Home Kültür Sanat Plastik Sanatlar

Plastik Sanatlar

Rob Gonsalves’in Büyülü Gerçekçiliği

Her res­min bin­lerce hikâ­yesi var­dır. Kana­dalı sanatçı Rob Gon­sal­ves, farklı hikâ­ye­leri ve ger­çek­lik kesit­le­rini bir araya geti­re­rek bizi resim­le­rin­deki hayali dün­yaya çağı­rı­yor. Sanat­çı­nın âdeta göz­le­ri­nizi yanılt­mak için düzen­len­miş bütün resim­leri, mis­tik yanıl­sa­ma­la­rın büyülü dün­ya­sı­nın özünü oluş­tu­ran unsur­ları bir araya geti­ri­yor. Yine de, oluş­tur­duk­ları alda­tıcı ger­çek­lik duy­gu­sun­dan uzak­la­şa­mı­yor­su­nuz. Gonsalves’in ger­çe­küstü yanı, resim­le­rin­deki imge­le­rin bir­biri içine eri­ye­rek bütün­leş­me­sin­den geli­yor. […]

İranlı 14 Sanatçıdan Göç, Kimlik, Kadın Üstüne Çarpıcı Resimler

İranlı 14 sanatçı göç ve kim­lik etki­le­şi­mi­nin kar­ma­şık­lı­ğını keşfe çıkı­yor… İranlı sanat­çı­lar, Ame­ri­kan dış poli­ti­ka­sı­nın çal­kan­tılı zaman­la­rında, “İranlı” söz­cü­ğü­nün ne ifade etti­ğine dair ince­likli görüş­le­rini eser­le­riyle biz­lere ile­ti­yor. Aşa­ğıda yer alan fotoğ­raf­lar İran kökenli çağ­daş sanat­çı­lar tara­fın­dan ele alı­nan 14 kadın port­re­sin­den olu­şu­yor. Aslında bu port­re­le­rin çoğu, açığa vur­duk­ları kada­rını giz­le­meyi de başa­rı­yor. Teset­türlü kadın­la­rın […]

Leonardo Da Vinci'nin Gizemi • Belgesel Film

Leonardo da Vinci, genç bir noter olan Messer/Ser (Üstad anla­mında) Piero da Vinci ve bir çiftçi kızı olan Caterina’nın evli­lik dışı çocuğu ola­rak Vinci kasa­bası yakın­la­rın­daki Anchiano’da doğdu. Modern isim­len­dirme kural­la­rı­nın Avrupa’da uygu­lan­ma­sın­dan önce tam ismi “Vin­cili Üstad Piero’nun oğlu Leonarda” mana­sına gelen Leonardo di ser Pero da Vinci’ydi. Kesin olma­makla bera­ber Leonardo’nun annesi Caterina’nın, […]

Van Gogh'un Hikâyesi | Belgesel Film

Vin­cent Wil­lem van Gogh (30 Mart 1853-29 Tem­muz 1890), sanat tari­hi­nin en tanın­mış ve en etkili res­sam­la­rın­dan. On yıl­dan biraz fazla bir süre içinde ara­la­rında 860 yağ­lı­boya tab­lo­nun da olduğu 2.100 kadar resim ve çizim çalış­ması üretti ve bun­la­rın çoğu yaşa­mı­nın son iki yılında yapıldı. Resim­leri modern sana­tın temel­leri sayı­lan sıra dışı renk­le­riyle canlı, coş­kulu ve anla­tımcı fırça dar­be­le­riyle […]

Johannes Vermeer: Işığın Ustası • Belgesel Film

Johan­nes Ver­meer (31 Ekim 1632, Delft – 15 Ara­lık 1675, Delft), evle­rin için­deki gün­de­lik yaşamı betim­le­yen tab­lo­la­rıyla tanı­nan, Hol­lan­dalı, Barok tar­zı­nın tem­sil­cisi res­sam. Ver­meer hayatı boyunca başa­rılı ve taş­ralı bir gün­lük yaşam res­samı ola­rak bilindi. Zen­gin olma­dığı, ölü­mü­nün ardın­dan eşine ve çocuk­la­rına bırak­tığı borç­lar­dan bel­li­dir. Ver­meer, par­lak renk­ler, ustaca ışık kul­la­nımı ve ince işle­yiş ile […]