Öykü

Sait Faik Abasıyanık

Ara Güler – Adın? – Sait. – Ne? – Sait… Faik. Sait Faik. – Soya­dın? – Aba­sı­ya­nık. – İşin, mes­le­ğin? Bir şey bula­madı söy­le­ye­cek. Fransa’ya git­mek için pasa­port ala­caktı. – Yaza­rım, dedi. Öteki baktı, düşündü. – Yazar oldu­ğuna dair bir yazı getir, dedi. İşte Sait Faik o yazıyı bir türlü bula­madı. Kimse bir iş yap­tı­ğına, bırak yazar­lığı, […]

Roberto Bolaño’dan Kısa Öykü Yazma Sanatı Üstüne Öneriler

Artık kırk dört yaşında oldu­ğuma göre kısa öykü yazma sanatı üstüne öne­ri­lerde bulu­na­bi­li­rim. 1 Asla bir otu­ruşta bir kısa öykü yaz­maya kalk­ma­yın. Eğer bir otu­ruşta bir kısa öykü yaz­maya kal­kar­sa­nız, dürüstçe söy­le­mek gere­kirse, ölene dek aynı kısa öyküyü yazı­yor ola­cak­sı­nız. 2 En iyisi bir otu­ruşta üç ya da beş kısa öykü yaz­mak­tır. Eğer gücü­nüz yeti­yorsa […]

Sait Faik ya da “Hatamla sev beni!”

Yaz­mayı da yaşa­mak ola­rak gör­müş ve bir bakıma da yaşa­dı­ğını, yaşat­tı­ğını yaz­mış­tır. Bu açı­dan belki de içiyle, dışıyla yaşa­mını, çev­re­sini, mekân­la­rını, duygu ve düşün­ce­le­rini, tasa ve kay­gı­la­rını, sevinç­le­rini, düş­le­rini en çok bil­di­ği­miz, tanı­dı­ğı­mız ede­bi­yat­çı­la­rın başında gelir. Haydar Ergülen Sait Faik’i de tıpkı Orhan Veli gibi ‘mil­letçe sevi­yo­ruz’ ya da bunca konu­şul­duğu, kitap­la­rı­nın sürekli yeni bas­kı­la­rı­nın […]

Bahri Vardarlılar: "Edebiyatın ana dayanağını hayatta değil, edebiyatın kendisinde buluyorum."

Bahri Var­dar­lı­lar son döne­min yazar­ları ara­sında yaz­dığı öykü­le­rin fark­lı­lı­ğıyla dik­kat çeki­yor. Baş­ka­la­rın­dan hemen ayrı­lı­yor. Üçüncü kitabı Haci­vat Seni Çağı­rı­yor da ilk iki kita­bını tamam­lı­yor dene­bi­lir. Güçlü bir öykü dün­yası yarattı Bahri Var­dar­lı­lar. Ken­di­siyle yeni kita­bın­dan çıka­rak yap­tı­ğı­mız bu konuş­ma­nın da ilgi çeke­ce­ğini söy­le­ye­bi­li­riz. Hatta fazla abart­ma­dan diye­bi­li­rim ki yıl­lar geç­tikçe yaz­mayı esin­le­yen hayata değil, yaşa­mayı […]

Raymond Carver Öykülerinde Uyumsuzluktan Saçmalığa, Hiçliğin Anlamı

O halde Carver’ın bu öykü­leri bir yanıl­sa­ma­dan des­tekli, âdeta uyum­suz tiyatro metni kurar­ca­sına temel­len­dir­diği söy­le­ne­bi­lir. Nite­kim öykü kişi­le­ri­nin sayık­lar­ca­sına, bir­bi­rin­den kopuk sıç­ra­malı anla­tımı, böyle bir havayı ala­bil­di­ğine pekiş­ti­ri­yor. Derya Derya Yılmaz Ray­mond Car­ver için, çevir­men Ayça Sabuncuoğlu’yla Can Yayın­ları ara­sında yapı­lan işbir­liği, yaza­rın beş öykü kita­bıyla okuru buluş­turdu: Lüt­fen Ses­siz Olur musun, Lüt­fen? (2012), Aşk […]