Home Kültür Sanat Müzik Led Zepplin e-kitapta
Led Zepplin e-kitapta

Led Zepplin e-kitapta

19
0

Rock fotoğ­raf­çısı Neal Pres­ton, Led Zepplin’i anla­tan ve bir inte­rak­tif video, sek­sen bağ­lantı say­fası ve gru­bun daha önce yayım­lan­ma­mış onlarca fotoğ­ra­fını içe­ren bir e-kitap yaza­rak önemli bir çalış­maya imza attı.

Led-Zepplin2.jpg

Yet­mişli yıl­larda fotoğ­rafçı ola­rak grupla bir­lik­tey­ken elde ettiği geniş arşivi bu kitapla bir­likte Led Zepp­lin hay­ran­la­rıyla pay­la­şan Pres­ton, Jimmy Page ve Robert Plant’in hayat­la­rına dair de oldukça doyu­rucu bil­gi­ler veri­yor.
Neal Pres­ton, ken­di­siyle yapı­lan bir röpor­tajda kita­bın ortaya çıkış süre­cini ise şu şekilde anla­tı­yor:

Led Zepp­lin üye­leri, her­ke­sin bil­diği gibi dışa­rıya kapalı insan­lardı ve ben de bu yüz­den işe alın­mış­tım. Her­hangi bir fotoğ­raf­çıya bu şekilde bir iş ver­me­leri oldukça şaşır­tı­cıydı. Gün­ler, haf­ta­lar, aylar boyunca fotoğ­rafçı ola­rak onla­rın ara­sında kalınca ister iste­mez görün­mez olu­yor­su­nuz. Görün­mez olunca da büyülü kare­ler yaka­la­mak kolay­la­şı­yor. Bu kitap da boş vakit­le­ri­nizde oku­du­ğu­nuz sıra­dan kitap­lar­dan çok daha farklı. Yayın­cı­lık artık bu yöne, e-kitaba doğru iler­li­yor. Bu tür bir kitap da hay­ran­lara sıra­dan bir kitap­tan çok daha faz­la­sını sunu­yor, çeşitli kayıt­lar ve röpor­taj­lar gibi örne­ğin.”

Led Zepp­lin: Sound and Fury adını taşı­yan kitap, iTunes’tan temin edi­le­bi­lir.

(19)

Yorumlar