Haber

Lorca’nın ölümündeki gizem aydınlatılacak mı?

Lorca sava­şın ilk gün­le­rinde, 18 Ağustos’u 19’una bağ­la­yan gece kay­bol­muştu. Franco’ya bağlı para­mi­li­ter güç­ler tara­fın­dan gözal­tına alı­na­rak Gra­nada yakın­la­rında kur­şuna dizil­diği ve daha sonra toplu bir mezara gömül­düğü düşü­nü­lü­yor. İspan­yol şair Fede­rico Gar­cía Lorca’nın ölümü, üze­rin­den geçen sek­sen yıla rağ­men hâlâ gize­mini koru­yor. Şairin kemik­le­rini bul­mak ve giz per­de­sini ara­la­mak için daha önce defa­larca araş­tırma […]

Metro yolculuğu için öyküler

New York’lular eşsiz bir hiz­met­ten yarar­la­nı­yor. ABD’nin en büyük yayı­nevi grubu Pen­guin Ran­dom House, New York’lulara eşsiz bir hiz­met getirdi. Sub­way Reads (Metro Oku­ma­ları) adlı inter­net sitesi yol­cu­lara, tele­fon ve tab­let­le­rine indi­re­bi­le­cek­leri novella, kısa öykü ya da roman­lar­dan kısa pasaj­lar sunu­yor. Pen­guin Ran­dom House daha önce de kuru­lu­şu­nun 80. yılını kut­la­mak ama­cıyla Londra met­ro­sunda ben­zer […]

Yakın okumaya karşı uzak okuma mı?

Moretti’nin öner­diği uzak oku­mada yakın oku­ma­daki gibi belli başlı metin­ler tek tek okun­maz, aksine, büyük bil­giyi ana­liz etmek önem­li­dir. Eski insan­la­rın bir sözü var­dır, “Ars longa, vita bre­vis” der­ler. Sanat uzun­dur, yaşamsa kısa. Bura­daki mesele bu kısa­lığa ne denli yoğun­luk sığ­dı­ra­ca­ğı­mız­dır belki de. Ede­bi­yat havu­zunda biri­ken­ler, oku­duk­la­rı­mız, eleş­tir­dik­le­ri­miz, oku­ya­ma­dık­la­rı­mız ya da daha eleş­ti­re­me­dik­le­ri­miz, altını çize­me­dik­le­ri­miz, […]

Yazarlar dizi romanlarından kopamıyor mu?

“Ese­rini çok­tan tamam­la­mış görü­nen bir yazar ne yap­malı?” Dünya çapında sadık bir hay­ran kit­le­sine sahip Harry Pot­ter dizi­si­nin seki­zin­cisi bu kez ne kitap ne de film, bir tiyatro oyunu: Harry Pot­ter and the Cur­sed Child (Harry Pot­ter ve Lanetli Çocuk). Oyun, seri­nin son kita­bı­nın devamı nite­li­ğinde. Voldemort’un ölü­mü­nün ardın­dan on dokuz yıl son­raya gidi­yo­ruz. Harry […]

Kitap fuarları hangi yayınevlerine hizmet ediyor?

Küçük yayı­nev­leri ya yerinde say­maya devam ede­cek, ya bata­cak ya da ken­dine alter­na­tif satış alan­ları bula­cak, okurla bulu­şa­cak­ları başka mec­ra­la­rın peşine düşe­rek büyü­meye çalı­şa­cak. Serap Çakır Kita­bın okurla buluş­tuğu her etkin­liği sevi­yo­rum. İmza gün­leri, söy­le­şi­ler, kita­pevi top­lan­tı­ları önemli. Okuru hare­ket­len­dir­mede bir fay­dası ola­caksa, okurla tut­kunu olduğu yazarı buluş­tu­ra­caksa neden olma­sın? Bu anlamda okur/kitap/yazar buluş­ma­la­rı­nın en […]

Noktalı virgül’ün başına gelecek var!

Satır sonuna mı geldik? Fransa’da nok­talı vir­gü­lün gün­le­ri­nin sayılı olduğu iddi­asıyla bir­likte alı­şıl­ma­dık bir tar­tışma çıktı. Fran­sız­lar için daha da kötüsü şu ki, bu tar­tış­ma­nın İngi­liz­ce­nin artan etkisi yüzün­den oldu­ğunu düşü­nen­ler de epeyce. Jon Henley Nok­talı vir­gül tar­tış­ması her­halde öbür ülke­le­rin fut­bol­cu­la­rına, fut­bol­cu­la­rın eşle­rine (eğer şans­lı­larsa) ya da rock yıl­dız­la­rına ver­diği sta­tüyü ente­lek­tü­el­le­rine de veren […]

John Berger, Zapatista Marcos ve Marksizmle ilişkisi üstüne neler demişti...

Yücel Göktürk’ün yap­tığı uzun görüşme, John Ber­ger ile son yıl­larda yapıl­mış söy­le­şi­ler ara­sında ayrıca önemli. John Berger’ın büyük bir içten­lik ve açık­lıkla ver­diği yanıt­lar, Metis Kitap tara­fın­dan İstanbul’dan Gelen Tele­fon - Müzik Eşli­ğinde Bir Söy­leşi adıyla yayım­landı. Yal­nızca iki konu hak­kın­daki görüş­leri bile John Berger’ın zama­nı­mı­zın en ayrıksı ente­lek­tü­el­le­rin­den birisi oldu­ğunu gös­te­ri­yor. Zapatista Marcos için: "Ona büyük […]

Toronto’da Harry Potter temalı bar

Geçtiğimiz haftalarda Toronto’nun batısında açılan The Lockhart, sahiplerinden Matt Rocks’a göre “sıradan bir bar”. Ancak bu bara biraz daha dikkatli bakınca dikkat çeken birkaç şey var: burada kokteyller yerine “iksirler” var ve barın raflarında yer alan kitapların hepsi tek bir yazara ait: J.K. Rowling.

Ya kitap okuru okusaydı?

Kitap alırken neye bakıyoruz? Yazar? Konu? Değerlendirmeler? Herhalde, çoğu insan için bunlardan biri ya da hepsi önemli. Ama genelde ilk seferde aklımıza gelmese de, istisnasız hepimizin kitap alırken baktığı bir şey daha var: Kapak.