Home Kültür Sanat Televizyon

Televizyon

Philip K. Dick: Kitaplarını okumamış olsanız bile uyarlamalarından kesinlikle haberiniz var...

Büyük ses geti­ren Blade Run­ner 2049, Phi­lip K. Dick’i bize yete­rince yan­sı­ta­bi­li­yor mu? Kap­samlı bir araş­tır­maya gir­me­den de bir­çok kişi­nin Phi­lip K. Dick’le roman­ları ya da öykü­le­rin­den ziyade sinema ya da tele­viz­yon saye­sinde tanış­tı­ğını söy­le­ye­bi­li­riz. Ciddi anlamda övgü top­la­yan ve gişe rekor­ları kıran, Har­ri­son Ford’un baş­ro­lünü üst­len­diği ve Rid­ley Scott’ın yönet­tiği bilim­kurgu kla­siği Blade Run­ner, Phi­lip […]

Ekrandan Dijitale Değişen Reyting Ölçümleri

Ekra­nın bil­gi­sa­yar, tab­let ya da cep tele­fonu yüze­yine dönüş­me­siyle izleme pra­tik­leri dina­mik ve ölçümü zor hale geldi. Aslı Tunç Tele­viz­yon izleme alış­kan­lık­la­rı­mı­zın yıl­lar içinde nasıl da köklü bir şekilde değiş­ti­ğini göz­lem­le­mek güç değil. Üni­ver­si­te­deki öğren­ci­le­rim üze­rin­deki ufak ölçekli bir araş­tırma bile bana genç­le­rin ekran olgu­suyla iliş­ki­le­ri­nin fark­lı­laş­tı­ğını gös­te­ri­yor. Doğ­ru­sal (linear) anlamda bir tele­viz­yon izleme pra­tiği özel­likle […]

Ünlülerin İki Farklı Yüzü

Ekran kar­şı­sında gör­meye alı­şık oldu­ğu­muz ünlü­le­rin ger­çek hayat­la­rın­daki hal­le­riyle poz ver­me­le­rini iste­yen fotoğ­rafçı ilginç bir portre çalış­ması ortaya koy­muş. İşte ekran­daki karak­ter­le­riyle aklı­mızda kalan ünlü­le­rin ger­çek hal­leri. Amy Adams Amy Adams Anne Hat­ha­way Ewan Mcg­re­gor Feli­city Jones Fis­her Ste­vens Gaby Hoff­mann Jeff­rey Tam­bor Jen­ni­fer Con­nelly John Legend Liev Sch­re­iber Nick Can­non Oli­ver Stone Par­ker Posey Phar­rell Wil­li­ams Sandra […]

Azor Ahai Efsanesi

O kor­kunç gün gel­di­ğinde bir asker kızıl yanan bir kılıç çeke­cek düş­man­la­rına. Bu kılıç Işık Geti­ren, Kah­ra­man­la­rın Kızıl Kılıcı ola­cak. Game of Thro­nes’da Azor Ahai Kim? Dany mi, yoksa Jon mu? Sen karar ver! Ak Yürü­yen­ler, aslında bir tar­gar­yen olan Jon, Üç Gözlü Kuz­gun ve Orma­nın Çocuk­ları gibi bir­çok önemli karak­te­rin akı­beti şu anda gize­mini koru­yor […]

Sonu Olmayan Liste: Game of Thrones’taki En Çarpıcı Ölümler

Bu dizide “tüm erkek­ler ölür” ve tabii kadın­lar ve çocuk­lar da. Bazen en sevi­len karak­ter­ler ara­mız­dan çok erken ayrı­lır, bazen de ölü­münü dört gözle bek­le­dik­le­ri­miz tam da hak ettik­le­rini bulur. Her bölüm orta­lama on karak­te­rin haya­tını kay­bet­tiği dizide tüm ölüm­leri sıra­la­mak elbette imkân­sız. Bu lis­tede sadece en çar­pıcı olan­lar yer alı­yor. 1 Ned Stark (Sean Bean) […]

Aile Buluşmalarının Sonu Geldi: Tüm Bir Sezonu Bir Gecede İzlemek Zorunda Mıyız?

Tele­viz­yo­nun yay­gın­laş­ması ve evlerde baş­kö­şeye kurul­ma­sın­dan bugüne, aile­le­rin en büyük eğlen­cesi de oturma oda­sında top­la­nıp izle­nen tele­viz­yon prog­ram­ları, dizi­leri, film­leri oldu. Fakat bu top­lanma akti­vi­te­si­nin içe­riği zaman içe­ri­sinde değişti ve tele­viz­yo­nun başına otu­ran­lar, bir dizi­nin nere­deyse tüm bir sezo­nunu bitir­me­den kal­ka­maz oldu­lar. İngiltere’de yapı­lan bir araş­tır­maya göre insan­la­rın %45’i günde bir film ya da prog­ram […]

Game of Thrones'un Yazarı George RR Martine: "Yeni kitap 2018'de çıkabilir."

Dün­yada mil­yon­larca izle­yi­cisi olan Game of Thro­nes dizi­si­nin uyar­lan­dığı kita­bın yazarı George RR Mar­tin, seri­nin uzun zaman­dır bek­le­nen yeni kita­bı­nın bir­kaç ay içinde bite­ce­ğini haber verdi. Dizi­nin ilk romanı olan Game of Thro­nes adıyla da anı­lan Buz ve Ateş’in Şar­kısı (A Song of Ice and Fire) kitap dizi­si­nin yazarı George RR Mar­tin, kişi­sel blo­ğun­dan, hay­ran­la­rına yeni kitabı The […]

Dizi Sektöründe Hâkimiyet Edebiyat Uyarlamalarının

Her zevke uygun ola­bi­le­cek, ede­bi­yat­tan uyar­la­nan 5 yeni dizi. Dex­ter, Game Of Thro­nes ve Sher­lock, ede­bi­yat uyar­la­ma­la­rı­nın yal­nızca film­lerde değil, dizi­lerde de ne denli yara­tıcı ve muaz­zam ola­bi­le­ce­ğini hepi­mize kanıt­la­mıştı. Yönet­men­ler ve yapım­cı­lar kitap made­ni­nin ne denli bere­ketli oldu­ğunu gör­müş ola­cak­lar ki, son döne­min en çok konu­şu­lan dizi­leri de ede­bi­ya­tın mey­ve­leri olmaya baş­ladı. Elbette roman­la­rını oku­ma­nın […]