Home Kültür Sanat Plastik Sanatlar

Plastik Sanatlar

Apple, Facebook ve Google’ın Milyar Dolarlık Sarayları

İtal­yan Rönesansı’nın ban­ka­cı­ları, yir­minci yüz­yı­lın gök­de­len­leri, Vik­torya döne­mi­nin demir­yolu şir­ket­leri neyse günü­müz­deki tek­no­loji dev­leri de o, diye­bi­li­riz. Tek­no­loji dev­leri, sahip olduk­ları büyük gücün sem­bolü ola­rak Kali­for­niya, Londra gibi büyük­şe­hir­lerde göz alıcı mimari yapı­ları inşa edi­yor. İnter­ne­tin büyük bir oyun parkı oldu­ğunu artık hepi­miz bili­yo­ruz. Google’ın renkli harf­leri, Twitter’ın kuşu, Facebook’un mavi ton­la­rıyla dolu koca­man bir […]

Norman Lindsay’in Kışkırtıcı Sanatı

Nor­man Alf­red Lind­say • Avust­ral­yalı sanatçı. Res­sam, kari­ka­tü­rist, hey­kelci, yazar, ama­tör bok­sör. Lind­say aile­si­nin dör­düncü oğlu ola­rak 22 Şubat 1879’da doğdu. Yak­la­şık altı yaşına gelene kadar annesi onun evde kal­ması konu­sunda ısrarcı dav­randı. Çünkü kan dola­şımı sonucu ortaya çıkan yorucu fizik­sel akti­vite sağ­lı­ğını bozu­yordu. Dola­yı­sıyla Nor­man da izle­diği der­gi­ler­den ve gün­lük haya­tın­dan esin­lerle evde kendi […]

Edgar Degas Üzerine Birkaç Söz

Atla­rın çiğ­ne­diği yer­deki çıp­lak kadın figür­leri, Degas’nın ile­ride çiz­meyi sap­lantı haline geti­re­ceği “fahişe” kadın tip­le­me­leri kadar “tanı­dık” bulu­nur eleş­tir­men­lerce ve pek beğe­nil­me­yen bu eserle sanat­çı­nın gele­nek­sel olanla daha modern olanı iç içe veren “tarih­sel” dönemi de son bul­muş olur. Erhan Sunar “Kişi, gör­mek iste­di­ğini görür,” demiş­tir bir kere­sinde. “Bu bir yanıl­sa­ma­dır; ama yanıl­sama ve sah­te­lik aynı […]

Dünyanın En Muhteşem 10 Tavanı

Dün­ya­nın en gör­kemli mekân­la­rını ancak başı­nızı yukarı kal­dı­rır­sa­nız fark ede­bi­lir­si­niz. Castello di Sammezzano, Leccio, İtalya Flo­ransa yakın­la­rın­daki terk edil­miş İtal­yan sarayı, Peacock oda­sı­nın büyü­le­yici tavanı, kemer­leri ve süs­le­me­siyle adın­dan çok söz etti­ri­yor. Tavus kuş­ları ve diğer egzo­tik­ler, bu masalsı bina­nın sayı­sız oda­sı­nın deko­ras­yo­nunda ilham kay­nağı olmuş. Fas kül­türü örnek alı­na­rak yapıl­mış çok daha eski bir […]

Kamboçyalı Sanatçının Çizimleri Bambaşka Bir Düzeyde

Kam­boç­yalı sanatçı Visoth Kakvei’nin ben­zer­siz üslu­bunu usta­lıkla konuş­tur­duğu çizim­leri çok çar­pıcı. Onun sab­rına ve yara­tı­cı­lı­ğına yete­cek bir eskiz def­teri her­halde bulun­mu­yor. Yirmi yedi yaşın­daki gra­fik tasa­rım­cısı Kak­vei, çalış­ma­la­rını genel­likle kara­ka­lem çizim­le­riyle yapı­yor ve her çizimi üç-dört saatte tamam­lı­yor. Fakat Kak­vei bazen bunun yeterli olma­dı­ğını bile düşü­nü­yor. Bu yüz­den, ina­nıl­maz dere­cede kar­ma­şık labi­rent­lere ben­ze­yen çizim­le­rini daha da çar­pıcı hale getir­mek […]

Bir Sivilleştirme ve Mülksüzleştirme Çalışması

Dünya liderleri mülteci olsaydı... “Güç­le­rini elle­rin­den almak iste­dim ama bana yahut acıma hiz­met etme­leri için değil onlara insan­lık­la­rını geri ver­mek ve izle­yi­ci­lere sal­dı­rıya açık olma­nın da bir gücü oldu­ğunu ve bu gücün bir şey­ler başa­ra­bil­di­ğini gös­ter­mek için.” Suri­yeli res­sam ve film yapım­cısı Abdalla Al Omari 1986 yılında Şam’da doğdu. Damas­cus Üniversitesi’nde İngi­liz Ede­bi­yatı ve Adham Ismail […]

Resimde ve Edebiyatta Rüyalar

“Belki de tüm sanat, rüya­nın bir biçi­mi­dir,” der Bor­ges.  Bu, gece­nen kral­lı­ğın­dan doğ­ru­dan gelen bir seçim­dir. “Chu­ang Tzu, rüya­sında etrafta kanat çır­pa­rak dola­nan bir kele­bek oldu­ğunu gördü, halin­den mem­nundu. Ani­den uyandı ve aslında Chu­ang Tzu oldu­ğu­nun far­kına vardı. Fakat bil­mi­yordu, o, rüya­sında kele­bek oldu­ğunu gören Chu­ang Tzu muydu yoksa Chu­ang Tzu oldu­ğunu gören bir kele­bek […]

Şehirleri Belleğinden Çizen Sanatçı: “Benim dilim çizim.”

1974 doğumlu Bri­tan­yalı sanatçı Step­hen Wilts­hire şehir pano­ra­ma­la­rını, şehir man­za­ra­la­rına sadece kısa­cık bak­tık­tan sonra, en ince detay­la­rıyla bel­le­ğin­den çizi­yor. Wits­hire, otizmli bir sanatçı, fakat ailesi ve iş arka­daş­ları üze­rine basa basa sadece bir sanatçı ola­rak görül­mesi gerek­ti­ğini vur­gu­lu­yor. Wiltshire’ın pano­ra­ma­ları o kadar ayrın­tılı ki şehir­le­rin mima­ri­le­rini çalı­şa­rak haf­ta­lar geçir­di­ğine yemin ede­bi­lir­si­niz. Wiltshire’ın şehir man­za­ra­la­rını ezber­le­mek […]