Edebiyat

Gürsel Korat: “Balzac, Tolstoy ve Dickens ilkgençliğimin öğretmenleriydi...”

Oku­du­ğum kitabı bir yerde bıra­kıp başka kitabı oku­mayı sür­dü­re­bi­li­rim. Mut­laka not alı­rım. Gür­sel Korat, yaz­dığı her romanla yazar­lık serü­ve­ni­nin çıta­sını yukarı çıka­ran roman­cı­la­rı­mız­dan. Ede­bi­yat metin­le­ri­nin nasıl okun­ması gerek­tiği bağ­la­mında, ken­di­si­nin nasıl oku­du­ğunu, hangi yazar­lar­dan etki­len­di­ğini şöyle anla­tı­yor. Bir ede­bi­yat metni nasıl okun­malı, nasıl okun­ma­malı? GK: Önce oku­du­ğum şey ede­bi­yat metni mi onu anla­mak iste­rim. ‘‘Neye […]

Okumayı Sevmeyen Çocuklar ve Agatha Christie

Agatha Chris­tie kitap­ları en sev­di­ğim kaçış yön­te­mim. Canım mı sıkı­lı­yor, gün­dem çok mu kor­kunç, yüre­ğimi sıkış­tı­ran kitap­lar mı oku­dum… Banu Yıldıran Genç Çocuk­ken oku­du­ğum bazı kitap­la­rın arka­sında el ara­ba­sıyla kitap taşı­yan bir çocuk figürü vardı. O resme dalar gider­dim. Tüm haya­lim o el ara­ba­sını dol­du­ra­cak kadar kitaba sahip olmaktı. Öğret­men­le­rin öner­diği Gül­ten Dayı­oğlu ve Kema­let­tin […]

Önce Oku Sonra Doku

İyi eleş­tiri metni, üze­rine yazıl­dığı kitabı oku­maya ya da oku­du­nuzsa ikide bir karış­tır­maya gerek­sinme duyur­mak­sı­zın ken­dini oku­tan metin­dir. Oğuz Demiralp Soru­muz: “Ede­bi­yat metin­leri nasıl oku­nur?” Bu soruyu görünce hemen aklıma Vir­gina Woolf’un dene­mesi geldi: ‘‘How Sho­uld One Read A Book?’’ (Bir Kitabı Nasıl Oku­malı?) Açtım, bak­tım yeni­den. İlk üç tüm­ceyi alın­tı­la­ma­dan ede­me­ye­ce­ğim: “İlkin, baş­lı­ğı­mın sonun­daki […]

Alejandro Zambra'nın "Aile Hayatı" öyküsü film oldu

“Vida de Fami­lia, kesin­likle ken­dine özgü bir film. Hikâye muh­te­şem son­la­nı­yor.” Denis Gürcü Latin Amerika’nın par­la­yan yazarı ola­rak tanım­la­nan Şilili yazar Ale­jandro Zambra’nın (1975) kitap­la­rına dün­yada gös­te­ri­len ilgi git­gide yay­gın­la­şı­yor. Türkiye’de de Çiğ­dem Öztürk’ün çevi­ri­le­riyle yayım­la­nan Bon­zai, Ağaç­la­rın Özel Hayatı, Eve Dön­me­nin Yol­ları roman­ları ve son ola­rak da öykü kitabı Bel­ge­le­rim, geniş ve meraklı  bir oku­yucu çev­resi yarattı. […]

"Ey ölümün yirmi dokuz harfi"

Balam, taşa doku­na­cak­san, elin sıcak mı diye  yüre­ği­nin üstüne koy, taşın da canı var.*  Şükrü Erbaş Ey ölü­mün yirmi dokuz harfi, kötü­lü­ğün nef­ret ayet­leri, kib­rin küçü­cük tan­rı­ları… bizim o kör­pe­cik oğul­la­rı­mız kız­la­rı­mız, elle­ri­nin yürek­le­ri­nin son­suz güzel­li­ğiyle gel­miş­lerdi, boz­kı­rın baş dön­mesi o güzel kente. Gök­ku­şa­ğı­nın yedi ren­gin­den bir düğün ala­yıy­dı­lar. Ses­leri çimenli çiçekli koru­lardı. Göz­leri birer gök bah­çe­siydi. […]

Toplum-Sevmez Sosyoloji

Houellebecq’in eser­leri de, türü­nün sağ­la­dığı imkân­la­rın da öte­sine giden tutar­sız­lık­la­rına, çar­pıt­ma­la­rına, eksik­lik­le­rine ve olanca eklek­tik­li­ğine rağ­men, yara­ta­bil­diği ger­çek­lik his­siyle zan­nımca ‘iyi sos­yal bilim’in de kıs­tas­la­rın­dan birine yakın­sa­mak­ta­dır. Çok sat­ma­sı­nın nede­nini sadece med­yada veya alev­len­dir­diği tar­tış­ma­larda gör­me­mek gere­kir. Hasan Keser 19. yüz­yılda sos­yo­loji bir disip­lin halinde ortaya çıkar­ken ken­dini fel­sefe ve ede­bi­yat­tan tümüyle ayrış­tı­ra­rak doğa bilim­le­ri­nin […]

Carl Sagan'ın Üniversitede Öğrenciyken Çıkardığı Okuma Listeleri

Carl Sagan (1934-1996) ara­mız­dan göçeli yirmi yıl oldu ama ardın­dan gelen kuşak­la­rın zihin­le­rini etki­le­meye devam edi­yor. 1980’lerde yap­tığı sevi­len TV dizisi Cosmos’a yeni­den hayat veren, âdeta Sagan’ın ente­lek­tüel miras­çısı Neil DeGa­resse bu lis­te­nin başında elbette. Kült kitabı Cos­mos başta olmak üzere Sagan’ın ufuk açan başka roman­ları da var. Peki Sagan’ın bu ast­ro­no­mik ve koz­mo­lo­jik yol­cu­luğa […]

Dostoyevski: Çağımızın Bir Yazarı

Dos­to­yevski, Ras­kol­ni­kov ile Rus top­lu­mu­nun kendi iste­diği yüzüne ışık düşün­mek iste­miş­tir. Bütün bir Rus top­lumu ve kül­türü –elbette öteki büyük yazar­la­rıyla bir­likte– Dostoyevski’ye de çok şey borçlu olma­lı­dır. Semih Gümüş Belki öte­den beri bili­yo­ruz ama Dostoyevski’nin, insa­nın fela­ke­tini hiç kim­se­lere ben­ze­me­yen bir derin­lik içinde anlat­tı­ğını yeni­den düşü­ne­bi­li­riz. Derin­lik, yeraltı, neden sonra çözüm­len­me­sine ayrıca önem veri­len […]

John Berger üstüne: “Gözlerini son defa doğru kelimeyi bulmak istermiş gibi kapadı.”

2 Ocak’ta haya­tını kay­be­den İngi­liz yazar, sanat eleş­tir­meni, düşü­nür ve res­sam John Ber­ger hak­kında edi­tör, çevir­men ve Metis Yayınları’nın kurucu ortağı Müge Gür­soy Sökmen’le Medyascope’ta yapı­lan söy­le­şiyi yayın­lı­yo­ruz. Müge Gürsoy Sökmen Görme Biçim­leri Yankı Yayın­ları tara­fın­dan basıl­mıştı. Biz üni­ver­si­te­dey­dik o zaman ve kari­ka­tür kulü­bünde. Aslında Metis’in kurucu üye­le­ri­nin çoğu Boğa­ziçi Üni­ver­si­tesi Kari­ka­tür Kulübü’nden çık­mış­tır. Reha […]