Home Kültür Sanat Plastik Sanatlar

Plastik Sanatlar

Mucizevi Kazımalar...

Cathy She­eter Bir­çok insan, ger­çekçi hay­van resim­le­ri­min mürek­keple kaplı bir tah­ta­dan bu hale gel­di­ğine ina­na­mı­yor ancak eser­le­rim tam da bu şekilde ortaya çıkı­yor. Siyah bir zemini sivri uçlu bıçak ben­zeri bir aletle kazıma tek­ni­ğiyle (Scratch­bo­ard) çalı­şı­yo­rum, bu da hay­van­ları başka hiç­bir tek­ni­ğin yan­sı­ta­ma­ya­cağı kadar ger­çekçi hayata getir­meme yar­dımcı olu­yor. Bu ben­zer­siz bir tek­nik. Düz siyah […]

Paweł Kuczyński ve Çevremizi Saran Gerçeküstü Durumlar

“Beni genel­likle tek­no­loji kar­şıtı olmakla suç­lu­yor­lar. Fakat ben de her­kes gibi bu yeni­lik­leri beğe­ni­yor ve gün­lük haya­tımda kul­la­nı­yo­rum. İnter­net­siz bir hayatı hayal bile ede­mi­yo­rum!” Tony Coch­ran Paweł Kucz­y­ński çok yönlü bir insan: Sert bir hicivci, kari­ka­tü­rist, filo­zof ve sos­yal eleş­tir­men. Anlam­sız­lık­ları, tek­no­lo­jik yaban­cı­laş­mayı ve siyasi bas­kı­ları değiş­tir­mek ve gös­ter­mekle ilgi­le­ni­yor. Günü­müzde ABD ve Avrupa’yı kap­sa­yan […]

Tianjin Binhai Halk Kütüphanesi bu çağa aitmiş gibi durmuyor!

Arjan­tinli yazar Jorge Luis Bor­ges tara­fın­dan yazı­lan Babil Kütüp­ha­nesi öyküsü, evreni sınır­sız kitap­lar ve raf­lar içe­ren ve dev bir kütüp­hane ola­rak betim­ler. Eğer bizim ger­çek evre­ni­mizde böyle bir kütüp­hane olsaydı, bu kütüp­hane muh­te­me­len Tian­jin Bin­hai Kütüphanesi’ne ben­zerdi. Hol­landa şir­ketli MVRDV tara­fın­dan tasar­la­nan ve kısa bir süre önce Tian­jin ken­tinde açı­lışı yapı­lan Bin­hai Halk Kütüp­ha­nesi Çin’de […]

Dönemine Damga Vurmuş ama Unutulmuş Beş İngiliz Sanatçı

Çoğu sanatçı zama­nında hak ettiği değeri bula­ma­mış, adları öteki büyük sanat­çı­lar gibi duyul­ma­mış­tır. İşte adla­rını tarih sah­ne­le­rinde göre­me­di­ği­miz, kendi dönem­le­rinde şans­ları yaver git­me­yen beş büyük İngi­liz res­sam: Sir Alfred Munnings (1878-1959) Sir Alf­red Mun­nings aslında bir zaman­lar İngiltere’nin en ünlü res­sam­la­rın­dan biriydi. Şimdi ise, onun kim oldu­ğun­dan biha­be­riz. Sir Alf­red Munning’in var­lı­ğın­dan bir şekilde haber­dar olan­lar […]

Mona Lisa’nın Nü Taslağı Fransa’da Bulundu

İtalya Rönesansı’nın en önemli res­sam­la­rın­dan olan Leonardo da Vinci, çoğu sanat­se­ver tara­fın­dan Mona Lisa tab­lo­suyla bili­ni­yor. La Gioconda ola­rak da bili­nen ve bir yağ­lı­boya tablo olan Mona Lisa, dün­ya­nın en değerli eser­leri ara­sında anı­lı­yor. Tab­lo­daki kadı­nın ise Floransa’da yöne­ti­ci­lik ve kıya­fet tüc­car­lığı yapan Fran­cesco del Giocondo’nun karısı Lisa Ghe­rar­dini olduğu düşü­nü­lü­yor. Fran­sız bir sanat uzmanı, […]

Fahrelnissa Zeid: 20. Yüzyılda Dört Farklı Kentte Renkli İzler Bırakan Bir Hayat

İstanbul’dan Paris’e, Londra’dan Amman’a şehir­leri ve ülke­leri aşan bir sanat hayatı… Özge Özdemir Dünya tari­hi­nin iki büyük sava­şına tanık­lık eden bir ruhun göz alıcı can­lı­lık­taki renk­le­rin içine yer­le­şen siyah­larda hayat bulan buna­lım­ları… Tür­kiye modern sana­tı­nın ve soyut res­min öncü­le­rin­den Fah­rel­nissa Zeid’in farklı mekân ve zaman­larda geçen yara­tım yol­cu­luğu, bu gün­lerde Londra’da ser­gi­le­ni­yor. İngiltere’nin baş­kenti Londra’da […]