Home Kültür Sanat Televizyon

Televizyon

Bir Zamanlar TRT ve Dizileri...

Benim yaşım Aşk-ı Memnu’ya yet­mi­yor ama ne çocuk­lu­ğumda ne ilk genç­li­ğimde rating’in adını duy­dum, diyo­rum. O kadar güzel ede­bi­yat uyar­la­ma­ları izle­dim ki hâlâ tat­ları dama­ğımda, diyo­rum. Banu Yıldıran Genç Orta­okulda apo­li­tik arka­daş­la­rıma, sağcı-solcu ne demek bil­me­yen ve umu­runda olma­yan insan­lara sinir olu­yor, içime kapa­nı­yor, 12 Eylül’ü konu alan roman­lar, öykü­ler oku­maya devam edi­yor­dum. O abi­ler, […]

Televizyonun ekran yüzleri: Haber sunucular

Habe­rin değil yoru­mun, içe­ri­ğin değil görün­tü­nün, ana­li­zin değil göz boya­ma­nın, nite­li­ğin değil popü­ler­li­ğin önemli olduğu zaman­lar bun­lar. Aslı Tunç Katar’ın par­lak çöl güne­şini dışarda bıra­kıp gör­kemli kon­fe­rans salo­nuna gir­di­ği­mizde bana doğru yak­la­şan kadı­nın yüzü ve tavır­ları ne kadar da tanı­dık geldi. Onu daha önce mut­laka bir yer­lerde gör­müş olma­lı­yım. İngi­liz­lere has kelime vur­gu­ları, eği­timli sesi, […]

Devlet müdahalesi, yalan haber sorununu çözebilir mi

Dağı­nık ve anti-oto­ri­ter bir yapı olan İnter­ne­tin dev­let­le­rin çıkar çatış­ma­la­rı­nın orta­sında kısı­lıp kal­ması büyük talih­siz­lik olur Mehmet Atakan Foça ABD’de ger­çek­le­şen baş­kan­lık seçim­le­ri­nin ardın­dan baş­la­yan yalan haber tar­tış­ması, genel seçim­lere hazır­la­nan Almanya gibi ülke­leri endi­şe­len­di­ri­yor. 2017’de genel seçim­le­rin yapı­la­cağı Almanya, İnter­net­teki yalan haber­le­rin seçim sonuç­la­rını etki­le­me­si­nin önüne geç­mek için müda­ha­leye hazır­la­nı­yor. Son gün­lerde arka arkaya gelen […]

Netflix Artık Türkiye’de

ABD’de inter­net kul­la­nı­cı­ları tara­fın­dan yay­gın ola­rak kul­la­nı­lan film ve dizi izleme sitesi Netf­lix, yeni giriş yap­tığı ülke­lerle bir­likte, ara­la­rında Türkiye’nin de olduğu 190 ülkede tv hiz­meti sun­maya baş­lı­yor. Netflix’in kuru­cusu ve CEO’su Reed Has­tings, açık­la­mayı ABD’nin Las Vegas ken­tinde süren dün­ya­nın en büyük tek­no­loji ve tüke­tici elekt­ro­niği fuarı CES 2016’da yaptı. Glo­bal inter­net tele­viz­yonu ağı […]