Kitap

Bütün Bir Ömür

Robert Seethaler’in Bütün Bir Ömür romanı ken­dini yal­nız­lı­ğıyla kuşa­ta­rak için­deki ger­çeğe sığı­nan bir ada­mın hikâ­yesi. Basit olduğu kadar çar­pıcı ve etki­le­yici, gücünü yalın­lı­ğın­dan alan bir ömür… Küçük yaşta anne­sini kay­be­den And­reas Egger, uzak akra­bası olan zalim bir çift­çi­nin yanında büyür. Zorlu çocuk­lu­ğu­nun ardın­dan az konu­şan, fizi­ken güçlü ve çok çalış­kan, ama bir o kadar da kırıl­gan ve […]

Ya Naziler Kazansaydı...

İkinci Dünya Savaşı’nı ABD ve İngiltere’nin başını çek­tiği müt­te­fik­ler değil de Nazi­ler ve Japon­lar kazan­saydı dünya nasıl olurdu sizce ? Roma­nın çıkış nok­tası bu. Murat Erdin Mil­yon­larca masum insa­nın haya­tını kay­bet­tiği İkinci Dünya Savaşı bun­dan 72 yıl önce sona erdi. Sava­şın bit­tiği haberi Avrupa kent­le­rine dalga dalga yayıl­dı­ğında dışa­rıda harika bir mayıs güneşi par­lı­yordu ve artık […]

Mübadelenin Kederle Anıtlaşan Şiirleri: Muhacirnâme

Anadolu’nun kadim Orto­doks Hris­ti­yan halk­la­rın­dan Kara­man­lı­lar da bu talih­siz hikâ­yede baş­la­rına gelen çileyi çekip göç yol­la­rına düşe­cek, eğreti ve taşı­ması çok ağır bir hayatı omuz­la­rına yük­le­meye çalı­şa­cak­lar­dır. Üste­lik onlar Anadolu’nun Rumca bil­me­yen Rum­la­rı­dır. Melike Karaosmanoğlu Bazı araş­tır­ma­cı­lara göre Modern Yunan tari­hin­deki en büyük facia 1922 yılında Küçük Asya’da yaşan­mış­tır. Zira Anadolu’daki 3000 yıl­lık Helen var­lı­ğını […]

Çorak Ülke ve Gomidas

Melike Karaosmanoğlu “Ayla­rın en zali­mi­dir Nisan.” Şair T. S. Eliot 1922 yılında Çorak Ülke şiirinde yaz­mıştı bu dizeyi. Ama ne zaman oku­sam beni yazıl­dığı tarih­ten tam yedi yıl önce­si­nin o kor­kunç cumar­tesi gece­sine götü­rür. O gece­nin bütün kas­ve­tini, her şeyi baş­la­tan bed­baht ağır­lı­ğını ve acı­ma­sız­lı­ğını his­se­de­rim. 24 Nisan 1915’e dön­dü­ğümde ayla­rın en acı­ma­sı­zını tanı­rım artık. Ölüm tre­nini, […]

Tolstoy yaşamış olmasaydı, herhalde kimse onu hayal edemezdi!

Büyük bir yazar, ödün ver­mez bir aydın, etkili bir akti­vist… Dünya üze­rinde silin­mez ayak izleri bıra­kan Lev Niko­la­ye­viç Tolstoy’un akıl almaz yaşa­möy­kü­sünü, Rosa­mund Bartlett’in kale­min­den oku­yun: Tols­toy: Bir Rus Hayatı. Cem Alpan Bir insan düşü­nün, zen­gin­le­rin var­lık içinde, fakir hal­kın da köle ola­rak yaşa­dığı ülke­si­nin uçsuz bucak­sız top­rak­la­rında tek başına okuma yazma sefer­ber­liği baş­lat­mış, iyi […]

Kitap Dünyasındaki Sekiz Rekor

En küçü­ğün­den en paha­lı­sına, en çok oku­na­nın­dan en gizem­li­sine kitap dün­ya­sın­dan sekiz rekor… 1 Dünyanın en pahalı kitabı Leonardo Da Vinci’nin Codex Leices­ter adlı kitabı 1994’te New York’ta yapı­lan müza­ye­deye çık­tı­ğında en az 7 haneli bir fiyata satıl­ması bek­le­ni­yordu. 30 mil­yon 800 bin dolara el değiş­ti­ren kitap dün­ya­nın en zen­gini Bill Gates tara­fın­dan satın alındı. 2 […]

Thomas Mann ile Hermann Hesse’nin Sandığı

Biri­nin acısı öbü­rün­den geli­yor. Semih Gümüş Yük­se­li­şini her zaman sür­dü­re­ceği sanı­lan bire­yin Birinci Savaş’ta aldığı sert dar­be­den son­raki çöküşü, ikinci bir vah­şetle onun âdeta yok oluşa itil­me­sine yol açtı. Geç­miş­teki büyük fela­ket­ler yaşan­ma­mış gibi. Hayat, acı­ma­sız yıkı­cı­la­rı­nın ayak­ları altında kişi­li­ğini, kim­li­ğini, değer­le­rini kay­be­der­ken hayal­leri de yok edi­yordu. Yaşa­nan­la­rın unu­tul­ma­ya­ca­ğını her­kes bilir ama göz­yaş­la­rıyla sula­nan vadi­le­rin […]

Nisan Ayının 7 Kitabı

Oggito bun­dan sonra her ay başında o ay içinde okun­ma­sını öner­diği kitap­ları seçip yayın­la­ya­cak. Yal­nızca bazı kitap­lara dik­kat çek­mek için. Çev­re­miz­deki güve­ni­lir kişi­le­rin kitap öne­ri­le­rini göz önünde tut­tu­ğu­muz gibi, Oggito’nun öne­ri­le­ri­nin de pek çok oku­ru­mu­zun ilgi­sini çeke­ce­ğini düşü­nü­yo­ruz. Korku Stefan Zweig Karı­nızı alda­tı­yor musu­nuz ya da aldat­mayı hiç düşün­dü­nüz mü? Koca­nızı aldat­tı­nız mı? Hemen yanıt­lar­sı­nız […]