Kitap

İki Holokost Anlatısı: Gece ve Kadersizlik

Daha yaşa­nır­ken derin bir karşı bilin­cin sila­hına çev­ri­len Gece’nin anlat­tı­ğıyla, Kader­siz­lik’in nere­deyse eylem­siz­liğe dönü­şen sözü ara­sında yine de bir kader bir­liği bulu­nur. Erhan Sunar “Unut­mak teh­like ve haka­ret demek­tir. Ölen­leri unut­mak, onları bir kez daha öldür­mek olur. Öldü­ren­leri ve yar­dım­cı­la­rını say­maz­sak, ilk ölüm­le­rin­den başka hiç­bir şey sorumlu ola­maz, biz ancak ikin­ci­sin­den sorumlu olu­ruz.” Bir oto­bi­yog­ra­fik tanık­lık anla­tısı […]

Boşluğun Üzerinde Yazmak: Bir Sirk Geçiyor

“Hiç şüphe yok ki bir roman­cı­nın işi de, unu­tu­şun o devasa boş­luğu kar­şı­sında, buz­da­ğı­nın görün­me­yen kısmı gibi olan soluk söz­cük­leri tek­rar görü­nür kıl­mak­tır.” Işıl Kurnaz Bir boş­lu­ğun üze­rine yaz­mak her neyse, o. Çiz­gi­le­rin üze­rin­den yürür gibi kur­mak dilini, o çiz­giyi taşır­mak­tan kork­ma­mak, ama öyle ban­gır ban­gır taş­maya da gerek duy­ma­mak. Olma­yan sir­kin geçi­şini, geçer­ken geç­tik­le­rini, haya­tın […]

George Orwell’ın 1984 Romanından Düşüncenin Gücüyle İlgili 10 Alıntı

1 “Yeni­söy­lem’in tüm ama­cı­nın, düşün­ce­nin ufkunu daralt­mak oldu­ğunu anla­mı­yor musun? Sonunda düşün­ce­su­çunu tam anla­mıyla ola­nak­sız kıla­ca­ğız, çünkü onu dile geti­re­cek tek bir söz­cük bile kal­ma­ya­cak. Gerek duyu­la­bi­le­cek her kav­ram, anlamı kesin ola­rak tanım­lan­mış, tüm yan anlam­ları yok edil­miş ve unu­tul­muş tek bir söz­cükle dile geti­ri­le­cek.” 2 “Biz mad­deye hük­me­di­yo­ruz çünkü zihne hük­me­di­yo­ruz. Ger­çek­lik kafa­nın için­de­dir.” […]

Taşın Altındaki Kuş

Kuş­lar, ıssız bir gölün kıyı­sında yaşa­yan iki kar­de­şin yal­nız­lıkla ve özgür­lükle tanış­ma­sını ve bu ikisi ara­sın­daki müca­de­le­sini büyük bir ger­çek­likle ele alan güçlü bir roman. Özkan Ali Bozdemir Tar­jei Vesaas’ın 1957’de yayım­la­nan ve Ekim 2015’te Timaş Yayın­ları tara­fın­dan Türk­çeye çev­ri­len romanı Kuş­lar, doğa­nın ıssız­lı­ğında baş­la­yıp biten hikâ­yesi ve yal­nız karak­ter­le­ri­nin bu ıssız­lık­taki yaşam müca­de­le­siyle öne çıkan […]

Oggito'dan Temmuz Ayı İçin 10 Kitap Önerisi

Eşeğin Gölgesi Haldun Taner Konu­sunu gezici hatip ve sofist filo­zof Sam­satlı Lukianos’un bir fık­ra­sın­dan alan “Eşe­ğin Göl­gesi” ilk kez 1965’de İstan­bul Şehir Tiyatrosu’nda sah­ne­lendi. Abdalya adlı hayali bir ülkede ada­let, basın, özel giri­şim, dışiş­leri, içiş­leri gibi her kesimde yaşa­nan düzen bozuk­lu­ğu­nun taş­la­ması nite­li­ğin­deki oyun ilk sah­ne­le­ni­şin­den sonra bir süre yasak­lan­mıştı. Hal­dun Taner oyun­ları üstüne bir […]

Bir Rüya Anlatısı: Dekadans ve Ölüm

Deka­dans ve Ölüm, bunca dolam­baçlı, tek­nik yön­den dona­nımlı ve bil­giye açık yön­le­rine kar­şın, sıra­dan saf oku­run hiç zor­lan­ma­dan his­se­de­bi­le­ceği duy­gu­sal etki­lere de sahip bir kitap. Erhan Sunar Orçun Ünal’ın Deka­dans ve Ölüm kita­bın­daki öykü­le­rin büyük bir çoğun­luğu okura yaşam ayrın­tı­la­rını gös­ter­mi­yor da ısrarla sak­lı­yor gibi­dir. Gün­de­lik hayat, gün­cel mese­le­ler, iliş­ki­ler, bun­la­rın anım­sa­ta­cağı düşünce biçim­leri olduğu haliyle […]

Şimdiki Zaman Antropolojisi

İngi­liz yazar Tom McCarthy’nin şim­diki zama­nın ant­ro­po­lo­ji­sini yap­maya soyu­nan roman kah­ra­manı üze­rin­den kapi­ta­liz­min ‘ruhunu’ yaka­la­maya çalış­tığı romanı Saten Ada, modern top­lum hak­kında kes­kin göz­lem­ler ve çar­pıcı eleş­ti­ri­ler barın­dı­rı­yor. A. Ömer Türkeş Çağ­daş ede­bi­ya­tın günü­müz­deki en par­lak yazar­ları ara­sında gös­te­ri­len İngi­liz yazar Tom McCarthy sadece roman­la­rıyla değil avan­gard sanat­çı­lar ağı Inter­na­ti­onal Nec­ro­na­uti­cal Society’nin (INS) genel sek­re­teri […]

Unutmak, Hatırlamak, Gerçeklik ve Zaman

Metin­le­ra­rası gön­der­me­le­riyle Dante, Italo Cal­vino ve Lewis Caroll’dan izler taşı­yan ve İtalya’da best­sel­ler lis­te­le­rin­den inme­yen Sis Hır­sızı; unut­mak, hatır­la­mak, ger­çek­lik ve zaman üze­rine baş dön­dü­rücü bir roman… Ünlü bir yazar olan Anto­nio M. Fonte için ne ser­ve­tin ne de şöh­re­tin bir önemi var­dır. Ede­bi­yat ajanı Leo yeni roman ısra­rıyla kapı­sını aşın­dır­masa, Napoli’deki eski ve tuhaf evinde […]

Oggito'nun Haziran Ayı İçin Önerdiği 8 Kitap

Charles Bukowski'yi Sevmek ve Nefret Etmek Linda King Char­les Bukowski’yi seven­ler de var nef­ret eden­ler de. Yazar hak­kında en çok merak edi­len yaz­dık­la­rı­nın ne kadar ken­disi olduğu. Bu konuda pek çok kitap ve makale yazıldı, çok tar­tı­şıldı. Henry Chi­naski kurgu muydu? Okur­lar yaşan­ma­dan böyle etki­le­yici kitap­lar yazı­la­ma­ya­cağı görü­şünde. Kadın­lar roma­nın­daki hey­kel­tı­raş kah­ra­manı her­kes hatır­lı­yor. Yazar […]