Home Liste

Liste

10 Soruda İnci Küpeli Kız

1 Öne çıkan ayrın­tı­lar? Tür­ban resmi can­lan­dı­rır, inci küpe­deki par­lak­lık ve beyaz yaka­nın yumu­şak­lığı dik­kat çeker. 2 İzle­yen nerede durur?  İzle­yi­cide, İnci Küpeli Kız’ın arka­sında duranı gör­mek için omzu­nun üze­rin­den geriye bakma isteği uyan­dı­rır. Böy­le­likle izle­yici res­min içine çeki­lir. 3 Yüz ifa­de­siyle yarat­tığı etki?  Bize bakan kız apa­çık göz­leri, oval yüzü, yarı açık ağzıyla resme duy­gu­sal­lık katar­ken, […]

Darbeleri Anlatan En İyi 10 Film

Uğur Var­dan, 15 Tem­muz darbe giri­şi­min­den sonra her­ke­sin gün­de­mine giren dar­be­lerle ilgili ola­rak sinema tari­hinde öne çık­mış 10 filmi seçti. Dünya ve Tür­kiye sine­ma­sın­dan zihin­lerde yer etmiş 10 yapım. 1 Kayıp / Missing (1982) Şili’de faşist gene­ral Augusto Pinochet’nin, Sal­va­dor Allende’ye karşı düzen­le­diği darbe esna­sında orta­dan kay­bo­lan oğlunu ara­yan Ame­ri­kalı bir baba… Costa-Gavras’ın, 1982’de Cannes’da Yıl­maz Güney’in […]

Albert Camus'den On Özlü Söz

Albert Camus (7 Kasım 1913-4 Ocak 1960) roman­ları kadar dene­me­leri ve dene­me­le­rinde dile getir­diği düşün­ce­le­riyle de önemli. Onun yara­tıcı düşün­cesi her zaman ilgi çek­miş­tir. Aşa­ğıda, birer afo­rizma nite­li­ğinde, on Albert Camus sözü: 1 Ken­dimi mi öldür­sem, yoksa bir kahve mi içsem? 2 Kor­kak­lık için her zaman bir fel­sefe bulu­nur. 3 Bükü­le­bi­len kalp­lere ne mutlu, asla kırıl­maz onlar. 4 […]

10 Soruda Edebiyat ve Londra

1. Shakespeare’in Londrası... 1590’larda Londra ener­jik, geli­şen ve önemli bir liman ken­tiydi. Tha­mes Nehri ise işlek bir suyolu. Şehir kül­türü res­sam, aktör, yazar­larla can­lıydı. Tiyatro bütün sos­yal sınıf­la­rın beğe­ni­sine uygundu. 2. Canterbury Unesco Dünya Mirası Listesi’ndedir, katedraliyle ünlüdür, bir de... Geoff­rey Causer’ın yaz­dığı, Aziz Tho­mas Becket’ın Canterbury’deki meza­rını gör­mek üzere Londra’dan yola çıkan otuz kadar […]

10 Soruda Bloomsbury

1. Topluluk nasıl oluştu? Vir­gi­nia (Woolf), Vanessa (Bell), Adrian ve Thoby Step­hen, anne baba­la­rı­nın ölü­mün­den sonra taşın­dık­ları “46 Gor­don Squ­are, Blo­oms­bury” adre­sinde 1904’den 1907’ye kadar yaşa­dı­lar. Thoby per­şembe akşam­ları Cambridge’ten arka­daş­la­rıyla ede­bi­yat buluş­ma­ları düzen­ler­ken, Vanessa da res­sam ve ente­lek­tüel arka­daş­la­rıyla cuma akşam­ları top­la­nı­yordu. İki grup son­ra­ları bir­leşti. 2. Bloomsbury’nin yapısı? Top­lu­lu­ğun mani­fes­tosu, sıkı kural­ları, grup […]

10 Soruda Oulipo

1 Oulipo’nun söz­cük anlamı nedir? Albert-Marie Schmid’in öne­ri­siyle, Potan­si­yel Ede­bi­yat İşliği anla­mına gelen Fran­sızca “Ouvroir de litté­ra­ture poten­ti­elle” söz­cük­le­ri­nin ilk iki harf­le­rin­den türe­til­miş­tir. 2 Nasıl doğdu? Ray­mond Queneau ve Fran­çois Le Lion­nais kurucu, Geor­ges Perec, Italo Cal­vino, Oskar Pas­tior, Jean Les­cure, Jac­ques Roubaud grup üye­le­ri­dir. Col­lege de Pataphysique’in alt komi­tesi ola­rak 1960’da kuruldu. Grup üst komi­teye […]

10 Soruda Umberto Eco

1 Eco nedir? Büyük­ba­bası yetim­dir. Terk edil­miş­tir. Bulun­du­ğunda yara­tıcı memur­lar­dan biri ona, Latince ex caelis oblatus’un (cen­net­ten gelen hediye) kısalt­ması olan, hiç­bir dilde anlamı olma­yan “eco” adını verir. 2 Ken­di­sini genç bir romancı ola­rak tanım­la­yan Eco kim­dir? Orta­çağ fel­se­fesi ve ede­bi­yat alan­la­rında yap­tığı aka­de­mik çalış­ma­la­rıyla tanı­nan, yaz­dığı tarih­sel roman­larla çok oku­nan düşünce insanı. Este­tik, ile­ti­şim, tarih, dil […]

İspanya İç Savaşı'ndan Unutulmaz Görüntüler

İspanya İç Savaşı 17 Tem­muz 1936-1 Nisan 1939 tarih­leri ara­sında, demok­ra­tik seçimle İkinci İspan­yol Culhuriyeti’ne sadık “Cum­hu­ri­yet­çi­ler” ile Gene­ral Fran­cisco Franco lider­li­ğinde isyancı “Mil­li­yet­çi­ler” ara­sında yaşandı. İç savaşı Mil­li­yet­çi­ler kazandı ve Franco, 1939’dan ölü­müne kadar olan 1975 yılına kadar İspanya’yı yönetti. Savaş, İkinci İspanya Cumhuriyeti’nin –Baş­kan Minuel Azaña lider­li­ğin­deki– seçili hükü­me­tine José San­jurjo komu­tası altın­daki İspan­yol Cum­hu­ri­yetçi […]

10 Soruda Japon Edebiyatı

1 Modern Japon ede­bi­ya­tı­nın kök­le­rini nerede ara­malı? Japonya, Toku­gawa Dönemi’nde 250 yıl­lık bir kopuş yaşadı, kendi içine kapandı. Bu dönemde ede­bi­yat, yara­tıcı kay­nak­la­rın­dan uzak­laştı, sıra­dan dedi­ko­du­lar, çap­kın­lık hikâ­ye­leri ve var­lıklı karak­ter­le­rin serü­ven­leri öne çıktı. 1868’de yöne­ti­min genç İmpa­ra­tor Meici’ye geç­me­siyle modern­leşme süreci ivme­lendi, Batı’nın kurum­ları ve güçlü ede­bi­yatı okurla buluştu. Yaşa­nan çar­pışma ve hay­ran­lık öyle­sine […]