Tasarım

“Günümüz toplumunun nesi var?”

Sanatçı Al Margen’in gözün­den 10 çizim ile: “Günü­müz top­lu­mu­nun nesi var?” Hiç­bir şeyin mükem­mel olma­dı­ğını hepi­miz bili­yo­ruz. Modern top­lu­mu­muz da dahil. Sorunlu ve sıkın­tılı bir­çok şey var, bun­ları fark etsek bile düzelt­mek için yete­rince hızlı deği­liz. Buenos Aires’ten Arjan­tinli bir illüst­ra­tör olan Al Mar­gen, günü­müz sorun­la­rını tam ola­rak anla­tan çizim­ler yapı­yor. Keli­me­ler­den daha anlamlı olan ve […]

10 Ünlü Yazı Tipinin Kökeni, Hikâyesi

Bil­gi­sa­yar­larda kul­lan­dı­ğı­mız yazı tip­leri, keli­me­nin tam anla­mıyla par­mak izi­miz olmuşsa da, üzer­le­rinde düşünme gerek­si­ni­mini pek duy­ma­yız. İlgi çekici, hatta zaman zaman şaşır­tıcı köken­lere sahip bu yazı tip­le­ri­nin bir bölümü, tek­no­lo­jik alet­le­rin geliş­me­siyle bir­likte piya­sa­nın gerek­si­nim­le­rini kar­şı­la­mak ama­cıyla ticari işlet­me­ler tara­fın­dan üre­til­miş, bir bölü­müyse kari­ka­tür­lerde kul­la­nı­lan harf­ler­den, müzik­ten, yol tabe­la­la­rın­dan ve bul­ma­ca­lar­dan esin­le­ni­le­rek yara­tıl­mış­tır. Wingdings Wing­dings […]

Kamboçyalı Sanatçının Çizimleri Bambaşka Bir Düzeyde

Kam­boç­yalı sanatçı Visoth Kakvei’nin ben­zer­siz üslu­bunu usta­lıkla konuş­tur­duğu çizim­leri çok çar­pıcı. Onun sab­rına ve yara­tı­cı­lı­ğına yete­cek bir eskiz def­teri her­halde bulun­mu­yor. Yirmi yedi yaşın­daki gra­fik tasa­rım­cısı Kak­vei, çalış­ma­la­rını genel­likle kara­ka­lem çizim­le­riyle yapı­yor ve her çizimi üç-dört saatte tamam­lı­yor. Fakat Kak­vei bazen bunun yeterli olma­dı­ğını bile düşü­nü­yor. Bu yüz­den, ina­nıl­maz dere­cede kar­ma­şık labi­rent­lere ben­ze­yen çizim­le­rini daha da çar­pıcı hale getir­mek […]

Şehirleri Belleğinden Çizen Sanatçı: “Benim dilim çizim.”

1974 doğumlu Bri­tan­yalı sanatçı Step­hen Wilts­hire şehir pano­ra­ma­la­rını, şehir man­za­ra­la­rına sadece kısa­cık bak­tık­tan sonra, en ince detay­la­rıyla bel­le­ğin­den çizi­yor. Wits­hire, otizmli bir sanatçı, fakat ailesi ve iş arka­daş­ları üze­rine basa basa sadece bir sanatçı ola­rak görül­mesi gerek­ti­ğini vur­gu­lu­yor. Wiltshire’ın pano­ra­ma­ları o kadar ayrın­tılı ki şehir­le­rin mima­ri­le­rini çalı­şa­rak haf­ta­lar geçir­di­ğine yemin ede­bi­lir­si­niz. Wiltshire’ın şehir man­za­ra­la­rını ezber­le­mek […]

İğne Deliğine Deve Kervanı Sığdıran Minyatürcüler

Prag’daki Min­ya­tür Müzesi’nde her şey çok küçük. Öyle ki ser­gi­le­nen nes­ne­ler mili­metre ile ölçü­lü­yor ve ancak mik­ros­kopla görü­le­bi­li­yor. Prag Kalesi yakın­la­rın­daki bu müzede çok ilginç eser­ler ser­gi­le­ni­yor. Ama bun­ları ilk bakışta gör­mek müm­kün değil. Odaya ilk gir­di­ği­nizde sadece mik­ros­kop­lar görü­yor­su­nuz. Bir tane­sin­den bakınca çölde bir deve katarı ve pal­mi­ye­ler çıkı­yor kar­şı­nıza. Hepsi bir iğne deli­ğine […]

Rüya Gibi Fotoğraflar

İstanbul’da yaşa­yan gör­sel sanatçı Hüse­yin Şahin, yal­nızca fotoğ­raf­lar­daki görün­tü­leri iç içe geçi­rip karış­tır­mı­yor. O aynı zamanda ger­çe­küstü ya da fan­tas­tik bulu­na­bi­le­cek görün­tü­lere ger­çek­lik kazan­dı­rı­yor. Bunun için bir­den fazla görüntü kat­ma­nını bir­leş­ti­ri­yor ve bir tür kurgu yapı­yor. Belki bir­çok sanatçı Hüse­yin Şahin’in kul­lan­dığı diji­tal tek­nik­leri kul­la­nı­yor. Ama yara­tı­cı­lık öyle bir nok­tada öne çıkı­yor ki, yapı­lan­lar öte­ki­ler­den ayrı­lı­yor. […]

Rob Gonsalves’in Büyülü Gerçekçiliği

Her res­min bin­lerce hikâ­yesi var­dır. Kana­dalı sanatçı Rob Gon­sal­ves, farklı hikâ­ye­leri ve ger­çek­lik kesit­le­rini bir araya geti­re­rek bizi resim­le­rin­deki hayali dün­yaya çağı­rı­yor. Sanat­çı­nın âdeta göz­le­ri­nizi yanılt­mak için düzen­len­miş bütün resim­leri, mis­tik yanıl­sa­ma­la­rın büyülü dün­ya­sı­nın özünü oluş­tu­ran unsur­ları bir araya geti­ri­yor. Yine de, oluş­tur­duk­ları alda­tıcı ger­çek­lik duy­gu­sun­dan uzak­la­şa­mı­yor­su­nuz. Gonsalves’in ger­çe­küstü yanı, resim­le­rin­deki imge­le­rin bir­biri içine eri­ye­rek bütün­leş­me­sin­den geli­yor. […]

TASARIM | Oggito Yazıları | Okurlar ve Tasarımcılar İçin

Eski kitaplarınızdan masa yapın! 2012’nin En Güzel Kitap Kapakları Klasiklere Yeni Kapaklar Andy Warhol'un Albüm Kapakları Design Observer'dan En İyi Elli Kitap Kapağı Yazı Makinelerinde Görülmemiş Tasarımlar Cesur Yeni Dünya İçin Yeni Kapak Tasarımları Edebiyat Klasiklerinin Kapakları Yeniden Tasarlanıyor Vintage Tipografi Örnekleri Okurlar İçin Reklamlar (165)