Tiyatro

Hegel’in Shakespeare Okuması

Hegel’e göre kla­sik tra­ged­yada kah­ra­man­lar, kişi­lik­le­rin­deki ahlaki bir zayıf­lığa göre nite­len­di­ril­me­miş­ler­dir. Hegel Este­tik’te (1832) gele­nek­sel tra­jedi anla­yı­şın­dan çok faklı bir tra­jedi tanımı ortaya atmıştı. Hegel’e göre kla­sik tra­ged­yada kah­ra­man­lar, kişi­lik­le­rin­deki ahlaki bir zayıf­lığa göre nite­len­di­ril­me­miş­ler­dir. İki ahlak sis­temi ara­sında kal­dık­ları ve birine bağlı kalır­ken kaçı­nıl­maz ola­rak öte­kiyle diya­lek­tik bir iliş­kiye gir­dik­le­rin­den en niha­ye­tinde yenil­meye mah­kûm […]

10 Soruda Brecht

1 Gençlik yılları... Kendi deyişiyle, ilkokulda dört yıl boyunca sıkıldı, Augsburg Realgymnasium’da dokuz yıl uyutulmak üzere sakinleştirildi. Tıp Fakültesi’ni yarıda bıraktı. Profesör Artur Kutscher’in tiyatro seminerlerine katıldı. 2 Erwin Piscator ve Brecht…