Fotoğraf

Agorafobik Bir Fotoğrafçının Beklenmedik Sanal Seyahatleri

İnter­net, insan­la­rın Google Sokak Görünümü’nden bul­duğu tuhaf, sinir bozucu ve absürt resim­lerle, ele avuca sığ­maz ve tah­min edi­le­mez bir dün­yada yaşa­dı­ğı­mızı ispat­la­yan fotoğ­raf­larla dolu. Londra’da yaşa­yan Yeni Zelan­dalı Jac­qui Kenny geç­ti­ği­miz yıl kurucu ortak­la­rın­dan olduğu on yıl­lık şir­ke­ti­nin bat­ma­sı­nın yarat­tığı stresle boğu­şur­ken Google Sokak Görünümü’nü kul­la­na­rak dün­yayı keş­fet­meye baş­ladı. İlk başta görün­tü­le­ye­ceği böl­ge­leri az çok rast­gele […]

Kötü Bir İlkbahar: Fotoğrafların İçinden

Modiano’nun roman­la­rında yarat­tığı uçucu, göre­celi, belir­siz atmos­ferle ince­den inceye kim­lik sorun­la­rını kur­ca­la­dığı hep söy­le­nir. Erhan Sunar Bir fotoğ­rafa bak­tı­ğı­mızda, hatır­la­makla hayal etme­nin sınır­ları çoğun­lukla bir­bi­rine karı­şır. Son yüz­yılda fotoğ­raf teoris­yen­le­ri­nin de par­mak bas­tığı bir durum, olduğu gibi don­du­ru­lan bir geç­miş kesi­ti­nin yeni­den şaşır­tıcı bir biçimde nasıl olup da can­lan­dı­rı­la­bil­diği ger­çeği ise, bel­lekle, hayal gücüyle her […]

Ünlülerin İki Farklı Yüzü

Ekran kar­şı­sında gör­meye alı­şık oldu­ğu­muz ünlü­le­rin ger­çek hayat­la­rın­daki hal­le­riyle poz ver­me­le­rini iste­yen fotoğ­rafçı ilginç bir portre çalış­ması ortaya koy­muş. İşte ekran­daki karak­ter­le­riyle aklı­mızda kalan ünlü­le­rin ger­çek hal­leri. Amy Adams Amy Adams Anne Hat­ha­way Ewan Mcg­re­gor Feli­city Jones Fis­her Ste­vens Gaby Hoff­mann Jeff­rey Tam­bor Jen­ni­fer Con­nelly John Legend Liev Sch­re­iber Nick Can­non Oli­ver Stone Par­ker Posey Phar­rell Wil­li­ams Sandra […]

Yılın En İyi Vahşi Yaşam Fotoğrafları

92 ülke­den 50 bin fotoğ­rafçı Londra Doğa Tarihi Müzesi’nin “Yılın Vahşi Yaşam Fotoğ­raf­çısı” ödülü için yarıştı. İşte insa­noğ­lu­nun acı­ma­sız­lı­ğını ve vahşi yaşa­mın güzel­li­ğini göz­ler önüne seren yılın en iyi fotoğ­raf­ları. Son nefe­sinde bile gör­kemli Kaçak avcı­lar, bu siyah ger­ge­danı öldü­re­rek boy­nuz­la­rını kes­miş­ler. Güney Afrika’da bir doğal koruma ala­nında çeki­len bu fotoğ­ra­fın sahibi Brent Stir­ton. Jüri, […]

Kuş Hayatının Görülmeye Değer Ayrıntıları

Bu yıl seki­zin­cisi düzen­le­nen Audu­bon Fotoğ­raf Yarış­ma­sı­nın kaza­nan­ları ilan edildi. Fotoğ­raf­lar pro­fes­yo­nel, ama­tör ve genç­lik olmak üzere üç kate­go­ride ince­lendi. Yarış­maya Amerika’nın kırk dokuz eya­leti ve Kanada’nın dokuz şeh­rin­den top­lam 5500 kişi “kuş hayatı” konulu fotoğ­raf­la­rıyla katıldı. Ulu­sal Audu­bon Der­neği bu sene yarış­ma­cı­ları ve kaza­nan­ları bizimle pay­laştı. (The Atlan­tic) (148)

2017’nin En İyi 13 Vahşi Yaşam Fotoğrafı

Geç­ti­ği­miz gün­lerde Irma kasır­ga­sı­nın yarat­tığı yıkımla doğa­nın sert yanına tanık olduk, bu nedenle bu yıl elli üçün­cüsü düzen­le­nen “Yılın Vahşi Yaşam Fotoğ­raf­çısı” fina­list­le­ri­nin ilanı bize doğa­nın güzel­lik­le­rini hatır­lat­mak için çok da güzel bir zamana denk gel­medi. Bu yıl Londra Doğa Tarihi Müzesi, 92 farklı ülke­den 50.000 baş­vuru ara­sın­dan 13 fina­list seçti. Fina­list­leri seçer­ken jüri çekim […]

Stanley Kubrick’in 1940’lı Yıllarda, 17 Yaşındayken Çektiği New York Fotoğrafları

Stan­ley Kub­rick, “2001: Bir Uzay Des­tanı” ve “Cin­net” gibi en iyi­le­rin ara­sında yer alan film­le­rini yönet­me­den önce New York’ta iş ara­yan sıra­dan bir gençti. Ancak daha o zaman, 17 yaşın­day­ken fotoğ­raf maki­na­sını eline aldı­ğında şahe­ser­ler yara­tı­yordu. İsmini fotoğ­raf­larla öykü­ler anla­ta­rak duyur­duk­tan sonra fotoğ­raf­çı­lı­ğın yerini film yapım­cı­lığı aldı. (Bored­Panda) (351)

Devrim Yılları ve Aleksandr Rodçenko

Güdümlü, öğre­nil­miş ve alı­şıl­mış yönüyle bütün bir resim tari­hi­nin “göz hiza­sın­dan bakış” öğre­ti­sini geride bırak­mak, yeni bir görme biçimi ve duyar­lı­lık için bir şart­tır artık. Erhan Sunar Şair ve eleş­tir­men Boris Kushner’e bir açık mek­tup ola­rak yazıl­mış ceva­bında (1928), Alek­sandr Rod­çenko, bütün bir sanat gele­ne­ğini sar­san ve on yıl­lar boyunca başka bir­çok fotoğ­raf­çıyı etki­le­ye­cek olan “dev­rimci” […]