Öykü

Engin Barış Kalkan: "Yazarken hikâyeye odaklanıyorum."

Ortada şizof­re­nik bir durum yoksa etra­fı­mıza bak­tı­ğı­mızda gör­dü­ğü­müz şey­ler aynı. İyi­lik, kötü­lük, iha­net, masu­mi­yet, yenilgi, gali­bi­yet, mut­lu­luk, öfke… Hiç­bir insa­nın hikâ­yesi bun­la­rın yal­nızca birin­den oluş­mu­yor. Engin Barış Kal­kan uzun süre­dir yazı­yor. Anlat­maya değer hikâ­ye­leri oldu­ğunu düşün­düğü için baş­la­mış yaz­maya. Yaz­mış, yaz­dık­la­rını bir süre bek­let­tik­ten sonra üst­le­rinde yeni­den çalış­mış. Sonunda iyi bir ilk kitap çık­mış ortaya. […]

Çocuklara Kitap Okumak Zihinlerini Geliştiriyor

Evde sık­lıkla kitap oku­nan çocuk­la­rın zihin­le­rinde gör­sel imge­leme ve anla­tı­lanı kav­rama yeti­leri çok daha etkin. Pedi­at­rist­ler sık sık ebe­veyn­lere, çocuk­la­rına düzenli ola­rak sesli kitap oku­ma­la­rını tav­siye edi­yor. Ancak bu sefer, araş­tır­ma­cı­lar ilk kez bu akti­vi­te­nin okul öncesi çocuk­la­rın beyin­le­rini zihin­sel imge­leme ve anla­tı­lanı anlama konu­sunda geliş­tir­di­ğine dair kanıt­lar buldu. Her iki beceri de dili ve okur­ya­zar­lığı […]

Oyunun Dışında

“Her aile­nin bir yaşam tarzı olu­yor. Dışa­rı­dan bak­san hep aynı tarz­mış gibi. Ama aileyi aile yapan onun tra­jik nüans­la­rıy­mış. Öğren­dim, alış­tım.” Özkan Ali Bozdemir Ahmet Tul­gar yeni öykü top­lamı Tra­jik Nüans’ta, bir önceki kitabı Duy­gu­sal Ana­tomi’nin izle­rini sürü­yor ve yal­nız­lı­ğın, yaban­cı­laş­ma­nın, öte­ki­leş­ti­ril­me­nin san­cı­la­rını anlat­maya kal­dığı yer­den devam edi­yor. Yaza­rın daha önceki kitap­la­rında da ele aldığı […]

Mayıs Ayının 8 Kitabı | Bunları Okudunuz mu?

ÖZ YURDUNDA YABANCI OLMAK Demir Özlü-Ferit Edgü Mek­tup­laş­ma­ları Yaş­ları sek­seni geç­miş, iki çok önemli yazar, Ferit Edgü ve Demir Özlü. Ferit Edgü sadece deneme, roman ve öykü­le­riyle değil resim konu­sun­daki derin bil­gisi, Ada Yayın­la­rıyla giriş­tiği yayın­cı­lık serü­ve­niyle de tanı­nı­yor. Demir Özlü de çok yönlü olmak konu­sunda Ferit Edgü’den aşağı kal­mı­yor. İstan­bul Üni­ver­si­te­sinde Hukuk, Sor­bonne Üni­ver­si­te­sinde Fel­sefe […]

Müge İplikçi: "İnsana dair olanı insana hatırlatmak."

“21. yüz­yıl insa­nı­nın ağır bir yükün altında olduğu ve bu insan tara­fın­dan bunun çok da dile geti­ril­me­diği, geti­ri­le­me­diği yönünde. 29 özel isim haya­tı­mı­zın şim­diki zama­nı­nın alfa­besi niye­tine, bir­likte, kar­şı­mızda duru­yor bu kitapta.” Müge İplikçi’nin yeni öykü kitabı Çok Özel İsim­ler Söz­lüğü. Bu kez önce­ki­ler­den de farklı bir biçimde yazıl­mış öykü­ler bun­lar. Müge İplikçi ile yeni […]

Poe’nun Şehir Öykülerinde Modern Hayatın Dedektifi

Poe bir yan­dan işle­nen suçun deh­şe­tini abar­tır, bir yan­dan da suçu hikâ­ye­nin içinde bas­tı­rır ve kont­rol altına alır. Öykü­lerde Paris’in içinde barın­dır­dığı potan­si­yel teh­like ve “şövalye” Dupin’in teh­li­keyi ber­ta­raf etmesi aşırı abar­tılı res­me­dil­miş­tir. Son ker­tede dedek­tif kur­gu­su­nun en önemli işlevi okuru tes­kin etmek ve ıstı­rap verici kent yaşamı kar­şı­sında geçici bir (kur­maca) sığı­nak sun­mak­tır. Şeh­rin […]

Sait Faik Abasıyanık

Ara Güler – Adın? – Sait. – Ne? – Sait… Faik. Sait Faik. – Soya­dın? – Aba­sı­ya­nık. – İşin, mes­le­ğin? Bir şey bula­madı söy­le­ye­cek. Fransa’ya git­mek için pasa­port ala­caktı. – Yaza­rım, dedi. Öteki baktı, düşündü. – Yazar oldu­ğuna dair bir yazı getir, dedi. İşte Sait Faik o yazıyı bir türlü bula­madı. Kimse bir iş yap­tı­ğına, bırak yazar­lığı, […]