Home Liste

Liste

Herkesin Çok Sevdiği Küçük Prens'ten 10 Muhteşem Alıntı

1 Sev­di­ği­niz çiçek mil­yon­larca yıl­dız­dan yal­nız birinde bile bulunsa yıl­dız­lara bak­mak mut­lu­lu­ğu­nuz için yeter­li­dir. 2 Kişi­nin ken­di­sini yar­gı­la­ması, baş­ka­sını yar­gı­la­ma­sın­dan çok daha zor­dur. Eğer ken­dini doğru bir biçimde yar­gı­la­mayı başa­rır­san, ger­çek bir bil­ge­sin demek­tir. 3 Ama göz­ler kör­dür. İnsan ancak yüre­ğiyle bak­tığı zaman ger­çeği göre­bi­lir… 4 Biri­nin sizi evcil­leş­tir­me­sine izin verir­se­niz göz­yaş­la­rını da hesaba kat­ma­lı­sı­nız. […]

Paulo Coelho’nun Simyacı Romanından 10 Çarpıcı Alıntı

1 Hiç kimse kendi yüre­ğin­den kaça­maz. Bu nedenle en iyisi onun söy­le­dik­le­rini din­le­mek. Böy­lece, ken­di­sin­den bek­le­me­di­ğin bir darbe indir­me­ye­cek­tir kesin­likle sana. 2 İnsan­lar bir yığın aca­yip şey­ler söy­lü­yor­lar. Bazen, koyun­larla bir­likte yaşa­mak çok daha iyi, konuş­maz koyun­lar, yiye­cek ve su ara­mak­tan başka bir şey yap­maz­lar. Ya da kitap­lar, din­le­mek ister­se­niz size ilginç öykü­ler anla­tır kitap­lar. Ama […]

Oğuz Atay’ın Tehlikeli Oyunlar Romanından 10 Etkileyici Alıntı

1 Biz her şeye hay­ret eden bir mil­let oldu­ğu­muz için alba­yım, sevinç ve şaş­kın­lıkla elle­ri­mizi çır­pı­yo­ruz. Zaten biz her zaman alkış­la­rız. Beğen­sek de, beğen­me­sek de, oyu­muzu ver­sek de, ver­me­sek de, her şeyi oyun san­dı­ğı­mız için dur­ma­dan elle­ri­mizi çır­pa­rız. 2 İnsan gör­mekle bile bazı şey­le­rin ağır­lı­ğına daya­na­bi­lir, avu­na­bi­lir, hayal kur­mağa devam ede­bi­lir. Sen anla­maz­sın tabii. Anla­mak […]

Postmodern Edebiyattan 10 Örnek

Post­mo­der­nizm yara­tıcı tek­nik­leri, psi­ko­lo­jik ve ente­lek­tüel etki­nin çeşit­le­rini içer­me­siyle bili­nir. Bu akı­mın ne zaman baş­la­dığı belli değil ama bir baş­lan­gıç nok­tası oluş­tur­mak için James Joyce’un Fin­ne­gan Uyan­ması kitabı düşü­nü­le­bi­lir. 1 Molloy, Malone Ölüyor, Adlandırılamayan – Samuel Beckett Öznel dün­yaya nes­nel bakma tek­ni­ğiyle yazı­lan bu üçle­mede karak­ter­le­rin yaşa­yış­la­rı­nın ve işle­nen durum­la­rın bir­bir­le­riyle bağ­lan­tılı olduğu görü­lü­yor fakat […]

Ağustos Ayı İçin Oggito'nun Önerdiği 10 Kitap

 Aristoteles-Filozof ve Bilme Meselesi Michel Crubellier-Pierre Pellegrin Günü­müzde, bir­çok biçimde Aris­to­te­lesçi olu­na­bi­lir. Gerçi iste­sek de iste­me­sek de za­ten Aris­to­te­les­çi­yiz. Bunun nedeni, Aristoteles’in zihin­sel ve ente­lek­tüel man­za­ra­mızda sahip olduğu  tarih­sel ağır­lı­ğın, başka hiç kim­se­nin­kiyle kıyas kabul etmi­yor olma­sı­dır. Gözü­mü­zün önünde gelişme kay­de­den her disip­li­nin Aris­to­te­lesçi bir temeli var­dır. Aris­to­te­lesçi olma­nın bir nedeni de Aris­to­te­les­çi­li­ğin bir tez­ler […]

Gerçek Olduklarına İnanamayacağınız 18 Muhteşem Ağaç

125 Yaşında Rho­do­dend­ron Ağacı, Kanada 144 Yaşın­daki Wis­te­ria Ağacı, Japonya Angel Oak, Güney Caro­lina Antarc­tic Beech Dra­ped, Ore­gon Oaks, Güney Caro­line Baobab Ağaç­ları, Mada­gas­kar Japa­nese Maple, Port­land Blo­oming Cherry Ağaç­ları, Bonn, Almanya Dra­gonb­lood, Yemen Flam­bo­yant Ağacı, Bre­zilya Jaca­ran­das, Güney Afrika Maple Ağacı, Ore­gon Rain­bow Eucalyp­tus, Hawaii The Dark Hed­gers, İrlanda Dün­ya­nın en büyük üçüncü Sequ­oia Ağacı, […]

Yusuf Atılgan'ın Unutulmaz Romanı Anayurt Oteli'nden 10 Alıntı

1 Bir oteli yönet­mekle bir kurumu,  geniş bir işlet­meyi, bir ülkeyi yönet­mek aynı şeydi aslında. İnsan ken­dini, ola­nak­la­rını tanı­maya, ger­çek sorum­lu­lu­ğun ne oldu­ğunu anla­maya baş­la­yınca boca­lı­yordu, daya­na­mı­yordu. Ülke­leri yöne­ten­ler iyi ki bil­mi­yor­lardı bunu; yoksa bir otel yöne­ti­ci­si­nin yapa­bi­le­ce­ğin­den çok daha büyük hasar­lar yapar­lardı yer­yü­zünde. 2 Ne çok yalan söy­le­ni­yordu yer­yü­zünde; sözle, yazıyla, resimle ya da […]