Öykü

Bütünlüklü, Sağlam Öyküler

Bir öyküyü yazın­sal bir metne dönüş­tü­ren bütün öğe­lere geti­ril­miş doğru çözüm­lerle yazıl­mış öykü­leri sık­lıkla bul­mu­yo­ruz ve nite­likli bir öykü kitabı eleş­ti­ri­nin de nite­li­ğini yük­selt­meye zor­lar. Semih Gümüş Daha bir kitaba dönüş­me­miş öykü­le­rin der­gi­lerde tek tek görün­düğü zaman bile konu­şul­maya baş­la­ması genç bir yazarı yürek­len­di­re­ceği kadar tedir­gin de ede­bi­lir. Kita­bın bütü­nü­nün aynı ilgiyi görüp gör­me­ye­ce­ğini bazen […]

Öykücülüğümüzde Vicdanın Sesi

Saba­hat­tin Ali ede­bi­yata şiir yaza­rak girer, daha sonra öyküye ve romana yöne­lir; bu alanda güçlü bir yazar oldu­ğunu kanıt­lar. Oyun, roman, şiir gibi farklı tür­lerde yaz­mış olma­sına rağ­men asıl usta­lı­ğını ve edebi başa­rı­sını öykü­le­rinde gös­te­rir. İlk yaz­dık­la­rında roman­tik bir hava olma­sına rağ­men daha sonra ger­çekçi bakış açı­sını geniş­le­tir ve bu yazın­sal bakış açı­sını top­lum­sal­lığa uygu­lar. […]

Füsun Akatlı’nın Eleştiri Dünyasına Açılan Bir Pencere

Öykü­lerde Dün­ya­lar Hülya Soyşekerci 4 Tem­muz 2010’da kay­bet­ti­ği­miz Füsun Akatlı, ülke­mizde eleş­tiri ala­nında uzun yıl­lar boyunca say­gın bir yer edin­miş olan ve bu say­gın­lı­ğını sağ­lam, nes­nel ve yazın­sal este­tik ölçüt­leri dik­kate alan eleş­ti­rel yak­la­şı­mıyla ger­çek­leş­ti­ren bir yazar ola­rak, zih­ni­min ve yüre­ği­min say­fa­la­rında yer almıştı. Füsun Akatlı’nın yazı­la­rını ede­bi­yat ve sanat der­gi­le­rinde ilgiyle okur ve ola­bil­di­ğince […]

Engin Barış Kalkan: "Yazarken hikâyeye odaklanıyorum."

Ortada şizof­re­nik bir durum yoksa etra­fı­mıza bak­tı­ğı­mızda gör­dü­ğü­müz şey­ler aynı. İyi­lik, kötü­lük, iha­net, masu­mi­yet, yenilgi, gali­bi­yet, mut­lu­luk, öfke… Hiç­bir insa­nın hikâ­yesi bun­la­rın yal­nızca birin­den oluş­mu­yor. Engin Barış Kal­kan uzun süre­dir yazı­yor. Anlat­maya değer hikâ­ye­leri oldu­ğunu düşün­düğü için baş­la­mış yaz­maya. Yaz­mış, yaz­dık­la­rını bir süre bek­let­tik­ten sonra üst­le­rinde yeni­den çalış­mış. Sonunda iyi bir ilk kitap çık­mış ortaya. […]

Çocuklara Kitap Okumak Zihinlerini Geliştiriyor

Evde sık­lıkla kitap oku­nan çocuk­la­rın zihin­le­rinde gör­sel imge­leme ve anla­tı­lanı kav­rama yeti­leri çok daha etkin. Pedi­at­rist­ler sık sık ebe­veyn­lere, çocuk­la­rına düzenli ola­rak sesli kitap oku­ma­la­rını tav­siye edi­yor. Ancak bu sefer, araş­tır­ma­cı­lar ilk kez bu akti­vi­te­nin okul öncesi çocuk­la­rın beyin­le­rini zihin­sel imge­leme ve anla­tı­lanı anlama konu­sunda geliş­tir­di­ğine dair kanıt­lar buldu. Her iki beceri de dili ve okur­ya­zar­lığı […]

Oyunun Dışında

“Her aile­nin bir yaşam tarzı olu­yor. Dışa­rı­dan bak­san hep aynı tarz­mış gibi. Ama aileyi aile yapan onun tra­jik nüans­la­rıy­mış. Öğren­dim, alış­tım.” Özkan Ali Bozdemir Ahmet Tul­gar yeni öykü top­lamı Tra­jik Nüans’ta, bir önceki kitabı Duy­gu­sal Ana­tomi’nin izle­rini sürü­yor ve yal­nız­lı­ğın, yaban­cı­laş­ma­nın, öte­ki­leş­ti­ril­me­nin san­cı­la­rını anlat­maya kal­dığı yer­den devam edi­yor. Yaza­rın daha önceki kitap­la­rında da ele aldığı […]