Sinema

Woody Allen: “Hiçbir zaman işin ticari tarafını düşünmedim. Sadece yapmak istediğim filmleri yaptım.”

Okuma yaz­mayı öğren­me­den film hikâ­ye­leri tasar­la­yan, on altı yaşında tele­viz­yon prog­ram­la­rına esp­ri­ler yazan bir adam düşü­nün. Sinema konu­sunda o kadar has­sas ki yaz­dığı senar­yo­lar yapımcı tara­fın­dan değiş­ti­ri­lince büyük bir karar alı­yor ve sadece kendi yöne­te­ceği film­ler için senaryo yaz­maya baş­lı­yor. Sinema sek­tö­rü­nün her ala­nında yer alan, yönet­men­lik, sena­rist­lik, oyun­cu­luk, komed­yen­lik yapan, sana­tın diğer dal­la­rıyla da […]

Sanat Manifesto İçindir...

Zama­nı­mı­zın büyük oyun­cu­la­rın­dan Cate Blanchett’ı 13 farklı karak­terde kar­şı­mıza geti­ren Mani­festo; ‘Mini­ma­lizm’, ‘Sür­re­alizm’, ‘Dada­izm’, ‘Fütü­rizm’, ‘Dogma’ gibi sanat­sal akım­lar eşli­ğinde absürd hikâ­ye­ler anla­tan, deney­sel ve içine giril­di­ğinde izlen­mesi son derece zevkli bir film. Uğur Vardan Malum, sinema bazen sizi farklı yol­cu­luk­lara davet eder. Bu tür serü­ven­lerde ezber bozan, yapı yıkan, yeni­den tanım­la­yan, hatır­la­tan, dal­ga­sını geçen, kıy­me­tini […]

“Kral” daha iyisini hak ediyor...

Sinema için en bere­ketli kay­nak­lar­dan biri olan Step­hen King’in sekiz kitap­lık serisi Kara Kule de niha­yet beyaz­per­dede. Ne var ki film, ünlü yaza­rın en vasat uyar­la­ma­la­rın­dan biri ola­rak tarih­teki yerini ala­cak gibi… Uğur Vardan Malum, sinema için en bere­ketli kay­nak­lar­dan biri­dir Step­hen King. The Shi­ning’den Misery’ye, Yeşil Yol’dan Esa­re­tin Bedeli’ne, Car­rie’den Hay­van Mezar­lığı’na, Chris­tine’den Cujo’ya onca unu­tul­maz fil­min ardında onun güçlü kalemi ve ken­dine […]

Kuzuların Sessizliği Neden Feminist Bir Filmdir?

Her şey­den öte, Kuzu­la­rın Ses­siz­liği bir kadı­nın sürekli ola­rak erkek­ler tara­fın­dan izlen­me­si­nin nasıl bir şey oldu­ğunu gös­te­ren bir film. Kuzu­la­rın Ses­siz­liği filmi bun­dan tam yirmi beş yıl önce Oscar ödü­lünü kazandı ve sinema tari­hinde aynı anda beş ana dalda ödül alan üçüncü film oldu: En iyi film, en iyi yönet­men, en iyi kadın oyuncu, en iyi […]

“Cehennem, cehennem” dedikleri...

Chris­top­her Nolan son çalış­ması Dun­kirk’te, İkinci Dünya Savaşı’nın dönüm nok­ta­la­rın­dan biri ola­rak kabul edi­len, 339.000’e yakın aske­rin Fransa’dan İngiltere’ye tah­li­ye­sini anla­tı­yor. Film gör­sel açı­dan mükem­mel ama öykü­deki, alt­tan alta sahaya sürü­len gerek­siz kah­ra­man­lık ton­ları ‘baş­ya­pıt‘ olma­sını engel­li­yor. Uğur Vardan Ter­rence Malick’in anti­mi­li­ta­rist baş­ya­pıtı İnce Kır­mızı Hat’taki (The Thin Red Line) çok karak­terli yapı içinde en çok […]

Galip Tekin'in Çizgi Roman Yolculuğu

GALİP TEKİN (1958-2017) Fan­tas­tik ve bilim kurgu tarz­daki eser­le­riyle tanı­nan çizgi romancı. Gır­gır der­gi­sinde yetiş­miş önemli çizer­ler­den olan Galip Tekin’in Oğuz Aral döne­mi­nin Gır­gır’ında, komik, fan­tas­tik ve absürt öykü­ler çize­rek baş­la­dığı çizgi roman­ları, gide­rek daha çok bilim kur­guya yak­laştı ve mizahi olmak­tan uzak­laştı. Bir dönem çizgi roman denince akla gelen ilk isim olan Galip Tekin, […]