Kitap

Umutsuzsam bana ne! Değilmişim gibi devam!

Yıl­lar­dır içinde sav­ru­lup dur­du­ğu­muz siyasi, eko­no­mik ve top­lum­sal atmos­fer kimi­le­ri­mize umut­la­rını kay­bet­tirdi. Onlara da bir sözü var Anders’in: “Umut­suz­sam bana ne! Değil­mi­şim gibi devam.” Serap Çakır Kaf­ka­esk gün­ler. Hay­rete düş­me­ye­cek kadar yavan geli­yor yaşa­nan­lar ve bir baş­ka­sı­nın içine düş­tüğü kâbus, öyle­sine uzak bir diyar­day­mış gibi seyre mah­kûm. Hemen yanı başı­mızda olana gözü­müzü sım­sıkı kapama gereği bile […]

Raymond Carver Öykülerinde Uyumsuzluktan Saçmalığa, Hiçliğin Anlamı

O halde Carver’ın bu öykü­leri bir yanıl­sa­ma­dan des­tekli, âdeta uyum­suz tiyatro metni kurar­ca­sına temel­len­dir­diği söy­le­ne­bi­lir. Nite­kim öykü kişi­le­ri­nin sayık­lar­ca­sına, bir­bi­rin­den kopuk sıç­ra­malı anla­tımı, böyle bir havayı ala­bil­di­ğine pekiş­ti­ri­yor. Derya Derya Yılmaz Ray­mond Car­ver için, çevir­men Ayça Sabuncuoğlu’yla Can Yayın­ları ara­sında yapı­lan işbir­liği, yaza­rın beş öykü kita­bıyla okuru buluş­turdu: Lüt­fen Ses­siz Olur musun, Lüt­fen? (2012), Aşk […]

Hapishane Toplumu

Bec­kett: “İna­nın bana, ger­çek hapis­hane başka şey, bizim zihin­sel ve top­lum­sal hapis­ha­ne­le­ri­miz­den bam­başka türde. Bunu unut­mak iğrenç bir şey.” Semih Gümüş Gün­lük hayatı hapis­ha­neyle iç içe geç­miş bir top­lum olma­nın ne demek oldu­ğunu aklı­mız­dan geçir­di­ği­miz zaman ken­di­mizi iyi his­set­mek kolay değil. 12 Eylül dar­be­sin­den sonra 600 bin kişi gözal­tına alındı, o zaman ülke nüfusu 45 mil­yonu […]

Demokritos’un Kahkahasından Herakleitos’un Gözyaşlarına: Melankolinin Anatomisi

Ağla, Ey Herak­le­itos, bu çağa yakı­şır, Bu kadar alçak­lığı, bu kadar kederi gör­dükçe. Melike Karaosmanoğlu Zaman zaman sos­yal med­yada pay­la­şım rekoru kıran şöyle bir liste var: “Saba­hat­tin Ali’nin Şiiri Oldu­ğunu Bil­me­di­ği­miz Şarkılar.”Nükhet Duru’nun ses­len­dir­diği Melan­koli şar­kısı bu lis­teye merakla göz atan­la­rın mut­laka ilgi­sini çek­miş­tir. “Beni en güzel günümde, sebep­siz bir keder alır” diye baş­la­yan söz­lerle […]

Önce Gezici Kitaplıklar Vardı

Teker-üstü Kitaplıklardan 16 Nadir Fotoğraf Ama­zon, Audible ve diğer diji­tal kitap dağı­tı­cı­la­rın­dan çok önce, gezici kitap­lık­lar ede­bi­yatı insan­la­rın aya­ğına geti­ri­yordu. Amaç­ları, Kitap­lığı bulun­ma­yan uzak köy­lere ve ban­li­yö­lere kitap­ları ulaş­tır­maktı. Aşa­ğı­daki fotoğ­raf­lar unu­tul­maya yüz tut­muş bu dört teker­li­leri gün yüzüne çıka­rı­yor. İlk gezici kitap­lı­ğın 1850’lerin sonunda Warrington-İngiltere’de ortaya çık­tığı düşü­nü­lü­yor. Atla çeki­len bu gezici kitap­lık, hiz­me­ti­nin […]

Trump'ı anlamak için Hannah Arendt okumak

George Orwell’ın 1984 adlı kitabı Trump döne­miyle bir­likte yeni­den popü­ler olan tek kitap değil. Siya­set kuram­cısı Han­nah Arendt’in Tota­li­ta­riz­min Kay­nak­ları adlı kitabı da aynı oranda ilgi çeki­yor. Geliş­miş uygar­lık­la­rın çökü­şüne tanık­lık etmiş olan Han­nah Arendt, 20. yüz­yıl tota­li­ter hare­ket­le­ri­nin yük­se­li­şini ana­liz eden ilk siya­set kuram­cı­la­rın­dan birisi. 1951’de Nas­yo­nal sos­ya­lizm ve Sta­li­nizmi ince­le­diği maka­lesi Tota­li­ta­riz­min Kay­nak­ları […]

Dilsizliğe aşkla direnen şiirler, örselenen ruhlar, uzayıp giden yollar ve otomobiller

Göritz, okura başka coğ­raf­ya­lar­dan, başka trav­ma­lar­dan ses­lense de öte­ki­li­ğin izini sürü­yor; yıkım­lar­dan sonra yaşama nasıl katı­la­ca­ğını anla­maya çalı­şı­yor. Bu anlamda bize çok yakın. Deniz Gündoğan İbrişim Geç­ti­ği­miz aylarda, Ham­burg doğumlu yazar ve çevir­men Matt­hias Göritz’in Aşk Benim Dil­siz­li­ğim adlı şiir kitabı, Efe Duyan çev­ri­siyle Yitik Ülke Yayın­ları tara­fın­dan yayım­landı. Göritz aslında Türkiye’deki okur­lar için görece yeni […]