Home Kültür Sanat Plastik Sanatlar

Plastik Sanatlar

Dönemine Damga Vurmuş ama Unutulmuş Beş İngiliz Sanatçı

Çoğu sanatçı zama­nında hak ettiği değeri bula­ma­mış, adları öteki büyük sanat­çı­lar gibi duyul­ma­mış­tır. İşte adla­rını tarih sah­ne­le­rinde göre­me­di­ği­miz, kendi dönem­le­rinde şans­ları yaver git­me­yen beş büyük İngi­liz res­sam: Sir Alfred Munnings (1878-1959) Sir Alf­red Mun­nings aslında bir zaman­lar İngiltere’nin en ünlü res­sam­la­rın­dan biriydi. Şimdi ise, onun kim oldu­ğun­dan biha­be­riz. Sir Alf­red Munning’in var­lı­ğın­dan bir şekilde haber­dar olan­lar […]

Mona Lisa’nın Nü Taslağı Fransa’da Bulundu

İtalya Rönesansı’nın en önemli res­sam­la­rın­dan olan Leonardo da Vinci, çoğu sanat­se­ver tara­fın­dan Mona Lisa tab­lo­suyla bili­ni­yor. La Gioconda ola­rak da bili­nen ve bir yağ­lı­boya tablo olan Mona Lisa, dün­ya­nın en değerli eser­leri ara­sında anı­lı­yor. Tab­lo­daki kadı­nın ise Floransa’da yöne­ti­ci­lik ve kıya­fet tüc­car­lığı yapan Fran­cesco del Giocondo’nun karısı Lisa Ghe­rar­dini olduğu düşü­nü­lü­yor. Fran­sız bir sanat uzmanı, […]

Fahrelnissa Zeid: 20. Yüzyılda Dört Farklı Kentte Renkli İzler Bırakan Bir Hayat

İstanbul’dan Paris’e, Londra’dan Amman’a şehir­leri ve ülke­leri aşan bir sanat hayatı… Özge Özdemir Dünya tari­hi­nin iki büyük sava­şına tanık­lık eden bir ruhun göz alıcı can­lı­lık­taki renk­le­rin içine yer­le­şen siyah­larda hayat bulan buna­lım­ları… Tür­kiye modern sana­tı­nın ve soyut res­min öncü­le­rin­den Fah­rel­nissa Zeid’in farklı mekân ve zaman­larda geçen yara­tım yol­cu­luğu, bu gün­lerde Londra’da ser­gi­le­ni­yor. İngiltere’nin baş­kenti Londra’da […]

Apple, Facebook ve Google’ın Milyar Dolarlık Sarayları

İtal­yan Rönesansı’nın ban­ka­cı­ları, yir­minci yüz­yı­lın gök­de­len­leri, Vik­torya döne­mi­nin demir­yolu şir­ket­leri neyse günü­müz­deki tek­no­loji dev­leri de o, diye­bi­li­riz. Tek­no­loji dev­leri, sahip olduk­ları büyük gücün sem­bolü ola­rak Kali­for­niya, Londra gibi büyük­şe­hir­lerde göz alıcı mimari yapı­ları inşa edi­yor. İnter­ne­tin büyük bir oyun parkı oldu­ğunu artık hepi­miz bili­yo­ruz. Google’ın renkli harf­leri, Twitter’ın kuşu, Facebook’un mavi ton­la­rıyla dolu koca­man bir […]

Norman Lindsay’in Kışkırtıcı Sanatı

Nor­man Alf­red Lind­say • Avust­ral­yalı sanatçı. Res­sam, kari­ka­tü­rist, hey­kelci, yazar, ama­tör bok­sör. Lind­say aile­si­nin dör­düncü oğlu ola­rak 22 Şubat 1879’da doğdu. Yak­la­şık altı yaşına gelene kadar annesi onun evde kal­ması konu­sunda ısrarcı dav­randı. Çünkü kan dola­şımı sonucu ortaya çıkan yorucu fizik­sel akti­vite sağ­lı­ğını bozu­yordu. Dola­yı­sıyla Nor­man da izle­diği der­gi­ler­den ve gün­lük haya­tın­dan esin­lerle evde kendi […]

Edgar Degas Üzerine Birkaç Söz

Atla­rın çiğ­ne­diği yer­deki çıp­lak kadın figür­leri, Degas’nın ile­ride çiz­meyi sap­lantı haline geti­re­ceği “fahişe” kadın tip­le­me­leri kadar “tanı­dık” bulu­nur eleş­tir­men­lerce ve pek beğe­nil­me­yen bu eserle sanat­çı­nın gele­nek­sel olanla daha modern olanı iç içe veren “tarih­sel” dönemi de son bul­muş olur. Erhan Sunar “Kişi, gör­mek iste­di­ğini görür,” demiş­tir bir kere­sinde. “Bu bir yanıl­sa­ma­dır; ama yanıl­sama ve sah­te­lik aynı […]

Dünyanın En Muhteşem 10 Tavanı

Dün­ya­nın en gör­kemli mekân­la­rını ancak başı­nızı yukarı kal­dı­rır­sa­nız fark ede­bi­lir­si­niz. Castello di Sammezzano, Leccio, İtalya Flo­ransa yakın­la­rın­daki terk edil­miş İtal­yan sarayı, Peacock oda­sı­nın büyü­le­yici tavanı, kemer­leri ve süs­le­me­siyle adın­dan çok söz etti­ri­yor. Tavus kuş­ları ve diğer egzo­tik­ler, bu masalsı bina­nın sayı­sız oda­sı­nın deko­ras­yo­nunda ilham kay­nağı olmuş. Fas kül­türü örnek alı­na­rak yapıl­mış çok daha eski bir […]