Sinema

Alejandro Zambra'nın "Aile Hayatı" öyküsü film oldu

“Vida de Fami­lia, kesin­likle ken­dine özgü bir film. Hikâye muh­te­şem son­la­nı­yor.” Denis Gürcü Latin Amerika’nın par­la­yan yazarı ola­rak tanım­la­nan Şilili yazar Ale­jandro Zambra’nın (1975) kitap­la­rına dün­yada gös­te­ri­len ilgi git­gide yay­gın­la­şı­yor. Türkiye’de de Çiğ­dem Öztürk’ün çevi­ri­le­riyle yayım­la­nan Bon­zai, Ağaç­la­rın Özel Hayatı, Eve Dön­me­nin Yol­ları roman­ları ve son ola­rak da öykü kitabı Bel­ge­le­rim, geniş ve meraklı  bir oku­yucu çev­resi yarattı. […]

‘Büyük birader’e karşı tek başına...

Hollywood’un muha­lif sine­ma­cısı Oli­ver Stone, son fil­minde Edward Snowden’ın, sis­te­min ipli­ğini pazara çıka­ran müca­de­le­sini anla­tı­yor. Sno­w­den, aynı zamanda vatan­se­ver bir aja­nın süreç içinde yaşa­dığı vic­dani ve ahlaki hesap­laş­ma­sı­nın da öyküsü… Uğur Vardan Orwell’ın öngö­rüsü şim­diki zaman­larda bütün ger­çek­li­ğiyle sürü­yor. ‘Dün­ya­nın jan­dar­ması’ namlı Ame­rika, hem kendi vatan­daş­la­rını hem de geze­ge­nin her köşe­sini göz­lü­yor. Bu his­si­yata çok­tan sahip­tik ama Edward […]

Meryl Streep'ten zorbalık eleştirisi

Meryl Streep’in, ken­di­sine bu yılki 74. Altın Küre Ödül Töreni’nde Altın Küre Cecil B. DeMille adlı yaşam ödülü veril­mesi nede­niyle yap­tığı konuş­ma­nın yan­kı­ları etkili oldu. Meryl Streep, tören­deki konuş­ma­sında, adını anma­dan Donald Trump’ı kam­pan­ya­sın­daki tavır­la­rın­dan ötürü eleş­tirdi. Basın özgür­lü­ğü­nün değe­rini vur­gu­ladı. “Hollywood yabancı insanlarla kaynıyor” Streep’in konuş­ması şöy­leydi: “Çok teşek­kür­ler. Lüt­fen yer­le­ri­nize otu­run. Hepi­nizi sevi­yo­rum. Lüt­fen […]

Prenses Leia'dan Öte, Carrie Fisher ve Çarpıcı Yaşamı

Sine­ma­se­ver­le­rin kal­binde uzak galak­si­nin iko­nik karak­teri Pren­ses Leia ola­rak taht kuran Car­rie Fis­her, ne yazık ki haya­tını kay­betti. Alt­mış yaşın­daki ABD’li oyuncu geç­ti­ği­miz hafta, Londra’dan Los Angeles’a giden uçak­taki yol­cu­luğu sıra­sında geçir­diği kalp krizi nede­niyle has­ta­neye kal­dı­rıl­mıştı. Dok­tor­lar­dan duru­mu­nun iyiye git­tiği haberi alınsa da üç gün sonra, yani 27 Ara­lık akşamı, ailesi tara­fın­dan vefat ettiği duyu­ruldu. Başta […]

Carrie Fisher'ın Star Wars'tan ilk görüntüleri

Star Wars’ın iko­nik karak­teri Pren­ses Leia’ya hayat veren Car­rie Fis­her, geç­ti­ği­miz gün­lerde haya­tını kay­betti. Fisher’ın ölü­mü­nün ardın­dan inter­net dün­ya­sında, hay­ran­ları ve sanatçı dost­ları tara­fın­dan Fisher’la ilgili bir­çok anı, alıntı ve fotoğ­raf pay­la­şı­lı­yor. Aşa­ğı­daki video da Star Wars ve Pren­ses Leia hay­ran­la­rı­nın kal­bine doku­na­cak tür­den. Siyah beyaz vide­oda Car­rie Fis­her, 1975 yılında Star Wars’ın ilk filmi […]

