Müzik

Nino Varon: "Tatları doğru yakalamazsan ne ilişki, ne ticaret, ne iş, hiçbir şey olmaz, hele sanat hiç olmaz."

Benim artist­le­rimi sora­cak olur­san başta Nilüfer’dir, Tanju Okan’dır, Kayahan’dır, biraz da Ajda Pekkan’dır. Yaprak Sayın Nino Varon, müzis­yen, yapımcı, res­sam. Müziğe saç­ları dökül­dük­ten sonra komp­leks­le­rini yen­mek için gitarla baş­la­mış. Kış­ları İstanbul’da, yaz­ları Büyükada’da yaşa­yan bir ailede büyü­müş. Orta öğre­ni­mini Saint Michel’de tamam­la­dık­tan sonra, üni­ver­si­teye git­meyi hiç düşün­me­miş. Türkiye’yi asker­liği sıra­sında tanı­yan Nino Varon, asker­lik­ten sonra […]

Johann Sebastian Bach | Barok Dönemin Büyük Yaratıcısı | Belgesel

Johann Sebas­tian Bach Eisenach’ta doğdu (21 Mart 1685-28 Tem­muz 1750). Barok döne­min en ünlü ve önemli bes­te­ci­si­dir. Alman tarzı Barok müziği, İtalya ve Fransa’dan aldığı ritim, form­lar ve yapı­larla bir­leş­tirdi. Müzi­ğin tek­nik yapı­sına hâki­mi­yeti ve ente­lek­tüel kişi­liği saye­sinde büyük say­gın­lık kazandı ve ken­di­sin­den son­raki bes­te­ci­leri de etki­ledi. 19. yy’da müziği tek­rar ön plana çıkana kadar çok […]

Enstrümantal Versiyonlarını Dinlemeniz Gereken 14 Popüler Şarkı

“Ben hiç olma­sam keman olur­dum” diyor Barış Bıçakçı bir şiirinde. Viyo­lon­sel, piyano ve kema­nın muaz­zam uyumu, son derece diji­tal melo­di­lerle din­le­di­ği­miz şar­kı­ları bir anda şiir­sel­leş­ti­ri­yor. Lis­tede bu işte oldukça başa­rılı isim­ler var. Örne­ğin Daniel Jang, Blo­orklyn Duo ve Cos­tan­tino Carrara’nın diğer çalış­ma­la­rına da bak­mayı ihmal etme­yin. Din­ler­ken artık şar­kı­lar­daki enst­rü­man­ları duy­makta ne kadar güç­lük çek­ti­ği­mizi, […]

Pink Floyd’un The Wall’u Klasik Operaya Uyarlandı: Another Brick in The Wall - The Opera

Roger Waters: “Sava­şın asıl kay­nağı ide­oloji ya da din değil. Para.” Pink Floyd’un Kasım 1979’da çıkan albümü The Wall ope­raya uyar­la­nıp sah­ne­ler­deki yerini alır­ken, günü­müz­deki yan­kısı sürü­yor. Roger Waters, bugün The Wall’un neyi tem­sil etti­ğini ve Trump’ın neden kaçın­ma­mız gere­ken her şeyin sim­gesi oldu­ğunu açık­lı­yor. Bugün­lerde The Wall (Duvar) den­di­ğinde, İngi­lizce haber­leri de takip eden bir insa­nın […]

Şiir, öykü, roman, deneme yazarken dinleyebileceğiniz müzik

Yazar­la­rın yazma alış­kan­lık­ları deği­şir. En çok kaçı­nı­lansa gürül­tü­dür. Soka­ğın, evi­çi­nin, tele­viz­yo­nun gürül­tüsü. Ses­siz­lik, yaz­mak için en çok ara­nan olmalı. Bir de müzik. Yazar­la­rın alış­kan­lık­la­rına göre din­le­ne­bi­le­cek müzik tür­leri farklı ola­bi­lir. Yeter ki onu yara­tıcı düşün­ce­le­rin­den uzak­laş­tır­ma­sın. Burada bir video var. Bir esinti gibi zihne sıza­cak bir müzik vide­osu. Yazar­ken aklı­nıza gel­di­ğinde din­le­ye­bi­le­ce­ği­niz… (362)

Kızıl Ordu Korosu'nun 88 Yıllık Müzik Yolculuğu

Tra­jik bir uçak kaza­sına kur­ban giden Kızıl Ordu Korosu, Sov­yet­ler Bir­liği Kızıl Ordusu’nun resmi korosu. Koro ele­man­ları 25 Ara­lık 2016 günü Rusya’nın Soçi ken­tin­den hava­la­nan askeri uçakla Suriye’nin Laz­kiye ken­tine yeni yıl kut­lama etkin­lik­leri için gidi­yordu. Uçak­ları hava­lan­dık­tan kısa bir süre sonra Karadeniz’e düştü. Türkiye’de de bir­çok kon­ser veren Kızıl Ordu Korosu, en son Rusya […]

Hangi romanın müzikalini görmek isterdiniz?

Bir grup şair ve sanatçı, yara­tıcı bir müzi­kal için tiyatro sah­ne­sinde. Şim­di­lerde Amerika’nın ünlü müzi­kali Hamilton’la adla­rını yeni­den duyu­ran, yete­nekli şiir ve oyun yazar­ları Rafael Casal ve Daveed Diggs, yara­tıcı bir fikirle tek­rar­dan kendi rap tarz­la­rını ser­gi­le­mek için bir arada. İkili bu kez #Bars Mix­tape Musi­cal Med­ley Vol. 2. (#Par­mak­lık­lar Karı­şık Kaset Müzi­kali Karı­şım Bölüm 2) adını […]

Birsen Tezer: “Üretebildiğimiz sürece yaşamayı da becerebiliriz...”

Bu biraz benim sistemin dışında olmamdan kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Profesyonel müzik hayatıma başladığım yıllarda daha çok elektronik müzikler yapılıyor, müziğin içeriğinden çok, nasıl satacağı mantığıyla, az emekle ve çok yapay ses kullanılan, açıkçası benim vasıfsız diye nitelendirdiğim müzikler yer alıyordu piyasada.

Led Zepplin e-kitapta

Rock fotoğrafçısı Neal Preston, Led Zepplin’i anlatan ve bir interaktif video, seksen bağlantı sayfası ve grubun daha önce yayımlanmamış onlarca fotoğrafını içeren bir e-kitap yazarak önemli bir çalışmaya imza attı. Yetmişli yıllarda fotoğrafçı olarak grupla birlikteyken elde ettiği geniş arşivi bu kitapla birlikte Led Zepplin hayranlarıyla paylaşan Preston...