Home Kültür Sanat Plastik Sanatlar

Plastik Sanatlar

Dünyanın En Muhteşem 10 Tavanı

Dün­ya­nın en gör­kemli mekân­la­rını ancak başı­nızı yukarı kal­dı­rır­sa­nız fark ede­bi­lir­si­niz. Castello di Sammezzano, Leccio, İtalya Flo­ransa yakın­la­rın­daki terk edil­miş İtal­yan sarayı, Peacock oda­sı­nın büyü­le­yici tavanı, kemer­leri ve süs­le­me­siyle adın­dan çok söz etti­ri­yor. Tavus kuş­ları ve diğer egzo­tik­ler, bu masalsı bina­nın sayı­sız oda­sı­nın deko­ras­yo­nunda ilham kay­nağı olmuş. Fas kül­türü örnek alı­na­rak yapıl­mış çok daha eski bir […]

Kamboçyalı Sanatçının Çizimleri Bambaşka Bir Düzeyde

Kam­boç­yalı sanatçı Visoth Kakvei’nin ben­zer­siz üslu­bunu usta­lıkla konuş­tur­duğu çizim­leri çok çar­pıcı. Onun sab­rına ve yara­tı­cı­lı­ğına yete­cek bir eskiz def­teri her­halde bulun­mu­yor. Yirmi yedi yaşın­daki gra­fik tasa­rım­cısı Kak­vei, çalış­ma­la­rını genel­likle kara­ka­lem çizim­le­riyle yapı­yor ve her çizimi üç-dört saatte tamam­lı­yor. Fakat Kak­vei bazen bunun yeterli olma­dı­ğını bile düşü­nü­yor. Bu yüz­den, ina­nıl­maz dere­cede kar­ma­şık labi­rent­lere ben­ze­yen çizim­le­rini daha da çar­pıcı hale getir­mek […]

Bir Sivilleştirme ve Mülksüzleştirme Çalışması

Dünya liderleri mülteci olsaydı... “Güç­le­rini elle­rin­den almak iste­dim ama bana yahut acıma hiz­met etme­leri için değil onlara insan­lık­la­rını geri ver­mek ve izle­yi­ci­lere sal­dı­rıya açık olma­nın da bir gücü oldu­ğunu ve bu gücün bir şey­ler başa­ra­bil­di­ğini gös­ter­mek için.” Suri­yeli res­sam ve film yapım­cısı Abdalla Al Omari 1986 yılında Şam’da doğdu. Damas­cus Üniversitesi’nde İngi­liz Ede­bi­yatı ve Adham Ismail […]

Resimde ve Edebiyatta Rüyalar

“Belki de tüm sanat, rüya­nın bir biçi­mi­dir,” der Bor­ges.  Bu, gece­nen kral­lı­ğın­dan doğ­ru­dan gelen bir seçim­dir. “Chu­ang Tzu, rüya­sında etrafta kanat çır­pa­rak dola­nan bir kele­bek oldu­ğunu gördü, halin­den mem­nundu. Ani­den uyandı ve aslında Chu­ang Tzu oldu­ğu­nun far­kına vardı. Fakat bil­mi­yordu, o, rüya­sında kele­bek oldu­ğunu gören Chu­ang Tzu muydu yoksa Chu­ang Tzu oldu­ğunu gören bir kele­bek […]

Şehirleri Belleğinden Çizen Sanatçı: “Benim dilim çizim.”

1974 doğumlu Bri­tan­yalı sanatçı Step­hen Wilts­hire şehir pano­ra­ma­la­rını, şehir man­za­ra­la­rına sadece kısa­cık bak­tık­tan sonra, en ince detay­la­rıyla bel­le­ğin­den çizi­yor. Wits­hire, otizmli bir sanatçı, fakat ailesi ve iş arka­daş­ları üze­rine basa basa sadece bir sanatçı ola­rak görül­mesi gerek­ti­ğini vur­gu­lu­yor. Wiltshire’ın pano­ra­ma­ları o kadar ayrın­tılı ki şehir­le­rin mima­ri­le­rini çalı­şa­rak haf­ta­lar geçir­di­ğine yemin ede­bi­lir­si­niz. Wiltshire’ın şehir man­za­ra­la­rını ezber­le­mek […]

Yüksel Arslan'ın Sıra Dışı Sanatını Anlamak

Her yıl bir iki Picasso ser­gisi açı­lı­yor: ero­tik-Picasso, kolek­si­yoncu Picasso, Picasso ve Ing­res, fotoğ­rafçı-Picasso, basın­daki çizim­le­riyle Picasso, Picasso da Picasso… “1960 yılında Fri­ed­rich Nietzsche dönemi baş­la­mış­tır. Bu dönemi taki­ben 1967’de büyük başarı sağ­la­ya­cağı Karl Marx döne­mine girer.  Yap­tığı elliye yakın artü­rünü Kapi­tal ser­gi­sinde izle­yi­ciye sunan Yük­sel Ars­lan büyük başarı kazandı.” Yük­sel Ars­lan, sana­tı­nın sıra dışı­lı­ğıyla […]

Başınızı Döndürecek Resimler

Eğer resimle ilgi­niz yoksa, bu res­sam­la­rın resim­le­rine bakar­ken başı­nız dön­mü­yorsa kitabı alma­yın, başka şey­ler oku­yun. İlker Karakaş İzmir­liy­se­niz, ope­raya, baleye ilgi­niz varsa Meh­met Ergüven’i tanır­sı­nız ya da resimle tut­kuyla ilgi­le­ni­yor­sa­nız yolu­nuz onunla bir yerde mut­laka kesi­şir. Tanı­nıp tanın­ma­mak yet­miş yaşın­daki Ergüven’in çok da umu­runda değil. Münih’te şan ve sahne yönet­men­liği eği­timi gör­müş, İzmir Dev­let Opera […]

Vincent Van Gogh Resimleri İçin Harika Bir Animasyon Filmi!

Vin­cent Van Gogh hak­kında yeni bir ani­mas­yon filmi hazır­la­nı­yor. Ani­mas­yon, 65.000 Van Gogh tarzı resim­den olu­şu­yor. Fil­min frag­ma­nını ve yapım süre­cini siz­lerle pay­la­şı­yo­ruz. Loving Vin­cent Frag­man İnsan­lar soru­yor: “Dün­yayı Vin­cent van Gogh’un gözün­den gör­mek nasıl olurdu?” Bunu sorar­ken, sanat­çı­nın “ger­çek dünya”yı da resim­le­rin­deki gibi tür­bü­lanslı, kıv­rımlı, canlı ve iç içe renk­lerle gör­dü­ğünü düşü­nü­yor olma­lı­lar. Hol­lan­dalı […]