2017’yi İple Çekmenize Neden Olacak 16 Kitap Uyarlaması Yeni Film

Roman­cı­lara ve öykü yazar­la­rına 2016’da biz­lere sun­duk­ları yara­tıcı film­ler için teşek­kür edi­yo­ruz. Şimdi sıra 2017’nin muh­te­şem öykü­le­rinde. 2017’de viz­yona gire­cek yeni roman uyar­la­ması film­le­rin yayın­la­nan resmi frag­man­ları ve konu­la­rıyla ilgili kısa detay­ları siz­ler için der­le­dik. Şim­di­lik yan­la­rında Amerika’daki gös­te­rim tarih­leri yazı­yor ve bir­ço­ğu­nun Türkiye’de ne zaman viz­yona gire­ce­ğine iliş­kin henüz net bil­gi­ler yok. Ancak biz […]

Jean-Luc Godard ile Master Class

Bugün yönet­men olmak iste­yen birine vere­ce­ğim tav­siye çok basit: Film çek. Alt­mış­larda kolay değildi bu, çünkü Super 8 bile yoktu o zaman. Bir şey çek­mek isti­yor­san 16 mili­metre kamera kira­la­man gere­ki­yordu ve genel­likle ses­siz olu­yordu. Ama bugün küçük bir video kamera satın almak­tan ya da kira­la­mak­tan daha kolay bir şey yok. Hazırlayan Laurent Tirard Ben­den bir­çok […]

Babamın Kanatları Üstüne Birkaç Not

Filmi bu kadar etki­le­yici yapan, bir yan­dan büyük bir konuya deği­nip öbür yan­dan küçük bir hikâ­yeyi ele alması. Mev­cut düzeni eleş­ti­rir­ken bunun bir pro­pa­gan­daya dönüş­me­sine izin ver­me­yişi. Kardelen Ayhan Kıvanç Sezer’in yazıp yönet­tiği, bugün­lerde gös­te­rimde olan Baba­mın Kanat­ları yüzü­müze tokat gibi çar­pı­yor. Aya­ğını mev­cut bir ger­çe­ğin üstüne basıp ora­dan yola çıkan filmde, bugü­nün ta ken­di­siyle yüz­le­şi­yo­ruz, […]

Yüzyılın 40 Filmi • Notos'un 10. Büyük Soruşturması

Notos’un gele­nek­sel soruş­tur­ma­la­rı­nın Şubat 2016 sonuç­la­rını yayın­lı­yo­ruz. 2016’da yapı­lan 10. soruş­tur­ma­nın konusu: Yüz Yılın 40 Filmi. Her yıl uzun süren bir çalış­mayla hazır­la­nıp yürü­tü­len soruş­tur­ma­la­rın kalıcı olması amaç­la­nı­yor. Sinema haya­tı­mı­zın en önemli par­ça­la­rın­dan. 1 Yol (Şerif Gören, 1982) 2 Bir Zaman­lar Anadolu’da (Nuri Bilge Cey­lan, 2011) 3 Umut (Yıl­maz Güney, 1970) 4 Sev­mek Zamanı (Metin Erk­san, 1965) 5 Muh­sin […]

Hayao Miyazaki Yeni Bir Film İçin Emekliliğine Ara Veriyor

Ani­mas­yon usta­sın­dan hay­ran­la­rına müjde Kom­şum Totoro, Ruh­la­rın Kaçışı ve Yürü­yen Şato ani­mas­yon­la­rın­dan tanı­dı­ğı­mız Japon manga ve anime sanat­çısı Hayao Miya­zaki, 2013 yılında emek­li­liğe ayrıl­dı­ğını açık­la­mıştı. Japon savaş uçağı tasa­rım­cısı Jiro Horikoshi’nin hikâ­ye­sini konu alan Rüz­gâr Yük­se­li­yor ise ünlü yönet­me­nin son uzun met­raj filmi ola­rak kayıt­lara geç­mişti. Ancak Kasım ayında, Japonya’nın özel bir tele­viz­yon kanalı “Hayao Miyazaki’nin […]