Fotoğraf

Uzun Pozlama ile Çekilmiş 10 Muhteşem Fotoğraf

Genel­likle bir tek anı yaka­la­yan fotoğ­raf­lar görü­yo­ruz ama uzun poz­lama ile çeki­len fotoğ­raf­lar tama­men farklı. Uzun poz­lama ile çeki­len fotoğ­raf­la­rın amacı geçen zama­nın efek­tini vur­gu­la­yan görün­tü­ler yaka­la­mak­tır. Dura­ğan bir nes­nede bu fark anla­şı­la­ma­ya­cağı için genel­likle hare­ket eden nes­ne­ler ter­cih edi­lir. Dola­yı­sıyla hare­ke­tin (çoğun­lukla ışık yoluyla) dahil edil­mesi, görün­tü­lere oyun katan ana fak­tör­dür. Uzun poz­lama ile […]

Ara Güler’in Fotoğraflarına Bir Yaklaşma Çabası

Ara sokak­lara giril­dikçe, fotoğ­raf­çı­nın yaka­la­dığı insan yüz­leri de bir anda aydın­lan­maya baş­lar. Erhan Sunar İstanbul’a çok uzak bir yerde, Diyarbakır’da ömrü­mün nere­deyse tama­mını geçir­di­ğim için, Ara Güler’in fotoğ­raf­la­rına yan­sı­yan ve şeh­rin uzunca bir döne­mi­nin ruhunu taşı­yan izleri bir İstan­bullu kadar derin­den duyum­sa­ma­mın müm­künü yok. Dola­yı­sıyla, fotoğ­raf­çı­nın sokak­la­rına indiği 1940’ların son­la­rın­dan günü­müze koca­man, bam­başka bir şehre […]

Gerçek Olduklarına İnanamayacağınız 18 Muhteşem Ağaç

125 Yaşında Rho­do­dend­ron Ağacı, Kanada 144 Yaşın­daki Wis­te­ria Ağacı, Japonya Angel Oak, Güney Caro­lina Antarc­tic Beech Dra­ped, Ore­gon Oaks, Güney Caro­line Baobab Ağaç­ları, Mada­gas­kar Japa­nese Maple, Port­land Blo­oming Cherry Ağaç­ları, Bonn, Almanya Dra­gonb­lood, Yemen Flam­bo­yant Ağacı, Bre­zilya Jaca­ran­das, Güney Afrika Maple Ağacı, Ore­gon Rain­bow Eucalyp­tus, Hawaii The Dark Hed­gers, İrlanda Dün­ya­nın en büyük üçüncü Sequ­oia Ağacı, […]

Fizik Kurallarına Karşı Gelen 19 İnanılmaz Bina

The Weisman Arts Museum, Minneapolis WonderWorks, Tennessee The Vitra Design Museum, Weil am Rhein The Richard Fisher Center, New York The Olympic Fish Pavilion, Barselona The Marta Herford Museum, Herford The Lou Ruvo Center for Brain Health, Las Vegas The Louis Vuitton Foundation Building, Paris The Great Elephant The Guggenheim Museum, Bilbao The Habitat Housing […]

Che Guevara, 20 Fotoğrafıyla

Che Guevara 14 Hazi­ran 1928 - 9 Ekim 1967 Fidel Castro’nun Che Guevara onu­runa yap­tığı konuşma: Baş­kan ola­rak yete­neği ve dene­yim­li­liği, ser­vete indir­diği dar­beye sım­sıkı sarı­lan­larca yad­sın­maya çalı­şıl­mak­ta­dır. Che, ola­ğa­nüstü yete­nekli bir askeri liderdi. Ama Che’yi anım­sa­dı­ğı­mız, Che’yi düşün­dü­ğü­müz zaman temelde onun askeri erdem­le­rini düşün­me­mek­te­yiz. Hayır! Savaş bir araç­tır, amaç değil; savaş, dev­rim­ci­le­rin bir ara­cı­dır. Önemli […]

Terkedilmiş Sovyet Binalarından 40 Ürkütücü Fotoğraf

“Sov­yet­ler Birliği’nin çökü­şün­den geriye kalan, bir zaman­lar bura­larda yaşa­mış ve çalış­mış sıra­dan insan­la­rın, unu­tul­ması güç hatı­ra­ları oldu.” İlk kez 2005 yılında ter­ke­dil­miş bir binayı ziya­ret eden Rebecca Bat­hory, o tarih­ten bu yana bütün dün­yada seya­hat edi­yor ve dün­ya­nın çeşitli böl­ge­le­rinde yer alan, unu­tul­muş, harabe haline gel­miş kalın­tı­ları fotoğ­raf­lı­yor. Son pro­jesi için Sov­yet­ler Bir­liği ve eski sos­ya­list ülke­lerde bulu­nan […]

Paris, Bir Zamanlar...

Indi­analı ama­tör fotoğ­rafçı Char­les W. Cush­man’ın 1960 yılında Paris’i ziya­ret etti­ğinde çek­tiği fotoğ­raf­la­rın­dan bir der­leme. 1960 ilk­ba­ha­rında çeki­len eski Paris fotoğ­raf­ları, dönemi oldukça iyi yan­sı­tı­yor. Gez­diği şehir­leri fotoğ­raf­la­ma­sıyla bili­len Cushman’ın çekim­leri bugün de etki­le­yici. Fotoğ­raf­la­rı­nın çoğunu 1938 ve 1969 yıl­ları ara­sın­dan çeken Cushman’ın çekim­leri, Indi­ana Üni­ver­si­tesi tara­fın­dan koru­nu­yor ve ser­gi­le­ni­yor. Mont Cenis Caddesi’nde yürü­yen kadın­lar […]