Roman

Harf Devrimi’nden Günümüze Türk Polisiye Edebiyatı (1928-2014)

Ahmet Ümit’in önemli bir yanı da poli­siye roman tek­ni­ğinde getir­diği yeni­lik­ler­dir. Beyoğlu Rapsodisi’nde cina­yeti kati­lin ağzın­dan anla­tır­ken, Kar Kokusu’nda katil kita­bın orta­la­rında belli olduğu halde eseri sonuna kadar ilgiyle okut­tur­ma­sını bilir. Erol Üyepazarcı Türk poli­siye ede­bi­yatı, bilgi sahibi olma­dan fikir sahibi olan­la­rın iddia ettiği gibi 1990’lardan önce hiç­bir var­lık gös­te­re­me­miş bir ede­bi­yat türü değil­dir; aksine, zen­gin […]

Sevmek mi Sevilmek mi?

O yaş­larda her şey kes­kin yaşa­nı­yor, ya siyah ya beyaz, arası olmu­yor, Hay­ran oldu­ğum yazar bun­ları yaz­mış, her satı­rını doğ­ru­la­yan bir olay örmüşse etra­fına, yanı­lı­yor ola­maz, diye düşün­düm uzun uzun. Banu Yıldıran Genç Facebook’u terk edeli beri eski öğren­ci­le­rimle instagram’dan takip­le­şi­yo­ruz. Çoğu üni­ver­si­tede, bazı­ları bitirdi, bazı­ları çalı­şı­yor, bazı­ları dün­yayı gezi­yor. Bayağı duy­gu­la­na­rak bakı­yo­rum fotoğ­raf­lara, o gün­leri özlü­yo­rum, […]

Amok Koşucuları ve İntihar

Amok Koşu­cu­ları, kitapta detay­la­rıyla anla­tı­lan hırs­la­rı­nın ve çare­siz­lik­le­ri­nin sonu­cunda inti­har eder­ler­ken, bir anla­mıyla cina­yet de işle­miş olu­yor­lar. Art­hur Rimbaud’nun ünlü dizesi Ben bir baş­ka­sı­dır ifa­de­sini bu düşün­ceye uyar­lar­sak, mak­tul kişi­nin ken­disi de olsa, inti­har anında her­kes bir baş­ka­sı­dır! Özkan Ali Bozdemir “İşte Amok… evet Amok, şöyle olu­yor: Bir Malez­yalı, her­hangi bir sıra­dan, kendi halinde adam […]

İhsan Oktay Anar: Ana(tar) Ülkesi

“Vaad edil­miş” say­fa­lara ve masal diyar­la­rına yol­cu­luk. Yeni bir dil, yeni bir anla­tım. Kadim zaman­lar­dan günü­müze sağ kal­mayı başar­mış bir modern der­viş… Dilek Karaaslan İhsan Oktay Anar’ın eser­le­rini üslup, kurgu, ölçü, örgü ve dil bağ­la­mında ince­le­di­ği­mizde, çok eski gibi görü­nen ama aslında yep­yeni ve şaşır­tıcı bir yapı görü­yo­ruz. İhsan Oktay Anar, yeni bir dil, yeni […]

Cortázar dünyasının ilk durağı

Arjantin’in yetiş­tir­diği en büyük yazar­lar­dan Julio Cortázar’ın üç cilt­lik öykü­le­ri­nin ilk cildi eli­mizde şimdi: Öte­ki­nin Rüyası. ‘Cor­t­á­zar yolculuğu’nun temel metin­le­rin­den biri… Mehmet Said Aydın Geç­ti­ği­miz yüz­yı­lın son­la­rında, 1900’lerin başında Brüksel’de doğu­yor Julio Cor­t­á­zar. Arjantin’in yetiş­tir­diği en büyük yazar­lar­dan biri ola­rak kabul edildi. Önü­müz­deki yıl­lar boyunca da muh­te­me­len bu unvanı koru­ya­cak. Arjantin’de yaşa­dığı, öğret­men­lik ve çevir­men­lik yap­tığı […]

Fantastik, distopik ve gerçek!

İngi­liz ede­bi­ya­tı­nın yıl­dız­la­rın­dan David Mitc­hell, yakın geç­miş­ten yakın gele­ceğe uza­nan Kemik Saat­ler’de günü­mü­zün katı ger­çek­le­rini gotik fan­tezi ve kıya­met spe­kü­las­yo­nuyla buluş­tu­ru­yor. A. Ömer Türkeş David Mitc­hell, 1968 South­port (Lan­cas­hire) doğumlu. İngi­liz ve Ame­ri­kan ede­bi­yatı üze­rine yük­sek lisans eği­ti­mini tamam­la­dık­tan sonra önce Sicilya’da ardın­dan Hiroşima’da çalı­şan Mitc­hell yaz­maya Japonya’da baş­ladı. İlk romanı Ghos­t­w­rit­ten (1999) başa­rıya ulaştı. […]