Sinema

İnanılmaz ama gerçek!

Yan­lış­lıkla bin­diği trenle evin­den uzak­la­şan ve bam­başka bir hayata yel­ken açmak zorunda kalan beş yaşın­daki Hintli bir çocu­ğun ina­nıl­maz ve de ger­çek öyküsü… Lion, sade ve etki­le­yici anla­tı­mıyla göz­yaş­la­rı­nızı tes­lim alı­yor. Dev Patel ve Nicole Kidman’ın da rol aldığı yapım, altı dalda Oscar’a aday. Uğur Vardan Bili­nen ve kimi öykü­lerle yeni­den hatır­la­nan bir ger­çek­tir: Bazen […]

Cemil Kavukçu • Nolya – Kısa Film

KISA FİLM Cemil Kavukçu • Nolya Yönet­men: M. Cem Öztü­fekçi Görüntü Yönet­meni: Mer­yem Yavuz Cemil Kavukçu (1951) ede­bi­ya­tı­mı­zın önde gelen yazar­la­rın­dan. Önce öykü­le­riyle akla gelir. Sıra­dan dün­ya­la­rın çar­pı­cı­lı­ğını ayrıksı bir dille anla­tır, anla­tıl­ma­mış insan­ları, el değ­me­miş ayrın­tı­larla kur­maca kişi­lere dönüş­tü­rür. “Nolya”, Cemil Kavukçu’nun düş­sel boyut­lar kaza­nan en güzel öykü­le­rin­den biri­dir. (234)

Satıcı yine ölecek mi?

Bir Ayrı­lık ve Geç­miş gibi film­le­riyle dik­kat çeken İranlı yönet­men Asg­har Far­hadi, son çalış­ması Satıcı’da baş­la­rına gelen bir olayla den­gesi bozu­lan genç bir çif­tin ahlaki ve vic­dani hesap­laş­ma­la­rını anla­tı­yor. Uğur Vardan Vakti zama­nında da yaz­mış­tım; Batı sinema ente­li­jan­si­yası biraz oryan­ta­list ref­leks­ler, biraz ‘öteki’ni de tanıma çabası ama çokça da kendi kay­nak­la­rını tüket­me­nin ardın­dan ara­dığı yeni […]

Darbeleri Anlatan En İyi 10 Film

Uğur Var­dan, 15 Tem­muz darbe giri­şi­min­den sonra her­ke­sin gün­de­mine giren dar­be­lerle ilgili ola­rak sinema tari­hinde öne çık­mış 10 filmi seçti. Dünya ve Tür­kiye sine­ma­sın­dan zihin­lerde yer etmiş 10 yapım. 1 Kayıp / Missing (1982) Şili’de faşist gene­ral Augusto Pinochet’nin, Sal­va­dor Allende’ye karşı düzen­le­diği darbe esna­sında orta­dan kay­bo­lan oğlunu ara­yan Ame­ri­kalı bir baba… Costa-Gavras’ın, 1982’de Cannes’da Yıl­maz Güney’in […]

2017 Oscar Adayları Açıklandı

Bu yıl 89’uncusu veri­le­cek Aka­demi Ödülleri’nin aday­ları belli oldu. Top­lam 14 dalda Oscar’a aday gös­te­ri­len müzi­kal film La La Land, Titanic’in reko­runu yaka­ladı. 26 Şubat’ta Los Angeles’ta düzen­le­ne­cek törenle sahip­le­rini bula­cak 89’uncu Oscar Ödülleri’nin aday­ları açık­landı. La La Land 14 dalda aday gös­te­ri­le­rek Aka­demi tari­hinde en çok aday gös­te­ri­len film­ler­den biri oldu. 14 aday­lığı şim­diye […]

Romantik sulara açılırken…

Gişe için geçerli akçe­nin ‘komedi film­leri’ sayıl­dığı bir piya­sada onca yapım viz­yon şansı yaka­ladı yaka­la­ma­sına ama popü­ler kül­tür hafı­za­mızda da sinema tari­hi­mizde de en küçük bir heye­can yara­ta­ma­dan ‘sıra­dan­lar mezarlığı’ndaki yerini aldı. Uğur Vardan Böy­lesi bir genel tab­loda yete­nek­le­rine çok daha önce­den vâkıf oldu­ğu­muz, sınır­la­rı­nın eriş­tiği yer­leri bil­di­ği­miz ve tak­dir etti­ği­miz isim­le­rin her yeni pro­jesi, […]

Alejandro Zambra'nın "Aile Hayatı" öyküsü film oldu

“Vida de Fami­lia, kesin­likle ken­dine özgü bir film. Hikâye muh­te­şem son­la­nı­yor.” Denis Gürcü Latin Amerika’nın par­la­yan yazarı ola­rak tanım­la­nan Şilili yazar Ale­jandro Zambra’nın (1975) kitap­la­rına dün­yada gös­te­ri­len ilgi git­gide yay­gın­la­şı­yor. Türkiye’de de Çiğ­dem Öztürk’ün çevi­ri­le­riyle yayım­la­nan Bon­zai, Ağaç­la­rın Özel Hayatı, Eve Dön­me­nin Yol­ları roman­ları ve son ola­rak da öykü kitabı Bel­ge­le­rim, geniş ve meraklı  bir oku­yucu çev­resi yarattı. […]