Roman

Sevgi Soysal ve Yenişehir'de Bir Öğle Vakti

Ger­çekçi, kla­sik yapılı bir romanla daha müda­ha­leci, daha modern başka bir roman anla­yı­şını, böyle bir ikili okuma imkâ­nını aynı anda suna­bi­len bir eser­dir Yenişehir’de Bir Öğle Vakti. Erhan Sunar Sevgi Soysal’ın Yenişehir’de Bir Öğle Vakti roma­nını ilk oku­du­ğumda, ilk genç­lik ya da ede­bi­yat bil­gi­min azlığı yüzün­den olsa gerek, kur­gu­su­nun kusur­suz­lu­ğun­dansa yıkıl­makta olan bir kavak ağa­cı­nın […]

Kızıl Saçlı Gece

Julio Cortázar’ın 1972’de yayım­la­nan ‘Göz­le­mevi’ kitabı, şiir­sel bir metin ile 18. yüz­yılda Maha­ra­jah Jai Singh’in inşa ettir­diği göz­le­mev­le­rini yan­sı­tan fotoğ­raf­la­rın bir­le­şi­min­den olu­şu­yor. Cor­t­á­zar, Gözlemevi’nde ben­zer­siz ve yara­tıcı bir zih­nin düşünce hari­ta­sını ser­gi­li­yor. A. Ömer Türkeş Yılan­ba­lık­la­rı­nın yol­cu­lu­ğunu yıl­dız­ları göz­lem­le­yen bir ada­mın düş­le­riyle imge­ler yoluyla iç içe geçi­ren Julio Cor­t­á­zar, belki de en zor metin­ler­den birini […]

Femme Fatale

Fran­sız neo-poli­si­ye­si­nin “babası” sayı­lan Jean-Pat­rick Manc­hette, Ölüm­cül’de git­tiği her yerde farklı bir tipe bürü­nen çekici, çekici olduğu kadar ölüm­cül bir kadı­nın, yani bir ‘femme fatale’in hikâ­ye­sini anla­tı­yor. Manc­hette, modern poli­siye romanı, neşeli satirle ve anar­şik eğlen­ceyle dolu bir silaha dönüş­tü­rü­yor… A. Ömer Türkeş Jean Pat­rick Manc­hette, 1942’de Marsilya’da doğdu. Ede­bi­yata ilgisi erken yaş­larda baş­ladı. Öyle […]

Irmak Zileli: "Hayat bir yolculuk ve sonunda ölüm var."

Bun­la­rın başında Ursula K. LeGuin geli­yor. Özel­likle kur­maca üze­rine yaz­dığı dene­me­leri. Vir­gi­nia Woolf’un tüm roman­ları, gün­lük­leri ve eleş­tiri yazı­ları. Woolf, anla­tıcı sesi kul­lanma biçi­miyle de ayrıca öğre­ti­ci­dir benim için. Emile Ajar’ın Onca Yok­sul­luk Var­ken romanı. Serap Çakır İliş­ki­le­ri­miz­deki hük­metme sev­dası son bul­ma­ya­cak mı? Hem ait olup, kök salıp hem de özgür kala­maz mıyız? Baba­la­rın kız­la­rına […]

Ansiklopedik Romanlar, Esrar, Paranoya ve İlgili Diğer Şeyler

Büyücü roma­nında, John Fow­les, Kara Kitap ya da Prag Mezar­lığı’nda oldu­ğu­nun aksine, para­no­yayı görü­nür kişi­sel ve top­lum­sal sınır­la­rı­nın en uç, en derin köşe­le­rine yak­laş­tı­rır ve belki yine bir mik­tar onla­rın aksine, bunu baş­ka­rak­te­rin zih­ni­nin olduğu kadar roma­nın süre­gi­den genel atmos­fe­ri­nin de (dola­yı­sıyla oku­run zih­ni­nin de) bir yan­sı­ma­sına çevi­rir. Erhan Sunar Her şeyin bir­bi­riyle iliş­kili olduğu […]

Kurt Kanunu (Kötü) Bir Tarihsel Roman mıdır?

Kemal Tahir, İzmir Suikastı gibi Cum­hu­ri­yet tari­hi­nin bu kadar önemli bir ola­yını odağa aldığı, resmi tari­hin değer­len­dir­me­siyle çeli­şen, ona mey­dan oku­yan bir romanı neden böyle Don Kişotça bir kah­ra­man­lık gös­te­ri­siyle bitir­mek­te­dir. Erol Köroğlu Kemal Tahir’in geç dönem roman­la­rın­dan olan ve 1969’da yayım­la­dığı Kurt Kanunu, belki baş­lığı kadar ünlü şu epig­rafla açı­lır: “Kurt­lukta düşeni yemek kanun­dur.” […]

Emrah Polat: “Hayatta olduğu gibi romanda da karakterler değişir, değişmeli.”

Hayal­ler, kırıl­mak için ken­dine her­hangi bir coğ­rafya ara­maz aslında; insa­nın olduğu her yer hayal kırık­lığı için yeterli sebep­tir. Arasa bile burası Ankara olmaz. İstan­bul bu işler için ideal. Can Öktemer Emrah Polat’ın, 2013 yılında Sel Yayın­ları tara­fın­dan bası­lan Yüz­ler isimli romanı geç­ti­ği­miz gün­lerde İle­ti­şim Yayın­ları tara­fın­dan yeni­den yayım­landı. Emrah Polat, kita­bın yeni bası­mı­nın ilk bası­mına göre […]