Sinema

Ateş Bizimle Yürür...

Ger­çek karak­ter­lere dayalı Kor­ku­suz­lar, Arizona’daki yerel bir itfa­iye biri­mi­nin çeşitli olay­larda yap­tığı müda­ha­le­le­rin öykü­sünü anla­tır­ken ekip ele­man­la­rı­nın özel hayat­la­rına da göz atı­yor. Yapım, özel­likle son derece etkili fina­liyle dik­kat çeki­yor. Uğur Vardan 70’ler, ‘Fela­ket film­leri’ denen türün ‘altın çağ’ını yaşa­dığı dönemdi. Salon­lar, doğa­nın sağlı sollu atak­la­rın­dan geçil­mi­yordu. Zel­zele (Eart­h­qu­ake), Yan­gın Kulesi (Inferno Towe­ring), Çığ (Ava­lanche), […]

Klasik Filmlerin Görmediğimiz Kamera Arkaları

1 Frankenstein, 1931 Yönet­men: James Whale Oyun­cu­lar: Colin Clive, Mae Clarke, Boris Kar­loff 2 Kumarbazlar Kralı, 1965 Yönet­men: Nor­man Jewi­son Oyun­cu­lar: Steve McQu­een, Ann-Marg­ret, Edward G. Robin­son 3 Saint Joan, 1957 Yönet­men: Otto Pre­min­ger Oyun­cu­lar: Ric­hard Wid­mark, Ric­hard Todd, Anton Walb­rook 4 Cinnet, 1972 Yönet­men: Alf­red Hitch­cock Oyun­cu­lar: John Finch, Barry Fos­ter, Bar­bara Leight-Hunt 5 Benim […]

Darth Vader: İnsandan Uzak, Makineye Yakın

Kos­tü­mün sem­bo­lizmi Darth Vader’ın kos­tümü onun bilim­kurgu evre­ni­nin en iko­nik kötü kah­ra­man­la­rın­dan biri oldu­ğuna dair izle­nim yara­tı­yor. Uzun boyu, etki­le­yici ve ifa­de­siz dış görü­nü­şüyle daha konuş­ma­dan ya da hare­ket etme­den bile seyir­ciyi etki­le­meyi başa­rı­yor. Peki bu kos­tü­mün sem­bo­lizmi ve anlamı ne? Kötü bir kah­ra­manı siyah giy­si­lerle giy­dir­mek en temel sem­bol­ler­den biri, çünkü Batı ede­bi­ya­tında açık-koyu, […]

William Faulkner’ın Klasikleşen Romanı Döşeğimde Ölürken ile İlgili 6 Bilgi

Wil­liam Faulk­ner, 1930’da yayım­la­nan Döşe­ğimde Ölür­ken romanını bir güç gös­te­risi (tour de force) ola­rak tanım­lar. Yaza­rın beşinci roma­nı­dır. Baş­lı­ğını Homeros’un Odys­seia kla­si­ğin­den aldı­ğını düşü­nür­sek hayli iddi­alı bir roman­dır. 59 bölüm­lük roman, Mississippi’deki kur­gu­sal yer­le­şim yeri­nin reisi Addie Bundren’in gömülme hikâ­ye­sini anla­tır. Çoğu kişi tara­fın­dan bili­nen bu özel­lik­le­riyle bile dik­kat çeken bu roma­nın bizi şaşır­ta­cak öteki özel­lik­leri […]

Bir ‘Tasavvuf’ Yolculuğu...

En son Tokyo Film Festivali’nde En İyi Film ödü­lüne uza­nan Semih Kap­la­noğlu imzalı Buğ­day, dis­to­pik bir hikâye eşli­ğinde genel insan­lık hal­le­rine ‘inanç’ açı­sın­dan bakı­yor. İngi­lizce, siyah-beyaz çeki­len yapı­mın baş­rol­le­rini Jean-Marc Barr ve Ermin Bravo pay­la­şı­yor. Uğur Vardan Semih Kap­la­noğlu, “Yusuf Üçlemesi”nin son ham­lesi olan Bal’dan yedi yıl sonra çek­tiği Buğ­day’la huzur­la­rı­mızda. Film, sine­ma­mı­zın çok nadir […]

Philip K. Dick: Kitaplarını okumamış olsanız bile uyarlamalarından kesinlikle haberiniz var...

Büyük ses geti­ren Blade Run­ner 2049, Phi­lip K. Dick’i bize yete­rince yan­sı­ta­bi­li­yor mu? Kap­samlı bir araş­tır­maya gir­me­den de bir­çok kişi­nin Phi­lip K. Dick’le roman­ları ya da öykü­le­rin­den ziyade sinema ya da tele­viz­yon saye­sinde tanış­tı­ğını söy­le­ye­bi­li­riz. Ciddi anlamda övgü top­la­yan ve gişe rekor­ları kıran, Har­ri­son Ford’un baş­ro­lünü üst­len­diği ve Rid­ley Scott’ın yönet­tiği bilim­kurgu kla­siği Blade Run­ner, Phi­lip […]

Ingmar Bergman: Tanrı Üzerine

Ingmar Bergman: Tanrı Üzerine (1970) Çeviri: Ümid Gur­ba­nov twitter.com/umidgurbanov Ing­mar Berg­man (14 Tem­muz 1918, Upp­sala-30 Tem­muz 2007, Fårö), İsveçli oyun yazarı ve film yönet­meni. Bir Pro­tes­tan papa­zı­nın oğlu ola­rak 1918’de İsveç Uppsala’da dodu. Çok sayıda evli­lik yaptı. Bun­la­rın sonun­cusu, kült oyun­cusu Liv Ull­mann ile. Öteki kült oyun­cusu ise Max von Sydow’dur.  • Berg­man 2005 yılında Time […]

Ve Şener Şen de “Biber Gazı” Yer…

Yavuz Tur­gul imzalı Yol Ayrımı, Maz­har adlı bir işa­da­mı­nın geçir­diği kaza­nın ardın­dan acı­ma­sız yan­la­rını bıra­ka­rak iyi bir insana dönüş­me­sini anla­tı­yor. Öykü bir büyük bur­ju­va­nın port­re­sini çizer­ken gün­de­lik hırs­lar içinde kaçıp giden anlara ve mut­lu­luk­lara vurgu yapı­yor. Film, Şener Şen’in kari­ye­rinde ilk kez ‘biber gazı’ yediği yapım ola­rak tarihe geçe­cek. Uğur Vardan Orhan Veli’den mül­hem ‘İşi­miz […]

Thomas Bernhard ile Üç Gün

Üç Gün bel­ge­se­linde rol almayı kabul eden Bern­hard da yazan birisi değil de yazar olma ris­kini alı­yordu. 1970’te Hamburg’da çeki­len Tho­mas Bern­hard: Üç Gün bel­ge­se­linde Avus­tur­yalı yazar şöyle diyor: “Bana kalırsa ben yazar deği­lim, ben yazan biri­si­yim.” Kes­kin göz­lem­le­rin ve iğne­le­yici afo­riz­ma­la­rın sel olup aktığı bir sağa­nakla her şeyi eleş­ti­ren, hem yıkıcı hem de eğlen­celi, […]