Home Liste

Liste

Bilge Karasu'nun Gece'sinden Unutulmaz Sözler

Gece, Bilge Karasu’nun kült metin­le­rin­den. Doğ­ru­dan anla­tı­lan­la­rın ardın­daki dolaylı anlam önemli. Yakın­dan ve dik­katle okun­malı. Bilge Karasu özgün­lü­ğü­nün ve titiz­li­ği­nin bütün unsur­la­rını taşı­yan Gece’den unu­tul­maz söz­ler seç­tik. Belki bu söz­ler, henüz oku­ma­yan­ları da romana yön­len­di­re­cek­tir. 1 Kes­ti­rip atmak güç ya, kimi yaza­rın dilinde söy­le­yi­şin en ince­sini söz­cük­le­rin birer ok gibi art arda fır­la­tıl­ma­sını sağ­lar; kimi­nin­kinde […]

Enstrümantal Versiyonlarını Dinlemeniz Gereken 14 Popüler Şarkı

“Ben hiç olma­sam keman olur­dum” diyor Barış Bıçakçı bir şiirinde. Viyo­lon­sel, piyano ve kema­nın muaz­zam uyumu, son derece diji­tal melo­di­lerle din­le­di­ği­miz şar­kı­ları bir anda şiir­sel­leş­ti­ri­yor. Lis­tede bu işte oldukça başa­rılı isim­ler var. Örne­ğin Daniel Jang, Blo­orklyn Duo ve Cos­tan­tino Carrara’nın diğer çalış­ma­la­rına da bak­mayı ihmal etme­yin. Din­ler­ken artık şar­kı­lar­daki enst­rü­man­ları duy­makta ne kadar güç­lük çek­ti­ği­mizi, […]

Kış Uykusu Filminden 10 Alıntı

Nuri Bilge Ceylan’ın 2014 yapımı Kış Uykusu filmi, ken­di­sine Can­nes Film Festivali’nde Altın Pal­miye ödü­lünü getir­mişti. Oldukça beğeni ve övgü alan film insan psi­ko­lo­ji­sini, ente­lek­tü­el­lik ve bur­ju­va­ziyi, sınıf far­kını, küçük yaşam­la­rın kesiş­tiği farklı nok­ta­ları usta oyun­cu­luk­larla ser­gi­li­yor. Çekim­le­ri­nin Kapadokya’da yapıl­dığı, oyuncu kad­ro­sunda Haluk Bil­gi­ner, Demet Akbağ, Melisa Sözen, Nejat İşler, Ayberk Pek­can ve Ser­hat Kılıç gibi […]

Tarihten İlginç Fotoğraflar | Zaman Dükkânı

Tarih­ten fotoğ­raf­lar den­di­ğinde aklı­mıza hemen siyah-beyaz fotoğ­raf­lar geli­yor. Bu fotoğ­raf dizi­sin­deki 20 fotoğ­raf, bizi geç­mi­şin siyah beyaz tem­sil­le­rin­den alıp sep­yalı bir tünel­den geçi­re­rek bil­di­ği­miz renkli dün­yaya ulaş­tı­rı­yor. Buz­daki Hol­lan­dalı asker­ler, Etyopya İmpa­ra­toru ve Kra­liçe II. Eli­za­beth, Pablo Picasso ve Lee Miller’ın Paris’in kur­tu­lu­şun­daki anlamlı bakış­ması, Arjantin’deki bir Nazi mitingi, Ber­lin Duvarı’nı yık­maya çalı­şan insan­lar. Kısa­cası, […]

Suç ve Ceza’dan Kalanlar

Dos­to­yevski insan aklı­nın yarat­tığı kuş­ku­suz en yüce eser­le­rin sahibi. 1866 yılında yayım­la­nan Suç ve Ceza ise onun pek çok oku­ru­nun bugün de başucu romanı. Okur­la­rın yıl­lar­dır başu­cun­dan indir­me­diği Suç ve Ceza’dan bugün bize neler kaldı? 19. yüz­yıl­daki suç ve ceza kav­ram­ları hâlâ içi dol­du­rul­ma­dan günü­mü­zün kilit kav­ram­ları halinde. Suç nedir, ceza nedir, vic­dan nedir, nerede bulu­nur, aran­malı mıdır, […]

10 Soruda İnci Küpeli Kız

1 Öne çıkan ayrın­tı­lar? Tür­ban resmi can­lan­dı­rır, inci küpe­deki par­lak­lık ve beyaz yaka­nın yumu­şak­lığı dik­kat çeker. 2 İzle­yen nerede durur?  İzle­yi­cide, İnci Küpeli Kız’ın arka­sında duranı gör­mek için omzu­nun üze­rin­den geriye bakma isteği uyan­dı­rır. Böy­le­likle izle­yici res­min içine çeki­lir. 3 Yüz ifa­de­siyle yarat­tığı etki?  Bize bakan kız apa­çık göz­leri, oval yüzü, yarı açık ağzıyla resme duy­gu­sal­lık katar­ken, […]

Darbeleri Anlatan En İyi 10 Film

Uğur Var­dan, 15 Tem­muz darbe giri­şi­min­den sonra her­ke­sin gün­de­mine giren dar­be­lerle ilgili ola­rak sinema tari­hinde öne çık­mış 10 filmi seçti. Dünya ve Tür­kiye sine­ma­sın­dan zihin­lerde yer etmiş 10 yapım. 1 Kayıp / Missing (1982) Şili’de faşist gene­ral Augusto Pinochet’nin, Sal­va­dor Allende’ye karşı düzen­le­diği darbe esna­sında orta­dan kay­bo­lan oğlunu ara­yan Ame­ri­kalı bir baba… Costa-Gavras’ın, 1982’de Cannes’da Yıl­maz Güney’in […]