Roman

Düşlerindeki İnsanları Kendine Daha Yakın Hisseden Bir Roman Kahramanı: Emma Bovary

Eri­şil­mez düş­ler peşinde koşan Emma için Paris, yaşa­mayı arzu­la­dığı kent­tir. Ede­bi­yat adam­la­rın­dan, artist­ler­den olu­şan renkli ve kala­ba­lık insan kad­ro­suyla Paris şehri, ışıklı bir hayat tar­zı­dır. Raşel Rakella Asal 19. yüz­yıl roma­nı­nın en başa­rılı örnek­le­rin­den Madam Bovary hem ele aldığı konu hem de Flaubert’in üslubu ile çar­pıcı bir metin­dir. Anla­tı­lan Emma Bovary’nin tra­jik hayat hikâ­yesi ve kar­şı­lık­sız […]

Deniz Feneri’nde Estetik Bütünlük

Woolf 1927 yılında yaz­dığı Deniz Feneri’yle moder­niz­min en özgün örnek­le­rin­den birini ver­miş­tir. Pek az aksi­yon ve diya­log içe­ren bu roma­nıyla, bir aile­nin yaşa­mında kendi çocuk­luk ve olgun­luk döne­mi­nin his­si­ya­tını akta­rır. Gönül Bakay Her şeyi tam zama­nında yapa­bil­mek, ancak yaşa­mı­mı­zın son­la­rına doğru öğre­ne­bil­di­ği­miz o küçük erdem­ler­den biri­dir. (Deniz Feneri, s. 118) Vir­gi­nia Woolf , “Deniz feneri sim­ge­siyle […]

Burgess’in Bir Romanı: Bir Elin Sesi Var

Romanı okur­ken Howard’ın dün­ya­daki mater­ya­list düzeni ve insan­la­rın aptalca bu düzene boyun eğme­sini eleş­tir­di­ğini görü­rüz. Murat Erdin İngi­liz romancı ve eleş­tir­men Ant­hony Bur­gess (1917-1993) ede­bi­yat dün­ya­sında daha çok Oto­ma­tik Por­ta­kal (A Cloc­k­work Orange) roma­nıyla tanı­nır. 1962’de yayın­la­nan roman Ame­ri­kalı Yönet­men Stan­ley Kub­rick tara­fın­dan 1971’de sine­maya uyar­lan­mış ve içer­diği por­nog­ra­fik şid­detle hem ilgi çek­miş hem de tar­tışma […]

Mai ve Siyah Çevresinde

Oldukça sanat­sal yol­lar ve edebi bir düşü­nüşle daha iç yapı­nın, karak­ter­ler ara­sın­daki göre­celi iliş­ki­le­rin doğa­sını buluş­tu­ra­bi­len bir roman ola­rak Mai ve Siyah, âdeta ede­bi­yat üze­rine uzun bir tefek­kür gibi­dir. Erhan Sunar Ede­bi­yat Üze­rine Maka­le­ler’de Ahmet Hamdi Tan­pı­nar, “Bizde asıl roman­cı­lık Halid Ziya ile baş­lar,” diye yazar. Bununla asıl söy­le­mek iste­di­ği­nin Batılı anlamda, yal­nızca konu ve içe­ri­ğiyle […]

Artamonov Ailesi: Kölelikten Burjuvalığa

Arta­mo­nov Ailesi roma­nında yer alan her­ke­sin, farklı, etki­le­yici ve yaşa­yan birer roman kah­ra­manı olduk­la­rını bir kez daha vur­gu­la­ya­lım. Bu ger­çekçi roman, oku­yan üze­rinde derin etki­ler bıra­kan farklı bir Mak­sim Gorki yapıtı… Hülya Soyşekerci Top­lum­sal dönem­le­rin çal­kan­tı­la­rını ve bun­la­rın birey­le­rin iç dün­ya­sında bırak­tığı etki ve izleri, kur­maca bir aile­nin karak­ter­leri üze­rin­den dile geti­ren; hayatı dilin için­deki […]

Bir Uşağın Hatıraları

Ishiguro’nun başa­rısı bel­lek mese­le­sini farklı hikâ­ye­lerle suna­bil­me­sinde. Gün­den Kalanlar’daki uşak Ste­vens ise özenle bas­tır­dığı duy­gu­la­rıyla unu­tul­ma­ya­cak bir roman kah­ra­ma­nına dönüş­müş. A. Ömer Türkeş Japon kökenli İngi­liz yazar Kazuo Ishi­guro, kari­ye­ri­nin en iyi roman­ları ara­sında gös­te­ri­len Gün­den Kalan­lar’da orta yaşlı bir ada­mın bir­kaç gün­lük yol­cu­lu­ğunu anla­tı­yor. Gün­den Kalan­lar insan bel­le­ğine, hatır­la­maya, daha doğ­rusu hatır­lama süre­ci­nin düzen­len­me­sine ve far­kın­da­lık eksik­li­ğine […]

Yasaklanan 10 Klasik ve Unutulmaz Sözler

Kut­sal Kitap’tan Harry Potter’a kadar dün­ya­nın en popü­ler kitap­la­rın­dan bazı­ları şid­det içer­dik­leri iddi­asıyla ya da gizemli sebep­ler­den dolayı yasak­lara ve deği­şime mey­dan oku­du­lar. İşte tar­tış­ma­lara sebep olan on kla­sik kitap. Jack Lon­don - Vah­şe­tin Çağ­rısı Jack London’ın 1903 Klon­dike Altın Hücumu mace­rası yüzün­den kitap­ları Yugos­lavya ve İtalya’da “çok radi­kal” olduğu için yasak­landı, yaza­rın bili­nen sos­ya­list eği­lim­leri […]

Dan Brown’ı Yaşayan En Gözde Yazarlardan Biri Yapan 9 Neden

İlk bakışta, Brown’ın yaşa­yan en önemli yazar­lar­dan olduğu iddi­ası abar­tılı gele­bi­lir. Aka­de­mis­yen­ler de Da Vinci Şif­resi ya da Cehen­nem gibi popü­ler macera kitap­la­rı­nın yaza­rını Nobel ödüllü usta­larla bir­likte andı­ğı­mız için aklı­mızı kaçır­dı­ğı­mızı düşü­ne­bi­lir. Fakat ede­bi­yat uzman­ları, tarih­çi­ler, eleş­tir­men­ler ne derse desin, Dan Brown’ın tarzı dünya çapın­daki mil­yon­larca insa­nın dik­ka­tini çeki­yor ve elli iki dilde iki […]