Öykü

Siyasetten Edebiyata Terfinin adı: Seher

Demirtaş’ın siya­setçi kim­li­ğini bir yana bıra­kın, şim­di­lik en azın­dan! Ede­bi­yatçı kim­liği üze­rin­den bir okuma yapın baka­lım kaç vere­cek­si­niz. Şeyhmus Diken Sela­hat­tin Demirtaş’ın etkili bir siya­sal aktör ola­rak Tür­kiye Siya­set sah­ne­sine çık­ması henüz on yılı bile bul­madı. Ama popü­la­ri­te­si­nin yük­se­lişi doğ­rusu çok hızla gelişti. Tür­kiye siya­seti, hele hele par­la­mento üze­rin­den parti eksenli siya­set çok gele­nek­sel kod­lar […]

Şiir Duraksadı, Öykü Yazmak Artık Daha Zor

İna­nın şu döne­meçte öykü yazar­lı­ğı­nın önü açık, en şanslı döne­minde o. Hovar­daca har­can­ma­ması gere­ken bir zaman ara­lığı var önünde. Seyfi Gençer Öykü ve şiir ara­sın­daki ilişki öte­den beri konu­şu­lur, tar­tı­şı­lır. Cemal Süreya tara­fın­dan dile geti­ril­di­ğini anım­sa­dı­ğım, öykü ile ilgili “şiirin lepiska saçlı kız­kar­deşi” gibi bir söy­le­yiş kal­mış aklımda. Ancak teyide muh­taç. Ara­dım bula­ma­dım bu sözü. […]

İçimizdeki İrlandalılar

21’inci yüz­yı­lın Türk yazar­ları da Türkiye’nin manevi tari­hini yaz­mak için sahne ola­rak İstanbul’u seçe­bi­lir. Murat Erdin Tek­nik Direk­tör Mus­tafa Denizli, A Milli Fut­bol Takımı’nı çalış­tır­dığı dönemde İrlanda ile oyna­na­cak maç öncesi ken­di­sini ağır söz­lerle eleş­ti­ren bazı çev­re­lere bu söz­lerle yanıt ver­mişti: “İçi­miz­deki İrlan­da­lı­lar.” Soy ve mil­li­yet ola­rak içi­mizde pek İrlan­dalı oldu­ğunu san­mı­yo­rum ama James Joyce’un […]

Leylâ Erbil ve “Kutsal Aile”

Öykü, bir aile­nin gün­de­lik yaşa­mın­dan kısa bir kesit akta­rır gibi görünse de içinde yaşa­nan top­lumda pek anla­şıl­ma­dan ger­çek­leş­miş bazı top­lum­sal olay­lar ve aile kav­ramı ile aile­nin görün­me­yen arka planı üstünde kafa yoru­yor aslında. Hatta tüm bu kav­ram ve yaşa­nan­lar için­deki sah­te­lik­leri göz önüne ser­meye çaba­lı­yor bile dene­bi­lir. Fergun Özelli “Kut­sal Aile” öyküsü, Leylâ Erbil’in ilk […]

Çoktan Unutulmuş Bir Şarkı: Son Istanbul

Fel­se­fe­nin, insan ve top­lum psi­ko­lo­ji­si­nin sula­rında sey­re­den bir kitap Son Istanbul, yaza­rın her kitabı gibi. Zaten bütün bun­lar­dan uzak (iyi) ede­bi­yat müm­kün ola­bi­lir mi? Ece Çitelbeg Son Istan­bul, Murat­han Mungan’ın ilk defa 1985’te Uçu­rum Yayın­cı­lık tara­fın­dan, son­raki yıl­larda Remzi Kita­bevi ve 1993’ten beri Metis Yayın­ları tara­fın­dan yayın­la­nan, “Dört Kişi­lik Bahçe” ve “ÇC” isimli iki öykü­den olu­şan […]

Sait Faik'te Umut, Emek ve Çalışma Düşüncesi

“Günün birinde dost­luk­lar­dan, insan­lar­dan ve hay­van­lar­dan ve ağaç­lar­dan ve kuş­lar­dan ve çimen­ler­den yapıl­mış vazife hissi ile çar­pan yürek­lerle dolu bir âlemde yaşa­ya­ca­ğı­mızı düşü­ne­lim. Bir ahla­kı­mız ola­cak ki, hiç­bir kitap daha yaz­madı.” Seyfi Gençer Sait Faik’teki emek ve çalışma düşün­ce­sin­den söz ede­bil­mek için önce­likle öykü­le­rine konu ettiği insan­la­rını seçiş nedeni üze­rinde dur­mak gere­ki­yor. Bilin­diği gibi Sait, […]

Bütünlüklü, Sağlam Öyküler

Bir öyküyü yazın­sal bir metne dönüş­tü­ren bütün öğe­lere geti­ril­miş doğru çözüm­lerle yazıl­mış öykü­leri sık­lıkla bul­mu­yo­ruz ve nite­likli bir öykü kitabı eleş­ti­ri­nin de nite­li­ğini yük­selt­meye zor­lar. Semih Gümüş Daha bir kitaba dönüş­me­miş öykü­le­rin der­gi­lerde tek tek görün­düğü zaman bile konu­şul­maya baş­la­ması genç bir yazarı yürek­len­di­re­ceği kadar tedir­gin de ede­bi­lir. Kita­bın bütü­nü­nün aynı ilgiyi görüp gör­me­ye­ce­ğini bazen […]