Edebiyat

Bütünlüklü, Sağlam Öyküler

Bir öyküyü yazın­sal bir metne dönüş­tü­ren bütün öğe­lere geti­ril­miş doğru çözüm­lerle yazıl­mış öykü­leri sık­lıkla bul­mu­yo­ruz ve nite­likli bir öykü kitabı eleş­ti­ri­nin de nite­li­ğini yük­selt­meye zor­lar. Semih Gümüş Daha bir kitaba dönüş­me­miş öykü­le­rin der­gi­lerde tek tek görün­düğü zaman bile konu­şul­maya baş­la­ması genç bir yazarı yürek­len­di­re­ceği kadar tedir­gin de ede­bi­lir. Kita­bın bütü­nü­nün aynı ilgiyi görüp gör­me­ye­ce­ğini bazen […]

“Edebiyat Olan Her Yerde Umut Vardır”

Onat Kut­lar, mek­tup­la­rında öykü tadında düş­lere, kur­gu­lara da yer veri­yor. Uzak coğ­raf­ya­la­rın izini sürü­yor say­fa­larda. Hülya Soyşekerci Onat Kut­lar; ince­likli bir şair, nite­likli bir öykücü ve başa­rılı bir sine­macı olma­sı­nın yanı sıra, top­lum­sal kırılma nok­ta­la­rın­daki insani dram­lar kar­şı­sında onurlu bir dire­niş ser­gi­le­yen duyarlı bir aydın ola­rak da bel­lek­lerde yaşa­mayı sür­dü­rü­yor. Onun, Yeter ki Karar­ma­sın… adıyla […]

Tokyo Karası

Psi­ko­lo­jik, karan­lık, varo­luşçu geri­lim yara­tan ve yeni­likçi suç roman­ları yazarı ola­rak tanı­nan Fumi­nori Naka­mura, zen­gin­ler­den çal­mayı iş edi­nen bir yan­ke­si­ci­nin yaşa­mın­dan bir kesit sun­duğu Hır­sız’da Tokyo kara roman gele­ne­ği­nin mini­ma­list ama çar­pıcı bir örne­ğini ser­gi­li­yor. Zarif, ‘suç’tan ziyade suç ve ceza hak­kında tar­tı­şan bir hikâye… A. Ömer Türkeş Fumi­nori Naka­mura 1977’de Japonya’da doğdu. Fuku­şima Üniversitesi’nde […]

İstatistiklerden Hikâyelere: Mülteci Çocuk Kitapları

“Mül­te­ci­leri bir birey ola­rak görü­nür kıl­mak ve ista­tis­tik­leri isim­lere, yüz­lere çevir­mek iste­dim.” Suriye’deki krizi hep med­yada sunu­lan ürkü­tücü fotoğ­raf­lar­dan izle­dik: Türkiye’de plaj­daki çocuk bedeni, ambu­lan­sın içinde bek­le­yen çocu­ğun kork­muş surat ifa­desi, bom­ba­lan­mış bina­lar, yıkıl­mış şehir­ler… Bu fotoğ­raf­ları gör­dük­ten sonra hare­kete geçen bir­çok çocuk kitabı yazarı, devam eden çatış­mayı ve krizi genç okur­lar için insan­cıl­laş­tır­mak ve […]

Can Sıkıntısı

Şükrü Erbaş Evler don­muş. Ağaç­lar don­muş. Rüz­gâr don­muş. Ses­ler don­muş. Kedi­ler, köpek­ler, ser­çe­ler, güneş­ler don­muş. Cam­lar yok. Duvar­lar eri­miş. Çatı göğe çekil­miş. Yol eşikte kayıp. İnsan­lar ağız­la­rın­daki son harfi bütün zaman­lara yaya­rak yaşa­dık­la­rına inan­maya çalı­şı­yor­lar. Eşya­lar zaman dışı birer yara­tığa ben­zi­yor. Her şey, ölüm­den sonra da süre­cek bir yok­sul­lu­ğun erken fotoğ­rafı. Yaşa­mak yer çeki­min­den kur­tul­muş […]

Ahmet Cemal, Nil Lokantası ve Diğerleri

Artık anı­la­rımda yaşa­ya­cak Ahmet Cemal. Yıl­la­rın dos­tuyla ne çok gün­le­ri­miz bera­ber geçti. Ne çok şey geçi­yor aklım­dan… Yaz­maya kalk­sam daha faz­lası eksik kala­cak. Doğan Hızlan Ahmet Cemal’in ara­mız­dan ayrı­lışı, Notos’un son sayı­sın­daki Sevim Burak dos­ya­sını gör­dü­ğümde dost­la­rımla bera­ber git­ti­ğim, onlarla buluş­tu­ğum lokan­ta­ları anım­sa­dım. Gerek Ahmet Cemal gerek Sevim Burak, Nil Lokantası’na gelir­lerdi. Özel­likle Ömer Uluç’la […]

Kahraman Stephen

Sadece İrlanda sokak­la­rında değil aynı zamanda Stephen’ın bey­ni­nin içinde, bilin­ci­nin dar yol­la­rında dola­şa­rak ilk genç­li­ğini yaşa­yan bir ada­mın geli­şi­mine tanık olu­yo­ruz. Pınar Üretmen Efsa­neye göre… Efsane odur ki, James Joyce yayın­cı­lar tara­fın­dan yir­minci kez red­de­di­len kita­bını bir öfke nöbeti sıra­sında ateşe atar. Elle­ri­nin yan­ması paha­sına kita­bın bir kıs­mını kur­ta­ran kişi ise hayat arka­daşı Nora olur.1 Yap­tığı […]

Edebiyatın, Öfkeli Kadın Karakterlere İhtiyacı Var

Dep­res­yonla Baş Ede­bil­mek İçin Sly­via Plath ve Vir­gi­nia Woolf’a (ve Karak­ter­le­rine) Bak­mak Elizabeth Skoski Yak­la­şık bir yıl önce dep­res­yon döne­mine gir­miş­tim. Nefes alması ve içe­ri­sin­den yürü­yüp geç­mesi zor bir hava olan sis gibi… Bazen ise başı­mın üze­rinde her an yağa­bi­le­cek­miş gibi teh­dit­kâr duran bir yağ­mur bulutu gibi duran bir yağ­mur bulutu gibi… tüm klişe cüm­le­le­rin […]