Şiir

Şiir Duraksadı, Öykü Yazmak Artık Daha Zor

İna­nın şu döne­meçte öykü yazar­lı­ğı­nın önü açık, en şanslı döne­minde o. Hovar­daca har­can­ma­ması gere­ken bir zaman ara­lığı var önünde. Seyfi Gençer Öykü ve şiir ara­sın­daki ilişki öte­den beri konu­şu­lur, tar­tı­şı­lır. Cemal Süreya tara­fın­dan dile geti­ril­di­ğini anım­sa­dı­ğım, öykü ile ilgili “şiirin lepiska saçlı kız­kar­deşi” gibi bir söy­le­yiş kal­mış aklımda. Ancak teyide muh­taç. Ara­dım bula­ma­dım bu sözü. […]

Şair Ölümü

Şairin kim­seye yaranma kay­gı­sı­nın olma­ması şiirini özgürce söy­le­me­si­nin yolunu açar. Dili süs­süz, anla­şı­lır ve sami­mi­dir. Seyfi Gençer Şairin adını ilk defa 1988 yılında duy­dum. Üni­ver­si­tede öğren­ciy­dim. 12 Eylül faşist dar­be­si­nin cılk yara­ları henüz kabuk bağ­la­ma­mıştı. Öyle kola­yına kabuk tut­ma­ya­ca­ğını son­ra­dan anla­ya­cak­tık. Arif Kemal isimli genç bir müzis­yen “Red Tür­kü­leri-1” isimli bir kaset çıkar­mıştı. O zaman­lar […]

Cemal Süreya'nın Yanlışı

Orhan Veli ve arka­daş­la­rı­nın dev­rimi, Cum­hu­ri­yet dönemi çağ­daş Türkçe şiirin sol eli ter­sine takıl­mış bir damar yolu­dur. Şiirin bün­ye­sine giden vita­min­ler de, anti­bi­yo­tik­ler de, kan da, uzunca bir süre bu damar yolun­dan işle­ye­cek. Seyfi Gençer Cemal Süreya’nın “Folk­lor Şiire Ddüş­man” yazısı, şair­le­rin yeni sapak­lar bakın­dığı bir dönemde mey­da­nın orta­sına bıra­kıl­mış hatırı sayı­lır dere­cede etkili bir […]

Sait Faik ile Şiir Gibi Öykü

Tabii Sait Faik deyince ara­maya gerek yok ayrıca. Hangi kitabı, hangi öyküsü olursa olsun, daha ilk cüm­le­ler­den şiiri oku­maya baş­lı­yor­su­nuz, baş­lı­yo­ruz, baş­lı­yor­lar… Haydar Ergülen Sait Faik deyince şiir demeye gerek var mı ayrıca? Bana kalırsa yok, aslında bunun pek önemi de yok. Sonunda onu hep şiirle düşü­nü­yor, anı­yor, sevi­yor, iliş­ki­len­di­ri­yor ve yazı­yo­ruz. Onun yakın­dığı şey […]

Kendi Yangınıyla Yıkananlar: Gülde Kerem Yangını

Bir güneş altında, bir deniz kena­rında bek­li­yo­ruz en son. Bek­li­yo­ruz, şair döner geri, döner belki. Kahraman Çayırlı Nasıl ki bir fil­min açı­lış sekansı çok önem­li­dir, o filmi doğru anla­ya­bil­mek için, bir şiir kita­bı­nın nasıl açıl­dığı da çok önemli. Melih Cev­det Anday’la açı­yor Harun Atak, yeni kitabı Gülde Kerem Yan­gını’nı. İlk işa­ret­leri alı­yo­ruz böy­lece. Harun Atak’ın bir […]

Poetik İmge Nedir? (Şiir’de “İmge” Nedir, Nasıl Kurulur)

İmge­le­ri­niz, kolek­tif bilin­çal­tına, onun çekir­dek yapı­ları arke­tip­lere eri­şe­bil­meli ve izlek ola­rak, sizin biri­cik kişi­sel yaşan­tı­nı­zın öte­sinde başka başka birey ve top­lu­luk­la­rın ortak­laşa yaşa­dık­ları reali­te­leri imle­yen yapıda olma­lı­dır. Serkan Engin Fel­sefi anlamda imge­nin tanımı, “Nes­nel ger­çek­li­ğin insan zih­nin­deki yan­sı­ma­ları” şek­lin­de­dir. (Fel­sefe Söz­lüğü, Orhan Han­çer­li­oğlu) Yani “gece imgesi” dene­bi­lir fel­sefi anlamda, ama Şiir’de “gece” söz­cüğü tek başına imge […]

Şükrü Erbaş • Tanrım, Nasıl

Cad­de­ler bu yükü nasıl kal­dı­rır Tan­rım Bu kala­ba­lık fazla Bu akşam fazla Bu yağ­mur fazla   Oda­lar Tan­rım nasıl daya­nır bu boş­luğa Akşam­lara kadar Sabah­lara kadar Uzak­lara kadar   İnsan sev­gi­siz Tan­rım nasıl yaşar Bunca arzu­dan sonra Bunca büyü­den sonra Bunca göz­ya­şın­dan sonra   Zaman Tan­rım nasıl büyü­tür bizi Güzel­lik olmasa Yal­nız­lık olmasa Unut­mak olmasa   Ölümü insan nasıl kabul eder Tan­rım Ağaç­lar yaşar­ken Çocuk­lar yaşar­ken […]

Ahmed Arif’i 90. Yaş Gününde Anarken...

Zem­heri de uza­dıkça uzadı Seni, bahar­mı­şın gibi düşü­nü­yo­rum Seni, Diyar­be­kir gibi, Nelere, nelere bas­kın gel­mez ki Seni düşün­me­nin tadı… Şeyhmus Diken Ahmed Arif’i doğu­mu­nun 90. yılında anar­ken, doğum mese­lesi aslında bir sebep ola­rak kabul edil­meli. Bu bağ­lamda sanı­rım önce­likle biyog­ra­fik bil­giyle baş­la­mak en iyisi. Ahmed Arif bir­çok kay­nağa göre 21 Nisan, oğlu Filinta’nın, ölü­mün­den sonra pay­laş­tığı nüfus cüz­da­nına göre ise […]

Kayıp Cennet Ne Anlatıyor?

John Milton’ın des­tansı şiiri Kayıp Cen­net, etkisi bakı­mın­dan İngi­liz ede­bi­ya­tında Shakespeare’in ardın­dan ikinci sırada gelir. Milton’ın bu eseri ne anla­tı­yordu, neden önem­liydi? Milton’ın Kayıp Cen­net adlı eseri bugün pek okun­mu­yor. Ama bu ay 350 yılını dol­du­ran bu des­tansı şiir, bugün bile İngi­liz ede­bi­ya­tını şekil­len­di­ren eşsiz eser­ler­den biri olmaya devam edi­yor. 10.000 mıs­rayı aşkın bu des­tanda […]