Home Kültür Sanat Plastik Sanatlar

Plastik Sanatlar

Şehirleri Belleğinden Çizen Sanatçı: “Benim dilim çizim.”

1974 doğumlu Bri­tan­yalı sanatçı Step­hen Wilts­hire şehir pano­ra­ma­la­rını, şehir man­za­ra­la­rına sadece kısa­cık bak­tık­tan sonra, en ince detay­la­rıyla bel­le­ğin­den çizi­yor. Wits­hire, otizmli bir sanatçı, fakat ailesi ve iş arka­daş­ları üze­rine basa basa sadece bir sanatçı ola­rak görül­mesi gerek­ti­ğini vur­gu­lu­yor. Wiltshire’ın pano­ra­ma­ları o kadar ayrın­tılı ki şehir­le­rin mima­ri­le­rini çalı­şa­rak haf­ta­lar geçir­di­ğine yemin ede­bi­lir­si­niz. Wiltshire’ın şehir man­za­ra­la­rını ezber­le­mek […]

Yüksel Arslan'ın Sıra Dışı Sanatını Anlamak

Her yıl bir iki Picasso ser­gisi açı­lı­yor: ero­tik-Picasso, kolek­si­yoncu Picasso, Picasso ve Ing­res, fotoğ­rafçı-Picasso, basın­daki çizim­le­riyle Picasso, Picasso da Picasso… “1960 yılında Fri­ed­rich Nietzsche dönemi baş­la­mış­tır. Bu dönemi taki­ben 1967’de büyük başarı sağ­la­ya­cağı Karl Marx döne­mine girer.  Yap­tığı elliye yakın artü­rünü Kapi­tal ser­gi­sinde izle­yi­ciye sunan Yük­sel Ars­lan büyük başarı kazandı.” Yük­sel Ars­lan, sana­tı­nın sıra dışı­lı­ğıyla […]

Başınızı Döndürecek Resimler

Eğer resimle ilgi­niz yoksa, bu res­sam­la­rın resim­le­rine bakar­ken başı­nız dön­mü­yorsa kitabı alma­yın, başka şey­ler oku­yun. İlker Karakaş İzmir­liy­se­niz, ope­raya, baleye ilgi­niz varsa Meh­met Ergüven’i tanır­sı­nız ya da resimle tut­kuyla ilgi­le­ni­yor­sa­nız yolu­nuz onunla bir yerde mut­laka kesi­şir. Tanı­nıp tanın­ma­mak yet­miş yaşın­daki Ergüven’in çok da umu­runda değil. Münih’te şan ve sahne yönet­men­liği eği­timi gör­müş, İzmir Dev­let Opera […]

Vincent Van Gogh Resimleri İçin Harika Bir Animasyon Filmi!

Vin­cent Van Gogh hak­kında yeni bir ani­mas­yon filmi hazır­la­nı­yor. Ani­mas­yon, 65.000 Van Gogh tarzı resim­den olu­şu­yor. Fil­min frag­ma­nını ve yapım süre­cini siz­lerle pay­la­şı­yo­ruz. Loving Vin­cent Frag­man İnsan­lar soru­yor: “Dün­yayı Vin­cent van Gogh’un gözün­den gör­mek nasıl olurdu?” Bunu sorar­ken, sanat­çı­nın “ger­çek dünya”yı da resim­le­rin­deki gibi tür­bü­lanslı, kıv­rımlı, canlı ve iç içe renk­lerle gör­dü­ğünü düşü­nü­yor olma­lı­lar. Hol­lan­dalı […]

Rob Gonsalves’in Büyülü Gerçekçiliği

Her res­min bin­lerce hikâ­yesi var­dır. Kana­dalı sanatçı Rob Gon­sal­ves, farklı hikâ­ye­leri ve ger­çek­lik kesit­le­rini bir araya geti­re­rek bizi resim­le­rin­deki hayali dün­yaya çağı­rı­yor. Sanat­çı­nın âdeta göz­le­ri­nizi yanılt­mak için düzen­len­miş bütün resim­leri, mis­tik yanıl­sa­ma­la­rın büyülü dün­ya­sı­nın özünü oluş­tu­ran unsur­ları bir araya geti­ri­yor. Yine de, oluş­tur­duk­ları alda­tıcı ger­çek­lik duy­gu­sun­dan uzak­la­şa­mı­yor­su­nuz. Gonsalves’in ger­çe­küstü yanı, resim­le­rin­deki imge­le­rin bir­biri içine eri­ye­rek bütün­leş­me­sin­den geli­yor. […]

İranlı 14 Sanatçıdan Göç, Kimlik, Kadın Üstüne Çarpıcı Resimler

İranlı 14 sanatçı göç ve kim­lik etki­le­şi­mi­nin kar­ma­şık­lı­ğını keşfe çıkı­yor… İranlı sanat­çı­lar, Ame­ri­kan dış poli­ti­ka­sı­nın çal­kan­tılı zaman­la­rında, “İranlı” söz­cü­ğü­nün ne ifade etti­ğine dair ince­likli görüş­le­rini eser­le­riyle biz­lere ile­ti­yor. Aşa­ğıda yer alan fotoğ­raf­lar İran kökenli çağ­daş sanat­çı­lar tara­fın­dan ele alı­nan 14 kadın port­re­sin­den olu­şu­yor. Aslında bu port­re­le­rin çoğu, açığa vur­duk­ları kada­rını giz­le­meyi de başa­rı­yor. Teset­türlü kadın­la­rın […]