Kitap

Charlie’nin Çikolata Fabrikası’nın Kahramanı Aslında Siyahiymiş!

Roald Dahl, Charlie’nin siyahi bir karak­ter ola­rak kal­ma­sın­dan yanaydı, ama mena­jeri, bu karak­te­rin okur­la­rın ilgi­sini çek­me­ye­ce­ğini söy­le­ye­rek yazarı ikna etti. Roald Dahl’ın 1964 yılında yaz­dığı çocuk kitabı Charlie’nin Çiko­lata Fab­ri­kası çok satan kitap­lar ara­sına giren, iki defa filme uyar­la­nan bir kla­sik. Hatta Book­sel­ler der­gi­si­nin 2016 yılında yap­tığı açık­la­maya göre, bugüne kadar kita­bın bir mil­yon civa­rında bas­kısı […]

Plajdan Kitap Manzaraları...

Saba­hat­tin Ali’lerin, Ste­fan Zweig’ların lis­te­lere gir­diği bugün­leri de gör­dük, sıra çok okun­ma­la­rına, bizim de bunu yaz­ma­mıza gel­sin. Banu Yıldıran Genç Yazın sahilde, hatta şez­lon­gun tam üstünde yaz­mayı düşün­dü­ğüm bu yazı bir­ta­kım sağ­lık prob­lem­leri, son­ra­sında kafa­nın dağı­nık­lığı gibi neden­lerle erte­lendi durdu. Şimdi İstanbul’a dön­müş, iki ay ara­dan sonra işe baş­la­mış­ken, geriye dönük ola­rak aldı­ğım not­ları, bu yaz Kuzey Ege’de bir kam­ping ala­nında neler okun­du­ğunu […]

Oggito'nun Eylül Ayı İçin Önerdiği 10 Kitap

 Altıncı Koğuş Anton Pav­lo­viç Çehov Çehov bir taşra kasa­ba­sın­daki akıl has­ta­ne­sinde, eği­timli bir hasta olan İvan Dmit­riç ile Dok­tor And­rey Yefi­mıç ara­sın­daki fel­sefi çatış­maya odak­la­nır. İvan Dmit­riç maruz kal­dık­ları ada­let­siz­liğe, içinde yaşa­maya zor­lan­dık­ları ber­bat koşul­lara karşı çıkar­ken, And­rey Yefi­mıç bun­ları gör­mez­den gel­mekte ısrar eder ve durumu değiş­tir­mek için kılını bile kıpır­dat­maz. Dok­tor sonunda içine düş­tüğü “fel­sefi” yanıl­gı­nın far­kına var­dı­ğında ise artık iş […]

Martı Jonathan’ın Tek Başına Uçuşu

Bu kitabı belki de defa­larca oku­ya­bi­lir­si­niz ve her defa­sında yine yeni bir şey­ler öğre­nir­si­niz. Esma Bike Bostancı Günü­müzde geliş­ti­ri­len kişi­sel yar­dım kitap­la­rı­nın fay­da­ları say­makla bit­mez, kaldı ki bir­çoğu da işe yara­mak­ta­dır. Ama bir de bazı öykü­ler, roman­lar var­dır ki insa­nın haya­tına dokun­duğu anda kişi ken­di­sini sorun­ları çözer­ken bulur. İşte Ric­hard Bach’ın ünlü öyküsü Martı Jonat­han […]

Goodreads’e Göre İlk Denemede Nefret Ettiğiniz Kitaplar

Bazı kitap­ları ilk dene­mede oku­ya­maz­sı­nız. Ya zor gelir, ya sıkıcı bulur­su­nuz, ya da kitap sizi sar­maz. Fakat potan­si­ye­lini his­set­ti­ği­niz kitap­lara bir­kaç kez daha döner, yeni­den şans verir­si­niz. “Kitap­la­rın IMDB’si” ola­rak tanım­la­nan inter­net sitesi Goodreads’e göre okur olma­nın bir par­çası da kitabı oku­mayı bırak­mayı içe­rir. Site­nin, Face­book ve Twitter’da yap­tığı anket­lere göre okur­la­rın ilk oku­yuş­la­rında nef­ret […]

Norveç Ormanlarında İki Münzevi

At Çal­maya Gidi­yo­ruz, daha kişi­sel bir hikâ­ye­dir. Dopp­ler ise bir yanıyla kapi­ta­lizm eleş­ti­risi ola­rak da oku­na­bi­lir. Sibel Yılmaz Şehir yaşa­mın­dan ve onu sarıp sar­ma­la­yan iliş­ki­ler ağın­dan buna­lan kah­ra­ma­nı­mız; ken­di­sini ve hayat­tan bek­len­ti­le­rini sor­gu­la­maya giri­şir. Anlam ara­yı­şı­nın ya da varo­luş sıkın­tı­sı­nın neden olduğu bu sor­gu­lama neti­ce­sinde niha­yet bir gün her şeyi ardında bıra­kır ve doğada inzi­vaya […]

Kitap Koleksiyoncusu 10 Ünlü

Karl Lagerfeld’ın her­kes­ten daha çok kitabı var. Emily Temple Kitap­lar­dan kur­tul­mak için bayağı zor­luk çek­tim ve eğer siz de bu bölümü oku­yor­sa­nız siz de çeki­yor­su­nuz­dur. Sum­mer Brennan’ın dediği gibi, “Hangi insan bile isteye bir zamanda ken­dine ait 30 kita­bı­nın olma­sını ister?” Sanı­rım hiç kimse. Ancak görü­nüşe göre, kitap kolek­si­yon­cusu ola­bil­mek için ken­di­nize ait 100 kita­bı­nı­zın olması […]

Hindistan'dan Dünyaya Hizmet Eden Bir Yayıncı

Hindistan’da küçük çaplı bir yayıncı, dünya ede­bi­ya­tın­daki saklı cev­her­leri çevi­ri­yor, tüm dünya okur­ları için. “Bunun büyük­lükle ala­kası yok. Ya da bir ölçekle. Bu seçimle ala­kalı. Kurum­sal yayın­cı­lık dün­ya­sı­nın muh­te­şem bir şekilde kur­duğu bu yapı­nın dışına çıkma ris­kini aldı­ran o içgüdü. Ve size göre okun­ması gere­ken kitap­lar han­gi­le­riyse onları bas­mak.” Aslında Seagull Books’un “mis­yo­nu­muz” bölümü durumu tam […]