Home Liste

Liste

Dünya Liderlerinin Gençlik Fotoğrafları

Dünya lider­le­ri­nin bugünkü gibi bütün dün­yada tanın­ma­dan önceki genç­lik fotoğ­raf­ları ger­çek­ten ilgi çekici. Şu anda güç­le­rini kul­la­na­rak yaşa­dı­ğı­mız dün­yayı şekil­len­di­ren bu insan­ları, genç­lik gün­le­ri­nin masu­mi­yet­leri içinde sıra­dan genç­ler ola­rak gör­mek şaşır­tıcı gele­bi­lir. Yukarıda: Angela Merkel, Bir Gençlik Kampında, Alman Demokratik Cumhuriyeti, Temmuz 1973 Joseph Stalin, 1902 John F.Kennedy, 10 Yaşında, 1927 Prenses Elizabeth, 18 Yaşında, […]

En Sevdiğiniz Roman Karakteri Gerçek Olsa, Onunla Ne Yapmak İsterdiniz?

The Gur­dian ve Dur­ham Üni­ver­si­tesi tara­fın­dan yapı­lan okuma dene­yi­miyle ilgili araş­tır­maya göre, okuma alış­kan­lığı yük­sek birey­ler, oku­duk­ları roman­lar­daki karak­ter­lerle ger­çekçi bağ­lar kura­bi­li­yor. 1.500 katı­lım­cıyla ger­çek­le­şen araş­tır­mada, bir­çok okur roman karak­ter­le­ri­nin ses­le­rini zihin­le­rinde can­lan­dır­dık­la­rıno, roman bit­tik­ten sonra bile zihin­le­rinde yer etmeye devam etti­ğini ve ger­çek yaşam­la­rına sız­dı­ğını söy­lü­yor. Aslında bu, oku­duğu roma­nın derin­lik­le­rinde kay­bo­lan bir­çok ede­bi­yat tut­ku­nun başına gel­miş­tir. […]

Bu Mikro-Devletleri Biliyor musunuz!

Kendi ülkenizi yönetin! Kugel­mu­gel, Sealand ve Zakistan’ın ortak nok­tası hep­si­nin birer mikro-dev­let olması. Kendi pasa­port­ları ve para birim­le­riyle, ilan edil­miş prens­lik­ler ve cum­hu­ri­yet­ler. Ve hiç­biri resmi ola­rak tanın­mı­yor. Sealand Prensliği Muh­te­şem bir okya­nus man­za­ra­sına sahip bu mikro-dev­let iki tenis kortu büyük­lü­ğünde. Paddy Bates ve ailesi, İkinci Dünya Savaşı’nın Kuzey Denizi uçak­sa­var kalesi Roughs Towers’ı 1967’de […]

Vietnam’ın Arkeolojik Hazineleri

Vietnam’ın bugüne kadar geç­ti­ği­miz aylarda ilk kez Almanya’da görü­cüye çıkan arke­olo­jik hazi­ne­leri büyük ilgi gördü. Ser­gi­le­nen ben­zer­siz eser­ler­den bazı­ları aşa­ğıda ve ger­çek­ten göz kamaş­tı­rıcı. Yeşim asalar Ser­gide yer alan yeşim asa­lar Vietnam’ın taş dev­rin­den. Bun­lar ara­sında Vietnam’da yapıl­mış en uzun asa da yer alı­yor. Bronz hayvan figürü Bu bronz hay­van figürü 1977’de güney Vietnam’da bulundu. […]

Bilge Karasu'nun Gece'sinden Unutulmaz Sözler

Gece, Bilge Karasu’nun kült metin­le­rin­den. Doğ­ru­dan anla­tı­lan­la­rın ardın­daki dolaylı anlam önemli. Yakın­dan ve dik­katle okun­malı. Bilge Karasu özgün­lü­ğü­nün ve titiz­li­ği­nin bütün unsur­la­rını taşı­yan Gece’den unu­tul­maz söz­ler seç­tik. Belki bu söz­ler, henüz oku­ma­yan­ları da romana yön­len­di­re­cek­tir. 1 Kes­ti­rip atmak güç ya, kimi yaza­rın dilinde söy­le­yi­şin en ince­sini söz­cük­le­rin birer ok gibi art arda fır­la­tıl­ma­sını sağ­lar; kimi­nin­kinde […]

Enstrümantal Versiyonlarını Dinlemeniz Gereken 14 Popüler Şarkı

“Ben hiç olma­sam keman olur­dum” diyor Barış Bıçakçı bir şiirinde. Viyo­lon­sel, piyano ve kema­nın muaz­zam uyumu, son derece diji­tal melo­di­lerle din­le­di­ği­miz şar­kı­ları bir anda şiir­sel­leş­ti­ri­yor. Lis­tede bu işte oldukça başa­rılı isim­ler var. Örne­ğin Daniel Jang, Blo­orklyn Duo ve Cos­tan­tino Carrara’nın diğer çalış­ma­la­rına da bak­mayı ihmal etme­yin. Din­ler­ken artık şar­kı­lar­daki enst­rü­man­ları duy­makta ne kadar güç­lük çek­ti­ği­mizi, […]

Kış Uykusu Filminden 10 Alıntı

Nuri Bilge Ceylan’ın 2014 yapımı Kış Uykusu filmi, ken­di­sine Can­nes Film Festivali’nde Altın Pal­miye ödü­lünü getir­mişti. Oldukça beğeni ve övgü alan film insan psi­ko­lo­ji­sini, ente­lek­tü­el­lik ve bur­ju­va­ziyi, sınıf far­kını, küçük yaşam­la­rın kesiş­tiği farklı nok­ta­ları usta oyun­cu­luk­larla ser­gi­li­yor. Çekim­le­ri­nin Kapadokya’da yapıl­dığı, oyuncu kad­ro­sunda Haluk Bil­gi­ner, Demet Akbağ, Melisa Sözen, Nejat İşler, Ayberk Pek­can ve Ser­hat Kılıç gibi […]