Home Liste

Liste

10 Soruda Edebiyat ve Londra

1. Shakespeare’in Londrası... 1590’larda Londra ener­jik, geli­şen ve önemli bir liman ken­tiydi. Tha­mes Nehri ise işlek bir suyolu. Şehir kül­türü res­sam, aktör, yazar­larla can­lıydı. Tiyatro bütün sos­yal sınıf­la­rın beğe­ni­sine uygundu. 2. Canterbury Unesco Dünya Mirası Listesi’ndedir, katedraliyle ünlüdür, bir de... Geoff­rey Causer’ın yaz­dığı, Aziz Tho­mas Becket’ın Canterbury’deki meza­rını gör­mek üzere Londra’dan yola çıkan otuz kadar […]

10 Soruda Bloomsbury

1. Topluluk nasıl oluştu? Vir­gi­nia (Woolf), Vanessa (Bell), Adrian ve Thoby Step­hen, anne baba­la­rı­nın ölü­mün­den sonra taşın­dık­ları “46 Gor­don Squ­are, Blo­oms­bury” adre­sinde 1904’den 1907’ye kadar yaşa­dı­lar. Thoby per­şembe akşam­ları Cambridge’ten arka­daş­la­rıyla ede­bi­yat buluş­ma­ları düzen­ler­ken, Vanessa da res­sam ve ente­lek­tüel arka­daş­la­rıyla cuma akşam­ları top­la­nı­yordu. İki grup son­ra­ları bir­leşti. 2. Bloomsbury’nin yapısı? Top­lu­lu­ğun mani­fes­tosu, sıkı kural­ları, grup […]

10 Soruda Oulipo

1 Oulipo’nun söz­cük anlamı nedir? Albert-Marie Schmid’in öne­ri­siyle, Potan­si­yel Ede­bi­yat İşliği anla­mına gelen Fran­sızca “Ouvroir de litté­ra­ture poten­ti­elle” söz­cük­le­ri­nin ilk iki harf­le­rin­den türe­til­miş­tir. 2 Nasıl doğdu? Ray­mond Queneau ve Fran­çois Le Lion­nais kurucu, Geor­ges Perec, Italo Cal­vino, Oskar Pas­tior, Jean Les­cure, Jac­ques Roubaud grup üye­le­ri­dir. Col­lege de Pataphysique’in alt komi­tesi ola­rak 1960’da kuruldu. Grup üst komi­teye […]

10 Soruda Umberto Eco

1 Eco nedir? Büyük­ba­bası yetim­dir. Terk edil­miş­tir. Bulun­du­ğunda yara­tıcı memur­lar­dan biri ona, Latince ex caelis oblatus’un (cen­net­ten gelen hediye) kısalt­ması olan, hiç­bir dilde anlamı olma­yan “eco” adını verir. 2 Ken­di­sini genç bir romancı ola­rak tanım­la­yan Eco kim­dir? Orta­çağ fel­se­fesi ve ede­bi­yat alan­la­rında yap­tığı aka­de­mik çalış­ma­la­rıyla tanı­nan, yaz­dığı tarih­sel roman­larla çok oku­nan düşünce insanı. Este­tik, ile­ti­şim, tarih, dil […]

İspanya İç Savaşı'ndan Unutulmaz Görüntüler

İspanya İç Savaşı 17 Tem­muz 1936-1 Nisan 1939 tarih­leri ara­sında, demok­ra­tik seçimle İkinci İspan­yol Culhuriyeti’ne sadık “Cum­hu­ri­yet­çi­ler” ile Gene­ral Fran­cisco Franco lider­li­ğinde isyancı “Mil­li­yet­çi­ler” ara­sında yaşandı. İç savaşı Mil­li­yet­çi­ler kazandı ve Franco, 1939’dan ölü­müne kadar olan 1975 yılına kadar İspanya’yı yönetti. Savaş, İkinci İspanya Cumhuriyeti’nin –Baş­kan Minuel Azaña lider­li­ğin­deki– seçili hükü­me­tine José San­jurjo komu­tası altın­daki İspan­yol Cum­hu­ri­yetçi […]

10 Soruda Japon Edebiyatı

1 Modern Japon ede­bi­ya­tı­nın kök­le­rini nerede ara­malı? Japonya, Toku­gawa Dönemi’nde 250 yıl­lık bir kopuş yaşadı, kendi içine kapandı. Bu dönemde ede­bi­yat, yara­tıcı kay­nak­la­rın­dan uzak­laştı, sıra­dan dedi­ko­du­lar, çap­kın­lık hikâ­ye­leri ve var­lıklı karak­ter­le­rin serü­ven­leri öne çıktı. 1868’de yöne­ti­min genç İmpa­ra­tor Meici’ye geç­me­siyle modern­leşme süreci ivme­lendi, Batı’nın kurum­ları ve güçlü ede­bi­yatı okurla buluştu. Yaşa­nan çar­pışma ve hay­ran­lık öyle­sine […]

10 Soruda Erotik Edebiyat

1 Kut­sal metin­ler ve ero­tizm… “Süleyman‘ın Şar­kısı” ya da “Ezgi­ler Ezgisi” Kitabı Mukaddes’in Eski Ahit bölü­münde yer alır. Ten­sel­lik ve aşk yüklü dize­le­rin, bugünkü biçi­miyle yazı­lış tarihi MÖ 5. yüz­yıl­dan son­raki dönemi gös­ter­mekle bir­likte, MÖ yak­la­şık 10. yüz­yıl­dan kalma olduğu sanı­lır. Şiir­ler yer­yü­zü­nün en eski ve en kut­sal aşk dize­le­riyle örü­lü­dür. 2 Aşka ulaş­mayı vaat […]

10 Soruda Çocuk Edebiyatı

1 Batı’da kilise, çocuk kitap­la­rına baş­lan­gıçta nasıl bir tavır aldı? 17. yüz­yılda Avrupa’da çocuk­lar için din dışı kitap­lar yayım­lan­maya baş­la­yınca kilise tepki gös­terdi. 1658’de ken­disi de bir papaz olan John Amos Come­nius Orbis Pic­tus (Resim­lerle Görü­nen Dünya) adlı yapı­tını çocuk­lar için hazır­ladı. Ansik­lo­pedi ola­rak kabul edi­le­bi­le­cek Orbis Pic­tus ilk din dışı, resimli çocuk kita­bı­dır. Resim­lerde ağaç […]

2017’yi İple Çekmenize Neden Olacak 16 Kitap Uyarlaması Yeni Film

Roman­cı­lara ve öykü yazar­la­rına 2016’da biz­lere sun­duk­ları yara­tıcı film­ler için teşek­kür edi­yo­ruz. Şimdi sıra 2017’nin muh­te­şem öykü­le­rinde. 2017’de viz­yona gire­cek yeni roman uyar­la­ması film­le­rin yayın­la­nan resmi frag­man­ları ve konu­la­rıyla ilgili kısa detay­ları siz­ler için der­le­dik. Şim­di­lik yan­la­rında Amerika’daki gös­te­rim tarih­leri yazı­yor ve bir­ço­ğu­nun Türkiye’de ne zaman viz­yona gire­ce­ğine iliş­kin henüz net bil­gi­ler yok. Ancak biz […]