Tiyatro

Sıradan bir durumun harikulade grotesk sunumu

Fizik­sel tiyatro türü­nün başa­rılı örnek­le­rin­den Hari­ku­lade Bir Çif­tin Badi­reli Ev Yaşamı İkincikat’ta sah­ne­le­ni­yor. Bir­bir­le­rine ve evle­rine takı­lıp kal­mış bir çif­tin gün­de­lik yaşa­mına odak­la­nan yapım, oyun­cu­luk­la­rın yanı sıra hare­ketli dekor­ları ve ışık tasa­rı­mıyla da dik­kat çeki­yor. M. Cem Öztüfekçi Her sanat disip­li­nini biçim­sel ola­rak diğer­le­rin­den ayrış­tı­rıp zen­gin­leş­tir­mek için kafa yoran ve bu yönde metot­lar uygu­la­yan sanat­çı­lar […]

Hegel’in Shakespeare Okuması

Hegel’e göre kla­sik tra­ged­yada kah­ra­man­lar, kişi­lik­le­rin­deki ahlaki bir zayıf­lığa göre nite­len­di­ril­me­miş­ler­dir. Hegel Este­tik’te (1832) gele­nek­sel tra­jedi anla­yı­şın­dan çok faklı bir tra­jedi tanımı ortaya atmıştı. Hegel’e göre kla­sik tra­ged­yada kah­ra­man­lar, kişi­lik­le­rin­deki ahlaki bir zayıf­lığa göre nite­len­di­ril­me­miş­ler­dir. İki ahlak sis­temi ara­sında kal­dık­ları ve birine bağlı kalır­ken kaçı­nıl­maz ola­rak öte­kiyle diya­lek­tik bir iliş­kiye gir­dik­le­rin­den en niha­ye­tinde yenil­meye mah­kûm […]

10 Soruda Brecht

1 Gençlik yılları... Kendi deyişiyle, ilkokulda dört yıl boyunca sıkıldı, Augsburg Realgymnasium’da dokuz yıl uyutulmak üzere sakinleştirildi. Tıp Fakültesi’ni yarıda bıraktı. Profesör Artur Kutscher’in tiyatro seminerlerine katıldı. 2 Erwin Piscator ve Brecht…