Şiir

Binbir Gece’den Önce Onlar Vardı

30’uncu yılını kut­la­yan Ayrıntı Yayınları’nın 1001’inci kitabı ola­rak özel hazır­la­nan Yüz­bir Gece Masal­ları, belki de daha eski zaman­lara uza­nan mazi­siyle Bin­bir Gece Masalları’ndan tama­mıyla farklı. Alman araş­tır­macı Cla­udia Ott tara­fın­dan 2010’da keş­fe­di­len eser, çok eski zaman­larda yazıl­mış büyü­le­yici, gör­kemli bir hikâye hazi­nesi. A. Ömer Türkeş Ayrıntı Yayınları’nın 30 yıl­lık yayın haya­tı­nın 1001 kitabı ola­rak yayım­la­nan […]

Dilsizliğe aşkla direnen şiirler, örselenen ruhlar, uzayıp giden yollar ve otomobiller

Göritz, okura başka coğ­raf­ya­lar­dan, başka trav­ma­lar­dan ses­lense de öte­ki­li­ğin izini sürü­yor; yıkım­lar­dan sonra yaşama nasıl katı­la­ca­ğını anla­maya çalı­şı­yor. Bu anlamda bize çok yakın. Deniz Gündoğan İbrişim Geç­ti­ği­miz aylarda, Ham­burg doğumlu yazar ve çevir­men Matt­hias Göritz’in Aşk Benim Dil­siz­li­ğim adlı şiir kitabı, Efe Duyan çev­ri­siyle Yitik Ülke Yayın­ları tara­fın­dan yayım­landı. Göritz aslında Türkiye’deki okur­lar için görece yeni […]

Divan Şiirinde Kadın Şairlere Kısa Bir Bakış

Divan şiirinde kadın şair­le­rin izine XV. asırda rast­lı­yo­ruz. Bu şair­le­rin bir­çok ortak özel­liği var­dır. Bun­la­rın en önem­lisi, hemen hep­si­nin evle­rinde özel ve kap­samlı bir eği­tim alma­la­rı­dır. Ayrıca büyük çoğun­lu­ğu­nun babası dev­le­tin ileri gelen­le­rin­den­dir. K. Miraç Ağca Yerel bir şiir­deki kadın nüfu­sun­dan söz etmek için, evvelâ top­lumu ve top­lum­daki kadı­nın yerini kısaca ince­le­mek gere­kir. Osmanlı’nın yayıl­macı […]

Haydar Ergülen: "Şiir direnişe sızmıştır."

Hay­dar Ergü­len günü­müz şiiri­nin önde gelen adla­rın­dan. Şiiri haya­tın bütün alan­ları içinde gören anla­yı­şına bakınca, onun şiir içinde yaşa­dı­ğını söy­le­ye­bi­li­riz. Şiir için yap­tık­la­rıyla hem eski kuşak­la­rın usta­la­rını canlı imge­ler ola­rak önü­müze geti­ri­yor hem de genç şair­leri yakın­dan izle­yip öne çıka­rı­yor. Şiir­den açınca onunla konu­şa­cak çok şey olur elbette. Sonunda bugün olduğu gibi, yarın da oku­na­cak […]

Şiir Elbette Okumalıyız

Şiir şu gün, şu çağda biz okur­la­rın kar­şı­sına bir yabancı lisan veya hiye­rog­lif ola­rak çıksa da, şiir oku­mayı, hele onunla ilk kar­şı­laş­mayı, bir ter­cüme veya “deşif­ras­yon” işle­mine ben­ze­te­me­yiz. Orhan Koçak Şiir “nasıl oku­nur”? Soru­nun ardında iki var­sa­yım yatı­yor olmalı, daha doğ­rusu bir var­sa­yım ve bir de gizli prob­lem. Düpe­düz “oku­nu­yor mu” yerine “nasıl okunur/okunmalı” diye […]

J.R.R Tolkien'in Okul Defterinde Saklı Şiirleri

Zalimdi dünya ve griydi dün gece Ay ve yıl­dız kaçıp git­mişti Böyle baş­lı­yor “Noel” şiiri. Tolkien’in “Noel” adlı şiirine 1936 yılına ait bir okul def­te­rinde rast­landı. Şiiri, Tol­kien ede­bi­yatı üze­rine çalış­ma­la­rıyla ünlü Wayne Ham­mond saye­sinde bulan kişiyse Abing­don, Oxfordshire’daki Kız­lar Lisesi’nin müdürü Step­han Oli­ver. Tol­kien, 1925-1945 yıl­ları ara­sında Oxford’da yaşar­ken bir üni­ver­si­tede Anglo-Saxon ede­bi­yatı üze­rine ders­ler ver­mişti.  […]

Yüz Yıllık Yolculuk

Law­rence Fer­ling­hetti hep Beat Kuşağı yazar­ları ve şair­le­riyle bir­likte anılsa da bu grubu düzenli ola­rak bir araya geti­rip yapıt­la­rını yayım­la­ma­nın dışında Beat ile bir yakın­lığı yok. Law­rence Ferlinghetti’nin ilk kitabı Pic­tu­res of the Gone World (1955, Yit­miş Bir Dün­ya­nın Resim­leri) ilk bas­kıda yer alan yirmi yedi şiire on sekiz yeni şiir eklen­miş ola­rak bu yıl yirmi […]

T.S. Eliot’ın Prufrock’un Aşk Şarkısı Harika Bir Çizgi Roman Oldu

Julian Peters, T.S. Eliot’ın ünlü şiiri J. Alf­red Prufrock’un Aşk Şar­kısı’nı (1910) çizgi romana dönüş­türme pro­je­sine iki yıl önce baş­ladı ve sonunda bitirdi. Top­lamda 24 pla­ka­dan olu­şan çizgi roman, Peters’in çiz­gi­le­riyle Eliot’ın muh­te­şem satır­la­rını ustaca bir­leş­ti­ri­yor. Sanat­çı­nın Edgar Allan Poe, John Keats ve daha bir­çok şairin şiir­le­rini çiz­giye dönüş­tür­düğü eser­le­ri­nin tama­mını gör­mek ister­se­niz julianpeterscomics.com  site­si­nin […]

10 Soruda Slyvia Plath

1. İlk şiiri yayımlandığında kaç yaşındaydı? Sekiz. Bos­ton Herald’ın çocuk bölü­münde yayım­landı. Sıcak yaz akşam­la­rında gör­dük­leri ve duy­duk­ları hak­kında kısa bir şiirdi. 2. Zihinsel hastalığına karşın nasıl bir öğrenciydi? Öğre­nim yaşa­mında başa­rı­lıydı. Smith Koleji’nde burslu okudu, Fullb­right bur­suyla da Camb­ridge Üniversitesi’ni bitirdi. 3. Smith Koleji’nde bitirme tezinin konusu nedir? Tezi­nin baş­lığı Sihirli Ayna’ydı. Bölün­müş kişi­lik­lere […]