Müzik

Ah Sensiz...

Hiç­bir zaman şöh­ret peşinde koş­madı Ala­ad­din Us. Kul­va­rında kadir kıy­met, emek sanat bilen­ler ara­sında zaten –ken­di­li­ğin­den– tanı­nı­yordu. Bu ona faz­la­sıyla yeti­yordu. Seyfi Gençer Ala­adin Us’u 1985 yılı güzünde tanı­dım. İki­miz de Pen­dik Tersanesi’nde işçiy­dik. Üste­lik aynı atöl­yede çalı­şı­yor­duk. Ter­sane işçi­liği zor, ağır iştir. Ama eme­ğini sakın­mayı aklına bile getir­me­yen insan­lar için zor iş yok­tur. İşler iyi­dir. İyiydi… […]

Edith Piaf Müzesine Ziyaret

Şimdi bu mobil­ya­larla kaplı bu yerde, bir zaman­lar, kısa bir süre­li­ğine de olsa, 1933’te hâlâ sokak­larda şarkı söy­le­yip geçici ve bilin­me­yen bar­larda içe­rek yaşı­yordu. Nadja Spiegelan Edith Piaf, 1963 yılında 47 yaşın­day­ken öldü­ğünde Fransa’nın en ünlü şar­kı­cı­sıydı. Ancak Edith Piaf müze­si­nin kuru­cusu ve müze reh­beri olan Ber­nard Marc­hois, Belleville’nin işçi sınıfı sokak köşe­le­rin­den dün­ya­nın en […]

Cem Adrian: En Güzel Ağlatan Adam

Tele­viz­yona çık­ma­yan, şar­kı­ları rad­yo­larda çalın­ma­yan, maga­zin prog­ram­la­rında adı geç­me­yen, bir yerde skan­dal olma­yan bir ada­mın, bir müzis­ye­nin, bir deha­nın hep­sin­den de öte bir insa­nın kalbim/izde böyle güzel izler bırak­ması oldukça sevin­di­rici. Emrah Sağlam Yazıl­ma­mış Roman Kah­ra­ma­nıydı, ben de yaz­dım. Türkiye’de alter­na­tif ve aka­pella müzi­ğin önemli isim­le­rin­den Cem Adrian. Şar­kı­ları haya­tın­dan bir parça bana kalırsa, açıp […]

"Özgürlük Adası" 25 yaşında

Meş­hur Szi­get Fes­ti­vali 25 yaşına gir­miş, Szi­get bile çey­rek asırı devir­miş. Zaman çok hızlı akı­yor… Sezin Öney Macarca “Szi­get”, “ada” demek… Benim için tek bir “Szi­get” var; Buda ile Peşte’nin ara­sında, Tuna’nın orta­sında yer alan “Mar­git szi­get”. Özel­likle yaz­ları Budapeşte’de olunca git­ti­ğim park ada. 1970’lerde yapıl­mış bir otel dışında hemen hiç­bir bina­nın olma­dığı, sadece ağaç­lar, çiçek­ler […]

Sting ödülünü mülteci projesine bağışladı

İsveç’in en pres­tijli müzik ödü­lüne layık görü­len Sting, mül­teci genç­le­rin enteg­ras­yo­nu­nun müzikle sağ­lan­ma­sını teş­vik eden bir pro­jeyi des­tek­ledi. Sanatçı bu pro­jeye maddi değeri oldukça büyük olan ödü­lünü bağış­ladı. İsveç’te ‘müzi­ğin Nobel Ödülü’ ola­rak adlan­dı­rı­lan Polar Müzik Ödülü’nün 2017’deki sahibi İngi­liz Rock yıl­dızı Sting, aldığı 104 bin euro­luk ödülü ülke­deki genç mül­te­ci­lere yöne­lik bir pro­jeye bağış­ladı. […]

Kazancı Bedih: Divan Edebiyatı Sevdalısı Bir Garip Derviş

“Toru­num Bedih, Der­sine iyi çalış. İşine, kârına dik­kat et. Benim gön­lüm Allah ve müzik aşkına açık oldu. Tez evlen­di­ğim için gönül gözümü, çocuk­la­rı­mın ana­sına açtım. Bir kuru kaya par­çası gibi oldu gönlüm.Aşkları, en güzel aşk­ları gazel söy­ler­ken, cüm­büş çalar­ken yaşa­dım. toru­num, sana tav­siye etmi­yo­rum. Sen kır çiçek­leri aç, şak­şako (gelin­cik) gibi ol.” Kazancı Bedih   […]

Nino Varon: "Tatları doğru yakalamazsan ne ilişki, ne ticaret, ne iş, hiçbir şey olmaz, hele sanat hiç olmaz."

Benim artist­le­rimi sora­cak olur­san başta Nilüfer’dir, Tanju Okan’dır, Kayahan’dır, biraz da Ajda Pekkan’dır. Yaprak Sayın Nino Varon, müzis­yen, yapımcı, res­sam. Müziğe saç­ları dökül­dük­ten sonra komp­leks­le­rini yen­mek için gitarla baş­la­mış. Kış­ları İstanbul’da, yaz­ları Büyükada’da yaşa­yan bir ailede büyü­müş. Orta öğre­ni­mini Saint Michel’de tamam­la­dık­tan sonra, üni­ver­si­teye git­meyi hiç düşün­me­miş. Türkiye’yi asker­liği sıra­sında tanı­yan Nino Varon, asker­lik­ten sonra […]

Johann Sebastian Bach | Barok Dönemin Büyük Yaratıcısı | Belgesel

Johann Sebas­tian Bach Eisenach’ta doğdu (21 Mart 1685-28 Tem­muz 1750). Barok döne­min en ünlü ve önemli bes­te­ci­si­dir. Alman tarzı Barok müziği, İtalya ve Fransa’dan aldığı ritim, form­lar ve yapı­larla bir­leş­tirdi. Müzi­ğin tek­nik yapı­sına hâki­mi­yeti ve ente­lek­tüel kişi­liği saye­sinde büyük say­gın­lık kazandı ve ken­di­sin­den son­raki bes­te­ci­leri de etki­ledi. 19. yy’da müziği tek­rar ön plana çıkana kadar çok […]