla Aytür | Güneyli Hem­şe­ri­ler: Wil­liam Faulk­ner ile Yaşar Kemal Semih Gümüş | Faulkner’ın Dün­yası Ale­xan­der Mars­hall | Wil­liam Faulk­ner: Sim­ge­ci­lerle Ara­sın­daki Bağ Javier Marias | Wil­liam Faulk­ner At Sır­tında Derya Önel | Faulkner’dan Akılda Kal­ması Gere­ken […]

Yazma Serüveni ve Okuma Bilinci

Gizli anlam­ları keş­fet­mek, yeni­le­rine kapı ara­la­mak gibi sevimli bir bil­giç­liği var­dır yaz­ma­nın. Sesin yet­me­diği yerde dile deva­dır yazı. Hasan Parlak Baş­la­yan her yeni günde, yaşa­na­cak zaman ve olay­ları anlam­lan­dı­ran bir cüm­le­lik söy­lem, aklı­mın bir köşe­sin­den var­lı­ğını hep his­set­ti­rir. “Her sabah dünya yeni­den kuru­lur, her sabah taze bir baş­lan­gıç­tır.” Her ne kadar gece­ler akan sürek­li­li­ğin ayrıl­maz bir […]

Edebiyat Klasikleri Çocuklar İçin Uyarlanabilir mi?

Yetiş­kin ede­bi­yatı kla­sik­le­rine artık küçük yaş­taki okur­lar da ula­şa­bi­le­cek. Peki, birinci sınıf öğren­ci­si­nin Kero­uac ya da Capote ile tanış­ması ger­çek­ten gerekli mi? Denis Gürcü Alice Hemmer’ın Jack Kerouac’ın Yolda roma­nında en sev­diği bölüm uyuş­tu­rucu kul­la­na­rak ülkeyi baş­tan sona kat ettiği yol­cu­luk­lar ya da Manhattan’daki çıl­gın par­ti­ler değil. Alice beş yaşında ve Chicago’nun ban­liyö böl­ge­sinde yaşı­yor. […]

Lolita’nın Ardındaki İlham Kaynakları…

Bu ilginç rast­lantı, Lolita’yı daha ente­re­san ve san­sas­yo­nel bir esere dönüş­tü­re­cek. Vla­di­mir Nabo­kov 1955’te Lolita’yı yayım­la­dı­ğında, orta yaşlı bir pro­fe­sör olan Hum­bert Humbert’ın ergen üvey kızına sap­kınca takın­tı­sını konu alan hikâye ori­ji­nal­liği ve sanat­sal­lı­ğıyla övgü top­la­mıştı. Ancak görü­nen o ki Nabo­kov, yaşlı bir ada­mın feti­şini ağdalı bir roman­tizmle anla­tan –iyi ya da kötü– ilk kişi […]

Peşine Düşen Ruhundan Saklanan Pessoa

Takyedin Çiftsüren Por­te­kizli şair yazar Fer­nando Pes­soa, edebi yaşa­mını bir­kaç farklı kim­likle sür­dü­ren biri. Bu kim­lik aldığı mah­las­lar değil. Onun edebi yaşa­mı­nın devamı ve farklı boyut­ları olan kişi­ler­dir. Onla­rın bir doğum, yaşam ve ölüm anları var. Bir­çok esere imza­sını atan bu kişi­le­rin, bir­bi­rin­den ayrı birer poeti­kası bulu­nur. Bu yüz­den dün­ya­nın en ilginç şairi ve yazarı […]