Haber

Çocuklara Kitap Okumak Zihinlerini Geliştiriyor

Evde sık­lıkla kitap oku­nan çocuk­la­rın zihin­le­rinde gör­sel imge­leme ve anla­tı­lanı kav­rama yeti­leri çok daha etkin. Pedi­at­rist­ler sık sık ebe­veyn­lere, çocuk­la­rına düzenli ola­rak sesli kitap oku­ma­la­rını tav­siye edi­yor. Ancak bu sefer, araş­tır­ma­cı­lar ilk kez bu akti­vi­te­nin okul öncesi çocuk­la­rın beyin­le­rini zihin­sel imge­leme ve anla­tı­lanı anlama konu­sunda geliş­tir­di­ğine dair kanıt­lar buldu. Her iki beceri de dili ve okur­ya­zar­lığı […]

Büyük Yazarların Bilinmeyen Yönleri

Yaz­dık­la­rıyla yaşa­dık­ları çağı, hatta son­raki çağ­ları da etki­le­yen yazar­la­rın, bu kim­lik­le­ri­nin arka­sında sıra­dan dene­bi­le­cek yaşam­ları olduğu da unu­tul­ma­malı. Kimi karan­lık­tan kor­kan, kimi hay­van­ları çok seven bu büyük yazar­lar­dan ilginç ayrın­tı­lar. Poe’nun karan­lık­tan kork­ması boşuna değildi. Tols­toy Nobel Ödülü’nü kaza­na­madı. Kafka’ya Ame­rika Güven­lik Cemi­yeti tara­fın­dan altın madalya verildi. William Shakespeare 1957’ye gelin­di­ğinde günü­nün stan­dart­la­rına göre Shakespeare’in […]

Edgar Allan Poe'nun Yazdığı Bilim Kitabı

Edgar Allan Poe bir bilim kita­bı­nın “özet” ver­si­yo­nunu yazdı ve bu kitap onun tek çok­sa­tan kitabı oldu. (1839) Yir­minci yüz­yı­lın büyü­le­yici edebi geri­lim­le­rin­den “bel­ge­sel yazın­bi­lim-şiir sanatı”, gaze­te­ci­lik hikâ­ye­leri, fotoğ­raf­çı­lık, resmi belge ve kayıt­lar, siya­set, bilim­sel ve tek­nik yazı­mın lirik ve edebi bir dille har­man­lan­ma­sın­dan doğar. Bunun en iyi örneği şair Muriel Rukey­ser olmakla bir­likte, bu […]

9-5 Çalışmak Yaratıcılığı Öldürüyor mu?

Yazar Cor­mac McCarthy neden çalış­ma­maya çalış­tı­ğını açık­lı­yor. Cor­mac McCarthy’i ona 2007 yılında Pulit­zer Ödülü’nü kazan­dı­ran Yol romanı ile tanı­yo­ruz. Bir­le­şik Devletler’in en sevi­len yazar­la­rın­dan olan McCarthy hak­kında geç­ti­ği­miz yıl Twitter’da, öldü­ğüne dair asıl­sız haber­ler dola­şı­yordu. Yazar, hâlâ hayatta ve bu yıl yayım­la­na­cak The Pas­sen­ger romanı üstünde yoğun bir çalışma içe­ri­sinde. Twitter’a ise aldı­rış etmi­yor. Aşa­ğı­daki […]

Patti Smith, Rimbaud’nun Evinin Yeni Sahibi

Patti Smith sadece müzi­ğiyle değil, söz yazarı ve şair kim­li­ğiyle de tanı­nan bir sanatçı. 1996’da bir der­giye ver­diği söy­le­şide, “Genç kız düş­le­ri­min çoğunu Rimbaud’ya ayır­mış­tım. Sanki Rim­baud erkek arka­da­şımdı” diyen sanat­çı­nın yıl­lar sonra Rimbaud’nun evini satın alma­sına şaşır­ma­mak gere­ki­yor o halde. Fransa’nın Bel­çika sını­rında 90 kişi­nin yaşa­dığı ufak bir köyde bulu­nan ev uzun yıl­lar boyunca bakım­sız­lık­tan […]

Adichie’den Siyah Feminist Manifesto

Yirmi birinci yüz­yıl neoli­be­ral söy­lem­le­rini kimi zaman kes­kin ve ağır­başlı bir dille, kimi zaman da mizahla ters­yüz eden Adic­hie, siyahi femi­nist yazı­nın günü­müz­deki önemli yüz­le­rin­den olmaya devam edi­yor. İngi­lizce konu­şu­lup İngi­lizce yazı­lan, İngi­liz sömür­gesi altında yaşa­mış olan coğ­raf­ya­lara özgü diye­bi­le­ce­ği­miz Ang­lo­fon (başta Afrika, Kara­yip­ler, Güney Hin­dis­tan, Kanada vb.) ede­bi­yatı özel­likle yir­minci yüz­yı­lın yarı­sın­dan baş­la­ya­rak günü­müze […]

Türkiye’de en çok kadınlar kitap okuyor

Bilinen gerçek rakamlarla da açıklandı. DHA’dan Orhan Sencer’in habe­rine göre, D&R mağa­za­la­rı­nın yap­tığı ince­leme sonunda, Türkiye’de kitap­la­rın yüzde 64’ünün kadın­lar tara­fın­dan satın alın­dığı açık­landı. 8 Mart Dünya Kadın­lar Günü dola­yı­sıyla Türkiye’deki kadın okuma alış­kan­lık­la­rını ince­le­yen D&R, 28 şehir­deki 153 mağa­za­sı­nın veri­le­rine göre kitap­la­rın yüzde 64’ünün kadın­lar tara­fın­dan satın alın­dı­ğını açık­ladı. Kadın­la­rın ter­cih ettiği kitap­la­rın yüzde 65’inin […]

Anthony Burgess’in yüz yılına damgasını vuran romanı hangisi?

Yanı­tO­to­ma­tik Por­ta­kal gibi görü­nü­yor ama yaza­rın 40 yıl­lık kari­ye­rin­den bize kalan pek çok şiir ve düz­ya­zıyı da unut­mu­yo­ruz. Ant­hony Burgess’in doğu­mu­nun yüzüncü yıl­dö­nümü, belki de bütün bir ayı onun eser­le­rine ada­ma­mız için bize bir bahane sunu­yor. Bur­gess ola­ğa­nüstü yete­neğe ve fikir­lere sahip bir yazardı. Genel geçer yar­gı­lara baş­kal­dı­rışı, kara mizahı ve dil­deki oyun­la­rıyla muh­te­şem kitap­lara imza […]