Tasarım

Edebiyat İle Mimarlığı Bambaşka Biçimde Birleştiren Çizimler

Fede­rico Babina, çizim­le­rinde ede­bi­yat ile mimar­lığı her iki­si­nin ruhunu yaka­la­ya­rak bir­leş­ti­ri­yor. Ernest Hemingway’in bir zaman­lar dediği gibi: “Düz yazı mimar­lık­tır, deko­ras­yon değil.” Bu duy­guyu yan­sı­tan İtal­yan illüst­ra­tör Fede­rico Babina da, edebi metin­leri mimari, üç boyutlu cilt ola­rak zihin­lerde can­lan­dı­ran 27 çizim yap­mış. Babina’nın çeşitli ifade biçim­le­rini bir­bi­rine bağ­la­yan ve hâlâ devam eden illüst­ras­yon yol­cu­lu­ğu­nun devamı olan, […]

VW Minibüs: Sadece Bir Taşıt Değil, Bir Yaşam Biçimi

Volk­s­wa­gen Transporter’ın ilk tas­lağı 70 yıl önce ortaya çıktı ve tarih yazdı. Bazen pro­testo aracı, bazen tatil aracı bazen de teker­lekli ev oldu. Volk­s­wa­gen mini­büs bugün ‘kült’ araç haline geldi. İlk jenerasyon – 1950'de başladı İlk nesil VW Transporter’ı diğer­le­rin­den ayı­ran özel­lik, bölün­müş ön camı oldu. Par­ça­la­rı­nın yüzde 80’i Beetle üre­tim hat­tın­dan geldi. Hatta motoru […]

“Günümüz toplumunun nesi var?”

Sanatçı Al Margen’in gözün­den 10 çizim ile: “Günü­müz top­lu­mu­nun nesi var?” Hiç­bir şeyin mükem­mel olma­dı­ğını hepi­miz bili­yo­ruz. Modern top­lu­mu­muz da dahil. Sorunlu ve sıkın­tılı bir­çok şey var, bun­ları fark etsek bile düzelt­mek için yete­rince hızlı deği­liz. Buenos Aires’ten Arjan­tinli bir illüst­ra­tör olan Al Mar­gen, günü­müz sorun­la­rını tam ola­rak anla­tan çizim­ler yapı­yor. Keli­me­ler­den daha anlamlı olan ve […]

10 Ünlü Yazı Tipinin Kökeni, Hikâyesi

Bil­gi­sa­yar­larda kul­lan­dı­ğı­mız yazı tip­leri, keli­me­nin tam anla­mıyla par­mak izi­miz olmuşsa da, üzer­le­rinde düşünme gerek­si­ni­mini pek duy­ma­yız. İlgi çekici, hatta zaman zaman şaşır­tıcı köken­lere sahip bu yazı tip­le­ri­nin bir bölümü, tek­no­lo­jik alet­le­rin geliş­me­siyle bir­likte piya­sa­nın gerek­si­nim­le­rini kar­şı­la­mak ama­cıyla ticari işlet­me­ler tara­fın­dan üre­til­miş, bir bölü­müyse kari­ka­tür­lerde kul­la­nı­lan harf­ler­den, müzik­ten, yol tabe­la­la­rın­dan ve bul­ma­ca­lar­dan esin­le­ni­le­rek yara­tıl­mış­tır. Wingdings Wing­dings […]

Kamboçyalı Sanatçının Çizimleri Bambaşka Bir Düzeyde

Kam­boç­yalı sanatçı Visoth Kakvei’nin ben­zer­siz üslu­bunu usta­lıkla konuş­tur­duğu çizim­leri çok çar­pıcı. Onun sab­rına ve yara­tı­cı­lı­ğına yete­cek bir eskiz def­teri her­halde bulun­mu­yor. Yirmi yedi yaşın­daki gra­fik tasa­rım­cısı Kak­vei, çalış­ma­la­rını genel­likle kara­ka­lem çizim­le­riyle yapı­yor ve her çizimi üç-dört saatte tamam­lı­yor. Fakat Kak­vei bazen bunun yeterli olma­dı­ğını bile düşü­nü­yor. Bu yüz­den, ina­nıl­maz dere­cede kar­ma­şık labi­rent­lere ben­ze­yen çizim­le­rini daha da çar­pıcı hale getir­mek […]

Şehirleri Belleğinden Çizen Sanatçı: “Benim dilim çizim.”

1974 doğumlu Bri­tan­yalı sanatçı Step­hen Wilts­hire şehir pano­ra­ma­la­rını, şehir man­za­ra­la­rına sadece kısa­cık bak­tık­tan sonra, en ince detay­la­rıyla bel­le­ğin­den çizi­yor. Wits­hire, otizmli bir sanatçı, fakat ailesi ve iş arka­daş­ları üze­rine basa basa sadece bir sanatçı ola­rak görül­mesi gerek­ti­ğini vur­gu­lu­yor. Wiltshire’ın pano­ra­ma­ları o kadar ayrın­tılı ki şehir­le­rin mima­ri­le­rini çalı­şa­rak haf­ta­lar geçir­di­ğine yemin ede­bi­lir­si­niz. Wiltshire’ın şehir man­za­ra­la­rını ezber­le­mek […]

İğne Deliğine Deve Kervanı Sığdıran Minyatürcüler

Prag’daki Min­ya­tür Müzesi’nde her şey çok küçük. Öyle ki ser­gi­le­nen nes­ne­ler mili­metre ile ölçü­lü­yor ve ancak mik­ros­kopla görü­le­bi­li­yor. Prag Kalesi yakın­la­rın­daki bu müzede çok ilginç eser­ler ser­gi­le­ni­yor. Ama bun­ları ilk bakışta gör­mek müm­kün değil. Odaya ilk gir­di­ği­nizde sadece mik­ros­kop­lar görü­yor­su­nuz. Bir tane­sin­den bakınca çölde bir deve katarı ve pal­mi­ye­ler çıkı­yor kar­şı­nıza. Hepsi bir iğne deli­ğine […]

Rüya Gibi Fotoğraflar

İstanbul’da yaşa­yan gör­sel sanatçı Hüse­yin Şahin, yal­nızca fotoğ­raf­lar­daki görün­tü­leri iç içe geçi­rip karış­tır­mı­yor. O aynı zamanda ger­çe­küstü ya da fan­tas­tik bulu­na­bi­le­cek görün­tü­lere ger­çek­lik kazan­dı­rı­yor. Bunun için bir­den fazla görüntü kat­ma­nını bir­leş­ti­ri­yor ve bir tür kurgu yapı­yor. Belki bir­çok sanatçı Hüse­yin Şahin’in kul­lan­dığı diji­tal tek­nik­leri kul­la­nı­yor. Ama yara­tı­cı­lık öyle bir nok­tada öne çıkı­yor ki, yapı­lan­lar öte­ki­ler­den ayrı­lı­yor. […]