Kitap

Türkiye’de en çok kadınlar kitap okuyor

Bilinen gerçek rakamlarla da açıklandı. DHA’dan Orhan Sencer’in habe­rine göre, D&R mağa­za­la­rı­nın yap­tığı ince­leme sonunda, Türkiye’de kitap­la­rın yüzde 64’ünün kadın­lar tara­fın­dan satın alın­dığı açık­landı. 8 Mart Dünya Kadın­lar Günü dola­yı­sıyla Türkiye’deki kadın okuma alış­kan­lık­la­rını ince­le­yen D&R, 28 şehir­deki 153 mağa­za­sı­nın veri­le­rine göre kitap­la­rın yüzde 64’ünün kadın­lar tara­fın­dan satın alın­dı­ğını açık­ladı. Kadın­la­rın ter­cih ettiği kitap­la­rın yüzde 65’inin […]

Damızlık Kızın Öyküsü Yalnızca Bir Distopya Değil

Yalan ve şid­det yaşa­dı­ğı­mız dün­yayı, zaman­ları dis­top­yaya yak­laş­tı­rı­yor. Çünkü, oku­du­ğu­muz dis­top­ya­lar bu ikisi üze­rine kuru­lur. Melike Uzun Normal’den Dis­to­pik Dün­yaya Sine­maya akta­rı­lan Damız­lık Kızın Öyküsü’nün şim­di­lerde 10 bölüm­lük bir dizi ola­rak tele­viz­yona uyar­lan­dı­ğını Notos’un 60. sayı­sında oku­muş­tuk. Kita­bın ’92 AFA bas­kı­sın­dan bu yana yeni bas­kı­sı­nın yapıl­ma­dığı bu haberle bir­likte gün­deme gel­mişti. Eser çok geç­me­den Doğan Kitap […]

Kayıp Kız, Kayıp Kadın

Time’ın 2016’da geze­ge­nin en etkili 10 kişisi ara­sında gös­ter­diği gizemli yazar Elena Fer­rante, Karan­lık Kız roma­nında bir kadı­nın bakış açı­sın­dan kadın­lık sorun­la­rını, bir anne olma­nın yük­le­diği sorum­lu­luk­ları, bütün çıp­lak­lığı ile ortaya dökü­yor. A. Ömer Türkeş Elena Ferrante’nin üçüncü romanı ola­rak 2008’de yayım­la­na­nan Karan­lık Kız yaza­rın baş­ya­pıtı sayı­lan dört cilt­lik Napoli Roman­ları’nın haber­cisi sayı­la­bi­lir. Napoli Roman­ları’nın […]

Anthony Burgess’in yüz yılına damgasını vuran romanı hangisi?

Yanı­tO­to­ma­tik Por­ta­kal gibi görü­nü­yor ama yaza­rın 40 yıl­lık kari­ye­rin­den bize kalan pek çok şiir ve düz­ya­zıyı da unut­mu­yo­ruz. Ant­hony Burgess’in doğu­mu­nun yüzüncü yıl­dö­nümü, belki de bütün bir ayı onun eser­le­rine ada­ma­mız için bize bir bahane sunu­yor. Bur­gess ola­ğa­nüstü yete­neğe ve fikir­lere sahip bir yazardı. Genel geçer yar­gı­lara baş­kal­dı­rışı, kara mizahı ve dil­deki oyun­la­rıyla muh­te­şem kitap­lara imza […]

Kürk Mantolu Madonna artık İngilizcede

Kürk Man­tolu Madonna İngi­liz­ceye çev­rildi. Bir zaman­la­rın unu­tul­muş romanı Türkiye’deki okur­ları zor zaman­larda bir araya geti­ri­yor, deni­yor. “Kimi tut­ku­lar reh­be­ri­miz olur yaşam boyunca. Kol­la­rıyla bizi sarar. Sor­gu­la­ma­dan peş­le­rin­den gide­riz ve hiç piş­man olma­ya­ca­ğı­mızı bili­riz.” Yuka­rı­daki alıntı belki de, Kürk Man­tolu Madonna’nın teme­lini oluş­tu­ru­yor. Yak­la­şık 75 yıl yıl önce yazı­lan roman, günü­müzde Türkiye’nin Nobel ödüllü yazarı Orhan […]

Umutsuzsam bana ne! Değilmişim gibi devam!

Yıl­lar­dır içinde sav­ru­lup dur­du­ğu­muz siyasi, eko­no­mik ve top­lum­sal atmos­fer kimi­le­ri­mize umut­la­rını kay­bet­tirdi. Onlara da bir sözü var Anders’in: “Umut­suz­sam bana ne! Değil­mi­şim gibi devam.” Serap Çakır Kaf­ka­esk gün­ler. Hay­rete düş­me­ye­cek kadar yavan geli­yor yaşa­nan­lar ve bir baş­ka­sı­nın içine düş­tüğü kâbus, öyle­sine uzak bir diyar­day­mış gibi seyre mah­kûm. Hemen yanı başı­mızda olana gözü­müzü sım­sıkı kapama gereği bile […]

Raymond Carver Öykülerinde Uyumsuzluktan Saçmalığa, Hiçliğin Anlamı

O halde Carver’ın bu öykü­leri bir yanıl­sa­ma­dan des­tekli, âdeta uyum­suz tiyatro metni kurar­ca­sına temel­len­dir­diği söy­le­ne­bi­lir. Nite­kim öykü kişi­le­ri­nin sayık­lar­ca­sına, bir­bi­rin­den kopuk sıç­ra­malı anla­tımı, böyle bir havayı ala­bil­di­ğine pekiş­ti­ri­yor. Derya Derya Yılmaz Ray­mond Car­ver için, çevir­men Ayça Sabuncuoğlu’yla Can Yayın­ları ara­sında yapı­lan işbir­liği, yaza­rın beş öykü kita­bıyla okuru buluş­turdu: Lüt­fen Ses­siz Olur musun, Lüt­fen? (2012), Aşk […]