Home Hayat Doğa Kuzey Dakota yerlileri kazandı!
Kuzey Dakota yerlileri kazandı!

Kuzey Dakota yerlileri kazandı!

145
0

Stan­ding Rock Sioux yer­li­le­ri­nin lideri İkinci Dave Arc­ham­ba­ult, “Bu kara­rın ardın­dan evle­ri­mize dön­meyi ve kışı evde aile­le­ri­mizle bir­likte geçir­meyi isti­yo­ruz” dedi.

Kuzey Dakota eya­le­tinde büyük tar­tış­ma­lara neden olan ve polis ve asker ile böl­ge­deki Kızıl­de­ri­li­leri karşı kar­şıya geti­ren boru hattı pro­je­si­nin dur­du­rul­duğu ve yeni bir rota­nın belir­le­ne­ceği bil­di­rildi.

İnsan hak­ları ve çevre için müca­dele eden­lerce sevinçle kar­şı­la­nan karar dün gece açık­landı. ABD Ordusu Mühen­dis­lik Birimi (USACE) Söz­cüsü Jo Ellen-Darcy, boru hattı pro­je­si­nin yeni rota­nın belir­len­mesi ama­cıyla dur­du­rul­ma­sına karar veril­di­ğini yazılı bir açık­la­mayla belirtti.

Jo Ellen-Darcy, “Bu işi sorumlu bir şekilde tamam­la­ma­nın en iyi yolu, alter­na­tif bir rota bul­mak ola­cak­tır” dedi. Darcy’nin ofisi, boru hat­tıyla ilgili gös­te­ri­le­rin baş­la­dığı 14 Kasım’da hat inşa­sı­nın geçici ola­rak askıya alın­dı­ğını bil­dir­mişti.

ABD Ada­let Bakanı Loretta Lynch de yazılı açık­la­ma­sında, gös­te­ri­ci­ler ile polis­le­rin güven­li­ği­nin önce­likli oldu­ğunu, böl­ge­deki süre­cin yakın­dan izle­ne­ce­ğini kay­detti.

Dakota Pet­rol Boru Hattı” pro­je­si­nin, Kuzey Dakota’nın Bak­ken böl­ge­sin­den çıka­rı­lan ham pet­ro­lün Güney Dakota ve Lowa eya­let­le­rin­den geçi­re­rek Illinois’e taşın­ma­sını sağ­la­ması plan­landı. Dört eya­lette 50 ilden geçe­cek boru hat­tı­nın uzun­lu­ğu­nun 1.886 kilo­metre ola­cağı belir­ti­li­yordu.

Kuzey Dakota bölümü hariç büyük oranda tamam­la­nan 3,7 mil­yar dolar­lık boru hat­tı­nın geçiş güzer­gâhı ola­rak baş­lan­gıçta Kuzey Dakota’nın baş­ken­tine yakın bir nokta belir­len­mişti. Sz konusu rota, baş­kente içme suyu sağ­la­yan kay­nak­lara zarar vere­ceği endi­şe­siyle iptal edil­mişti.

Pro­je­nin Kuzey Dakota bölü­mü­nün yaşa­dık­ları yere kay­dı­rıl­ması üze­rine pro­testo gös­te­ri­le­rine baş­la­yan Stan­ding Rock Sioux yer­li­leri, plan­la­nan böl­gede kut­sal say­dık­ları mezar­la­rın oldu­ğunu ve çev­re­nin büyük zarar göre­ce­ğini belir­ti­yor.

Haf­ta­lar­dır devam eden gös­te­ri­lere müda­hale eden ABD polisi ses bom­ba­ları ve gaz da kul­lan­mış, yüz­lerce Kızıl­de­ri­liyi tutuk­la­mıştı.

dakota2

Obama yöne­timi, geçen kasım ayı orta­sında pro­je­nin tamam­lan­ması için gere­ken onayı askıya aldı­ğını, pro­jeyle ilgili bazı müza­ke­re­le­rin yapı­la­ca­ğını açık­la­mıştı. Bugün ordu­dan yapı­lan açık­la­mayla, pro­je­nin Kuzey Dakota bölü­müne yeni rota belir­le­ne­ceği karara bağ­lan­mış oldu.

Stan­ding Rock Sioux yer­li­le­ri­nin lideri İkinci Dave Arc­ham­ba­ult, “Bu kara­rın ardın­dan evle­ri­mize dön­meyi ve kışı evde aile­le­ri­mizle bir­likte geçir­meyi isti­yo­ruz” dedi.

Kuzey Dakota’nın Tem­sil­ci­ler Mec­li­sin­deki tek üyesi Cum­hu­ri­yetçi Kevin Cra­mer ise, Obama yöne­ti­mi­nin “iptal” kara­rını eleş­tirdi. Cra­mer, “Konuyla ilgili daha önce mah­keme kararı oldu­ğunu vec Obama yöne­ti­mi­nin hukuk­suz iş yap­tı­ğını” savundu.

Öte yan­dan, baş­kan aday aday­la­rın­dan Ver­mont Sena­törü Demok­rat Ber­nie San­ders, daha önceki bir konuş­ma­sında “Obama yöne­ti­mi­nin çok doğru bir karar aldığı” açık­la­ma­sında bulun­muştu.

Kuzey Dakota Valisi Jack Dalrymple ise, hafta başında “sert kış koşul­la­rını” gerekçe gös­te­re­rek yüz­lerce çadır kuran gös­te­ri­ci­le­rin böl­geyi terk etme­le­rini iste­mişti. Ordu da önce halen gös­te­ri­lere devam eden­le­rin tutuk­la­na­ca­ğını açık­la­mış ama hemen son­raki gün böyle bir plan­la­rı­nın olma­dı­ğını bil­dir­mişti.

Bugün açık­la­nan karar, Stan­ding Rock Sioux yer­li­leri için bir “zafer” ve “fede­ral hükü­me­tin kara­rını değiş­tir­te­cek bir karar­lı­lık gös­ter­gesi” ola­rak değer­len­di­ri­li­yor.

Şimdi yeni baş­kan Trump’ın nasıl bir tutum ala­cağı merak edi­li­yor. Trump’ın, benim­se­me­diği kuş­ku­suz olan kara­rın iptal edil­mesi için epey zor­la­na­cağı belir­ti­li­yor.

(145)

Yorumlar