Home Liste

Liste

10 Soruda Tevrat ve İncil

Tek­tan­rı­cı­lıkla bir­likte ortaya çıkan kut­sal kitap­la­rın, nasıl yazıl­dık­ları ve nasıl ortaya çık­tık­ları merak edi­lir. Yahu­di­li­ğin elçisi Musa ve Hıris­ti­yan­lı­ğın elçisi İsa’nın kut­sal kitap­ları nasıl yaz­dık­ları, Asur­bi­limci, Mezo­po­tamya dil ve uygar­lık­ları uzmanı Jean Bot­t­éro ve Batı dün­ya­sında tanı­nan Kato­lik ila­hi­yatçı Joseph Moingt tara­fın­dan anla­tı­lı­yor. 1 Yahudi, Kitabı Mukaddes’te açık­la­nan tek tan­rıya ina­nan kişi­dir dene­bi­lir mi? Evet, ama kul­la­nı­lan […]

Kitap Dünyasındaki Sekiz Rekor

En küçü­ğün­den en paha­lı­sına, en çok oku­na­nın­dan en gizem­li­sine kitap dün­ya­sın­dan sekiz rekor… 1 Dünyanın en pahalı kitabı Leonardo Da Vinci’nin Codex Leices­ter adlı kitabı 1994’te New York’ta yapı­lan müza­ye­deye çık­tı­ğında en az 7 haneli bir fiyata satıl­ması bek­le­ni­yordu. 30 mil­yon 800 bin dolara el değiş­ti­ren kitap dün­ya­nın en zen­gini Bill Gates tara­fın­dan satın alındı. 2 […]

Dünya Liderlerinin Gençlik Fotoğrafları

Dünya lider­le­ri­nin bugünkü gibi bütün dün­yada tanın­ma­dan önceki genç­lik fotoğ­raf­ları ger­çek­ten ilgi çekici. Şu anda güç­le­rini kul­la­na­rak yaşa­dı­ğı­mız dün­yayı şekil­len­di­ren bu insan­ları, genç­lik gün­le­ri­nin masu­mi­yet­leri içinde sıra­dan genç­ler ola­rak gör­mek şaşır­tıcı gele­bi­lir. Yukarıda: Angela Merkel, Bir Gençlik Kampında, Alman Demokratik Cumhuriyeti, Temmuz 1973 Joseph Stalin, 1902 John F.Kennedy, 10 Yaşında, 1927 Prenses Elizabeth, 18 Yaşında, […]

En Sevdiğiniz Roman Karakteri Gerçek Olsa, Onunla Ne Yapmak İsterdiniz?

The Gur­dian ve Dur­ham Üni­ver­si­tesi tara­fın­dan yapı­lan okuma dene­yi­miyle ilgili araş­tır­maya göre, okuma alış­kan­lığı yük­sek birey­ler, oku­duk­ları roman­lar­daki karak­ter­lerle ger­çekçi bağ­lar kura­bi­li­yor. 1.500 katı­lım­cıyla ger­çek­le­şen araş­tır­mada, bir­çok okur roman karak­ter­le­ri­nin ses­le­rini zihin­le­rinde can­lan­dır­dık­la­rıno, roman bit­tik­ten sonra bile zihin­le­rinde yer etmeye devam etti­ğini ve ger­çek yaşam­la­rına sız­dı­ğını söy­lü­yor. Aslında bu, oku­duğu roma­nın derin­lik­le­rinde kay­bo­lan bir­çok ede­bi­yat tut­ku­nun başına gel­miş­tir. […]

Bu Mikro-Devletleri Biliyor musunuz!

Kendi ülkenizi yönetin! Kugel­mu­gel, Sealand ve Zakistan’ın ortak nok­tası hep­si­nin birer mikro-dev­let olması. Kendi pasa­port­ları ve para birim­le­riyle, ilan edil­miş prens­lik­ler ve cum­hu­ri­yet­ler. Ve hiç­biri resmi ola­rak tanın­mı­yor. Sealand Prensliği Muh­te­şem bir okya­nus man­za­ra­sına sahip bu mikro-dev­let iki tenis kortu büyük­lü­ğünde. Paddy Bates ve ailesi, İkinci Dünya Savaşı’nın Kuzey Denizi uçak­sa­var kalesi Roughs Towers’ı 1967’de […]

Vietnam’ın Arkeolojik Hazineleri

Vietnam’ın bugüne kadar geç­ti­ği­miz aylarda ilk kez Almanya’da görü­cüye çıkan arke­olo­jik hazi­ne­leri büyük ilgi gördü. Ser­gi­le­nen ben­zer­siz eser­ler­den bazı­ları aşa­ğıda ve ger­çek­ten göz kamaş­tı­rıcı. Yeşim asalar Ser­gide yer alan yeşim asa­lar Vietnam’ın taş dev­rin­den. Bun­lar ara­sında Vietnam’da yapıl­mış en uzun asa da yer alı­yor. Bronz hayvan figürü Bu bronz hay­van figürü 1977’de güney Vietnam’da bulundu. […]

Bilge Karasu'nun Gece'sinden Unutulmaz Sözler

Gece, Bilge Karasu’nun kült metin­le­rin­den. Doğ­ru­dan anla­tı­lan­la­rın ardın­daki dolaylı anlam önemli. Yakın­dan ve dik­katle okun­malı. Bilge Karasu özgün­lü­ğü­nün ve titiz­li­ği­nin bütün unsur­la­rını taşı­yan Gece’den unu­tul­maz söz­ler seç­tik. Belki bu söz­ler, henüz oku­ma­yan­ları da romana yön­len­di­re­cek­tir. 1 Kes­ti­rip atmak güç ya, kimi yaza­rın dilinde söy­le­yi­şin en ince­sini söz­cük­le­rin birer ok gibi art arda fır­la­tıl­ma­sını sağ­lar; kimi­nin­kinde […]