Şiir

Garip’in Ermenicesi Alacakaranlıkta Kalır

1940’lı yıl­la­rın ikinci yarı­sında, 1915 fela­ke­ti­nin üze­rin­den otuz yıl ve bir nesil geç­tik­ten sonra, ara­la­rında Can­cik­yan ve Kalustyan’ın da bulun­duğu bir grup İstan­bullu Ermeni genç, çıkar­dık­ları gazete ve der­gi­lerle “bitti, biti­yor, tükendi” deni­len Erme­nice ede­bi­yata yeni bir soluk geti­ri­yordu. Y.P. Tomasyan Türkçe yeni şiiri­nin öncüsü sayı­lan Orhan Veli’nin şiir kitabı Garip 1941’de yayım­lan­mış ve büyük […]

Kemal Özmen: "Edebiyat hayatımızda içi bir kez doldurulmuş 'kalıp düşünce'lerle hiçbir yere varılamayacağını da artık görmemiz gerekiyor."

Oggito
0
0
1.26K
Baş­lan­gıçta, “dış kay­nak­lar” önünde “acz duy­gusu” ve hay­ran­lığa dayalı “tak­lit” fikri, yüz­yı­lın ilk çey­re­ğin­den iti­ba­ren yerini ulu­sal ede­bi­yat biri­kim­den de bes­le­nen ve “dış kaynak”ı dönüş­tü­rücü yeni bir sanat algı­sına bırak­mış­tır. Prof.Dr. Kubilay Aktulum Kemal Özmen ile, Ara­lık 2016’da Sel Yayın­cı­lık tara­fın­dan yayım­la­nan Modern Türk Şiirinde Fran­sız Etki­leri adlı kitabı üze­rine görüş­tük. Kubi­lay Aktu­lum: Ede­bi­yatta etki araş­tır­ması bağ­la­mında, ilk […]

Binbir Gece’den Önce Onlar Vardı

30’uncu yılını kut­la­yan Ayrıntı Yayınları’nın 1001’inci kitabı ola­rak özel hazır­la­nan Yüz­bir Gece Masal­ları, belki de daha eski zaman­lara uza­nan mazi­siyle Bin­bir Gece Masalları’ndan tama­mıyla farklı. Alman araş­tır­macı Cla­udia Ott tara­fın­dan 2010’da keş­fe­di­len eser, çok eski zaman­larda yazıl­mış büyü­le­yici, gör­kemli bir hikâye hazi­nesi. A. Ömer Türkeş Ayrıntı Yayınları’nın 30 yıl­lık yayın haya­tı­nın 1001 kitabı ola­rak yayım­la­nan […]

Dilsizliğe aşkla direnen şiirler, örselenen ruhlar, uzayıp giden yollar ve otomobiller

Göritz, okura başka coğ­raf­ya­lar­dan, başka trav­ma­lar­dan ses­lense de öte­ki­li­ğin izini sürü­yor; yıkım­lar­dan sonra yaşama nasıl katı­la­ca­ğını anla­maya çalı­şı­yor. Bu anlamda bize çok yakın. Deniz Gündoğan İbrişim Geç­ti­ği­miz aylarda, Ham­burg doğumlu yazar ve çevir­men Matt­hias Göritz’in Aşk Benim Dil­siz­li­ğim adlı şiir kitabı, Efe Duyan çev­ri­siyle Yitik Ülke Yayın­ları tara­fın­dan yayım­landı. Göritz aslında Türkiye’deki okur­lar için görece yeni […]

Divan Şiirinde Kadın Şairlere Kısa Bir Bakış

Divan şiirinde kadın şair­le­rin izine XV. asırda rast­lı­yo­ruz. Bu şair­le­rin bir­çok ortak özel­liği var­dır. Bun­la­rın en önem­lisi, hemen hep­si­nin evle­rinde özel ve kap­samlı bir eği­tim alma­la­rı­dır. Ayrıca büyük çoğun­lu­ğu­nun babası dev­le­tin ileri gelen­le­rin­den­dir. K. Miraç Ağca Yerel bir şiir­deki kadın nüfu­sun­dan söz etmek için, evvelâ top­lumu ve top­lum­daki kadı­nın yerini kısaca ince­le­mek gere­kir. Osmanlı’nın yayıl­macı […]

Haydar Ergülen: "Şiir direnişe sızmıştır."

Hay­dar Ergü­len günü­müz şiiri­nin önde gelen adla­rın­dan. Şiiri haya­tın bütün alan­ları içinde gören anla­yı­şına bakınca, onun şiir içinde yaşa­dı­ğını söy­le­ye­bi­li­riz. Şiir için yap­tık­la­rıyla hem eski kuşak­la­rın usta­la­rını canlı imge­ler ola­rak önü­müze geti­ri­yor hem de genç şair­leri yakın­dan izle­yip öne çıka­rı­yor. Şiir­den açınca onunla konu­şa­cak çok şey olur elbette. Sonunda bugün olduğu gibi, yarın da oku­na­cak […]

Şiir Elbette Okumalıyız

Şiir şu gün, şu çağda biz okur­la­rın kar­şı­sına bir yabancı lisan veya hiye­rog­lif ola­rak çıksa da, şiir oku­mayı, hele onunla ilk kar­şı­laş­mayı, bir ter­cüme veya “deşif­ras­yon” işle­mine ben­ze­te­me­yiz. Orhan Koçak Şiir “nasıl oku­nur”? Soru­nun ardında iki var­sa­yım yatı­yor olmalı, daha doğ­rusu bir var­sa­yım ve bir de gizli prob­lem. Düpe­düz “oku­nu­yor mu” yerine “nasıl okunur/okunmalı” diye […]

J.R.R Tolkien'in Okul Defterinde Saklı Şiirleri

Zalimdi dünya ve griydi dün gece Ay ve yıl­dız kaçıp git­mişti Böyle baş­lı­yor “Noel” şiiri. Tolkien’in “Noel” adlı şiirine 1936 yılına ait bir okul def­te­rinde rast­landı. Şiiri, Tol­kien ede­bi­yatı üze­rine çalış­ma­la­rıyla ünlü Wayne Ham­mond saye­sinde bulan kişiyse Abing­don, Oxfordshire’daki Kız­lar Lisesi’nin müdürü Step­han Oli­ver. Tol­kien, 1925-1945 yıl­ları ara­sında Oxford’da yaşar­ken bir üni­ver­si­tede Anglo-Saxon ede­bi­yatı üze­rine ders­ler ver­mişti.  […]

Yüz Yıllık Yolculuk

Law­rence Fer­ling­hetti hep Beat Kuşağı yazar­ları ve şair­le­riyle bir­likte anılsa da bu grubu düzenli ola­rak bir araya geti­rip yapıt­la­rını yayım­la­ma­nın dışında Beat ile bir yakın­lığı yok. Law­rence Ferlinghetti’nin ilk kitabı Pic­tu­res of the Gone World (1955, Yit­miş Bir Dün­ya­nın Resim­leri) ilk bas­kıda yer alan yirmi yedi şiire on sekiz yeni şiir eklen­miş ola­rak bu yıl yirmi […]