Sinema

Geleceğin Tarihi

Günü­müzle film­deki gele­cek ara­sında kaç yıl var? Daha var mı o gele­ceğe? Yoksa o gele­cek artık geldi de biz mi far­kında deği­liz? Kısmet Rüstemov 2013 yılında beş dalda Oscar’a aday olan ve bu dal­lar­dan birinde – en iyi senaryo dalında galip gelen Her (Aşk) filmi gele­cek­ten bah­se­di­yor. Fakat bu gele­cek alı­şıl­mış Holl­y­wood film­le­rin­deki gibi değil, […]

Bunu Saymayız, Yeniden Dön Gel

Peyami Safa’nın Ser­ver Bedi takma adıyla yaz­dığı poli­si­ye­le­rin ana kah­ra­manı kibar hır­sız Cin­göz Recai’nin sinema tari­hi­miz­deki üçüncü uyar­la­ması Cin­göz Recai: Bir Efsa­ne­nin Dönüşü, vasat senar­yo­su­nun kur­banı olmuş. Uğur Vardan Peyami Safa, ilginç bir kalemdi. O zaman­lar, henüz emek­leme döne­minde sayı­la­cak Cum­hu­ri­yet dönemi Türk ede­bi­yatı serü­ve­ni­miz içinde daha çok psi­ko­lo­jik türde eser­ler ver­mişti. Ama ken­dini belli çiz­gi­lerle […]

Sektör, Senaryo Yazarlığını Öldürüyor mu?

Netflix’in aksine Ama­zon sadece dizi­le­rin ilk bölümü için ödeme yapı­yor, sezo­nun öbür bölüm­le­ri­nin öde­me­si­nin ise seyirci tep­ki­le­rine bağlı oldu­ğunu söy­lü­yor. Yazı yazma işi öldü, huzur içinde uyu­sun. Bununla neyi kas­te­di­yo­rum? Aslında bu uzun uzun anla­tıl­ması gere­ken bir mesele ama bir özet geçe­yim: Sinema romanı öldürdü, elekt­ro­nik posta mek­tubu öldürdü, Twit­ter da elekt­ro­nik pos­tayı öldürdü. Peki yazar­lar […]

Hüzünlü Bir hayalet Öyküsü: A Ghost Story

A Ghost Story her şeyin bin­lerce defa düş­tüğü sinema per­de­sinde özgün­lü­ğüyle seyir­ciyi içine çeken film­ler­den. Deniz Moralıgil Yönet­men David Lowery, 2000 yılın­dan beri kısa film senar­yo­ları yazı­yor, yöne­ti­yor ve kur­gu­lu­yor. Atmos­fer yarat­makta ve oyuncu yöne­ti­minde çok başa­rılı. A Ghost Story üçüncü uzun met­rajlı filmi, 2013 sene­sinde çek­tiği Ain’t Them Bodies Saints (Ölüm­süz Aşk) fil­min­deki iki […]

Polonya'dan Hayvan Haklarına Duyarlı Bir film: Pokot (İz)

Bu aslında yoz­laşma üze­rine yapıl­mış bir film. Kural­ları can­la­rı­nın iste­diği gibi uygu­la­ya­bi­len, gev­şe­te­bi­len emni­yet müdürü, av kura­la­rı­nın kasa­ba­nın önde gelen isim­le­rince ihlal edil­me­sine göz yumu­yor, zaten ken­disi de bir avcı. Deniz Moralıgil Agni­eszka Hol­land, sine­maya Andr­zej Wajda’nın asis­tanı ola­rak baş­ladı ve 70’lerden beri çok sayıda filme yönet­men ola­rak imza­sını attı. Son yıl­larda The Kil­ling, The Affair, […]

Cennetten Düşenler

İlk kez gös­te­rime çık­tığı Vene­dik Film Festivali’nden bu yana bazı eleş­tir­men­le­rin gök­lere çıkar­dığı, bazı­la­rı­nın da nef­ret ettiği Dar­ren Aro­nofsky imzalı Anne! huzur­la­rı­mızda. Film, evle­rine davet­siz bir şekilde gelen bir çift yüzün­den, koca­sıyla bir­likte yaşa­dığı huzur dolu hayatı bozu­lan genç bir kadı­nın yaşa­dık­la­rını anla­tı­yor. Uğur Vardan Dar­ren Aronofsky’yi Pi, Bir Rüya İçin Ağıt, Kay­nak, The Wrest­ler, […]

O Yine Aramızda…

Step­hen King kül­li­ya­tı­nın en etki­le­yici yapıt­la­rın­dan O, 1990’da mini seri ola­rak seyirci kar­şı­sına çık­mıştı. Roman, bu kez uzun met­rajlı film for­ma­tında huzur­la­rı­mızda… Bir grup çocuğa musal­lat olan ‘Penn­y­wise’ isimli bir pal­ya­ço­nun öykü­sünü anla­tan yapım yer yer etki­le­yici. Uğur Vardan Sinema için Ame­ri­kan ede­bi­ya­tı­nın en bere­ketli yazarı konu­mun­daki Step­hen King’in en iyi roman­la­rın­dan biri kabul edi­len O (It), 1990’da […]