Öykü

Çehov ve Maupassant

Çehov ve Maupas­sant bir­bi­rine ben­ze­mek­te­dir. Bu arıtma sanatın­da, en az sözle çok şey anlat­mada ve bir görün­tü­nün doğası ile özünü en açık biçimde ortaya koy­mada ikisi de birer ustaydı. H. E. Bates On doku­zuncu yüz­yıl Ame­ri­ka­sında kısa öykü, ile­riye yöne­lik bir­kaç karar­sız adım attı. Gös­ter­diği bu gelişme, daha çok, yürü­meyi yeni öğre­nen bir çocu­ğun­kine ben­ze­ti­le­bi­lir. […]

Geçmişle Şimdi Arasında Salınan Öyküler: David Constantine ve Başka Bir Ülkede

Cons­tan­tine, farklı bakış açı­la­rını aynı öykü içinde kul­la­nı­yor. Örne­ğin hâkim bakış açı­sıyla yazı­lan bir öyküde yazar araya gire­rek kendi göz­lem­le­rini akta­rı­yor. Böy­lece iki farklı anla­tıcı ortaya çıkar ve yazar-anla­tıcı, bir göz­lemci ola­rak kendi karak­ter­le­ri­nin dün­ya­sına uzak­tan bakar. Sibel Yılmaz Başka Bir Ülkede, İngi­liz yazar David Constantine’in ülke­mizde yayım­la­nan ilk öykü kitabı. On dört öykü­nün bulun­duğu kitap, […]

Ayla Kutlu’nun Öykü Dünyası ve Kadınlar

Ayla Kutlu’nun kadın­ları, aynı coğ­raf­ya­nın farklı kül­tür­le­rin­den gelen kadın­lar olsa­lar da bir­bir­le­rini öte­ki­leş­tir­me­den, bir arada, kar­deş­lik duy­gu­ları ve daya­nışma içinde yaşar­lar. Hülya Soyşekerci  “Yüreği yaka­la­mak… Anlat­tı­ğım şey bit­tik­ten sonra da yan­kı­la­na­rak bel­lekte kal­mak isti­yo­rum.” Ayla Kutlu Ayla Kutlu uzun yıl­lar boyunca üret­ken ve yara­tıcı yazın­sal çalış­ma­la­rıyla öykü­cü­lü­ğü­müze ve roman­cı­lı­ğı­mıza yön ver­miş; bes­len­diği coğ­raf­ya­nın ses­sizce birik­tir­diği insani […]

Kısa Öykü ve “Bilmemenin Gücü”

Daha önce bir kur­maca met­nin yal­nızca uzun­luğu baz alı­na­rak öykü ola­rak tanım­la­na­ma­ya­ca­ğını belirt­tim. Ancak daha da önem­lisi, uzun­luğu ne olursa olsun, öykü asla kısal­tıl­mış bir yazı par­çası olma­malı. İyi bir kısa öykü söy­len­me­miş çok şey bıra­kır. David Constantine Öyküye ben­zer metin­ler yaz­maya üni­ver­si­te­dey­ken baş­la­dım ama Stand’de bir öykü yayım­lat­mam yıl­lar son­ra­sını buldu, öykü kita­bım Back […]

Sait Faik'in Menekşeli Vadisi, Ömer Lütfü Akad'ın Vesikalı Yarim'i

Önce Sait Faik’in“Menekşeli Vadi” öykü­sünü sin­dire sin­dire tek­rar oku­yun. Sonra açın Vesikalı Yarim fil­mini, kim­se­nin çıt çıkar­ma­sına mey­dan ver­me­den, pat­la­mış mısır yeme­den, çekir­dek çit­le­me­den tek­rar izle­yin.  Seyfi Gençer Sait Faik’in “Menek­şeli Vadi” öyküsü ilk defa 9 Şubat 1947 tarihli Yedi­gün der­gi­si­nin 727. Sayı­sında yayım­la­nır. Kısa bir zaman sonra, Sait Faik’in Var­lık Yayın­ları tara­fın­dan 1948 yılında ilk bas­kısı yapı­la­cak olan Lüzum­suz Adam kita­bında yer […]

Kadire Bozkurt: "Yazabileceğim en iyi kitabı yazmak istiyorum."

Kadire Boz­kurt ilk kitabı Küçük Dert­ler’i yayım­lan­dık­tan sonra merak edil­mişti. Kusur­suz­luk ara­yışı içinde, mate­ma­tiği tas­ta­mam öykü­ler yazı­yor o. İkinci kitabı Bir Kal­bin Boyut­ları da aynı çiz­gi­sine bağlı. Bu kez kita­bın sonunda “modern masal” diye­bi­le­ce­ği­miz dört öyküsü de bulu­nu­yor.Bir Kal­bin Boyut­ları ile daha şim­di­den son­raki kita­bını merak etti­ren Kadire Boz­kurt ile hem yeni kitabı hem ede­bi­ya­tın bazı sorun­ları […]

Poe’nun Sanatındaki Bilinç

Yir­minci yüz­yıl­daki Poe üstüne eleş­ti­ri­le­rin çoğu­nun, lehte ya da aleyhte olsun, Poe’yu anlama zah­me­tine gir­me­miş insan­lar tara­fın­dan yapıl­dı­ğına kanaat getir­dim.  Floyd Stovall Edgar Allan Poe, Baude-laire’in düşün­dü­ğü­nün aksine top­lu­mun dışına itil­miş biri değilse de, Ame­ri­kalı yazar­la­rın geç­miş­ten günü­müze en fazla yan­lış anla­şı­la­nı­dır muh­te­me­len. Ara­dan geçen yüz­yılda gün yüzüne çıka­rı­lan onca doğru bil­giye rağ­men yaşamı ve […]

Siyasetten Edebiyata Terfinin adı: Seher

Demirtaş’ın siya­setçi kim­li­ğini bir yana bıra­kın, şim­di­lik en azın­dan! Ede­bi­yatçı kim­liği üze­rin­den bir okuma yapın baka­lım kaç vere­cek­si­niz. Şeyhmus Diken Sela­hat­tin Demirtaş’ın etkili bir siya­sal aktör ola­rak Tür­kiye Siya­set sah­ne­sine çık­ması henüz on yılı bile bul­madı. Ama popü­la­ri­te­si­nin yük­se­lişi doğ­rusu çok hızla gelişti. Tür­kiye siya­seti, hele hele par­la­mento üze­rin­den parti eksenli siya­set çok gele­nek­sel kod­lar […]

Şiir Duraksadı, Öykü Yazmak Artık Daha Zor

İna­nın şu döne­meçte öykü yazar­lı­ğı­nın önü açık, en şanslı döne­minde o. Hovar­daca har­can­ma­ması gere­ken bir zaman ara­lığı var önünde. Seyfi Gençer Öykü ve şiir ara­sın­daki ilişki öte­den beri konu­şu­lur, tar­tı­şı­lır. Cemal Süreya tara­fın­dan dile geti­ril­di­ğini anım­sa­dı­ğım, öykü ile ilgili “şiirin lepiska saçlı kız­kar­deşi” gibi bir söy­le­yiş kal­mış aklımda. Ancak teyide muh­taç. Ara­dım bula­ma­dım bu sözü. […]