Roman

Suç Tarihi ve Polisiye Roman

Katil kim roman­la­rı­nın konusu ölüm ve muam­ma­dır. Birinci Dünya Savaşı son­ra­sında her ne kadar polis, bur­ju­va­nın gözünde top­lum­sal iyi­li­ğin cisim­le­nişi haline gel­diyse de özel dedek­tif­ler –henüz– yerini tama­men polise kap­tır­maz. Özel mül­ki­ye­tin hâlâ en yüce savu­nu­cusu özel dedek­tif­tir. Çünkü dedek­tif tut­mak pahalı bir iştir. Çağatay Yaşmut Suç. Kanun­larda açıkça yasak­la­nan ve kar­şı­lı­ğında bir ceza öngö­rü­len her […]

Koleksiyoncu’da Kurgunun Doğası Üzerine

Kolek­si­yoncu, her haliyle, oyun içine oyun sıkış­tı­ran ve bunu büyük bir ger­çek­lik etki­siyle vere­bi­len, en sonunda da haya­tın ve ede­bi­ya­tın man­tı­ğını acı bir yumu­şak­lıkla yeni­den düşün­dü­ren bir yapıt­tır. Erhan Sunar John Fowles’un Kolek­si­yoncu romanı, ilk bakışta ede­bi­yat oyun ve hile­le­rine iliş­kin oldukça ketum görü­nür; can­lı­lı­ğını da yapay­lı­ğını da hayatla iliş­kisi ve ona mesa­fe­sin­den alan, bol […]

Cortázar'ın Öykülerine Önsöz

Cortázar’ın öykü­le­rin­deki kişi­ler kasıtlı ola­rak tırı vırı kişi­ler­dir. Tırı vırı şey­ler ara­sında gidip geli­riz: sigara mar­ka­ları, vit­ray­lar, tez­gâh­lar, vis­ki­ler, ecza­ne­ler… Jorge Luis Borges 940’larda bir ede­bi­yat der­gisi için edi­tör­lük yapı­yor­dum, aşağı yukarı giz­lice yap­tı­ğım bir işti. Bir öğle­den sonra, sıra­dan bir ikindi vakti, şimdi sima­sını pek hatır­la­ya­ma­dı­ğım bir genç, bana bir öykü­sü­nün elyaz­ma­sını getirdi. On […]

Faulkner’ın Dünyası

Anla­şı­la­ma­mak Faulkner’ın pek umu­runda da olma­mış. Belki onun en çok bu tutumu örnek alın­malı. Yara­tıcı yazar, nite­likli ede­bi­ya­tın izini sürer­ken yaz­dık­la­rın­dan başka etken­lere gönül indir­mez, en iyi­sini yaz­maya çalı­şır o. Semih Gümüş Faulkner’ın yara­tım süre­cini başın­dan sonuna izle­yip anla­dık­tan sonra, büyük yapıt­la­rın doğu­mu­nun, tümü açık­la­na­ma­ya­cak pek çok nedene bağlı olma­nın yanında, zorlu bir çalış­ma­nın içinde oluş­tuğu […]

Ercan y Yılmaz: Bu köye barış ne zaman gelir?

Ercan y Yılmaz’la yeni kitabı O Öyle Olmadı’yı konuş­tuk. Hem de ne konuşma. Buyu­ru­nuz efen­dim artık sizin­dir. Serap Çakır Serap Çakır: Ercan, ben Ana­dolu insa­nında ama özel­likle doğuda büyü­müş­lerde masal gele­ne­ği­nin, hikâye anla­tı­cı­lı­ğı­nın çok fazla geliş­miş oldu­ğunu fark ettim. Yan­lış bir sap­tama ola­bi­lir ama dik­kat çekici boyutta anla­tıcı yön­leri var. Senin hikâ­yen de o top­rak­lar­dan […]

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Yorumlanma Biçimleri

Tanpınar’ın geç­mişle, gele­nekle olan iliş­kisi bugünü red­det­mek için, bugünü geç­mişe ben­zet­mek için değil­dir. Tam tersi, bugünü zen­gin­leş­tir­mek için­dir. Tan­pı­nar tam anla­mıyla bugün­cü­dür. Yani modern­dir. Tan­pı­nar, modern­leşme zih­ni­ye­ti­nin, geç­mişle ara­sına koy­duğu derin ve güçlü duvar­lara delik açıp arada ufak temas­lar, gidiş geliş­ler inşa etmek ister. Bu zih­ni­ye­tin yap­tığı tah­ri­batı biraz da olsa onar­mak, yumu­şat­mak ister sadece. […]

Amerikan Rüyasının Püskürtülmüş Kalıntıları

Ric­hard Yates’in Türk­çeye ilk kez çev­ri­len romanı Bağım­sız­lık Yolu ban­liyö hayatı içinde çürü­yen par­lak, yete­nekli ve çekici bir çif­tin hüzünlü hikâ­yesi. Aynı zamanda güven ve maddi gelir hayal­le­rine kapıl­mış 50’li yıl­la­rın Ame­ri­kan orta sınıf­la­rı­nın da hikâ­yesi… A. Ömer Türkeş 20. yüz­yıl Ame­ri­kan ede­bi­ya­tı­nın ve ger­çekçi kur­ma­ca­nın en önemli yapıt­ları ara­sında gös­te­ri­len Bağım­sız­lık Yolu, ban­liyö kasa­ba­la­rın­daki […]