Kitap

Hayat hızında kitaplar

James Pat­ter­son ve Hac­hette yayın grubu “Hayat hızında hikâ­ye­ler” slo­ga­nıyla kol­ları sıvadı ve BookS­hots adlı bir giri­şime imza attı. Yayın­cı­lar kısa kitap bas­mayı pek ter­cih etmez. Çoğu zaman basım mas­ra­fını kar­şı­lasa yeter gözüyle bakı­lır, mağa­za­larda öne çık­ma­sını sağ­la­mak da güç­tür. Öte yan­dan, belki tele­viz­yon dizi­le­rine böy­le­sine alış­tı­ğı­mız­dan, belki eli­miz­den akıllı tele­fon­la­rı­mız, tab­let­le­ri­miz eksik olma­dı­ğın­dan deği­şen tüke­tim […]

Savaşta ne yaptılar?

Tarih zaten temelde insan­lı­ğın suç­ları, çıl­gın­lık­ları ve talih­siz­lik­le­rin­den başka bir şey değil­dir. İngil­tere hak­kında az bili­nen bir ger­çek, Birinci Dünya Savaşı’nın ilk iki yılı boyunca vatan­daş­la­rın­dan mec­buri asker­lik hiz­meti talep etme­miş olma­sı­dır. Ne yazık ki bu soylu dav­ra­nışa eşit dere­cede soylu olma­yan psi­ko­lo­jik bas­kı­lar eşlik eder. Bunun bir örneği söz konusu dönemde orduya gönüllü katı­lımı […]

Yazarlar dizi romanlarından kopamıyor mu?

“Ese­rini çok­tan tamam­la­mış görü­nen bir yazar ne yap­malı?” Dünya çapında sadık bir hay­ran kit­le­sine sahip Harry Pot­ter dizi­si­nin seki­zin­cisi bu kez ne kitap ne de film, bir tiyatro oyunu: Harry Pot­ter and the Cur­sed Child (Harry Pot­ter ve Lanetli Çocuk). Oyun, seri­nin son kita­bı­nın devamı nite­li­ğinde. Voldemort’un ölü­mü­nün ardın­dan on dokuz yıl son­raya gidi­yo­ruz. Harry […]

Carl Sagan'ın Üniversitede Öğrenciyken Çıkardığı Okuma Listeleri

Carl Sagan (1934-1996) ara­mız­dan göçeli yirmi yıl oldu ama ardın­dan gelen kuşak­la­rın zihin­le­rini etki­le­meye devam edi­yor. 1980’lerde yap­tığı sevi­len TV dizisi Cosmos’a yeni­den hayat veren, âdeta Sagan’ın ente­lek­tüel miras­çısı Neil DeGa­resse bu lis­te­nin başında elbette. Kült kitabı Cos­mos başta olmak üzere Sagan’ın ufuk açan başka roman­ları da var. Peki Sagan’ın bu ast­ro­no­mik ve koz­mo­lo­jik yol­cu­luğa […]

Kitap fuarları hangi yayınevlerine hizmet ediyor?

Küçük yayı­nev­leri ya yerinde say­maya devam ede­cek, ya bata­cak ya da ken­dine alter­na­tif satış alan­ları bula­cak, okurla bulu­şa­cak­ları başka mec­ra­la­rın peşine düşe­rek büyü­meye çalı­şa­cak. Serap Çakır Kita­bın okurla buluş­tuğu her etkin­liği sevi­yo­rum. İmza gün­leri, söy­le­şi­ler, kita­pevi top­lan­tı­ları önemli. Okuru hare­ket­len­dir­mede bir fay­dası ola­caksa, okurla tut­kunu olduğu yazarı buluş­tu­ra­caksa neden olma­sın? Bu anlamda okur/kitap/yazar buluş­ma­la­rı­nın en […]

Goodreads'te Popüler Türk Yazarları ve Kitaplar

Eksik­lik­lere rağ­men, Goodreads’in Türkiye’de okuma eği­lim­leri ve beğe­ni­le­ri­nin nes­nele yakın gös­ter­ge­le­rin­den biri (en ula­şı­la­bi­liri) oldu­ğunu düşü­nü­yo­rum. Online kitap satışı yapan web site­le­ri­nin açık­la­dığı lis­te­ler­den daha sağ­lıklı oldu­ğunu düşü­nü­yo­rum. Hasan Keser Bu yazıda, Türk dili ve ede­bi­ya­tı­nın (ede­bi­yat dışı eser­ler de dahil) yerli yazar­la­rı­nın popü­ler­li­ğini Good­re­ads web sitesi veri­le­rin­den hare­ketle değer­len­dir­meye çalı­şı­yo­rum. Ede­bi­yat sos­yo­lo­ji­si­nin, yayın­cı­lık sek­tö­rü­nün […]

Şairin Romanı, Yeniden...

Şiirle mate­ma­ti­ğin, ede­bi­ya­tın bil­ge­li­ğinde nefis bir buluş­ması. Mate­ma­tik kur­gusu tek keli­meyle harika. Bütün Murat­han Mun­gan kitap­ları içinde, belki diğer­le­rine hak­sız­lık ola­cak ama çok ayrı bir yere özenle konul­ması gere­ken ger­çek bir “şahe­ser” kanımca… Şeyhmus Diken Beş yıl sonra son bir hafta içinde ikinci kez oku­dum Şairin Romanı’nı. Bazen insan zama­nın ve mekân­la­rın içinde, bazen de zaman […]

Hayatta ve Edebiyatta Yüzleşme

Mel­tem Gürle ken­dini okura aça­rak his­set­tir­diği içten­likle bir­çok kalıbı da kırı­yor aslında. Ken­din­den bah­setme, öznel değil nes­nel yaz, geniş zaman kul­lan gibi kural­larla nef­ret etti­ril­di­ği­miz yazı yaz­ma­nın aslında öyle bir şey olma­dı­ğını gös­te­ri­yor… Banu Yıldıran Genç Lise yıl­la­rımda her ayın birini büyük bir sabır­sız­lıkla bek­ler­dim. Yeni bir ay, koşa koşa Beşik­taş iske­le­si­nin yanın­daki gaze­te­ci­den alı­na­cak […]

Sartre'dan Öğrenmek

Bizim kuşa­ğın kişi­li­ğini 1970’lerin zor koşu­ları belir­le­miş­tir. Bir kim­li­ği­miz ve kişi­li­ği­miz varsa, bunda o döne­min etkisi her şey­den çok­tur. Semih Gümüş Haya­tın bizi içine çek­tiği koşul­lar dav­ra­nış biçim­le­ri­mizi biz­den bağım­sız­laş­tı­ra­bi­lir, ken­di­miz olmak yerine haya­tın çekip çevir­diği edil­gin insan­lara dönü­şe­bi­li­riz. Bir zaman­lar sos­ya­lizm içinde sayı­lan­la­rın kapı­dan bile içeri sokul­ma­ması gerek­ti­ğini gör­mek için kendi ira­de­miz­den daha güçlü […]