Roman

John Steinbeck'in Bitmeyen Kavga Romanından Sınıf Mücadelesiyle İlgili 10 Unutulmaz Alıntı

 1 “Evde dur­ma­dan bir şey­lerle müca­dele eder­dik, çoğun­lukla da açlıkla. Peder pat­ronla kavga halin­deydi. Bense okulda kavga eder­dim. Fakat her sefe­rinde kay­bet­tik. Bu hep böyle oldu­ğun­dan gide­rek kay­bet­me­nin kader olduğu fikri kafa­mıza yer­leş­mişti. Peder, köpek sürüsü tara­fın­dan köşeye sıkış­tı­rıl­mış bir kedi gibi kavga ederdi. Önünde sonunda bir köpe­ğin onu öldü­re­ceği kesindi; yine de dövüş­mek­ten vaz­geç­medi. […]

Şimdiki Zaman Antropolojisi

İngi­liz yazar Tom McCarthy’nin şim­diki zama­nın ant­ro­po­lo­ji­sini yap­maya soyu­nan roman kah­ra­manı üze­rin­den kapi­ta­liz­min ‘ruhunu’ yaka­la­maya çalış­tığı romanı Saten Ada, modern top­lum hak­kında kes­kin göz­lem­ler ve çar­pıcı eleş­ti­ri­ler barın­dı­rı­yor. A. Ömer Türkeş Çağ­daş ede­bi­ya­tın günü­müz­deki en par­lak yazar­ları ara­sında gös­te­ri­len İngi­liz yazar Tom McCarthy sadece roman­la­rıyla değil avan­gard sanat­çı­lar ağı Inter­na­ti­onal Nec­ro­na­uti­cal Society’nin (INS) genel sek­re­teri […]

Popüler Romanın Sırrı...

Çünkü karak­ter yaratma çaba­sı­nın gerek­tir­diği yük­sek nite­likli yapım­bi­çim­leri okuru zor­la­maya baş­lar. Bir karak­te­rin ancak psi­ko­lo­ji­siyle var ola­bi­le­ceği de düşü­nü­lürse. Semih Gümüş “Aşk Hikâ­yesi (Love Story) fil­mini gör­meye giden kişi­nin eleş­ti­rel eği­limi ne olursa olsun, duy­gu­lan­ma­ması ve ağla­ma­ması için taş­yü­rekli olması gere­kir.” Umberto Eco, Popü­ler Roman Kah­ra­man­ları kita­bında bir taş yürek­li­nin bile fil­min yol açtığı duy­gu­sal […]

Dünyayı Uykusuzluk Salgını Sararsa...

Adrian Bar­nes Uyu­ya­ma­yan­lar’da bir gece dün­ya­nın her yerinde ansı­zın baş­la­yan uyku­suz­luk sal­gı­nı­nın yol açtığı fela­ket­leri anla­tı­yor. Günü­müzde geçen dis­to­pik bir roman… A. Ömer Türkeş 1963 yılında İngiltere’de doğan Adrian Bar­nes 1969 yılında Kanada’ya göç eden aile­si­nin yanında –bir ban­liyö kasa­ba­sında– büyü­müş. Şimdi Batı Columbia’nın kır­sal bir böl­ge­sinde yaşı­yor. Burada bir inter­net gaze­tesi çıkar­ma­nın yanı sıra Sel­kirk […]

Virginia Woolf’un Son Romanı, Perde Arası'nın Hikâyesi

Eleş­tir­men­ler, Vir­gi­nia Woolf’un top­lum­sal koşul­lara ve özel­likle kadın­larla ilgili görüş­le­rini daha son­raki çalış­ma­la­rında değiş­tirme eği­li­minde oldu­ğunu belir­ti­yordu. Vir­gi­nia Woolf ölme­den bir süre önce kar­ma­şık savaş orta­mında Perde Arası roma­nını yazdı. Bu bili­ni­yor. Ama roma­nın ilgi çekici bir hikâ­yesi de var. 27 Mart 1941’de Vir­gina Woolf yayın­cısı John Lehmann’a yaza­rak, yaz­dığı romanla ilgili endi­şe­le­rini anlattı. Perde Arası’nın şu […]

Tolkien’den 100 Yıl Sonra Yeni Roman

Yüzük­le­rin Efen­disi ve Hob­bit gibi son­ra­dan film­lere de çeki­len kitap­la­rıyla Türkiye’de de azım­san­ma­ya­cak bir hay­ran kit­le­sine sahip olan İngi­liz yazar J.R.R. Tolkien’in yeni kitabı Beren ve Lut­hien, tasar­lan­dık­tan 100 yıl sonra basıldı. Beren ve Lut­hien adlı roma­nın 1973’te ölen eden Oxford pro­fe­sörü Tolkien’in kişi­sel yaşa­mın­dan izler taşı­dığı belir­ti­li­yor. Tolkien’in Birinci Dünya Savaşı’ndan dön­dük­ten sonra tasar­la­dığı […]

Özerk Bir Edebiyatın Öncüsü: Halid Ziya Uşaklıgil

Halid Ziya, karak­ter­le­rine değer yar­gı­sıyla yak­laş­ma­dan, neyi niçin yap­tık­la­rını gös­ter­meye çalı­şan anla­tı­cı­la­rıyla, oku­run ter­biye edil­mek yerine, oku­duğu karak­te­rin iç dün­ya­sını anla­maya davet edil­diği bir roman kurar. Bu yüz­den ken­din­den önceki kuşa­ğın başta gelen tem­sil­ci­le­rin­den Ahmet Mit­hat, üstü kapalı biçimde Halid Ziya’yı işa­ret ede­rek, Halid Ziya’nın başını çek­tiği Ser­vet-i Fünun ede­bi­ya­tını anla­şıl­maz olmakla, top­lumla ilgi­siz olmakla […]