Home Liste

Liste

Hermenötik Hakkında Bilmeniz Gereken 10 Şey

Hermenötiğe Çok Kısa Bir Giriş Her­me­ne­utics: A Very Short Int­ro­duc­tion adlı kita­bın yazarı Jens Zim­mer­man her­ke­sin her­me­nö­tik hak­kında bil­mesi gere­ken 10 şeyi anla­tı­yor. Jens Zimmerman 1 Her­me­nö­tik keli­mesi nere­den geli­yor? Söz­cük eski Yunanca bir terim­den geli­yor: ἑρμηνεύω (her­me­ne­uon), bu daha sonra Latin­ceye interp­re­tari diye çev­ril­miş­tir, bu yüz­den “yorum” fik­rine bu kadar aşi­na­yız, her­me­nö­tik ve yorum […]

UNESCO'nun Yeni Dünya Mirası Listesi

UNESCO her yıl Dünya Mirası Listesi’ne yeni yer­ler ekli­yor. Bu yıl lis­teye dahil olan çok özel yer­ler de şun­lar. Le Corbusier, Stuttgart Stuttgart’taki Weis­sen­hof böl­ge­sinde yer alan iki Le Cor­bu­sier evine farklı mimari yapı­lara ilgi duyan­lar hiç de yabancı sayıl­maz­lar. İkiz evin birinde hêalâ otu­ran­lar var. Diğeri ise 2002’den iti­ba­ren müzeye dönüş­tü­rül­müş. Bina­lar mimar Le […]

John Steinbeck'in Bitmeyen Kavga Romanından Sınıf Mücadelesiyle İlgili 10 Unutulmaz Alıntı

 1 “Evde dur­ma­dan bir şey­lerle müca­dele eder­dik, çoğun­lukla da açlıkla. Peder pat­ronla kavga halin­deydi. Bense okulda kavga eder­dim. Fakat her sefe­rinde kay­bet­tik. Bu hep böyle oldu­ğun­dan gide­rek kay­bet­me­nin kader olduğu fikri kafa­mıza yer­leş­mişti. Peder, köpek sürüsü tara­fın­dan köşeye sıkış­tı­rıl­mış bir kedi gibi kavga ederdi. Önünde sonunda bir köpe­ğin onu öldü­re­ceği kesindi; yine de dövüş­mek­ten vaz­geç­medi. […]

10 Soruda Erdal Öz

1 Erdal Öz kısa öyküyü nasıl tanım­lı­yordu? Erdal Öz, öykü­nün gel­diği nok­tada roman­dan çok şiire yakın oldu­ğunu düşü­nürdü. Sular Ne Güzelse’nin arka kapa­ğında bu konuya değin­mişti: “Kla­sik öykü anla­yı­şında ağır­lık konu­da­dır. Bu aşıl­ma­lı­dır. İlginç­lik, sürük­le­yi­ci­lik, konuya dayan­ma­ma­lı­dır diyo­rum. Öykü ancak oku­na­rak beğe­nil­sin; bir baş­ka­sına konusu özet­le­ne­bi­lip anla­tı­lınca öykü öykü­lü­ğünü yitir­sin isti­yo­rum. Ama okur, öyküyü oku­maya […]

10 Soruda Edebiyat ve Aşk

1 Evliliğe kutsallık veren aşktır, sözü kime ait? Söz, sek­sen iki yaşında, “Hoşça kal Sofiya, hayatı yaşa­dığı yıl­larla değer­len­dir­me­meli. Önü­müzde kal­mış bir­kaç ay geride kalan­la­rın­dan daha değerli ola­bi­lir…” notunu bıra­ka­rak evden kaçan Tolstoy’a ait. Evli­lik­le­ri­nin baş­la­rında Tolstoy’un yaz­dık­la­rını büyük bir zevkle temize çeken Sofiya, kırk sekiz yıl­lık evli­lik­le­ri­nin sonuna doğru Tols­toy uyu­duk­tan sonra özel not­la­rını […]

Romalıların Bizim İçin Yaptıkları 10 Şey

Roma­lı­lar kendi dönem­le­ri­nin en ileri tek­no­lo­ji­sine sahipti. İmpa­ra­tor­luk çök­tük­ten sonra bir­çok Roma icadı ve yeni­liği yok olup gitti ve yüz­yıl­lar boyunca yeni­den bulu­na­madı. 1 Deniz fenerleri Roma­lı­lar bir­çok lima­nın giri­şine fener­ler inşa etti. Deniz fener­le­rini ilk ola­rak Mısır­lı­lar ve Yunan­lar kul­lan­mıştı; Britanya’ya deniz fene­rini Roma­lı­lar götürdü (bun­lar­dan biri­nin kalın­tı­la­rını Dover’da göre­bi­lir­si­niz). 2 Vinçler Devasa çark­la­rın […]