Sinema

Bir Trajedinin Yüzeydeki Portresi

Film bence tek­nik açı­dan iyi çekil­miş lakin mesajı çok naif. Uğur Vardan Kara Gün Yönet­men: Peter Berg Oyun­cu­lar: Mark Wahl­berg, Kevin Bacon, Alex Wolff, Themo Meli­kidze, John Good­man, JK Sim­mons, Mic­helle Monag­han, Jake Pic­king ABD yapımı Amerika’nın en popü­ler spor­tif faali­yet­le­rin­den biri olan Bos­ton Mara­tonu, hatır­la­na­cağı gibi 15 Nisan 2013’te kana bulan­mıştı. Tamer­lan ve Cohar Tsar­naev adlı […]

Sinema Teknik midir?

İyi film yap­mak için iyi bir tek­niğe, iyi bir kame­raya ya da başka bir şeye ihti­ya­cı­nız yok. Eğer hikâ­ye­niz iyiyse fil­mi­nizde iyi olur. Osman Burak Gülveren Sinema 19. yy’da Lumi­ere kar­deş­ler tara­fın­dan ortaya çıka­rı­lan ve daha sonra poli­tik ve tek­no­lo­jik geliş­me­lerle ken­dini kabul­len­dir­miş bir sanat dalı. Rus­lar, sine­ma­nın ilk yıl­la­rında işin tama­mıyla tek­nik yön­le­rini araş­tır­mış ve bu konuda Eisenstein’ın büyük […]

Hollywood’dan Siyasi Komplo Filmleri

Konu ABD ve siya­set komp­lo­ları olunca, özel­likle içinde Rusya, FBI ve ABD baş­ka­nını içe­ren bolca Holl­y­wood filmi bulu­nu­yor. Bun­lar­dan ilk akla gelen­ler şun­lar ve gün­ce­lik­le­rini koru­yor­lar: JFK (1991) ABD eski baş­kanı John F. Kennedy’nin 22 Kasım 1963’te öldü­rül­me­sin­den iti­ba­ren konuyla ilgili bir­çok komplo teorisi ortaya atıldı. Bu teori­leri içe­ren bir­çok film de yapıldı, ancak bun­lar­dan […]

Türk Sinemasının 10 Unutulmaz Karakteri

Muhsin Kanadıkırık, Muhsin Bey İyi insan olmanın anatomisi Muh­sin Kana­dı­kı­rık (Şener Şen), gece yattı mı rüya­sında Müzey­yen Senar görü­yor. Senar “Ağla­makla, inle­mekle ömrüm geçip gidiyor/ Devası yok, garip gön­lüm gün­den güne eriyor/ Fer­ya­dıma, efga­nıma kimse bir ses vermiyor/ Devası yok, garip gön­lüm gün­den güne eri­yor” diyor ve bu kadarı bile bize Muh­sin Bey’in nasıl bir […]

Kaptan’ın Hayat Defteri…

Derin­lik­lere Yol­cu­luk, TRT’de gös­te­ri­len Yaşa­yan Deniz bel­ge­sel seri­siyle 70’lerde Türkiye’de de çok sevi­len Fran­sız deniz araş­tır­ma­cısı Jac­ques-Yves Cousteau’nun hayat hikâ­ye­sini anla­tır­ken küçük oğlu Phil­lippe saye­sinde ben­cil kişi­li­ğin­den sıy­rı­lıp çev­reci bir figüre dönü­şü­müne de vurgu yapı­yor. Uğur Vardan Tele­viz­yo­nun evlere tam ola­rak nüfuz etme­diği yıl­lardı. Ekranla buluşma yeri­miz, mahal­le­mi­zin küçük kah­ve­siydi. Yazılı olma­yan bir anlaşma vardı […]

‘Koruma Kurulu’ Yine İşbaşında

‘Mar­vel ailesi’nin az bili­nen üye­leri Galak­si­nin Koru­yu­cu­ları, sine­ma­se­ver­lere üç yıl önce ‘Mer­haba’ demişti. Eki­bin ikinci mace­ra­sında Fre­ud­yen oku­ma­lar ve ‘aile bağ­ları’ var. İlki kadar ışıl­tılı olmasa da 80’ler gön­der­me­leri, enfes soundt­rack ve minik Groot’un var­lığı ikinci filmi de izlen­meye değer kılı­yor. Uğur Vardan Ah şu galaksi… Kur­tar­ma­yan kaldı mı? Hele de ‘Mar­vel evreni’nin üye­leri… Defa­larca hem […]

Eski hesaplar itinayla kapatılır...

Vakti zama­nında Günaha Son Çağrı’sıyla dini çev­re­ler tara­fın­dan tep­ki­lere maruz kalan Mar­tin Scor­sese, son filmi Silence’ta, 1600’lerde Japonya’da Budist sis­tem tara­fın­dan acı çek­ti­ri­len ciz­vit rahip­le­rin öykü­sünü anla­tır­ken adeta ken­dini affet­ti­ri­yor. Film çok iyi çekil­miş bir Hıris­ti­yan­lık pro­pa­gan­dası tadında. Uğur Vardan Sinema serü­veni boyunca çoğu kez has­ta­lıklı karak­ter­leri ve mafya dün­ya­la­rını per­deye taşı­yan Mar­tin Scor­sese, iki […]