Fotoğraf

Che Guevara, 20 Fotoğrafıyla

Che Guevara 14 Hazi­ran 1928 - 9 Ekim 1967 Fidel Castro’nun Che Guevara onu­runa yap­tığı konuşma: Baş­kan ola­rak yete­neği ve dene­yim­li­liği, ser­vete indir­diği dar­beye sım­sıkı sarı­lan­larca yad­sın­maya çalı­şıl­mak­ta­dır. Che, ola­ğa­nüstü yete­nekli bir askeri liderdi. Ama Che’yi anım­sa­dı­ğı­mız, Che’yi düşün­dü­ğü­müz zaman temelde onun askeri erdem­le­rini düşün­me­mek­te­yiz. Hayır! Savaş bir araç­tır, amaç değil; savaş, dev­rim­ci­le­rin bir ara­cı­dır. Önemli […]

Terkedilmiş Sovyet Binalarından 40 Ürkütücü Fotoğraf

“Sov­yet­ler Birliği’nin çökü­şün­den geriye kalan, bir zaman­lar bura­larda yaşa­mış ve çalış­mış sıra­dan insan­la­rın, unu­tul­ması güç hatı­ra­ları oldu.” İlk kez 2005 yılında ter­ke­dil­miş bir binayı ziya­ret eden Rebecca Bat­hory, o tarih­ten bu yana bütün dün­yada seya­hat edi­yor ve dün­ya­nın çeşitli böl­ge­le­rinde yer alan, unu­tul­muş, harabe haline gel­miş kalın­tı­ları fotoğ­raf­lı­yor. Son pro­jesi için Sov­yet­ler Bir­liği ve eski sos­ya­list ülke­lerde bulu­nan […]

Paris, Bir Zamanlar...

Indi­analı ama­tör fotoğ­rafçı Char­les W. Cush­man’ın 1960 yılında Paris’i ziya­ret etti­ğinde çek­tiği fotoğ­raf­la­rın­dan bir der­leme. 1960 ilk­ba­ha­rında çeki­len eski Paris fotoğ­raf­ları, dönemi oldukça iyi yan­sı­tı­yor. Gez­diği şehir­leri fotoğ­raf­la­ma­sıyla bili­len Cushman’ın çekim­leri bugün de etki­le­yici. Fotoğ­raf­la­rı­nın çoğunu 1938 ve 1969 yıl­ları ara­sın­dan çeken Cushman’ın çekim­leri, Indi­ana Üni­ver­si­tesi tara­fın­dan koru­nu­yor ve ser­gi­le­ni­yor. Mont Cenis Caddesi’nde yürü­yen kadın­lar […]

İstanbul, 1960'lar...

1965 yılında çeki­len bu eski İstan­bul fotoğ­raf­la­rı­nın sahibi, ama­tör fotoğ­rafçı ve Indi­ana Üni­ver­si­tesi mezunu Char­les Weever Cush­man. Indi­analı fotoğ­raf­çı­nın İstanbul’u ziya­re­ti­nin üstün­den 60 yıl­dan fazla geçti. Gez­diği şehir­leri fotoğ­raf­la­ma­sıyla bili­nen Cushman’ın fotoğ­raf­ları oldukça etki­le­yici. Fotoğ­raf­la­rı­nın çoğunu 1938 ve 1969 yıl­ları ara­sın­dan çeken Cushman’ın çekim­leri, Indi­ana Üni­ver­si­tesi tara­fın­dan koru­nu­yor ve ser­gi­le­ni­yor. Çocuk­lar, 1965 Boğazda bir gemi tamir­ha­nesi, 1965 Emi­nönü, 1965 Süley­ma­niye […]

Sony Dünya Fotoğraf Ödülleri 2017’nin Muhteşem Kazananı

Dünya Fotoğ­raf Orga­ni­zas­yonu, Sony Fotoğ­raf Ödül­leri 2017’de yılın fotoğ­raf­çısı ola­rak Bel­çi­kalı Fre­de­rik Buyckx’i seçti. Buyckx’in kaza­nan çalış­ması Beyaz Kör­lük (Whi­te­out), güzel­liği, ölçeği ve har­ca­nan emek ile en iyi fotoğ­rafı seç­mekle görevli olan jüri üye­le­rini de etki­ledi. Dün­ya­nın en büyük fotoğ­raf yarış­ması olan 2017 Ödülleri’ne 183 ülke­den 227.000 fotoğ­raf katıldı. Tüm ödül alan­la­rın ve kısa lis­teye […]

Bu Sanatçıların Daha Önce Görmediğiniz Fotoğrafları

Fotoğ­ra­fın nite­likli bel­ge­ler ara­sında apayrı bir yeri var. Yoksa unu­tul­maya mah­kûm ola­cak pek çok görün­tüyü önü­müze geti­rir, onlara baka­rak gör­dük­le­ri­mizi yeni­den calan­dır­ma­mızı sağ­lar. Büyük sanat­çı­la­rın fotoğ­raf­la­rını da her zaman merak ede­riz. Nasıl insan­lardı? Bir dizi fotoğ­raf, onla­rın hayat­la­rını, kim­lik­le­rini yanı başı­mıza geti­rir. Aşa­ğıda, Van Gogh’dan Gauguin’e, Lautrec’e, Monet’ye, Matisse’den Andy Warhol’a, bir dizi sanat­çı­nın daha […]

Rüya Gibi Fotoğraflar

İstanbul’da yaşa­yan gör­sel sanatçı Hüse­yin Şahin, yal­nızca fotoğ­raf­lar­daki görün­tü­leri iç içe geçi­rip karış­tır­mı­yor. O aynı zamanda ger­çe­küstü ya da fan­tas­tik bulu­na­bi­le­cek görün­tü­lere ger­çek­lik kazan­dı­rı­yor. Bunun için bir­den fazla görüntü kat­ma­nını bir­leş­ti­ri­yor ve bir tür kurgu yapı­yor. Belki bir­çok sanatçı Hüse­yin Şahin’in kul­lan­dığı diji­tal tek­nik­leri kul­la­nı­yor. Ama yara­tı­cı­lık öyle bir nok­tada öne çıkı­yor ki, yapı­lan­lar öte­ki­ler­den ayrı­lı­yor. […]

Tarihten İlginç Fotoğraflar | Zaman Dükkânı

Tarih­ten fotoğ­raf­lar den­di­ğinde aklı­mıza hemen siyah-beyaz fotoğ­raf­lar geli­yor. Bu fotoğ­raf dizi­sin­deki 20 fotoğ­raf, bizi geç­mi­şin siyah beyaz tem­sil­le­rin­den alıp sep­yalı bir tünel­den geçi­re­rek bil­di­ği­miz renkli dün­yaya ulaş­tı­rı­yor. Buz­daki Hol­lan­dalı asker­ler, Etyopya İmpa­ra­toru ve Kra­liçe II. Eli­za­beth, Pablo Picasso ve Lee Miller’ın Paris’in kur­tu­lu­şun­daki anlamlı bakış­ması, Arjantin’deki bir Nazi mitingi, Ber­lin Duvarı’nı yık­maya çalı­şan insan­lar. Kısa­cası, […]