Home Kültür Sanat Televizyon

Televizyon

Devlet müdahalesi, yalan haber sorununu çözebilir mi

Dağı­nık ve anti-oto­ri­ter bir yapı olan İnter­ne­tin dev­let­le­rin çıkar çatış­ma­la­rı­nın orta­sında kısı­lıp kal­ması büyük talih­siz­lik olur Mehmet Atakan Foça ABD’de ger­çek­le­şen baş­kan­lık seçim­le­ri­nin ardın­dan baş­la­yan yalan haber tar­tış­ması, genel seçim­lere hazır­la­nan Almanya gibi ülke­leri endi­şe­len­di­ri­yor. 2017’de genel seçim­le­rin yapı­la­cağı Almanya, İnter­net­teki yalan haber­le­rin seçim sonuç­la­rını etki­le­me­si­nin önüne geç­mek için müda­ha­leye hazır­la­nı­yor. Son gün­lerde arka arkaya gelen […]

Netflix Artık Türkiye’de

ABD’de inter­net kul­la­nı­cı­ları tara­fın­dan yay­gın ola­rak kul­la­nı­lan film ve dizi izleme sitesi Netf­lix, yeni giriş yap­tığı ülke­lerle bir­likte, ara­la­rında Türkiye’nin de olduğu 190 ülkede tv hiz­meti sun­maya baş­lı­yor. Netflix’in kuru­cusu ve CEO’su Reed Has­tings, açık­la­mayı ABD’nin Las Vegas ken­tinde süren dün­ya­nın en büyük tek­no­loji ve tüke­tici elekt­ro­niği fuarı CES 2016’da yaptı. Glo­bal inter­net tele­viz­yonu ağı […]