Kitap

Yazarların Gizli Dünyalarına Açılan Kapı: Yazarın Odası - Paris Review Röportajları

“Kitap yazar­ken uya­nık­sı­nız­dır; zama­nını, uzun­lu­ğunu, her şeyini seçe­bi­lir­si­niz. Ben sabah­ları dört-beş saat yazı­yo­rum ve zamanı gelince duru­yo­rum. Bir son­raki gün de kal­dı­ğım yer­den devam ede­bi­li­yo­rum. Ger­çek bir rüya olsa bun­ları yapa­maz­sı­nız.” – Haruki Mura­kami Yarım yüz­yıl­dan uzun bir süre­dir dün­ya­nın en pres­tijli ede­bi­yat der­gi­le­rin­den The Paris Review’da yayım­la­nan röpor­taj­lar, ede­bi­yat dün­ya­sı­nın gizli kal­mış, bilin­me­yen sır­la­rını […]

Turist bibloları Parisli sahafı sınıyor

Yeşil “vagon­lar” Fran­sız kül­tü­rü­nün iske­le­tini oluş­tu­ru­yor. Paris’in boqu­inisteleri Seine neh­ri­nin sağ yakası Pont-Marie’den Louvre kıyı­sına, sol yakada Tournelle’den Vol­ta­ire kıyı­sına dek ara­lık­larla konum­la­na­rak on altıncı yüz­yıl­dan bu yana, içinde antik eser­le­rin, eski kitap­la­rın, gra­vür­le­rin satıl­dığı yeşil “vagon”larıyla Fran­sız kül­tü­rü­nün iske­le­tini oluş­tu­ru­yor. Paris doku­sunu ayrın­tı­lan­dı­ran bu kitap­çı­lar Seine kıyısı düzen­le­me­leri son­rası bele­di­ye­nin bazı imti­yaz­la­rını kazan­mak için […]

UNESCO: Türkiye, kitap okuma oranında 86'ıncı sırada!

Türkiye’de, kitap okuma alış­kan­lığı yayın­cı­lara göre ne durumda? Türkiye’de kitaba ne kadar zaman ve para har­ca­nı­yor? Bu soru­la­rın cevap­ları, pek iç açıcı değil. Çözüm öne­ri­le­ri­nin odak nok­ta­sında ise, çocuk­lar var. İstanbul’da Kadı­köy-Beşik­taş vapu­run­daki yüz­lerce yol­cu­dan Merve Ulus, 20-25 daki­ka­lık o sefer sıra­sında kitap oku­yan yal­nızca bir­kaç kişi­den biriydi. Oysa, İstan­bul vapur­ları kitap oku­mak için belki de en […]

Kitap Düşkünlüğünde Çılgınlıklar

“Kitap vebası” 1789’da Paris ve Londra’da en yük­sek sevi­yeye ulaş­mış. Fran­sız Devrimi’nden sonra 1799’da Fran­sız aris­tok­rat­lar ülke­den kaç­mak için mal var­lık­la­rını sat­mış ve bir­çok şahsi kütüp­hane rafı boşal­tıl­mış. Dr. Alois Pich­ler 1869 yılında, Rusya’nın St. Peters­burg ken­tin­deki İmpa­ra­tor­luk Halk Kütüphanesi’nin “ola­ğa­nüstü kütüp­ha­ne­cisi” haline geldi. Bu durum onu faz­la­sıyla pres­tijli bir pozis­yona getirdi. Bir­çok kütüp­ha­ne­ci­nin kitap­lara […]

İtalyan Usülü Seri Katil Hikâyesi

İtal­yan yazar Anto­nio Fusco imzalı Her Günün Derdi Ken­dine Ame­ri­kan best­sel­ler’ları tar­zında yazıl­mış bir seri cina­yet hikâ­yesi anla­tı­yor. Ancak hemen ekle­ye­lim ki Fusco, seri katil moti­fini İtalya koşul­la­rına çok iyi uyar­la­mış. A. Ömer Türkeş 1964 yılında Napoli’de doğan Anto­nio Fusco hukuk ve kamu yöne­timi bili­min­den mezun oldu, Emni­yet Müdürlüğü’nde adli kri­mi­no­loji uzmanı ola­rak çalış­maya baş­la­yan Fusco […]

Oggito'nun Kasım Ayı İçin Önerdiği 12 Kitap

4 3 2 1 Paul Auster “Auster’ın en büyük, en yürek bur­kan, en doyu­rucu romanı, ger­çek­le­rin ve ola­sı­lık­la­rın, aşkın ve yaşa­mın sürük­le­yici ve şaşır­tıcı öyküsü” ola­rak tanım­la­nan yapıt, bir aile des­tanı hava­sında baş­lı­yor ve o aile birey­le­rin­den biri­nin kendi yaşa­mını “ya öyle olma­saydı” diye sür­dür­me­siyle devam edi­yor. Sadece bir aile­nin ve bir kişi­nin yaşa­mıyla sınırlı […]

Mutsuzlukta da Komşuyuz: Ne Mutsuz Yunanım Diyen!

“Uma­rım bu kitabı oku­yan­lar, muh­te­mel önyar­gı­la­rı­nın kanıtı diye oku­maz­lar.” Melike Karaosmanoğlu Geç­ti­ği­miz gün­lerde İstos Yayın Yunanistan’da basıl­dığı dönem­den (1975) bugüne 30’dan fazla baskı yap­mış ve ken­din­den söz ettir­meye hâlâ devam eden bir kitabı yayım­ladı. Nikos Dimu’nun Ne Mut­suz Yuna­nım Diyen! çalış­ması artık Türk­çede. Önce­likle zamana mey­dan oku­yan bu kita­bın Türkiye’deki okurla buluş­mayı tam 20 yıl­dır […]

Siyasetten Edebiyata Terfinin adı: Seher

Demirtaş’ın siya­setçi kim­li­ğini bir yana bıra­kın, şim­di­lik en azın­dan! Ede­bi­yatçı kim­liği üze­rin­den bir okuma yapın baka­lım kaç vere­cek­si­niz. Şeyhmus Diken Sela­hat­tin Demirtaş’ın etkili bir siya­sal aktör ola­rak Tür­kiye Siya­set sah­ne­sine çık­ması henüz on yılı bile bul­madı. Ama popü­la­ri­te­si­nin yük­se­lişi doğ­rusu çok hızla gelişti. Tür­kiye siya­seti, hele hele par­la­mento üze­rin­den parti eksenli siya­set çok gele­nek­sel kod­lar […]

Oggito'nun Ekim Ayı İçin Önerdiği 10 Kitap

Yüzü­nüz Kuş­lar Yüzü­nüz Cemil Kavukçu “Biz de yal­nı­zız. Buraya  gelen her­kes yal­nız… Ne kadar içse­ler de deği­şen bir şey olmu­yor.” Cemil Kavukçu’dan bir uzun öykü… Yüzü­nüz Kuş­lar Yüzü­nüz, nereye giderse git­sin yal­nız­lı­ğın­dan kur­tu­la­ma­yan insa­nın yürek bur­kan port­re­sini çizi­yor. Orta yaşın üstünde, yal­nız yaşa­yan biri, gün­ler­den pazarsa, tüm işle­rin­den elini çek­miş ve aklını kur­ca­la­yan şeyin de ne […]