Fotoğraf

Kuş Hayatının Görülmeye Değer Ayrıntıları

Bu yıl seki­zin­cisi düzen­le­nen Audu­bon Fotoğ­raf Yarış­ma­sı­nın kaza­nan­ları ilan edildi. Fotoğ­raf­lar pro­fes­yo­nel, ama­tör ve genç­lik olmak üzere üç kate­go­ride ince­lendi. Yarış­maya Amerika’nın kırk dokuz eya­leti ve Kanada’nın dokuz şeh­rin­den top­lam 5500 kişi “kuş hayatı” konulu fotoğ­raf­la­rıyla katıldı. Ulu­sal Audu­bon Der­neği bu sene yarış­ma­cı­ları ve kaza­nan­ları bizimle pay­laştı. (The Atlan­tic) (135)

2017’nin En İyi 13 Vahşi Yaşam Fotoğrafı

Geç­ti­ği­miz gün­lerde Irma kasır­ga­sı­nın yarat­tığı yıkımla doğa­nın sert yanına tanık olduk, bu nedenle bu yıl elli üçün­cüsü düzen­le­nen “Yılın Vahşi Yaşam Fotoğ­raf­çısı” fina­list­le­ri­nin ilanı bize doğa­nın güzel­lik­le­rini hatır­lat­mak için çok da güzel bir zamana denk gel­medi. Bu yıl Londra Doğa Tarihi Müzesi, 92 farklı ülke­den 50.000 baş­vuru ara­sın­dan 13 fina­list seçti. Fina­list­leri seçer­ken jüri çekim […]

Stanley Kubrick’in 1940’lı Yıllarda, 17 Yaşındayken Çektiği New York Fotoğrafları

Stan­ley Kub­rick, “2001: Bir Uzay Des­tanı” ve “Cin­net” gibi en iyi­le­rin ara­sında yer alan film­le­rini yönet­me­den önce New York’ta iş ara­yan sıra­dan bir gençti. Ancak daha o zaman, 17 yaşın­day­ken fotoğ­raf maki­na­sını eline aldı­ğında şahe­ser­ler yara­tı­yordu. İsmini fotoğ­raf­larla öykü­ler anla­ta­rak duyur­duk­tan sonra fotoğ­raf­çı­lı­ğın yerini film yapım­cı­lığı aldı. (Bored­Panda) (325)

Devrim Yılları ve Aleksandr Rodçenko

Güdümlü, öğre­nil­miş ve alı­şıl­mış yönüyle bütün bir resim tari­hi­nin “göz hiza­sın­dan bakış” öğre­ti­sini geride bırak­mak, yeni bir görme biçimi ve duyar­lı­lık için bir şart­tır artık. Erhan Sunar Şair ve eleş­tir­men Boris Kushner’e bir açık mek­tup ola­rak yazıl­mış ceva­bında (1928), Alek­sandr Rod­çenko, bütün bir sanat gele­ne­ğini sar­san ve on yıl­lar boyunca başka bir­çok fotoğ­raf­çıyı etki­le­ye­cek olan “dev­rimci” […]

National Geographic 2017 Yılın En İyi Seyahat Fotoğrafçısı Yarışması

Büyük Ödül -The Power of Nature – Sergio Tapiro Velasco Şehir Kategorisi: Birincilik Ödülü - Levels of reading – Norbet Fritz Şehir Kategorisi: İkincilik Ödülü - Walled City – Andy Yeung Şehir Kategorisi: Üçüncülük Ödülü - Henningsvær Football Field – Misha De-Stroyev Şehir Kategorisi: Onursal Ödülü - Colorful Apartment – Tetsuya Hashimoto Şehir Kategorisi: Onursal […]

Uzun Pozlama ile Çekilmiş 10 Muhteşem Fotoğraf

Genel­likle bir tek anı yaka­la­yan fotoğ­raf­lar görü­yo­ruz ama uzun poz­lama ile çeki­len fotoğ­raf­lar tama­men farklı. Uzun poz­lama ile çeki­len fotoğ­raf­la­rın amacı geçen zama­nın efek­tini vur­gu­la­yan görün­tü­ler yaka­la­mak­tır. Dura­ğan bir nes­nede bu fark anla­şı­la­ma­ya­cağı için genel­likle hare­ket eden nes­ne­ler ter­cih edi­lir. Dola­yı­sıyla hare­ke­tin (çoğun­lukla ışık yoluyla) dahil edil­mesi, görün­tü­lere oyun katan ana fak­tör­dür. Uzun poz­lama ile […]

Ara Güler’in Fotoğraflarına Bir Yaklaşma Çabası

Ara sokak­lara giril­dikçe, fotoğ­raf­çı­nın yaka­la­dığı insan yüz­leri de bir anda aydın­lan­maya baş­lar. Erhan Sunar İstanbul’a çok uzak bir yerde, Diyarbakır’da ömrü­mün nere­deyse tama­mını geçir­di­ğim için, Ara Güler’in fotoğ­raf­la­rına yan­sı­yan ve şeh­rin uzunca bir döne­mi­nin ruhunu taşı­yan izleri bir İstan­bullu kadar derin­den duyum­sa­ma­mın müm­künü yok. Dola­yı­sıyla, fotoğ­raf­çı­nın sokak­la­rına indiği 1940’ların son­la­rın­dan günü­müze koca­man, bam­başka bir şehre […]

Gerçek Olduklarına İnanamayacağınız 18 Muhteşem Ağaç

125 Yaşında Rho­do­dend­ron Ağacı, Kanada 144 Yaşın­daki Wis­te­ria Ağacı, Japonya Angel Oak, Güney Caro­lina Antarc­tic Beech Dra­ped, Ore­gon Oaks, Güney Caro­line Baobab Ağaç­ları, Mada­gas­kar Japa­nese Maple, Port­land Blo­oming Cherry Ağaç­ları, Bonn, Almanya Dra­gonb­lood, Yemen Flam­bo­yant Ağacı, Bre­zilya Jaca­ran­das, Güney Afrika Maple Ağacı, Ore­gon Rain­bow Eucalyp­tus, Hawaii The Dark Hed­gers, İrlanda Dün­ya­nın en büyük üçüncü Sequ­oia Ağacı, […]

Fizik Kurallarına Karşı Gelen 19 İnanılmaz Bina

The Weisman Arts Museum, Minneapolis WonderWorks, Tennessee The Vitra Design Museum, Weil am Rhein The Richard Fisher Center, New York The Olympic Fish Pavilion, Barselona The Marta Herford Museum, Herford The Lou Ruvo Center for Brain Health, Las Vegas The Louis Vuitton Foundation Building, Paris The Great Elephant The Guggenheim Museum, Bilbao The Habitat Housing […]