Home Liste

Liste

“Keşke birileri bana söyleseymiş!” – Yazarlar kendi gençliklerine kitap öneriyor

Hepi­miz bizi çok etki­le­yen kitap­larla ilgili niçin daha önce kar­şı­laş­ma­dık diye hayıf­la­nı­rız. Özel­likle bazı kitap­lar, ne kadar erken yaşta oku­nursa kişi­lik üze­rinde o kadar önemli etki­ler bıra­kır. Bireyi aşk, doğa, cin­sel­lik, siya­set, insan iliş­ki­leri gibi bir­çok konuda aydın­la­tır. Yazar olmayı hayal eden bir çocuğu eği­te­bi­lir, ona yol gös­te­re­bi­lir. Genç­lik­le­rinde bu fır­satı kaçır­mış olan yazar­lar, hâlâ […]

Hava Trafiği Böyle!

Mike Kel­ley dün­ya­nın dört bir yanın­daki hava tra­fi­ğini fotoğ­raf­la­ya­bil­mek için tam iki yılını har­cadı ve çalış­ma­nın sonunda ina­nıl­maz görün­tü­ler ortaya çıktı. İki yıl boyunca belli saat­lerde uçak­la­rın iniş ve kal­kış­la­rını fotoğ­raf­la­yan Kel­ley, hava tra­fi­ği­nin yoğun­lu­ğunu anla­ta­bil­mek için fotoğ­raf­ları bir­leş­tirdi ve ortaya çıkan çalışma çok etki­le­yici. 1 Dubai Uluslararası Havaalanı 2 Dubai Uluslararası Havaalanı 3 Heathrow Havalimanı, […]

Sineklerin Tanrısı ile İlgili Pek Bilinmeyen 10 Gerçek

Wil­liam Golding’in 1954’te yayım­la­nan romanı Sinek­le­rin Tan­rısı, yıl­lar geçse de okur­la­rın ilgi­sini çek­mek­ten vaz­geç­mi­yor. Dis­to­pik bir adayı anla­tan bu roman iki kez sine­maya uyar­lan­mış ve sinema sever­le­rin de beğe­ni­le­rini top­la­mıştı. Konu­suyla bizi ken­dine bağ­la­yan roma­nın bil­me­di­ği­niz ilginç özel­lik­leri de var. 1 Kimse kitabı yayım­la­mak iste­medi Sinek­le­rin Tan­rısı, Golding’in ilk roma­nıydı. Bu sebeple tas­lağı oku­yan yayın­cı­lık şir­ket­leri […]

Sabahattin Ali’nin Vazgeçemediğimiz Romanı Kürk Mantolu Madonna’dan Aşka ve İlişkilere Dair 10 Alıntı

Bun­dan tam yet­miş dört yıl önce yayım­landı Kürk Man­tolu Madonna. Beş yıl sonra da yazarı Saba­hat­tin Ali bu dün­ya­dan ayrıldı. Fakat arka­sında öyle bir eser bıraktı ki hâlâ yazar­ları ve okur­ları etki­li­yor, farklı dil­lere çev­ri­li­yor, tiyat­ro­lara, maka­le­lere, araş­tır­ma­lara konu olu­yor. Hâlâ çok satan­lar lis­te­si­nin baş­la­rında geli­yor. Yazar, kita­bını yazar­ken yet­miş yıl sonra böyle ola­ca­ğını tah­min […]

Neil Gaiman’a Göre Yazmanın 8 Kuralı

“Mükem­mel­liğe ulaş­mak ufku yaka­la­maya çalış­mak gibi­dir. Asla pes etme­me­li­sin.” Günü­mü­zün en sevi­len yazar­la­rın­dan olan ve Sand­man çizgi roman dizi­siyle tanı­nan bilim­kurgu ve çizgi roman yazarı Neil Gaiman’a yazar­lık serü­ve­ni­nin başında olan­lara vere­bi­le­ceği tav­si­ye­ler sorul­muş. İngi­liz yazar Gaiman ise ken­di­sine göre yaz­ma­nın 8 önemli kura­lını sıra­la­mış. İşte Gaiman’ın altın kural­ları: 1 Yaz. 2 Söz­cük­leri art arda […]