Home Kültür Sanat Plastik Sanatlar

Plastik Sanatlar

1890'larda Neler Hayal Ediliyordu...

Frank Reade'in Bilimkurgu ve Retrofütürist Çizgi Hikâyeleri Frank Reade özel­likle erkek çocuk­lar için bası­lan bir dizi çizgi roma­nı­nın kah­ra­ma­nıydı. Harry Enton’ın, Edward Ellis’in The Steam Man of Pra­iries (1868) adlı ese­ri­nin bir kop­yası ola­rak yaz­dığı Frank Reade ve Steam Man of Pla­ins, önce New York’taki Frank Tousey çocuk der­gisi Boys of New York’ta yayım­landı. Dört Frank Reade […]

Balıkları Çevreleriyle Birleştiren 9 Hipergerçekçi Resim

Lisa Eric­son, resim­le­rinde hay­van­ları ve bulun­duk­ları ortam­ları bir araya geti­re­rek karış­tır­mayı seven bir sanatçı, illüst­ra­tör, tasa­rımcı. Bugüne dek çok sayıda ben­zer resim yap­mış durumda ve şimdi de balık­ları renkli mer­can­larla bir­leş­ti­ren yeni bir akri­lik tab­lo­lar dizi­sine dön­müş. Aşa­ğı­daki resim­lerde göre­bi­le­ce­ği­niz gibi, sonuç­lar ger­çe­küstü dene­cek ölçüde ger­çe­küstü. Balık­la­rın kuy­ruk­ları ve yüz­geç­leri, mer­can­larla iç içe geçi­yor ve seç­tiği siyah […]

Agop Koçeoğlu’nun kışlık konağı Atlas Pasajı

Sul­tan Abdülaziz’e olan yakın­lı­ğıyla bili­nen Agop Koçe­oğlu, Sultan’ın olası ziya­ret­le­rine kar­şı­lık dış ve iç süs­le­meye oldukça önem ver­miş. Bina­nın gör­kemli cep­he­sine kar­şı­lık iç tasa­rı­mında da özenli süs­le­me­ler görü­lür. Sul­tan Abdül­me­cit ve Abdül­ha­mit döne­minde Galata ve Pera civa­rında yatı­rım­la­rın art­ması, Levan­ten ban­ker­le­rin böl­geye yer­leş­me­siyle cad­de­le­rin silu­etini değiş­ti­re­cek sivil yapı­lar inşa edildi. İstik­lal Cad­desi üze­rinde inşa edi­len […]

Altın Çağın Karanlık Yüzü

19. yüz­yı­lın son­la­rında yapı­lan resim­lerde neden artık Monet’nin güzel bah­çe­le­rini değil, rahat­sız edici görün­tü­lerle ifade edi­len bir endişe ve yıkımı görür olduk? 19. yüz­yı­lın son­la­rında yapıl­mış resim­leri düşü­nünce aklı­mıza neler gelir? Monet ve Emp­res­yo­nizm, Moulin Rouge’da Toulo­use-Laut­rec, Post-Emp­res­yo­nizm, Cezanne ve ‘İskam­bil Oyna­yan­lar’, Mont Sainte-Vic­to­ire, Tahiti’deki cen­ne­tinde Gauguin ya da Van Gogh’un son büyü­le­yici man­za­ra­ları… Fakat 19. […]

İhap Hulusi Görey: Cumhuriyet'in Görsel İnşasının Kurucusu

“Ata­türk Alfabe’nin kapa­ğına ken­di­siyle Ülkü’nün resim­le­rini konul­ma­sını iste­miş. Kapa­ğı­nın da benim tara­fım­dan yapıl­ma­sını emir buyur­muş. Doğ­ruca Ülkü’nün bulun­duğu Eskişehir’e git­tim. Ülkü’nün kal­dığı yeri soruş­tur­maya baş­la­yınca ben­den şüp­he­len­miş­ler. Polis beni tutuk­ladı.” Türk gra­fik sana­tı­nın kuru­cusu ola­rak bili­nen İhap Hulusi Görey, Mısır’da dün­yaya geldi. Eği­ti­mini Kahire’deki İngi­liz okul­la­rında tamam­la­yan İhap Hulusi’yi resme olan tut­kusu hare­kete geçir­miş. Babası […]

Çağdaş Sarsıntılar

Bir görüşe göre çağdaş sanat eserinin değerini en başta büyük tacirler, sonra markalaşmış müzayede evleri, özel sergiler düzenleyen müze küratörleri ve çok sınırlı ölçüde sanat eleştirmen­leri belirler. Alıcıların bu süreçte ne­redeyse hiç payı yoktur. Damien Hirst’ün dondurulmuş ve birtakım kimyasallarla korunmaya alınmış 4,5 metrelik gerçek bir kaplan köpekbalığına çağdaş sanatın en önemli koleksiyonerlerinden Charles Saatchi [...]

Minyatür Sanatı Yeniden Yorumlanınca

Ras­kol­ni­kov ya da Gre­gor Samsa min­ya­tür sana­tına konu olursa… Yüzey­sel bir tanım yapı­la­cak olursa, yazma eser­lerde anla­tı­lan hikâ­ye­leri gör­sel­leş­tir­mek için yapı­lan kitap resim­le­rine min­ya­tür denir. Min­ya­tü­rün Osmanlı’da yay­gın­laş­ması ise İran ve Hindistan’da kuru­lan Müs­lü­man dev­let­le­rin sanat koru­yu­cu­lu­ğunu üst­len­me­siyle baş­la­mış. Osmanlı padi­şah­la­rı­nın kişi­sel ola­rak sanat hami­li­ğin üst­le­nip des­tek ver­me­siyle “nak­kaş­ha­ne­ler” kurul­muş. Nak­kaş­ha­ne­lerde hazır­la­nan el yaz­ma­la­rını tas­vir […]

Ayasofya'ya İçerden Bakmak

İstanbul’un en ünlü mekân­la­rın­dan, tarihi yapı­la­rın­dan biri­dir Aya­sofya. Doğu ile Batı’nın sını­rında kurulu, kubbe ve mina­re­lerle dolu İstan­bul, James Bond yazarı Ian Fleming’in en sev­diği şehirdi. Rusya’dan Sev­gi­lerle, Dünya Yet­mez ve Sky­fall gibi Bond film­le­ri­nin bazı sah­ne­leri İstanbul’da çekil­mişti. İstanbul’un eski anıt­ları içinde en ünlü­le­rin­den biri Ayasofya’dır. 80 yıl­dır müze ola­rak kul­la­nı­lan Aya­sofya daha önce […]