Öykü

Aslı Erdoğan'ın 14 Şubat Dünya Öykü Günü Konuşması

Bu melek ya da şaş­kın mele­ği­miz bizim tabii ki ede­bi­ya­tın bir meta­foru ola­rak da algı­la­na­bi­lir ama ondan çok daha faz­lası bence. İnsan hikâ­ye­si­nin bir meta­foru ola­rak düşün­düm ve ben bunu Dünya Öykü Günü’nü bu meleğe ada­mak isti­yo­rum. Bizim baş öykü anla­tı­cı­mız o. Bugün Dünya Öykü Günü. Öykü günü adına her yıl bir yazar konuşma yapı­yor. Şimdi […]

Binbir Gece’den Önce Onlar Vardı

30’uncu yılını kut­la­yan Ayrıntı Yayınları’nın 1001’inci kitabı ola­rak özel hazır­la­nan Yüz­bir Gece Masal­ları, belki de daha eski zaman­lara uza­nan mazi­siyle Bin­bir Gece Masalları’ndan tama­mıyla farklı. Alman araş­tır­macı Cla­udia Ott tara­fın­dan 2010’da keş­fe­di­len eser, çok eski zaman­larda yazıl­mış büyü­le­yici, gör­kemli bir hikâye hazi­nesi. A. Ömer Türkeş Ayrıntı Yayınları’nın 30 yıl­lık yayın haya­tı­nın 1001 kitabı ola­rak yayım­la­nan […]

İhsan Oktay Anar: Ana(tar) Ülkesi

“Vaad edil­miş” say­fa­lara ve masal diyar­la­rına yol­cu­luk. Yeni bir dil, yeni bir anla­tım. Kadim zaman­lar­dan günü­müze sağ kal­mayı başar­mış bir modern der­viş… Dilek Karaaslan İhsan Oktay Anar’ın eser­le­rini üslup, kurgu, ölçü, örgü ve dil bağ­la­mında ince­le­di­ği­mizde, çok eski gibi görü­nen ama aslında yep­yeni ve şaşır­tıcı bir yapı görü­yo­ruz. İhsan Oktay Anar, yeni bir dil, yeni […]

Cortázar dünyasının ilk durağı

Arjantin’in yetiş­tir­diği en büyük yazar­lar­dan Julio Cortázar’ın üç cilt­lik öykü­le­ri­nin ilk cildi eli­mizde şimdi: Öte­ki­nin Rüyası. ‘Cor­t­á­zar yolculuğu’nun temel metin­le­rin­den biri… Mehmet Said Aydın Geç­ti­ği­miz yüz­yı­lın son­la­rında, 1900’lerin başında Brüksel’de doğu­yor Julio Cor­t­á­zar. Arjantin’in yetiş­tir­diği en büyük yazar­lar­dan biri ola­rak kabul edildi. Önü­müz­deki yıl­lar boyunca da muh­te­me­len bu unvanı koru­ya­cak. Arjantin’de yaşa­dığı, öğret­men­lik ve çevir­men­lik yap­tığı […]

Onat Kutlar: Bir Ustadan Kalanlar

22 yıl geçti… Onat Kutlar’ı, 2009 yılında yayım­la­nan Kara­meke kitabı için Yal­çın Tosun’un yaz­dığı yazıyla anı­yo­ruz. Yalçın Tosun Ede­bi­ya­tı­mızda öykü den­di­ğinde akla ilk gelen kitap­lar­dan biri olan İshak’ın yayım­lan­ma­sın­dan tam elli yıl sonra, Onat Kutlar’ın yeni bir öykü kita­bıyla kar­şı­laş­mak 2009’un en güzel yazın­sal sürp­riz­le­rin­den birini oluş­turdu. Kutlar’ın çağ­daşı ve 50 kuşa­ğı­nın bir diğer değerli öykü­cüsü […]