Home Kültür Sanat Televizyon

Televizyon

Azor Ahai Efsanesi

O kor­kunç gün gel­di­ğinde bir asker kızıl yanan bir kılıç çeke­cek düş­man­la­rına. Bu kılıç Işık Geti­ren, Kah­ra­man­la­rın Kızıl Kılıcı ola­cak. Game of Thro­nes’da Azor Ahai Kim? Dany mi, yoksa Jon mu? Sen karar ver! Ak Yürü­yen­ler, aslında bir tar­gar­yen olan Jon, Üç Gözlü Kuz­gun ve Orma­nın Çocuk­ları gibi bir­çok önemli karak­te­rin akı­beti şu anda gize­mini koru­yor […]

Sonu Olmayan Liste: Game of Thrones’taki En Çarpıcı Ölümler

Bu dizide “tüm erkek­ler ölür” ve tabii kadın­lar ve çocuk­lar da. Bazen en sevi­len karak­ter­ler ara­mız­dan çok erken ayrı­lır, bazen de ölü­münü dört gözle bek­le­dik­le­ri­miz tam da hak ettik­le­rini bulur. Her bölüm orta­lama on karak­te­rin haya­tını kay­bet­tiği dizide tüm ölüm­leri sıra­la­mak elbette imkân­sız. Bu lis­tede sadece en çar­pıcı olan­lar yer alı­yor. 1 Ned Stark (Sean Bean) […]

Aile Buluşmalarının Sonu Geldi: Tüm Bir Sezonu Bir Gecede İzlemek Zorunda Mıyız?

Tele­viz­yo­nun yay­gın­laş­ması ve evlerde baş­kö­şeye kurul­ma­sın­dan bugüne, aile­le­rin en büyük eğlen­cesi de oturma oda­sında top­la­nıp izle­nen tele­viz­yon prog­ram­ları, dizi­leri, film­leri oldu. Fakat bu top­lanma akti­vi­te­si­nin içe­riği zaman içe­ri­sinde değişti ve tele­viz­yo­nun başına otu­ran­lar, bir dizi­nin nere­deyse tüm bir sezo­nunu bitir­me­den kal­ka­maz oldu­lar. İngiltere’de yapı­lan bir araş­tır­maya göre insan­la­rın %45’i günde bir film ya da prog­ram […]

Game of Thrones'un Yazarı George RR Martine: "Yeni kitap 2018'de çıkabilir."

Dün­yada mil­yon­larca izle­yi­cisi olan Game of Thro­nes dizi­si­nin uyar­lan­dığı kita­bın yazarı George RR Mar­tin, seri­nin uzun zaman­dır bek­le­nen yeni kita­bı­nın bir­kaç ay içinde bite­ce­ğini haber verdi. Dizi­nin ilk romanı olan Game of Thro­nes adıyla da anı­lan Buz ve Ateş’in Şar­kısı (A Song of Ice and Fire) kitap dizi­si­nin yazarı George RR Mar­tin, kişi­sel blo­ğun­dan, hay­ran­la­rına yeni kitabı The […]

Dizi Sektöründe Hâkimiyet Edebiyat Uyarlamalarının

Her zevke uygun ola­bi­le­cek, ede­bi­yat­tan uyar­la­nan 5 yeni dizi. Dex­ter, Game Of Thro­nes ve Sher­lock, ede­bi­yat uyar­la­ma­la­rı­nın yal­nızca film­lerde değil, dizi­lerde de ne denli yara­tıcı ve muaz­zam ola­bi­le­ce­ğini hepi­mize kanıt­la­mıştı. Yönet­men­ler ve yapım­cı­lar kitap made­ni­nin ne denli bere­ketli oldu­ğunu gör­müş ola­cak­lar ki, son döne­min en çok konu­şu­lan dizi­leri de ede­bi­ya­tın mey­ve­leri olmaya baş­ladı. Elbette roman­la­rını oku­ma­nın […]

Fi Fenomeni ve İnternet Dizilerinin Geleceği

İnter­net üze­rin­den dizi izle­yen kuşa­ğın dik­ka­tini ve zekâ­sını hafife alan senaryo hata­ları ve man­tık yan­lış­la­rını bir kenara yaz­ma­lı­yız. Aslı Tunç Azra Kohen Sarızeybek‘in çok satan üçle­mesi Fi | Çi | Pi roman­la­rın­dan uyar­la­nan Fi dizi­nin bu denli ses getir­mesi diji­tal plat­form­larda inter­net dizi­le­ri­nin gele­ceği ne ola­cak soru­sunu ülke­miz sınır­la­rına getirdi. Hâlâ duy­ma­yan­lar için Fi dizisi Doğuş Grubu bün­ye­sin­deki diji­tal tele­viz­yon plat­formu […]

Bir Zamanlar TRT ve Dizileri...

Benim yaşım Aşk-ı Memnu’ya yet­mi­yor ama ne çocuk­lu­ğumda ne ilk genç­li­ğimde rating’in adını duy­dum, diyo­rum. O kadar güzel ede­bi­yat uyar­la­ma­ları izle­dim ki hâlâ tat­ları dama­ğımda, diyo­rum. Banu Yıldıran Genç Orta­okulda apo­li­tik arka­daş­la­rıma, sağcı-solcu ne demek bil­me­yen ve umu­runda olma­yan insan­lara sinir olu­yor, içime kapa­nı­yor, 12 Eylül’ü konu alan roman­lar, öykü­ler oku­maya devam edi­yor­dum. O abi­ler, […]

Televizyonun ekran yüzleri: Haber sunucular

Habe­rin değil yoru­mun, içe­ri­ğin değil görün­tü­nün, ana­li­zin değil göz boya­ma­nın, nite­li­ğin değil popü­ler­li­ğin önemli olduğu zaman­lar bun­lar. Aslı Tunç Katar’ın par­lak çöl güne­şini dışarda bıra­kıp gör­kemli kon­fe­rans salo­nuna gir­di­ği­mizde bana doğru yak­la­şan kadı­nın yüzü ve tavır­ları ne kadar da tanı­dık geldi. Onu daha önce mut­laka bir yer­lerde gör­müş olma­lı­yım. İngi­liz­lere has kelime vur­gu­ları, eği­timli sesi, […]