Tiyatro

Derdin Ne Tiyatro: Başka Disiplinlerden Memleket Tiyatrosuna Sorular

Tiyatro mekân­la­rını bun­la­rın dışında sanat üre­ten küçük tatlı ütop­ya­lar ola­rak gör­mek, onla­rın siya­sete dair diye­cek­le­rini, hepi­mi­zin etki­len­diği dina­mik­ler­den muhaf olduk­la­rını zan­net­mek tuhaf. Özgenur Korlu Ben tiyatro eleş­tir­meni deği­lim. Tiyat­ro­lara yakın yer­lerde yaşa­dı­ğım zaman­lar olmuştu, uzak yer­lerde yaşa­dı­ğım da. Hatta tiyatro oyun­ları üze­rine yazı­lar kara­la­dı­ğım bile oldu. Bu tiyatro oyun­ları üze­rine kara­ma­ları yapar­ken, haliyle tiyatro adına her­hangi bir […]

Sahnedeki ölüler diyarının karmaşık bir mutluluk ânı

Tiyatroperest’in üç bölüm­lük Soğu­yunca Acı­maya Baş­lar adlı oyunu, ele aldığı her bir hikâ­yede, derin­likli port­re­le­rini çiz­diği kadın karak­ter­le­rin safında yer alı­yor. M. Cem Öztüfekçi Tiyat­ro­pe­rest ekibi tara­fın­dan sah­ne­le­nen Soğu­yunca Acı­maya Baş­lar’da yönet­men Şerif Erol, Neil Labute’un üç kısa met­nini, üç sah­neli tek bir oyun biçi­mine sok­muş. Duy­gu­sal ilişki içinde olan bir kadın ile bir erkek […]

Pink Floyd’un The Wall’u Klasik Operaya Uyarlandı: Another Brick in The Wall - The Opera

Roger Waters: “Sava­şın asıl kay­nağı ide­oloji ya da din değil. Para.” Pink Floyd’un Kasım 1979’da çıkan albümü The Wall ope­raya uyar­la­nıp sah­ne­ler­deki yerini alır­ken, günü­müz­deki yan­kısı sürü­yor. Roger Waters, bugün The Wall’un neyi tem­sil etti­ğini ve Trump’ın neden kaçın­ma­mız gere­ken her şeyin sim­gesi oldu­ğunu açık­lı­yor. Bugün­lerde The Wall (Duvar) den­di­ğinde, İngi­lizce haber­leri de takip eden bir insa­nın […]

Sıradan bir durumun harikulade grotesk sunumu

Fizik­sel tiyatro türü­nün başa­rılı örnek­le­rin­den Hari­ku­lade Bir Çif­tin Badi­reli Ev Yaşamı İkincikat’ta sah­ne­le­ni­yor. Bir­bir­le­rine ve evle­rine takı­lıp kal­mış bir çif­tin gün­de­lik yaşa­mına odak­la­nan yapım, oyun­cu­luk­la­rın yanı sıra hare­ketli dekor­ları ve ışık tasa­rı­mıyla da dik­kat çeki­yor. M. Cem Öztüfekçi Her sanat disip­li­nini biçim­sel ola­rak diğer­le­rin­den ayrış­tı­rıp zen­gin­leş­tir­mek için kafa yoran ve bu yönde metot­lar uygu­la­yan sanat­çı­lar […]

Hegel’in Shakespeare Okuması

Hegel’e göre kla­sik tra­ged­yada kah­ra­man­lar, kişi­lik­le­rin­deki ahlaki bir zayıf­lığa göre nite­len­di­ril­me­miş­ler­dir. Hegel Este­tik’te (1832) gele­nek­sel tra­jedi anla­yı­şın­dan çok faklı bir tra­jedi tanımı ortaya atmıştı. Hegel’e göre kla­sik tra­ged­yada kah­ra­man­lar, kişi­lik­le­rin­deki ahlaki bir zayıf­lığa göre nite­len­di­ril­me­miş­ler­dir. İki ahlak sis­temi ara­sında kal­dık­ları ve birine bağlı kalır­ken kaçı­nıl­maz ola­rak öte­kiyle diya­lek­tik bir iliş­kiye gir­dik­le­rin­den en niha­ye­tinde yenil­meye mah­kûm […]

10 Soruda Brecht

1 Gençlik yılları... Kendi deyişiyle, ilkokulda dört yıl boyunca sıkıldı, Augsburg Realgymnasium’da dokuz yıl uyutulmak üzere sakinleştirildi. Tıp Fakültesi’ni yarıda bıraktı. Profesör Artur Kutscher’in tiyatro seminerlerine katıldı. 2 Erwin Piscator ve Brecht…