Fotoğraf

Sony Dünya Fotoğraf Ödülleri 2017’nin Muhteşem Kazananı

Dünya Fotoğ­raf Orga­ni­zas­yonu, Sony Fotoğ­raf Ödül­leri 2017’de yılın fotoğ­raf­çısı ola­rak Bel­çi­kalı Fre­de­rik Buyckx’i seçti. Buyckx’in kaza­nan çalış­ması Beyaz Kör­lük (Whi­te­out), güzel­liği, ölçeği ve har­ca­nan emek ile en iyi fotoğ­rafı seç­mekle görevli olan jüri üye­le­rini de etki­ledi. Dün­ya­nın en büyük fotoğ­raf yarış­ması olan 2017 Ödülleri’ne 183 ülke­den 227.000 fotoğ­raf katıldı. Tüm ödül alan­la­rın ve kısa lis­teye […]

Bu Sanatçıların Daha Önce Görmediğiniz Fotoğrafları

Fotoğ­ra­fın nite­likli bel­ge­ler ara­sında apayrı bir yeri var. Yoksa unu­tul­maya mah­kûm ola­cak pek çok görün­tüyü önü­müze geti­rir, onlara baka­rak gör­dük­le­ri­mizi yeni­den calan­dır­ma­mızı sağ­lar. Büyük sanat­çı­la­rın fotoğ­raf­la­rını da her zaman merak ede­riz. Nasıl insan­lardı? Bir dizi fotoğ­raf, onla­rın hayat­la­rını, kim­lik­le­rini yanı başı­mıza geti­rir. Aşa­ğıda, Van Gogh’dan Gauguin’e, Lautrec’e, Monet’ye, Matisse’den Andy Warhol’a, bir dizi sanat­çı­nın daha […]

Rüya Gibi Fotoğraflar

İstanbul’da yaşa­yan gör­sel sanatçı Hüse­yin Şahin, yal­nızca fotoğ­raf­lar­daki görün­tü­leri iç içe geçi­rip karış­tır­mı­yor. O aynı zamanda ger­çe­küstü ya da fan­tas­tik bulu­na­bi­le­cek görün­tü­lere ger­çek­lik kazan­dı­rı­yor. Bunun için bir­den fazla görüntü kat­ma­nını bir­leş­ti­ri­yor ve bir tür kurgu yapı­yor. Belki bir­çok sanatçı Hüse­yin Şahin’in kul­lan­dığı diji­tal tek­nik­leri kul­la­nı­yor. Ama yara­tı­cı­lık öyle bir nok­tada öne çıkı­yor ki, yapı­lan­lar öte­ki­ler­den ayrı­lı­yor. […]

Tarihten İlginç Fotoğraflar | Zaman Dükkânı

Tarih­ten fotoğ­raf­lar den­di­ğinde aklı­mıza hemen siyah-beyaz fotoğ­raf­lar geli­yor. Bu fotoğ­raf dizi­sin­deki 20 fotoğ­raf, bizi geç­mi­şin siyah beyaz tem­sil­le­rin­den alıp sep­yalı bir tünel­den geçi­re­rek bil­di­ği­miz renkli dün­yaya ulaş­tı­rı­yor. Buz­daki Hol­lan­dalı asker­ler, Etyopya İmpa­ra­toru ve Kra­liçe II. Eli­za­beth, Pablo Picasso ve Lee Miller’ın Paris’in kur­tu­lu­şun­daki anlamlı bakış­ması, Arjantin’deki bir Nazi mitingi, Ber­lin Duvarı’nı yık­maya çalı­şan insan­lar. Kısa­cası, […]

Andy Warhol Huzurlarınızda

Andy War­hol (6 Ağus­tos 1928-22 Şubat 1987), Ame­ri­kalı film yapım­cısı ve yayıncı. Pop art akı­mı­nın en önemli tem­sil­ci­le­rin­den kabul edi­lir. Seri üre­ti­min, seri üre­tim nes­ne­le­ri­nin sıkça kul­la­nıl­dığı bir sanat türünü kul­la­nır. Resim­le­rini afiş tek­ni­ğiyle çoğalt­mış­tır. Bu, aslında radi­kal bir tep­ki­dir ve çağın top­lum­sal olay­la­rıyla bir bütün­lük için­de­dir. War­hol çek­tiği kısa film­lerle Bağım­sız Film Ödülü’nü kazandı. Ayrıca Empire ve Sleep […]

Robert Capa'nın Unutulmaz Fotoğrafları

Robert Capa (22 Ekim 1913, Buda­peşte - 25 Mayıs 1954, Viet­nam), dün­ya­nın en ünlü savaş fotoğ­raf­çı­sı­dır. Asıl adı André Fri­ed­man. 1913 yılında Budapeşte’de Yahudi bir ter­zi­nin oğlu ola­rak doğdu. Özel­likle İspanya İç Savaşı’nda yap­tığı çalış­ma­lar sonunda, İngi­liz der­gisi Pic­ture Post tara­fın­dan 1938 yılında dün­ya­nın en ünlü savaş fotoğ­raf­çısı ilan edil­mişti. Aynı savaşta çek­tiği, bir cum­hu­ri­yetçi […]

Bu Tarihsel Fotoğraflar Yüreğinizi Isıtacak

Tarih­sel fotoğ­raf­la­rın çoğuna bak­tı­ğı­mızda, dün­ya­nın siyah-beyaz olduğu ve sahip oldu­ğu­muz şey­le­rin hemen hep savaş­lar ve has­ta­lık­lar olduğu görü­lü­yor­dur. Aşa­ğı­daki sıcak ve sevimli fotoğ­raf­lar sizi bir an yaşa­dı­ğı­nız koşul­lar­dan çıka­ra­bi­lir. Büyük­ba­ba­sın­dan bir yavru köpek arma­ğanı alan bir oğlan­dan has­ta­neye bağlı bir kızın ördek yav­ru­la­rına, bir Vik­torya dönemi çif­ti­nin 19. yüz­yılda çek­tiği selfie’ye vb… Ve en önem­lisi, bu harika fotoğ­raf­lar farklı […]

Amerikan Yerlileri Yüz Yıl Önce Nasıl Yaşıyordu

Yerli Ame­ri­kan kül­tü­rü­nün büyülü gele­nek­leri ile zen­gin ve özgür yaşam ruhu geçen yüz­yıl boyunca hızla kay­boldu. Edward Cur­tis, Kuzey Amerika’daki yerli kabi­le­le­rin yaşam biçim­le­rini yaka­la­mak ve kay­det­mek için on yıl­larca çalıştı ve büyü­le­yici fotoğ­raf­larla dolu bir top­lam ortaya çıkardı. 1906’da finansçı ve ban­kacı J.P. Mor­gan, Yerli Ame­ri­ka­lı­lar üze­rine bir dizi hazır­la­mak için Curtis’e 75.000 dolar sağ­ladı. Bir­likte […]