Şiir

Kayıp Cennet Ne Anlatıyor?

John Milton’ın des­tansı şiiri Kayıp Cen­net, etkisi bakı­mın­dan İngi­liz ede­bi­ya­tında Shakespeare’in ardın­dan ikinci sırada gelir. Milton’ın bu eseri ne anla­tı­yordu, neden önem­liydi? Milton’ın Kayıp Cen­net adlı eseri bugün pek okun­mu­yor. Ama bu ay 350 yılını dol­du­ran bu des­tansı şiir, bugün bile İngi­liz ede­bi­ya­tını şekil­len­di­ren eşsiz eser­ler­den biri olmaya devam edi­yor. 10.000 mıs­rayı aşkın bu des­tanda […]

Garip’in Ermenicesi Alacakaranlıkta Kalır

1940’lı yıl­la­rın ikinci yarı­sında, 1915 fela­ke­ti­nin üze­rin­den otuz yıl ve bir nesil geç­tik­ten sonra, ara­la­rında Can­cik­yan ve Kalustyan’ın da bulun­duğu bir grup İstan­bullu Ermeni genç, çıkar­dık­ları gazete ve der­gi­lerle “bitti, biti­yor, tükendi” deni­len Erme­nice ede­bi­yata yeni bir soluk geti­ri­yordu. Y.P. Tomasyan Türkçe yeni şiiri­nin öncüsü sayı­lan Orhan Veli’nin şiir kitabı Garip 1941’de yayım­lan­mış ve büyük […]

Kemal Özmen: "Edebiyat hayatımızda içi bir kez doldurulmuş 'kalıp düşünce'lerle hiçbir yere varılamayacağını da artık görmemiz gerekiyor."

Oggito
0
0
1.58K
Baş­lan­gıçta, “dış kay­nak­lar” önünde “acz duy­gusu” ve hay­ran­lığa dayalı “tak­lit” fikri, yüz­yı­lın ilk çey­re­ğin­den iti­ba­ren yerini ulu­sal ede­bi­yat biri­kim­den de bes­le­nen ve “dış kaynak”ı dönüş­tü­rücü yeni bir sanat algı­sına bırak­mış­tır. Prof.Dr. Kubilay Aktulum Kemal Özmen ile, Ara­lık 2016’da Sel Yayın­cı­lık tara­fın­dan yayım­la­nan Modern Türk Şiirinde Fran­sız Etki­leri adlı kitabı üze­rine görüş­tük. Kubi­lay Aktu­lum: Ede­bi­yatta etki araş­tır­ması bağ­la­mında, ilk […]

Binbir Gece’den Önce Onlar Vardı

30’uncu yılını kut­la­yan Ayrıntı Yayınları’nın 1001’inci kitabı ola­rak özel hazır­la­nan Yüz­bir Gece Masal­ları, belki de daha eski zaman­lara uza­nan mazi­siyle Bin­bir Gece Masalları’ndan tama­mıyla farklı. Alman araş­tır­macı Cla­udia Ott tara­fın­dan 2010’da keş­fe­di­len eser, çok eski zaman­larda yazıl­mış büyü­le­yici, gör­kemli bir hikâye hazi­nesi. A. Ömer Türkeş Ayrıntı Yayınları’nın 30 yıl­lık yayın haya­tı­nın 1001 kitabı ola­rak yayım­la­nan […]

Dilsizliğe aşkla direnen şiirler, örselenen ruhlar, uzayıp giden yollar ve otomobiller

Göritz, okura başka coğ­raf­ya­lar­dan, başka trav­ma­lar­dan ses­lense de öte­ki­li­ğin izini sürü­yor; yıkım­lar­dan sonra yaşama nasıl katı­la­ca­ğını anla­maya çalı­şı­yor. Bu anlamda bize çok yakın. Deniz Gündoğan İbrişim Geç­ti­ği­miz aylarda, Ham­burg doğumlu yazar ve çevir­men Matt­hias Göritz’in Aşk Benim Dil­siz­li­ğim adlı şiir kitabı, Efe Duyan çev­ri­siyle Yitik Ülke Yayın­ları tara­fın­dan yayım­landı. Göritz aslında Türkiye’deki okur­lar için görece yeni […]

Divan Şiirinde Kadın Şairlere Kısa Bir Bakış

Divan şiirinde kadın şair­le­rin izine XV. asırda rast­lı­yo­ruz. Bu şair­le­rin bir­çok ortak özel­liği var­dır. Bun­la­rın en önem­lisi, hemen hep­si­nin evle­rinde özel ve kap­samlı bir eği­tim alma­la­rı­dır. Ayrıca büyük çoğun­lu­ğu­nun babası dev­le­tin ileri gelen­le­rin­den­dir. K. Miraç Ağca Yerel bir şiir­deki kadın nüfu­sun­dan söz etmek için, evvelâ top­lumu ve top­lum­daki kadı­nın yerini kısaca ince­le­mek gere­kir. Osmanlı’nın yayıl­macı […]

Haydar Ergülen: "Şiir direnişe sızmıştır."

Hay­dar Ergü­len günü­müz şiiri­nin önde gelen adla­rın­dan. Şiiri haya­tın bütün alan­ları içinde gören anla­yı­şına bakınca, onun şiir içinde yaşa­dı­ğını söy­le­ye­bi­li­riz. Şiir için yap­tık­la­rıyla hem eski kuşak­la­rın usta­la­rını canlı imge­ler ola­rak önü­müze geti­ri­yor hem de genç şair­leri yakın­dan izle­yip öne çıka­rı­yor. Şiir­den açınca onunla konu­şa­cak çok şey olur elbette. Sonunda bugün olduğu gibi, yarın da oku­na­cak […]