Haber

Türkiye’de en çok kadınlar kitap okuyor

Bilinen gerçek rakamlarla da açıklandı. DHA’dan Orhan Sencer’in habe­rine göre, D&R mağa­za­la­rı­nın yap­tığı ince­leme sonunda, Türkiye’de kitap­la­rın yüzde 64’ünün kadın­lar tara­fın­dan satın alın­dığı açık­landı. 8 Mart Dünya Kadın­lar Günü dola­yı­sıyla Türkiye’deki kadın okuma alış­kan­lık­la­rını ince­le­yen D&R, 28 şehir­deki 153 mağa­za­sı­nın veri­le­rine göre kitap­la­rın yüzde 64’ünün kadın­lar tara­fın­dan satın alın­dı­ğını açık­ladı. Kadın­la­rın ter­cih ettiği kitap­la­rın yüzde 65’inin […]

Anthony Burgess’in yüz yılına damgasını vuran romanı hangisi?

Yanı­tO­to­ma­tik Por­ta­kal gibi görü­nü­yor ama yaza­rın 40 yıl­lık kari­ye­rin­den bize kalan pek çok şiir ve düz­ya­zıyı da unut­mu­yo­ruz. Ant­hony Burgess’in doğu­mu­nun yüzüncü yıl­dö­nümü, belki de bütün bir ayı onun eser­le­rine ada­ma­mız için bize bir bahane sunu­yor. Bur­gess ola­ğa­nüstü yete­neğe ve fikir­lere sahip bir yazardı. Genel geçer yar­gı­lara baş­kal­dı­rışı, kara mizahı ve dil­deki oyun­la­rıyla muh­te­şem kitap­lara imza […]

Kürk Mantolu Madonna artık İngilizcede

Kürk Man­tolu Madonna İngi­liz­ceye çev­rildi. Bir zaman­la­rın unu­tul­muş romanı Türkiye’deki okur­ları zor zaman­larda bir araya geti­ri­yor, deni­yor. “Kimi tut­ku­lar reh­be­ri­miz olur yaşam boyunca. Kol­la­rıyla bizi sarar. Sor­gu­la­ma­dan peş­le­rin­den gide­riz ve hiç piş­man olma­ya­ca­ğı­mızı bili­riz.” Yuka­rı­daki alıntı belki de, Kürk Man­tolu Madonna’nın teme­lini oluş­tu­ru­yor. Yak­la­şık 75 yıl yıl önce yazı­lan roman, günü­müzde Türkiye’nin Nobel ödüllü yazarı Orhan […]

Walt Whitman’ın kayıp romanı The Life and Adventures of Jack Engle bulundu

Whit­man üze­rine uzman­la­şan bir dok­tora öğren­cisi romanı, “eğlen­celi, muzip, yara­tıcı, kıv­rak ve aca­yip küçük bir kitap” ola­rak özet­li­yor. New York Times gaze­te­sini 13 Mart 1852 günü eline alan okur­lar, sayfa 3’te ertesi gün rakip gaze­tede bir hikaye seri­si­nin baş­la­ya­ca­ğını haber veren küçük duyu­ruyu gör­müş olma­lı­lar. “Zen­gin bir açığa çıka­rış” diye baş­la­yan tanı­tım, “misa­fir­hane örf ve […]

Lorca’nın ölümündeki gizem aydınlatılacak mı?

Lorca sava­şın ilk gün­le­rinde, 18 Ağustos’u 19’una bağ­la­yan gece kay­bol­muştu. Franco’ya bağlı para­mi­li­ter güç­ler tara­fın­dan gözal­tına alı­na­rak Gra­nada yakın­la­rında kur­şuna dizil­diği ve daha sonra toplu bir mezara gömül­düğü düşü­nü­lü­yor. İspan­yol şair Fede­rico Gar­cía Lorca’nın ölümü, üze­rin­den geçen sek­sen yıla rağ­men hâlâ gize­mini koru­yor. Şairin kemik­le­rini bul­mak ve giz per­de­sini ara­la­mak için daha önce defa­larca araş­tırma […]

Metro yolculuğu için öyküler

New York’lular eşsiz bir hiz­met­ten yarar­la­nı­yor. ABD’nin en büyük yayı­nevi grubu Pen­guin Ran­dom House, New York’lulara eşsiz bir hiz­met getirdi. Sub­way Reads (Metro Oku­ma­ları) adlı inter­net sitesi yol­cu­lara, tele­fon ve tab­let­le­rine indi­re­bi­le­cek­leri novella, kısa öykü ya da roman­lar­dan kısa pasaj­lar sunu­yor. Pen­guin Ran­dom House daha önce de kuru­lu­şu­nun 80. yılını kut­la­mak ama­cıyla Londra met­ro­sunda ben­zer […]