Şiir

Divan Şiirinde Kadın Şairlere Kısa Bir Bakış

Divan şiirinde kadın şair­le­rin izine XV. asırda rast­lı­yo­ruz. Bu şair­le­rin bir­çok ortak özel­liği var­dır. Bun­la­rın en önem­lisi, hemen hep­si­nin evle­rinde özel ve kap­samlı bir eği­tim alma­la­rı­dır. Ayrıca büyük çoğun­lu­ğu­nun babası dev­le­tin ileri gelen­le­rin­den­dir. K. Miraç Ağca Yerel bir şiir­deki kadın nüfu­sun­dan söz etmek için, evvelâ top­lumu ve top­lum­daki kadı­nın yerini kısaca ince­le­mek gere­kir. Osmanlı’nın yayıl­macı […]

Haydar Ergülen: "Şiir direnişe sızmıştır."

Hay­dar Ergü­len günü­müz şiiri­nin önde gelen adla­rın­dan. Şiiri haya­tın bütün alan­ları içinde gören anla­yı­şına bakınca, onun şiir içinde yaşa­dı­ğını söy­le­ye­bi­li­riz. Şiir için yap­tık­la­rıyla hem eski kuşak­la­rın usta­la­rını canlı imge­ler ola­rak önü­müze geti­ri­yor hem de genç şair­leri yakın­dan izle­yip öne çıka­rı­yor. Şiir­den açınca onunla konu­şa­cak çok şey olur elbette. Sonunda bugün olduğu gibi, yarın da oku­na­cak […]

Şiir Elbette Okumalıyız

Şiir şu gün, şu çağda biz okur­la­rın kar­şı­sına bir yabancı lisan veya hiye­rog­lif ola­rak çıksa da, şiir oku­mayı, hele onunla ilk kar­şı­laş­mayı, bir ter­cüme veya “deşif­ras­yon” işle­mine ben­ze­te­me­yiz. Orhan Koçak Şiir “nasıl oku­nur”? Soru­nun ardında iki var­sa­yım yatı­yor olmalı, daha doğ­rusu bir var­sa­yım ve bir de gizli prob­lem. Düpe­düz “oku­nu­yor mu” yerine “nasıl okunur/okunmalı” diye […]

J.R.R Tolkien'in Okul Defterinde Saklı Şiirleri

Zalimdi dünya ve griydi dün gece Ay ve yıl­dız kaçıp git­mişti Böyle baş­lı­yor “Noel” şiiri. Tolkien’in “Noel” adlı şiirine 1936 yılına ait bir okul def­te­rinde rast­landı. Şiiri, Tol­kien ede­bi­yatı üze­rine çalış­ma­la­rıyla ünlü Wayne Ham­mond saye­sinde bulan kişiyse Abing­don, Oxfordshire’daki Kız­lar Lisesi’nin müdürü Step­han Oli­ver. Tol­kien, 1925-1945 yıl­ları ara­sında Oxford’da yaşar­ken bir üni­ver­si­tede Anglo-Saxon ede­bi­yatı üze­rine ders­ler ver­mişti.  […]

Yüz Yıllık Yolculuk

Law­rence Fer­ling­hetti hep Beat Kuşağı yazar­ları ve şair­le­riyle bir­likte anılsa da bu grubu düzenli ola­rak bir araya geti­rip yapıt­la­rını yayım­la­ma­nın dışında Beat ile bir yakın­lığı yok. Law­rence Ferlinghetti’nin ilk kitabı Pic­tu­res of the Gone World (1955, Yit­miş Bir Dün­ya­nın Resim­leri) ilk bas­kıda yer alan yirmi yedi şiire on sekiz yeni şiir eklen­miş ola­rak bu yıl yirmi […]

T.S. Eliot’ın Prufrock’un Aşk Şarkısı Harika Bir Çizgi Roman Oldu

Julian Peters, T.S. Eliot’ın ünlü şiiri J. Alf­red Prufrock’un Aşk Şar­kısı’nı (1910) çizgi romana dönüş­türme pro­je­sine iki yıl önce baş­ladı ve sonunda bitirdi. Top­lamda 24 pla­ka­dan olu­şan çizgi roman, Peters’in çiz­gi­le­riyle Eliot’ın muh­te­şem satır­la­rını ustaca bir­leş­ti­ri­yor. Sanat­çı­nın Edgar Allan Poe, John Keats ve daha bir­çok şairin şiir­le­rini çiz­giye dönüş­tür­düğü eser­le­ri­nin tama­mını gör­mek ister­se­niz julianpeterscomics.com  site­si­nin […]

10 Soruda Slyvia Plath

1. İlk şiiri yayımlandığında kaç yaşındaydı? Sekiz. Bos­ton Herald’ın çocuk bölü­münde yayım­landı. Sıcak yaz akşam­la­rında gör­dük­leri ve duy­duk­ları hak­kında kısa bir şiirdi. 2. Zihinsel hastalığına karşın nasıl bir öğrenciydi? Öğre­nim yaşa­mında başa­rı­lıydı. Smith Koleji’nde burslu okudu, Fullb­right bur­suyla da Camb­ridge Üniversitesi’ni bitirdi. 3. Smith Koleji’nde bitirme tezinin konusu nedir? Tezi­nin baş­lığı Sihirli Ayna’ydı. Bölün­müş kişi­lik­lere […]

10 Soruda Federico García Lorca

1898’de, Granada’ya on dakika uzaklıktaki, çingenelerin yaşadığı Fuente Vaqueros kasabasında, zengin bir toprak sahibinin oğlu olarak doğdu. Çocukluğunu, “Bütün çocukluğum köylüdür. Çobanlar, kır, gök, ıssızlık,” diyerek anlattı. Köylü ve çingenelerin gelenekleri, sokaklarda yanan ateşler, gitar ve flamenkonun acı ezgileri, ayrılık ve ölüm teması eserlerine sızdı.

“Sait Faik Şiirlerini Nereye Yazardı?” | Haydar Ergülen

Rüyayı yazıyla, şiirle bir­likte gören ve oku­yana da gös­ter­mek iste­yen bir adam çünkü Sait Faik. Bu yüz­den onunla ilgili her şeye rüya­sı­nın için­den bakıl­malı ve her şey onun rüya­sın­dan görül­meli. Rüya­sı­nın içinde kal­mış bir adam Sait Faik, ondan dışarı hiç çık­ma­mış, çıka­ma­mış, çık­mak iste­me­miş. Rüya mekân­ları belli, rüya zaman­ları bili­ni­yor ve rüya insan­ları da kimi adlı […]