Sinema

Şirin mi şirin

Şükür ki artık bu tür kötü niyetli düşün­ce­le­rin çok uza­ğın­da­yız! Holl­y­wood, eski­nin ‘komü­nist’ gön­der­meli çizgi seri­sini alla­yıp pul­la­ya­rak ve yeni öykü­ler içinde amba­laj­la­ya­rak popü­ler kül­tü­rün hiz­me­tine sunu­yor. Uğur Vardan Peyo’nun ünlü çizgi serisi Şirin­ler’in sine­ma­daki yeni mace­rası Kayıp Köy, her daim çocuk­lar­dan ziyade hali­ha­zırda çocuk­lu­ğunu yaşa­yan­lara ses­le­ni­yor. Bel­çi­kalı çizer Pierre Cul­li­ford’un (ki Peyo imza­sını kul­la­nırdı) elin­den çıkan Les scht­ro­umpfs adlı çizgi […]

Cannes'da yarışacak filmler belli oldu

Bu yıl 70’incisi düzen­le­ne­cek Can­nes Film Festivali’nde yarı­şa­cak film­ler açık­landı. Yarış­taki yönet­men­ler ara­sında Mic­hael Haneke, Fran­çois Ozon, Sofia Cop­pola ve Fatih Akın da var. Jüri baş­kanı ise Pedro Almo­do­var. Dün­ya­nın en say­gın sinema ran­de­vusu ola­rak gös­te­ri­len Can­nes Film Fes­ti­vali bu yıl 17-28 Mayıs tarih­leri ara­sında ger­çek­le­şe­cek. Fes­ti­val boyunca 29 ülke­den 49 uzun met­rajlı film gös­te­ri­le­cek. Fes­ti­val […]

Öldüren Güzellik

“Rüya fab­ri­kası” Hollywood’un, şu ara­lar ‘Rüya­ları süs­le­yen kadın’ kon­ten­ja­nın­daki en önemli ismi Scar­lett Johans­son, Kabuk­taki Haya­let’te elinde sila­hıyla âdeta güzel­li­ğiyle öldü­rü­yor. Film vesi­le­siyle oyun­cu­nun kari­yeri üze­rin­den küçük bir gezin­tiye çıka­lım dedik. Uğur Vardan Önce ‘çevi­ride kay­boldu’ (Lost in Trans­la­tion), sonra bir tablo zara­feti (İnci Küpeli Kız) içinde ken­dini hatır­lattı. 1984 doğumlu Scar­lett Johans­son, “Rüya fab­ri­kası” namlı Hollywood’un, ‘Rüya­ları süs­le­yen […]

Paterson (ya da Gündelik Yaşama Övgü)

“Pater­son çok sert, zor bir yer. Çok fazla insan çalı­şı­yor orada ve oldukça fakir olan­lar da var. Ayrıca etnik anlamda ina­nıl­maz karı­şık.” Kardelen Ayhan Pater­son (2016) Jim Jarmusch’un son “şiir­sel sine­ması”, oysa böyle bir film yapma fikri bun­dan yak­la­şık yirmi beş yıl önce, yönet­me­nin bu kente yap­tığı kısa bir yol­cu­luk esna­sında olu­şu­yor. Onu bu kente […]

Kış Uykusu Filminden 10 Alıntı

Nuri Bilge Ceylan’ın 2014 yapımı Kış Uykusu filmi, ken­di­sine Can­nes Film Festivali’nde Altın Pal­miye ödü­lünü getir­mişti. Oldukça beğeni ve övgü alan film insan psi­ko­lo­ji­sini, ente­lek­tü­el­lik ve bur­ju­va­ziyi, sınıf far­kını, küçük yaşam­la­rın kesiş­tiği farklı nok­ta­ları usta oyun­cu­luk­larla ser­gi­li­yor. Çekim­le­ri­nin Kapadokya’da yapıl­dığı, oyuncu kad­ro­sunda Haluk Bil­gi­ner, Demet Akbağ, Melisa Sözen, Nejat İşler, Ayberk Pek­can ve Ser­hat Kılıç gibi […]

Neruda: Kıralım Zincirlerimizi...

NERUDA Yönet­men: Pablo Lar­rain Oyun­cu­lar: Gael Gar­cía Ber­nal, Luis Gnecco, Mer­ce­des Moran, Alf­redo Castro, Mic­hael Silva, Mar­celo Alonso, Alf­redo Castro Şili yapımı Ne mutlu ki şair­ler, salon­lara sık uğrar oldu. Jim Jar­musch imzalı Pater­son’ın ardın­dan sıra Pablo Larrain’in Neruda’sında. Tony Manero, Post Mor­tem ve No’dan olu­şan “Pinoc­het üçlemesi”nin ardın­dan El Club’ı çeken Şilili yönet­men, geçen yıl iki “biyog­ra­fik” ser­best uyar­la­maya imza atmıştı. Bu adım­lar­dan ilkini, yani Jac­kie’yi yakın bir […]

Ben, Daniel Blake | Bir Ken Loach filmi

Bu film bizi poli­tik bir sevi­yede değil, insanı insan sevi­ye­sinde bir­leş­tir­meye yöne­lik bir çabaya sevk eder. Sonunda fil­min ismi de bir anlam kaza­nır: “Ben, Daniel Blake” demek kaçı­nıl­maz­dır. Kardelen Ayhan Ben, Daniel Blake senar­yosu Paul Laverty’e ait bir Ken Loach filmi. “Bir Ken Loach filmi” cüm­lesi alt met­ninde pek çok anlam barın­dı­rı­yor: Öbür film­le­rine para­lel […]