Home Kültür Sanat Plastik Sanatlar

Plastik Sanatlar

İranlı 14 Sanatçıdan Göç, Kimlik, Kadın Üstüne Çarpıcı Resimler

İranlı 14 sanatçı göç ve kim­lik etki­le­şi­mi­nin kar­ma­şık­lı­ğını keşfe çıkı­yor… İranlı sanat­çı­lar, Ame­ri­kan dış poli­ti­ka­sı­nın çal­kan­tılı zaman­la­rında, “İranlı” söz­cü­ğü­nün ne ifade etti­ğine dair ince­likli görüş­le­rini eser­le­riyle biz­lere ile­ti­yor. Aşa­ğıda yer alan fotoğ­raf­lar İran kökenli çağ­daş sanat­çı­lar tara­fın­dan ele alı­nan 14 kadın port­re­sin­den olu­şu­yor. Aslında bu port­re­le­rin çoğu, açığa vur­duk­ları kada­rını giz­le­meyi de başa­rı­yor. Teset­türlü kadın­la­rın […]

Leonardo Da Vinci'nin Gizemi • Belgesel Film

Leonardo da Vinci, genç bir noter olan Messer/Ser (Üstad anla­mında) Piero da Vinci ve bir çiftçi kızı olan Caterina’nın evli­lik dışı çocuğu ola­rak Vinci kasa­bası yakın­la­rın­daki Anchiano’da doğdu. Modern isim­len­dirme kural­la­rı­nın Avrupa’da uygu­lan­ma­sın­dan önce tam ismi “Vin­cili Üstad Piero’nun oğlu Leonarda” mana­sına gelen Leonardo di ser Pero da Vinci’ydi. Kesin olma­makla bera­ber Leonardo’nun annesi Caterina’nın, […]

Van Gogh'un Hikâyesi | Belgesel Film

Vin­cent Wil­lem van Gogh (30 Mart 1853-29 Tem­muz 1890), sanat tari­hi­nin en tanın­mış ve en etkili res­sam­la­rın­dan. On yıl­dan biraz fazla bir süre içinde ara­la­rında 860 yağ­lı­boya tab­lo­nun da olduğu 2.100 kadar resim ve çizim çalış­ması üretti ve bun­la­rın çoğu yaşa­mı­nın son iki yılında yapıldı. Resim­leri modern sana­tın temel­leri sayı­lan sıra dışı renk­le­riyle canlı, coş­kulu ve anla­tımcı fırça dar­be­le­riyle […]

Johannes Vermeer: Işığın Ustası • Belgesel Film

Johan­nes Ver­meer (31 Ekim 1632, Delft – 15 Ara­lık 1675, Delft), evle­rin için­deki gün­de­lik yaşamı betim­le­yen tab­lo­la­rıyla tanı­nan, Hol­lan­dalı, Barok tar­zı­nın tem­sil­cisi res­sam. Ver­meer hayatı boyunca başa­rılı ve taş­ralı bir gün­lük yaşam res­samı ola­rak bilindi. Zen­gin olma­dığı, ölü­mü­nün ardın­dan eşine ve çocuk­la­rına bırak­tığı borç­lar­dan bel­li­dir. Ver­meer, par­lak renk­ler, ustaca ışık kul­la­nımı ve ince işle­yiş ile […]

1890'larda Neler Hayal Ediliyordu...

Frank Reade'in Bilimkurgu ve Retrofütürist Çizgi Hikâyeleri Frank Reade özel­likle erkek çocuk­lar için bası­lan bir dizi çizgi roma­nı­nın kah­ra­ma­nıydı. Harry Enton’ın, Edward Ellis’in The Steam Man of Pra­iries (1868) adlı ese­ri­nin bir kop­yası ola­rak yaz­dığı Frank Reade ve Steam Man of Pla­ins, önce New York’taki Frank Tousey çocuk der­gisi Boys of New York’ta yayım­landı. Dört Frank Reade […]

2016'nın En İyi Sokak Sanatı Eserleri

Her yıl olduğu gibi bu yılın son gün­le­rinde de “Yılın En’leri” lis­te­le­rini gör­meye baş­la­dık. Ancak az sonra göre­ce­ği­niz liste alış­mış olduk­la­rı­nız­dan biraz farklı. Bu liste Bro­oklyn Street Arts – BSA, yani Bro­oklyn Sokak Sanatları’na ait. BSA, kendi ala­nı­nın, yani sokak sana­tı­nın en iyi­le­rini 2009 yılın­dan beri der­le­ye­rek Youtube kana­lına yük­lü­yor. Bu yıl da çevre fotoğ­raf­çısı […]

Balıkları Çevreleriyle Birleştiren 9 Hipergerçekçi Resim

Lisa Eric­son, resim­le­rinde hay­van­ları ve bulun­duk­ları ortam­ları bir araya geti­re­rek karış­tır­mayı seven bir sanatçı, illüst­ra­tör, tasa­rımcı. Bugüne dek çok sayıda ben­zer resim yap­mış durumda ve şimdi de balık­ları renkli mer­can­larla bir­leş­ti­ren yeni bir akri­lik tab­lo­lar dizi­sine dön­müş. Aşa­ğı­daki resim­lerde göre­bi­le­ce­ği­niz gibi, sonuç­lar ger­çe­küstü dene­cek ölçüde ger­çe­küstü. Balık­la­rın kuy­ruk­ları ve yüz­geç­leri, mer­can­larla iç içe geçi­yor ve seç­tiği siyah […]

Agop Koçeoğlu’nun kışlık konağı Atlas Pasajı

Sul­tan Abdülaziz’e olan yakın­lı­ğıyla bili­nen Agop Koçe­oğlu, Sultan’ın olası ziya­ret­le­rine kar­şı­lık dış ve iç süs­le­meye oldukça önem ver­miş. Bina­nın gör­kemli cep­he­sine kar­şı­lık iç tasa­rı­mında da özenli süs­le­me­ler görü­lür. Sul­tan Abdül­me­cit ve Abdül­ha­mit döne­minde Galata ve Pera civa­rında yatı­rım­la­rın art­ması, Levan­ten ban­ker­le­rin böl­geye yer­leş­me­siyle cad­de­le­rin silu­etini değiş­ti­re­cek sivil yapı­lar inşa edildi. İstik­lal Cad­desi üze­rinde inşa edi­len […]

Altın Çağın Karanlık Yüzü

19. yüz­yı­lın son­la­rında yapı­lan resim­lerde neden artık Monet’nin güzel bah­çe­le­rini değil, rahat­sız edici görün­tü­lerle ifade edi­len bir endişe ve yıkımı görür olduk? 19. yüz­yı­lın son­la­rında yapıl­mış resim­leri düşü­nünce aklı­mıza neler gelir? Monet ve Emp­res­yo­nizm, Moulin Rouge’da Toulo­use-Laut­rec, Post-Emp­res­yo­nizm, Cezanne ve ‘İskam­bil Oyna­yan­lar’, Mont Sainte-Vic­to­ire, Tahiti’deki cen­ne­tinde Gauguin ya da Van Gogh’un son büyü­le­yici man­za­ra­ları… Fakat 19. […]