Tasarım

Sidney'in Yeni Gözdesi Wynyard İstasyonu

Avust­ralya ente­re­san vahşi hayatı ve zehirli yılan­la­rıyla bili­nir, mima­ri­nin Opera Evi dışında pek bir özel­liği yok­tur. Ancak bu yeni tasa­rım gez­gin­le­rin göz­desi ola­cak. Wyn­yard istas­yonu, Baş­lan­gıç fil­min­den fır­la­mış gibi, Sidney’de vatan­daş­la­rın ve turist­le­rin kal­bini fet­he­di­yor.  “Inter­loop” adı veri­len ve beş ton ağır­lı­ğın­daki yapı, tavan­daki yerini alma­dan önce eski tahta yürü­yen mer­di­ven par­ça­la­rın­dan yapıldı. Syd­ney Üni­ver­si­tesi […]

Mucizevi Kazımalar...

Cathy She­eter Bir­çok insan, ger­çekçi hay­van resim­le­ri­min mürek­keple kaplı bir tah­ta­dan bu hale gel­di­ğine ina­na­mı­yor ancak eser­le­rim tam da bu şekilde ortaya çıkı­yor. Siyah bir zemini sivri uçlu bıçak ben­zeri bir aletle kazıma tek­ni­ğiyle (Scratch­bo­ard) çalı­şı­yo­rum, bu da hay­van­ları başka hiç­bir tek­ni­ğin yan­sı­ta­ma­ya­cağı kadar ger­çekçi hayata getir­meme yar­dımcı olu­yor. Bu ben­zer­siz bir tek­nik. Düz siyah […]

Paweł Kuczyński ve Çevremizi Saran Gerçeküstü Durumlar

“Beni genel­likle tek­no­loji kar­şıtı olmakla suç­lu­yor­lar. Fakat ben de her­kes gibi bu yeni­lik­leri beğe­ni­yor ve gün­lük haya­tımda kul­la­nı­yo­rum. İnter­net­siz bir hayatı hayal bile ede­mi­yo­rum!” Tony Coch­ran Paweł Kucz­y­ński çok yönlü bir insan: Sert bir hicivci, kari­ka­tü­rist, filo­zof ve sos­yal eleş­tir­men. Anlam­sız­lık­ları, tek­no­lo­jik yaban­cı­laş­mayı ve siyasi bas­kı­ları değiş­tir­mek ve gös­ter­mekle ilgi­le­ni­yor. Günü­müzde ABD ve Avrupa’yı kap­sa­yan […]

Modern Ürünleri Belirleyen Geçmiş Tasarımlar

Haya­tı­mıza gir­miş eşya ve araç­la­rın günü­müz­deki tasa­rım­la­rını neden geç­miş­teki tasa­rım­lar belir­li­yor? ABD’nin Nevada eya­le­tinde yaşa­yan Jacob Davis, Letonya asıllı Yahudi bir ter­zi­dir. 1872’de bir kadın müş­te­risi, kocası için daya­nıklı bir iş tulumu dik­me­sini ister. Davis bunun üze­rine top­tan­cı­dan daya­nıklı bir kumaş satın alıp bir­çok cebi olan bol bir pan­to­lon diker. Bu cep­ler­den biri saat koy­mak için­dir […]

Edebiyat İle Mimarlığı Bambaşka Biçimde Birleştiren Çizimler

Fede­rico Babina, çizim­le­rinde ede­bi­yat ile mimar­lığı her iki­si­nin ruhunu yaka­la­ya­rak bir­leş­ti­ri­yor. Ernest Hemingway’in bir zaman­lar dediği gibi: “Düz yazı mimar­lık­tır, deko­ras­yon değil.” Bu duy­guyu yan­sı­tan İtal­yan illüst­ra­tör Fede­rico Babina da, edebi metin­leri mimari, üç boyutlu cilt ola­rak zihin­lerde can­lan­dı­ran 27 çizim yap­mış. Babina’nın çeşitli ifade biçim­le­rini bir­bi­rine bağ­la­yan ve hâlâ devam eden illüst­ras­yon yol­cu­lu­ğu­nun devamı olan, […]

VW Minibüs: Sadece Bir Taşıt Değil, Bir Yaşam Biçimi

Volk­s­wa­gen Transporter’ın ilk tas­lağı 70 yıl önce ortaya çıktı ve tarih yazdı. Bazen pro­testo aracı, bazen tatil aracı bazen de teker­lekli ev oldu. Volk­s­wa­gen mini­büs bugün ‘kült’ araç haline geldi. İlk jenerasyon – 1950'de başladı İlk nesil VW Transporter’ı diğer­le­rin­den ayı­ran özel­lik, bölün­müş ön camı oldu. Par­ça­la­rı­nın yüzde 80’i Beetle üre­tim hat­tın­dan geldi. Hatta motoru […]

“Günümüz toplumunun nesi var?”

Sanatçı Al Margen’in gözün­den 10 çizim ile: “Günü­müz top­lu­mu­nun nesi var?” Hiç­bir şeyin mükem­mel olma­dı­ğını hepi­miz bili­yo­ruz. Modern top­lu­mu­muz da dahil. Sorunlu ve sıkın­tılı bir­çok şey var, bun­ları fark etsek bile düzelt­mek için yete­rince hızlı deği­liz. Buenos Aires’ten Arjan­tinli bir illüst­ra­tör olan Al Mar­gen, günü­müz sorun­la­rını tam ola­rak anla­tan çizim­ler yapı­yor. Keli­me­ler­den daha anlamlı olan ve […]

10 Ünlü Yazı Tipinin Kökeni, Hikâyesi

Bil­gi­sa­yar­larda kul­lan­dı­ğı­mız yazı tip­leri, keli­me­nin tam anla­mıyla par­mak izi­miz olmuşsa da, üzer­le­rinde düşünme gerek­si­ni­mini pek duy­ma­yız. İlgi çekici, hatta zaman zaman şaşır­tıcı köken­lere sahip bu yazı tip­le­ri­nin bir bölümü, tek­no­lo­jik alet­le­rin geliş­me­siyle bir­likte piya­sa­nın gerek­si­nim­le­rini kar­şı­la­mak ama­cıyla ticari işlet­me­ler tara­fın­dan üre­til­miş, bir bölü­müyse kari­ka­tür­lerde kul­la­nı­lan harf­ler­den, müzik­ten, yol tabe­la­la­rın­dan ve bul­ma­ca­lar­dan esin­le­ni­le­rek yara­tıl­mış­tır. Wingdings Wing­dings […]

Kamboçyalı Sanatçının Çizimleri Bambaşka Bir Düzeyde

Kam­boç­yalı sanatçı Visoth Kakvei’nin ben­zer­siz üslu­bunu usta­lıkla konuş­tur­duğu çizim­leri çok çar­pıcı. Onun sab­rına ve yara­tı­cı­lı­ğına yete­cek bir eskiz def­teri her­halde bulun­mu­yor. Yirmi yedi yaşın­daki gra­fik tasa­rım­cısı Kak­vei, çalış­ma­la­rını genel­likle kara­ka­lem çizim­le­riyle yapı­yor ve her çizimi üç-dört saatte tamam­lı­yor. Fakat Kak­vei bazen bunun yeterli olma­dı­ğını bile düşü­nü­yor. Bu yüz­den, ina­nıl­maz dere­cede kar­ma­şık labi­rent­lere ben­ze­yen çizim­le­rini daha da çar­pıcı hale getir­mek […]