Öykü

Onat Kutlar: Bir Ustadan Kalanlar

22 yıl geçti… Onat Kutlar’ı, 2009 yılında yayım­la­nan Kara­meke kitabı için Yal­çın Tosun’un yaz­dığı yazıyla anı­yo­ruz. Yalçın Tosun Ede­bi­ya­tı­mızda öykü den­di­ğinde akla ilk gelen kitap­lar­dan biri olan İshak’ın yayım­lan­ma­sın­dan tam elli yıl sonra, Onat Kutlar’ın yeni bir öykü kita­bıyla kar­şı­laş­mak 2009’un en güzel yazın­sal sürp­riz­le­rin­den birini oluş­turdu. Kutlar’ın çağ­daşı ve 50 kuşa­ğı­nın bir diğer değerli öykü­cüsü […]

Öykünün Gedikleri

Öyküye yöne­lik ilgi­nin öykü­cü­lü­ğü­müzü ileri nok­ta­lara taşı­dı­ğını kabul etme­li­yiz. Ancak bu gibi olumlu geliş­me­lere para­lel biçimde öykü üze­rine yazı­lan yazı­la­rın, tar­tış­ma­la­rın çoğu kez dar bir çer­çe­veyi, genel geçer deyiş ve sap­ta­ma­ları aştı­ğını söy­le­mek zor.  Behçet Çelik İlk bakışta, öykü­nün öbür edebi tür­lere göre bölün­müş, hız­lan­mış, çok zaman koşuş­turma, yetişme-yetiş­tirme tela­şıyla geçen gün­de­lik haya­tı­mız için daha uygun […]

Hikâye Nasıl Anlatılır?

Mark Twain Dal­dan dala atla­yan kopuk mizahi hikâye sık­lıkla bir esp­riyle, püf nok­tayla, şip­şakla, artık adına ne der­se­niz onunla son­la­nır. Bir hikâ­yeyi anla­tıl­ması gerek­tiği gibi anla­ta­bi­le­ce­ğimi iddia etmi­yo­rum. Yal­nızca bir hikâ­ye­nin nasıl anla­tıl­ması gerek­ti­ğini bil­di­ğimi iddia edi­yo­rum, zira yıl­larca usta hikâye anla­tı­cı­la­rıyla nere­deyse her gün vakit geçir­dim. Çeşitli hikâye tür­leri var­dır ama bun­la­rın yal­nızca biri […]

Metro Yolculuğunuz İçin Öyküler

Sub­way Reads genç okur­lara ulaş­mak için yeni bir yol… Amerika’nın en büyük yayı­nevi grubu Pen­guin Ran­dom House, Ağus­tos ayında New York­lu­lara eşsiz bir hiz­met getirdi. Sub­way Reads (Metro Oku­ma­ları) adlı inter­net sitesi yol­cu­lara, tele­fon ve tab­let­le­rine indi­re­bi­le­cek­leri novella, kısa öykü ya da roman­lar­dan kısa pasaj­lar sunu­yor. Pen­guin Ran­dom House daha önce de kuru­lu­şu­nun 80. yılını kut­la­mak […]

Hikâye anlatıcılığının izinde

Son­tag 2004 tarihli konuş­ma­sında çok sev­diği yazar Nadine Gordimer’ın peşin­den gide­rek, “Söz­cük­leri ve hikâ­ye­leri sevin, cüm­le­lere kafa yorun” diyor. Susan Son­tag (1933-2004) “Ede­bi­yat özgür­lük­tür” der­ken hem kendi gücüne hem de ede­bi­ya­tın gücüne ina­nı­yordu. Ede­bi­ya­tın dönüş­tü­rücü etki­sini yaza­rın iç dün­yası ve oku­run imgesi adına çok önemli bulu­yordu. Son­tag, kitap­la­rın, hikâye anla­tı­cı­lı­ğı­nın ve yaza­rın top­lum­sal sorum­lu­lu­ğuna iliş­kin […]

Yekta Kopan: "Dünyanın yarısı ellerini başının arkasında birleştirmiş tavanı seyrediyor."

Zihin­le­ri­miz o kadar dolu ki, öyle­sine acı­lar yaşı­yo­ruz ki gün boyunca, uyu­mak zor bir iş haline geli­yor. Sakın Oraya Gitme adlı yeni öykü kitabı üstüne F. Çağ­daş İslim Yekta Kopan ile bir söy­leşi yaptı. Yekta Kopan, yeni kita­bını anla­tır­ken içinde bulun­du­ğu­muz koşul­larda yaşa­nan bas­kı­lar­dan söz edi­yor. Yekta Kopan, Sakın Oraya Gitme isimli son kita­bında özgür­lük kav­ra­mını […]

Küçükburun: Fatih Özgüven’den Yeni Hikâyeler

 “Bir ada­mın zih­ni­nin bilardo masası gibi oldu­ğunu mu düşü­nü­yor­sun?” “Uma­rım öyle değil­dir.” – Tho­mas Pync­hon Bazı eleş­tir­men­ler tara­fın­dan “yamalı bohça” ya da “ikinci sınıf bir Bor­ges kitabı” ola­rak anı­lan Kum Kitabı’nda Borges’in tuhaf bir gele­cek öyküsü var­dır. Tabii öykü Borges’in elin­den çık­tığı için her­hangi bir bilim­kur­guda rast­la­na­bi­le­cek uzay araç­ları, ışın­lanma plat­form­ları, lazer taban­ca­lar yerine 19. […]