Tasarım

American Type Directors Club'dan LOM Creative'e bir ödül

Gra­fik Tasa­rım­cı­lar Mes­lek Kuru­luşu tara­fın­dan iki ay önce düzen­le­nen 35. Gra­fik Ürün­ler Sergisi’nde “Ticari Afiş”, “Kitap Kapağı”, “Tipog­rafi” kate­go­ri­le­rinde aldığı ödül­ler­den sonra Lom Creative’e bir ödül de Amerika’dan geldi. Ame­ri­can Type Direc­tors Club tara­fın­dan 50 ülke­den 1800 ese­rin katı­lı­mıyla 63.sü düzen­le­nen Tasa­rım Yarışması’nda Lom Creative’in Can Yayın­ları için hazır­la­dığı Jean-Paul Sartre isimli çalış­ması Cer­ti­fi­cate of Typog­rap­hic […]

Ünlü Markaların İlk Logoları: Yeterince Şaşırtıcı

Zaman içinde deği­şimi en hızlı olan alan­lar ara­sında tasa­rım önde koşu­yor ola­bi­lir. Geç­mişe dönüp şöyle bir bak­mak bile gös­te­re­bi­lir bunu. Bu yüz­den kurum­sal kim­lik­le­rine çok önem veren büyük mar­ka­lar bile deği­şime ayak uydur­mak zorunda kalı­yor. Ünlü mar­ka­la­rın kurum­sal kim­lik­le­ri­nin ilk gös­ter­ge­leri olan logo­ları geç­mişte gibi kala­bi­lir mi? Kala­ma­ya­cağı, aşa­ğı­daki örnek­lere bakınca hemen görü­lü­yor. Çok ünlü on yedi mar­ka­nın […]

Ünlü Markaların İlk Ürünlerine Bakar mısınız...

Bilim­sel tek­no­lo­jik iler­le­me­le­rin hızına yetiş­mek ola­nak­sız. Şimdi on yılda yaşa­nan hızlı gelişme, geç­mişte belki yüz yılda ancak yaşa­na­bi­li­yordu. Özel­likle tek­no­lo­ji­nin aynı zamanda sıra dışı tasa­rım­larla ken­dini gös­ter­di­ğini de düşü­nünce. Aşa­ğıda çok ünlü mar­ka­la­rın ilk ürün­le­ri­nin fotoğ­raf­ları var. Yak­la­şık yüz, bazen çok daha kısa süre önce yapıl­mış, bulun­muş. Şimdi modern tari­hin öncesi gibi geli­yor. Ara sıra […]

1890'larda Neler Hayal Ediliyordu...

Frank Reade'in Bilimkurgu ve Retrofütürist Çizgi Hikâyeleri Frank Reade özel­likle erkek çocuk­lar için bası­lan bir dizi çizgi roma­nı­nın kah­ra­ma­nıydı. Harry Enton’ın, Edward Ellis’in The Steam Man of Pra­iries (1868) adlı ese­ri­nin bir kop­yası ola­rak yaz­dığı Frank Reade ve Steam Man of Pla­ins, önce New York’taki Frank Tousey çocuk der­gisi Boys of New York’ta yayım­landı. Dört Frank Reade […]

Bir İllüstratörün Gözünden Modern İnsanın Yalnızlığı

Başa­rılı illüst­ra­tör Jean Jul­lien, diji­tal çağda iliş­ki­le­ri­miz­deki iro­niyi anla­tı­yor. Tek­no­lo­jik iler­le­me­ler haya­tı­mızda kül­tü­rel ve sos­yal deği­şik­ler de yarat­maya baş­ladı. Örne­ğin artık yüz yüze ile­ti­şim­dense, daha çok ekran­lar üze­rin­den ve elekt­ro­nik ara­yüz­ler ara­cı­lı­ğıyla ile­ti­şim kuru­yo­ruz. Ve iliş­ki­ler artık diji­tal bir takasa maruz kalı­yor. Her gün res­to­ran­larda ve kafe­lerde otur­muş, yal­nızca akıllı tele­fon­la­rıyla, tab­let­le­riyle ve hatta şim­di­lerle […]

Times New Roman da yaptırım kurbanı!

Dün­ya­nın en çok kul­la­nı­lan yazı tip­leri ara­sında bulu­nan Arial, Times New Roman, Ver­dana ve Tahoma’nın üre­ti­cisi Monotype, yap­tı­rım­lar nede­niyle yazı tip­le­ri­nin Rus­BI­Teh fir­ması tara­fın­dan geliş­ti­ri­len Astra Linux işle­tim sis­te­minde kul­la­nıl­ma­sını engel­ledi. Kom­mer­sant gaze­te­si­nin habe­rine göre, Batı’nın Rusya kar­şıtı yap­tı­rım­ları harf­lere de uzandı. ABD mer­kezli Monotype şir­keti, Arial, Times New Roman, Ver­dana ve Tahoma gibi yazı […]

2016'nın En İyi Sokak Sanatı Eserleri

Her yıl olduğu gibi bu yılın son gün­le­rinde de “Yılın En’leri” lis­te­le­rini gör­meye baş­la­dık. Ancak az sonra göre­ce­ği­niz liste alış­mış olduk­la­rı­nız­dan biraz farklı. Bu liste Bro­oklyn Street Arts – BSA, yani Bro­oklyn Sokak Sanatları’na ait. BSA, kendi ala­nı­nın, yani sokak sana­tı­nın en iyi­le­rini 2009 yılın­dan beri der­le­ye­rek Youtube kana­lına yük­lü­yor. Bu yıl da çevre fotoğ­raf­çısı […]

Balıkları Çevreleriyle Birleştiren 9 Hipergerçekçi Resim

Lisa Eric­son, resim­le­rinde hay­van­ları ve bulun­duk­ları ortam­ları bir araya geti­re­rek karış­tır­mayı seven bir sanatçı, illüst­ra­tör, tasa­rımcı. Bugüne dek çok sayıda ben­zer resim yap­mış durumda ve şimdi de balık­ları renkli mer­can­larla bir­leş­ti­ren yeni bir akri­lik tab­lo­lar dizi­sine dön­müş. Aşa­ğı­daki resim­lerde göre­bi­le­ce­ği­niz gibi, sonuç­lar ger­çe­küstü dene­cek ölçüde ger­çe­küstü. Balık­la­rın kuy­ruk­ları ve yüz­geç­leri, mer­can­larla iç içe geçi­yor ve seç­tiği siyah […]

İhap Hulusi Görey: Cumhuriyet'in Görsel İnşasının Kurucusu

“Ata­türk Alfabe’nin kapa­ğına ken­di­siyle Ülkü’nün resim­le­rini konul­ma­sını iste­miş. Kapa­ğı­nın da benim tara­fım­dan yapıl­ma­sını emir buyur­muş. Doğ­ruca Ülkü’nün bulun­duğu Eskişehir’e git­tim. Ülkü’nün kal­dığı yeri soruş­tur­maya baş­la­yınca ben­den şüp­he­len­miş­ler. Polis beni tutuk­ladı.” Türk gra­fik sana­tı­nın kuru­cusu ola­rak bili­nen İhap Hulusi Görey, Mısır’da dün­yaya geldi. Eği­ti­mini Kahire’deki İngi­liz okul­la­rında tamam­la­yan İhap Hulusi’yi resme olan tut­kusu hare­kete geçir­miş. Babası […]