Roman

Sineklerin Tanrısı Üstüne…

Sinek­le­rin Tan­rısı acı­ma­sız­lığı ve yaşam müca­de­le­sini anla­tan bir Wil­liam Gol­ding kitabı. 1954 yılında yayım­landı. Kla­sik bir roman ola­rak görü­len bu kitap, aynı zamanda Modern Lib­rary’ye göre tüm zaman­la­rın en iyi kırk birinci kitabı. Sinek­le­rin Tan­rısı 1954 yılında yayım­la­nan, acı­ma­sız­lığı ve yaşam müca­de­le­sini anla­tan bir Wil­liam Gol­ding kitabı. Kla­sik bir roman ola­rak görü­len bu kitap, aynı zamanda Modern […]

Fotoğraf Makinası, Küçük Ayrıntılar, Varoluş

Zaten kim­li­ği­mizle fotoğ­raf­la­rı­mız (gerek­li­li­ğine karşı çık­ma­dığı kim­lik fotoğ­ra­fını tamam­la­mayı biraz erte­le­me­si­nin de gös­ter­diği üzere) bir­bir­le­riyle ne kadar yakın ola­bi­lir­lerdi ki? Erhan Sunar Fotoğ­raf Maki­nası’nda yazar ilkin olay­sız, sorun­suz bir yaşa­mın ayrın­tı­la­rını verir. Belki de, yaşa­nıp yaşan­ma­ma­sın­dan hatta his­se­dil­me­sin­den önce bir çeşit soğuk­kan­lı­lıkla kaydı tutu­lan bir haya­tın an be an fotoğ­ra­fını çeker deme­liy­dim: Cüm­le­ler uzar gider, isim­siz […]

Şarkı Söylüyor Çocuklar

Ede­bi­yat kari­ye­rine şiirle baş­la­yan, ilk roman­la­rını kırklı yaş­la­rında yayım­la­yan ve 2003 yılında, 50 yaşın­day­ken hayata veda eden Roberto Bolaño, geçen ay içinde Tıl­sım, Uzak Yıl­dız, Mösyö Pain roman­la­rını ve Katil Oros­pu­lar isimli öykü kita­bını kap­sa­yan yeni bir edis­yon ile oku­yu­cu­larla buluştu. A. Ömer Türkeş Roberto Bolaño’nun hayat hikâ­ye­sini özet­le­meye gerek yok. Zira Tıl­sım ve Uzak […]

William Faulkner’ın Klasikleşen Romanı Döşeğimde Ölürken ile İlgili 6 Bilgi

Wil­liam Faulk­ner, 1930’da yayım­la­nan Döşe­ğimde Ölür­ken romanını bir güç gös­te­risi (tour de force) ola­rak tanım­lar. Yaza­rın beşinci roma­nı­dır. Baş­lı­ğını Homeros’un Odys­seia kla­si­ğin­den aldı­ğını düşü­nür­sek hayli iddi­alı bir roman­dır. 59 bölüm­lük roman, Mississippi’deki kur­gu­sal yer­le­şim yeri­nin reisi Addie Bundren’in gömülme hikâ­ye­sini anla­tır. Çoğu kişi tara­fın­dan bili­nen bu özel­lik­le­riyle bile dik­kat çeken bu roma­nın bizi şaşır­ta­cak öteki özel­lik­leri […]

Uyanan Güzel: Güç, İktidar ve Kadına Atfedilen Edilgenliği Sorgulayan Bir Roman

Jale Sancak’ın Uya­nan Güzel’i farklı tarih­sel ve kül­tü­rel doku­nuş­larla kat­man­la­şa­rak başka sar­sın­tı­lara, öznel­lik­lere ve anlam ara­yış­la­rına davet edi­yor okuru. İstanbul’da ilkin aşk sarı­yor sar­sın­tı­ları, yara­ları. Sonra sevgi kabuk attı­rı­yor, karak­ter­leri dönüş­tü­rü­yor ve sevgi baş­ka­nın tec­rü­be­sini bizim duy­ma­mızı eyli­yor. Aslında en çok da yazı arz eyli­yor yol­ları kesi­şen birey­sel ve kül­tü­rel örse­len­me­leri gör­me­mizi ve bura­dan doğan […]

Kader Kuyusu: Fotoğraflarla Bir Ailenin Tarihi

Fotoğ­raf­lar üze­rin­den iler­le­yen bakış, Cela­det Ali Bedirhan’ın araya giren söz­le­riyle, karşı çıkış­ları veya sitem­le­riyle inatçı, kendi var­lı­ğı­nın sınır­la­rını sahip­le­nen ve öyle yan­sı­tıl­ma­sını iste­yen bir uzak bilinçle karşı kar­şıya kalır. Erhan Sunar Meh­med Uzun’un yazın­sal yaşa­mına şöyle bir göz ata­cak her okur, onun bes­len­diği asıl kay­na­ğın bilgi veya bunun yan­sı­tılma biçim­le­rin­den çok önce, insan­lık fik­rine derin bir […]

Philip K. Dick: Kitaplarını okumamış olsanız bile uyarlamalarından kesinlikle haberiniz var...

Büyük ses geti­ren Blade Run­ner 2049, Phi­lip K. Dick’i bize yete­rince yan­sı­ta­bi­li­yor mu? Kap­samlı bir araş­tır­maya gir­me­den de bir­çok kişi­nin Phi­lip K. Dick’le roman­ları ya da öykü­le­rin­den ziyade sinema ya da tele­viz­yon saye­sinde tanış­tı­ğını söy­le­ye­bi­li­riz. Ciddi anlamda övgü top­la­yan ve gişe rekor­ları kıran, Har­ri­son Ford’un baş­ro­lünü üst­len­diği ve Rid­ley Scott’ın yönet­tiği bilim­kurgu kla­siği Blade Run­ner, Phi­lip […]

1950'lerin İzmiri'nden Bir Kesit: Rızabey Ailevi

Dolaş­ma­dı­ğı­mız sokak­ları, girip çıka­ma­dı­ğı­mız evleri, tanık­lık ede­me­di­ği­miz yaşan­tı­ları ancak bir edebi eseri okur­ken yaşa­rız.  Ede­bi­yatı kalıcı kılan da bize sahi­ci­lik his­sini ver­me­sin­den­dir. Raşel Rakella Asal “Tarih, bugün­lerde, şim­diki zamanda geç­mi­şin izle­rini ara­mak değil, geç­mişte, geç­mi­şin yıkın­tı­la­rında bugü­nün izle­rini keş­fet­mek­tir.” –  Wal­ter Ben­ja­min Tarık Dur­sun K. bir İzmir sev­da­lı­sı­dır. Onun eser­le­rini oku­mak bir bakıma İzmir’in semt­le­rinde […]

Latin Amerika'nın Şafağında Bir Münzevi

Roma­nın modern­lik dozu her ne kadar okur­ken çok dik­kat gerek­tir­mesi bakı­mın­dan yorucu olsa da, roma­nın genel bütünü Latin Ame­rika ede­bi­ya­tına değer veren­ler için el altında bulun­ması gere­ken­ler lis­te­sine yazı­lı­yor. Erdinç Akkoyunlu Latin Ame­rika ede­bi­ya­tını, Latin Amerika’nın siya­seti ve ikli­min­den ayır­mak müm­kün değil. Her ne kadar Avrupa ede­bi­yatı da siya­set­ten ve iklim koşul­la­rın­dan çokça bes­lense de, […]