Sinema

Kaptan’ın Hayat Defteri…

Derin­lik­lere Yol­cu­luk, TRT’de gös­te­ri­len Yaşa­yan Deniz bel­ge­sel seri­siyle 70’lerde Türkiye’de de çok sevi­len Fran­sız deniz araş­tır­ma­cısı Jac­ques-Yves Cousteau’nun hayat hikâ­ye­sini anla­tır­ken küçük oğlu Phil­lippe saye­sinde ben­cil kişi­li­ğin­den sıy­rı­lıp çev­reci bir figüre dönü­şü­müne de vurgu yapı­yor. Uğur Vardan Tele­viz­yo­nun evlere tam ola­rak nüfuz etme­diği yıl­lardı. Ekranla buluşma yeri­miz, mahal­le­mi­zin küçük kah­ve­siydi. Yazılı olma­yan bir anlaşma vardı […]

‘Koruma Kurulu’ Yine İşbaşında

‘Mar­vel ailesi’nin az bili­nen üye­leri Galak­si­nin Koru­yu­cu­ları, sine­ma­se­ver­lere üç yıl önce ‘Mer­haba’ demişti. Eki­bin ikinci mace­ra­sında Fre­ud­yen oku­ma­lar ve ‘aile bağ­ları’ var. İlki kadar ışıl­tılı olmasa da 80’ler gön­der­me­leri, enfes soundt­rack ve minik Groot’un var­lığı ikinci filmi de izlen­meye değer kılı­yor. Uğur Vardan Ah şu galaksi… Kur­tar­ma­yan kaldı mı? Hele de ‘Mar­vel evreni’nin üye­leri… Defa­larca hem […]

Eski hesaplar itinayla kapatılır...

Vakti zama­nında Günaha Son Çağrı’sıyla dini çev­re­ler tara­fın­dan tep­ki­lere maruz kalan Mar­tin Scor­sese, son filmi Silence’ta, 1600’lerde Japonya’da Budist sis­tem tara­fın­dan acı çek­ti­ri­len ciz­vit rahip­le­rin öykü­sünü anla­tır­ken adeta ken­dini affet­ti­ri­yor. Film çok iyi çekil­miş bir Hıris­ti­yan­lık pro­pa­gan­dası tadında. Uğur Vardan Sinema serü­veni boyunca çoğu kez has­ta­lıklı karak­ter­leri ve mafya dün­ya­la­rını per­deye taşı­yan Mar­tin Scor­sese, iki […]

“Ruh ve Beden”: Rüyalarda Buluşuruz

Savun onu savu­na­bi­lir­sen, iti­raf et; değerdi, değerdi, iti­raf et böyle öyle­sine güzel, değerdi, yokuş yukarı tüm tır­man­maya rağ­men… Sezin Öney Ruh ve beden ara­sında, maddi ve manevi olan ara­sında köşe kap­ma­ca­lar üze­rine bir film bu. Ruhu­muz ve bede­ni­miz; ne zaman bir­le­şi­yor ger­çek­ten? Bazen bede­ni­miz önde; en mükem­mel hâlinde. Bazen de ruhu­muz… En mükem­mel­leş­miş hâlinde… O zaman da, […]

Şirin mi şirin

Şükür ki artık bu tür kötü niyetli düşün­ce­le­rin çok uza­ğın­da­yız! Holl­y­wood, eski­nin ‘komü­nist’ gön­der­meli çizgi seri­sini alla­yıp pul­la­ya­rak ve yeni öykü­ler içinde amba­laj­la­ya­rak popü­ler kül­tü­rün hiz­me­tine sunu­yor. Uğur Vardan Peyo’nun ünlü çizgi serisi Şirin­ler’in sine­ma­daki yeni mace­rası Kayıp Köy, her daim çocuk­lar­dan ziyade hali­ha­zırda çocuk­lu­ğunu yaşa­yan­lara ses­le­ni­yor. Bel­çi­kalı çizer Pierre Cul­li­ford’un (ki Peyo imza­sını kul­la­nırdı) elin­den çıkan Les scht­ro­umpfs adlı çizgi […]

Cannes'da yarışacak filmler belli oldu

Bu yıl 70’incisi düzen­le­ne­cek Can­nes Film Festivali’nde yarı­şa­cak film­ler açık­landı. Yarış­taki yönet­men­ler ara­sında Mic­hael Haneke, Fran­çois Ozon, Sofia Cop­pola ve Fatih Akın da var. Jüri baş­kanı ise Pedro Almo­do­var. Dün­ya­nın en say­gın sinema ran­de­vusu ola­rak gös­te­ri­len Can­nes Film Fes­ti­vali bu yıl 17-28 Mayıs tarih­leri ara­sında ger­çek­le­şe­cek. Fes­ti­val boyunca 29 ülke­den 49 uzun met­rajlı film gös­te­ri­le­cek. Fes­ti­val […]

Öldüren Güzellik

“Rüya fab­ri­kası” Hollywood’un, şu ara­lar ‘Rüya­ları süs­le­yen kadın’ kon­ten­ja­nın­daki en önemli ismi Scar­lett Johans­son, Kabuk­taki Haya­let’te elinde sila­hıyla âdeta güzel­li­ğiyle öldü­rü­yor. Film vesi­le­siyle oyun­cu­nun kari­yeri üze­rin­den küçük bir gezin­tiye çıka­lım dedik. Uğur Vardan Önce ‘çevi­ride kay­boldu’ (Lost in Trans­la­tion), sonra bir tablo zara­feti (İnci Küpeli Kız) içinde ken­dini hatır­lattı. 1984 doğumlu Scar­lett Johans­son, “Rüya fab­ri­kası” namlı Hollywood’un, ‘Rüya­ları süs­le­yen […]

Paterson (ya da Gündelik Yaşama Övgü)

“Pater­son çok sert, zor bir yer. Çok fazla insan çalı­şı­yor orada ve oldukça fakir olan­lar da var. Ayrıca etnik anlamda ina­nıl­maz karı­şık.” Kardelen Ayhan Pater­son (2016) Jim Jarmusch’un son “şiir­sel sine­ması”, oysa böyle bir film yapma fikri bun­dan yak­la­şık yirmi beş yıl önce, yönet­me­nin bu kente yap­tığı kısa bir yol­cu­luk esna­sında olu­şu­yor. Onu bu kente […]