Sinema

Kış Uykusu Filminden 10 Alıntı

Nuri Bilge Ceylan’ın 2014 yapımı Kış Uykusu filmi, ken­di­sine Can­nes Film Festivali’nde Altın Pal­miye ödü­lünü getir­mişti. Oldukça beğeni ve övgü alan film insan psi­ko­lo­ji­sini, ente­lek­tü­el­lik ve bur­ju­va­ziyi, sınıf far­kını, küçük yaşam­la­rın kesiş­tiği farklı nok­ta­ları usta oyun­cu­luk­larla ser­gi­li­yor. Çekim­le­ri­nin Kapadokya’da yapıl­dığı, oyuncu kad­ro­sunda Haluk Bil­gi­ner, Demet Akbağ, Melisa Sözen, Nejat İşler, Ayberk Pek­can ve Ser­hat Kılıç gibi […]

Neruda: Kıralım Zincirlerimizi...

NERUDA Yönet­men: Pablo Lar­rain Oyun­cu­lar: Gael Gar­cía Ber­nal, Luis Gnecco, Mer­ce­des Moran, Alf­redo Castro, Mic­hael Silva, Mar­celo Alonso, Alf­redo Castro Şili yapımı Ne mutlu ki şair­ler, salon­lara sık uğrar oldu. Jim Jar­musch imzalı Pater­son’ın ardın­dan sıra Pablo Larrain’in Neruda’sında. Tony Manero, Post Mor­tem ve No’dan olu­şan “Pinoc­het üçlemesi”nin ardın­dan El Club’ı çeken Şilili yönet­men, geçen yıl iki “biyog­ra­fik” ser­best uyar­la­maya imza atmıştı. Bu adım­lar­dan ilkini, yani Jac­kie’yi yakın bir […]

Ben, Daniel Blake | Bir Ken Loach filmi

Bu film bizi poli­tik bir sevi­yede değil, insanı insan sevi­ye­sinde bir­leş­tir­meye yöne­lik bir çabaya sevk eder. Sonunda fil­min ismi de bir anlam kaza­nır: “Ben, Daniel Blake” demek kaçı­nıl­maz­dır. Kardelen Ayhan Ben, Daniel Blake senar­yosu Paul Laverty’e ait bir Ken Loach filmi. “Bir Ken Loach filmi” cüm­lesi alt met­ninde pek çok anlam barın­dı­rı­yor: Öbür film­le­rine para­lel […]

Yedi tepeli şehrimde hatırladım gonca gülüm

Özpetek’in yakın bir zaman önce yayım­la­nan aynı adlı roma­nın­dan sine­maya uyar­la­dığı İstan­bul Kır­mı­zısı, sanki bir denge üze­rine yük­se­li­yor. Ana karak­teri Orhan, Deniz’in kay­bol­ma­sıyla bir­likte kendi için kayıp olan şey­leri (başta ‘aşk’) bul­maya (ya da hatır­la­maya) baş­lı­yor. Uğur Vardan Film­le­riyle İtal­yan­lara geniş aile sof­ra­ları üze­rin­den artık çok uzak­larda kal­mış değer­leri, mutlu bir­lik­te­lik tab­lo­la­rını, çatış­ma­ları, acı tatlı an(ı)ları hatır­la­tan Fer­zan Özpe­tek, […]

Sinema Tarihindeki Kötü Rüyadan Uyanma Sahneleri

2,5 daki­ka­nın altın­daki bu kısa film, sinema tari­hi­nin 89 fil­min­den, “kötü bir rüya­dan uyanma” sah­ne­le­rini bir araya geti­ri­yor. Kova­la­nı­yor­su­nuz, boğu­lu­yor­su­nuz, labi­rent gibi bir yerde kay­bol­muş­su­nuz, orma­nın içine doğru koşu­yor­su­nuz. Peşi­nizde bir aslan var. Peşi­nizde bir ayı var. Peşi­nizde iki ayı var. Uçu­rum­dan düşü­yor­su­nuz. Araba çar­pı­yor. Araba size çarp­mak üzere. Boğa­zı­nızı sıkı­yor biri. Yum­ruk atı­yor. Duvar­lar […]

Bir şarkısın sen, ömür boyu sürecek...

Bir haya­tın üç ayrı evre­sine göz atar­ken ele aldığı karak­te­rin kişi­li­ğini ve cin­sel kim­li­ğini bulma çaba­sını per­deye taşı­yan Ay Işığı, sekiz dalda Oscar’a aday. Barry Jen­kins imzalı yapım, sinema tari­hi­nin en etki­le­yici eşcin­sel aşk hikâ­ye­le­rin­den birini anla­tı­yor. Uğur Vardan La La Land’ın neşe saç­tığı bir dönemde bazı yapım­lar da sanki denge kabi­lin­den aşırı kederle yüklü. […]

Kamera arkası da hep eşitsiz

Top­lumda kadın ve erkek ara­sında yaşa­nan eşit­siz­lik sinema sek­tö­ründe de ken­dini gös­te­ri­yor. Kadın yönet­men­ler kamera arka­sında kadın olma­nın zor olduğu görü­şünde bir­le­şi­yor. Ber­lin Film Festivali’nde Sally Haw­kins, Kris­tin Scott Tho­mas, Cat­he­rine Dene­vue, Sienna Mil­ler, Pat­ri­cia Clark­son gibi akt­ris­ler kır­mızı halıda göz kamaş­tırdı. Altın Ayı için yarı­şan Sally Pot­ter, Agni­eszka Hol­land, Ildiko Enyedi gibi kadın yönet­men­le­rin […]