Tasarım

Şehirleri Belleğinden Çizen Sanatçı: “Benim dilim çizim.”

1974 doğumlu Bri­tan­yalı sanatçı Step­hen Wilts­hire şehir pano­ra­ma­la­rını, şehir man­za­ra­la­rına sadece kısa­cık bak­tık­tan sonra, en ince detay­la­rıyla bel­le­ğin­den çizi­yor. Wits­hire, otizmli bir sanatçı, fakat ailesi ve iş arka­daş­ları üze­rine basa basa sadece bir sanatçı ola­rak görül­mesi gerek­ti­ğini vur­gu­lu­yor. Wiltshire’ın pano­ra­ma­ları o kadar ayrın­tılı ki şehir­le­rin mima­ri­le­rini çalı­şa­rak haf­ta­lar geçir­di­ğine yemin ede­bi­lir­si­niz. Wiltshire’ın şehir man­za­ra­la­rını ezber­le­mek […]

İğne Deliğine Deve Kervanı Sığdıran Minyatürcüler

Prag’daki Min­ya­tür Müzesi’nde her şey çok küçük. Öyle ki ser­gi­le­nen nes­ne­ler mili­metre ile ölçü­lü­yor ve ancak mik­ros­kopla görü­le­bi­li­yor. Prag Kalesi yakın­la­rın­daki bu müzede çok ilginç eser­ler ser­gi­le­ni­yor. Ama bun­ları ilk bakışta gör­mek müm­kün değil. Odaya ilk gir­di­ği­nizde sadece mik­ros­kop­lar görü­yor­su­nuz. Bir tane­sin­den bakınca çölde bir deve katarı ve pal­mi­ye­ler çıkı­yor kar­şı­nıza. Hepsi bir iğne deli­ğine […]

Rüya Gibi Fotoğraflar

İstanbul’da yaşa­yan gör­sel sanatçı Hüse­yin Şahin, yal­nızca fotoğ­raf­lar­daki görün­tü­leri iç içe geçi­rip karış­tır­mı­yor. O aynı zamanda ger­çe­küstü ya da fan­tas­tik bulu­na­bi­le­cek görün­tü­lere ger­çek­lik kazan­dı­rı­yor. Bunun için bir­den fazla görüntü kat­ma­nını bir­leş­ti­ri­yor ve bir tür kurgu yapı­yor. Belki bir­çok sanatçı Hüse­yin Şahin’in kul­lan­dığı diji­tal tek­nik­leri kul­la­nı­yor. Ama yara­tı­cı­lık öyle bir nok­tada öne çıkı­yor ki, yapı­lan­lar öte­ki­ler­den ayrı­lı­yor. […]

Rob Gonsalves’in Büyülü Gerçekçiliği

Her res­min bin­lerce hikâ­yesi var­dır. Kana­dalı sanatçı Rob Gon­sal­ves, farklı hikâ­ye­leri ve ger­çek­lik kesit­le­rini bir araya geti­re­rek bizi resim­le­rin­deki hayali dün­yaya çağı­rı­yor. Sanat­çı­nın âdeta göz­le­ri­nizi yanılt­mak için düzen­len­miş bütün resim­leri, mis­tik yanıl­sa­ma­la­rın büyülü dün­ya­sı­nın özünü oluş­tu­ran unsur­ları bir araya geti­ri­yor. Yine de, oluş­tur­duk­ları alda­tıcı ger­çek­lik duy­gu­sun­dan uzak­la­şa­mı­yor­su­nuz. Gonsalves’in ger­çe­küstü yanı, resim­le­rin­deki imge­le­rin bir­biri içine eri­ye­rek bütün­leş­me­sin­den geli­yor. […]

TASARIM | Oggito Yazıları | Okurlar ve Tasarımcılar İçin

Eski kitaplarınızdan masa yapın! 2012’nin En Güzel Kitap Kapakları Klasiklere Yeni Kapaklar Andy Warhol'un Albüm Kapakları Design Observer'dan En İyi Elli Kitap Kapağı Yazı Makinelerinde Görülmemiş Tasarımlar Cesur Yeni Dünya İçin Yeni Kapak Tasarımları Edebiyat Klasiklerinin Kapakları Yeniden Tasarlanıyor Vintage Tipografi Örnekleri Okurlar İçin Reklamlar (157)

American Type Directors Club'dan LOM Creative'e bir ödül

Gra­fik Tasa­rım­cı­lar Mes­lek Kuru­luşu tara­fın­dan iki ay önce düzen­le­nen 35. Gra­fik Ürün­ler Sergisi’nde “Ticari Afiş”, “Kitap Kapağı”, “Tipog­rafi” kate­go­ri­le­rinde aldığı ödül­ler­den sonra Lom Creative’e bir ödül de Amerika’dan geldi. Ame­ri­can Type Direc­tors Club tara­fın­dan 50 ülke­den 1800 ese­rin katı­lı­mıyla 63.sü düzen­le­nen Tasa­rım Yarışması’nda Lom Creative’in Can Yayın­ları için hazır­la­dığı Jean-Paul Sartre isimli çalış­ması Cer­ti­fi­cate of Typog­rap­hic […]

Ünlü Markaların İlk Logoları: Yeterince Şaşırtıcı

Zaman içinde deği­şimi en hızlı olan alan­lar ara­sında tasa­rım önde koşu­yor ola­bi­lir. Geç­mişe dönüp şöyle bir bak­mak bile gös­te­re­bi­lir bunu. Bu yüz­den kurum­sal kim­lik­le­rine çok önem veren büyük mar­ka­lar bile deği­şime ayak uydur­mak zorunda kalı­yor. Ünlü mar­ka­la­rın kurum­sal kim­lik­le­ri­nin ilk gös­ter­ge­leri olan logo­ları geç­mişte gibi kala­bi­lir mi? Kala­ma­ya­cağı, aşa­ğı­daki örnek­lere bakınca hemen görü­lü­yor. Çok ünlü on yedi mar­ka­nın […]

Ünlü Markaların İlk Ürünlerine Bakar mısınız...

Bilim­sel tek­no­lo­jik iler­le­me­le­rin hızına yetiş­mek ola­nak­sız. Şimdi on yılda yaşa­nan hızlı gelişme, geç­mişte belki yüz yılda ancak yaşa­na­bi­li­yordu. Özel­likle tek­no­lo­ji­nin aynı zamanda sıra dışı tasa­rım­larla ken­dini gös­ter­di­ğini de düşü­nünce. Aşa­ğıda çok ünlü mar­ka­la­rın ilk ürün­le­ri­nin fotoğ­raf­ları var. Yak­la­şık yüz, bazen çok daha kısa süre önce yapıl­mış, bulun­muş. Şimdi modern tari­hin öncesi gibi geli­yor. Ara sıra […]