Fotoğraf

Bu portreler belleklerden silinmeyecek gibi

İspanya mer­kezli Fran­sız fotoğ­raf­çısı Pierre Gon­nord ulus­la­ra­rası alanda tanı­nan bir fotoğ­rafçı. Eser­leri dün­ya­nın pek çok ülke­sinde ser­gi­le­ni­yor. Fotoğ­raf­ları ola­ğa­nüstü bulu­nu­yor. Pierre Gonnord’ın özel­likle portre fotoğ­raf­la­rın­daki etki­le­yici derin­lik şaşır­tıcı. Ger­çe­ğin bu denli çıp­lak hali ürkü­tücü gele­bi­lir. Say­fa­mız­daki fotoğ­raf­lar bel­lek­ler­den sili­ne­cek gibi değil. (Old Pics Arc­hive)   (329)

Andy Warhol Huzurlarınızda

Andy War­hol (6 Ağus­tos 1928-22 Şubat 1987), Ame­ri­kalı film yapım­cısı ve yayıncı. Pop art akı­mı­nın en önemli tem­sil­ci­le­rin­den kabul edi­lir. Seri üre­ti­min, seri üre­tim nes­ne­le­ri­nin sıkça kul­la­nıl­dığı bir sanat türünü kul­la­nır. Resim­le­rini afiş tek­ni­ğiyle çoğalt­mış­tır. Bu, aslında radi­kal bir tep­ki­dir ve çağın top­lum­sal olay­la­rıyla bir bütün­lük için­de­dir. War­hol çek­tiği kısa film­lerle Bağım­sız Film Ödülü’nü kazandı. Ayrıca Empire ve Sleep […]

Robert Capa'nın Unutulmaz Fotoğrafları

Robert Capa (22 Ekim 1913, Buda­peşte - 25 Mayıs 1954, Viet­nam), dün­ya­nın en ünlü savaş fotoğ­raf­çı­sı­dır. Asıl adı André Fri­ed­man. 1913 yılında Budapeşte’de Yahudi bir ter­zi­nin oğlu ola­rak doğdu. Özel­likle İspanya İç Savaşı’nda yap­tığı çalış­ma­lar sonunda, İngi­liz der­gisi Pic­ture Post tara­fın­dan 1938 yılında dün­ya­nın en ünlü savaş fotoğ­raf­çısı ilan edil­mişti. Aynı savaşta çek­tiği, bir cum­hu­ri­yetçi […]

Bu Tarihsel Fotoğraflar Yüreğinizi Isıtacak

Tarih­sel fotoğ­raf­la­rın çoğuna bak­tı­ğı­mızda, dün­ya­nın siyah-beyaz olduğu ve sahip oldu­ğu­muz şey­le­rin hemen hep savaş­lar ve has­ta­lık­lar olduğu görü­lü­yor­dur. Aşa­ğı­daki sıcak ve sevimli fotoğ­raf­lar sizi bir an yaşa­dı­ğı­nız koşul­lar­dan çıka­ra­bi­lir. Büyük­ba­ba­sın­dan bir yavru köpek arma­ğanı alan bir oğlan­dan has­ta­neye bağlı bir kızın ördek yav­ru­la­rına, bir Vik­torya dönemi çif­ti­nin 19. yüz­yılda çek­tiği selfie’ye vb… Ve en önem­lisi, bu harika fotoğ­raf­lar farklı […]

Amerikan Yerlileri Yüz Yıl Önce Nasıl Yaşıyordu

Yerli Ame­ri­kan kül­tü­rü­nün büyülü gele­nek­leri ile zen­gin ve özgür yaşam ruhu geçen yüz­yıl boyunca hızla kay­boldu. Edward Cur­tis, Kuzey Amerika’daki yerli kabi­le­le­rin yaşam biçim­le­rini yaka­la­mak ve kay­det­mek için on yıl­larca çalıştı ve büyü­le­yici fotoğ­raf­larla dolu bir top­lam ortaya çıkardı. 1906’da finansçı ve ban­kacı J.P. Mor­gan, Yerli Ame­ri­ka­lı­lar üze­rine bir dizi hazır­la­mak için Curtis’e 75.000 dolar sağ­ladı. Bir­likte […]

1950'lerin Paris'i, Görülmeye Değer...

İkinci Dünya Savaşı’nın ne denli ola­ğa­nüstü bir yıkıma yol açtı­ğını biz bura­dan belki tam göre­mi­yor, yete­rince anla­ya­mı­yo­ruz. Avrupa, bir ucun­dan öbü­rüne, bütün hayatı öldü­re­cek bir yıkıma uğradı. İnsan­lar hiç­lik dolu düşün­ce­ler ve duy­gu­lar içinde kaldı. Sonra topar­lan­maya baş­ladı Avrupa. Onun baş­lıca sim­ge­le­rin­den biri olan Paris, Savaş’ın hemen erte­sinde, 1950’lerde ne durum­daydı? Sokak görün­tü­leri en doğru […]

Aydın Çetinbostanoğlu: “Hikâyeler yaşamın sınırlarında...”

Aydın Çetin­bos­ta­noğlu ken­dini bir bel­ge­sel fotoğ­rafçı ola­rak tanım­lı­yor. Uzun yıl­lar­dan beri önemli olay­ları fotoğ­raf­la­dığı gibi, objek­ti­fini top­lu­mun kıyıda kal­mış kesim­le­rine de yönel­ti­yor. Kırk yıl­lık fotoğ­raf­çı­lık serü­veni içinde oluş­tur­duğu bu biri­ki­min bir bölü­münü Bit­me­yen Yol­cu­luk adlı kitapta top­ladı. Semih Gümüş: Aydın, fotoğ­ra­fın ardın­daki kırk yıl­lık eme­ğini sonunda güzel bir albümde top­la­dın. Bir­kaç cüm­leyle, bu albü­mün senin […]

Marilyn Monroe'nun Arşivlik Fotoğrafları

Marilyn Mon­roe (1 Hazi­ran 1926-5 Ağus­tos 1962) sine­mada önce­leri komik, “aptal sarı­şın” karak­ter­le­rini oynadı. 1950’lerin popü­ler seks sim­ge­le­rin­den birisi ola­rak görüldü. Bugün yir­minci yüz­yı­lın âdeta kla­sik­leş­miş popü­ler kül­tür ikon­la­rın­dan biri ola­rak kabul edi­li­yor. Los Angeles’ta doğup büyü­yen Mon­roe, çocuk­lu­ğu­nun önemli bir bölü­münü koru­yucu evlerde ve yetim­ha­nede geçirdi ve on altı yaşında evlendi. Savaş yıl­la­rında, 1944’te bir fab­ri­kada […]

Vietnam Savaşı'ndan Çok Çarpıcı 48 Fotoğraf

Viet­nam Savaşı özel­likle 1960’larda dün­ya­daki bütün barış­se­ver­leri ayağa kal­dı­rır­ken göz­ler önünde ben­zer­siz acı­lar yaşan­ma­sına da neden oldu. İkinci Dünya Savaşı boyunca atı­lan bom­ba­lar­dan daha çoğu yal­nızca Viet­na­mIa atıl­mıştı. Sonra Vietnam’ın kur­tu­luşu ve barış geldi. Geriye ne kaldı? Sayı­sız ölüm, göz­yaşı. Aşa­ğıda savaş sıra­sında Viet­kong fotoğ­raf­çı­la­rı­nın çek­tiği 48 fotoğ­raf var. Yakın­dan izle­yen­le­rin içini bura­cak, çok çar­pıcı […]