Home Liste

Liste

Dünyanın En Pahalı 10 Evi ve Sahipleri

Bu muh­te­şem evlerle aynı dün­ya­da­yız ancak içle­rinde yaşa­mayı hayal bile ede­mi­yo­ruz. İnsan­lara ait olduk­la­rına ina­na­ma­dı­ğı­mız, şim­diye kadar yapıl­mış en pahalı on eve bir göz ata­lım. 1 7 Upper Phil­li­more Gar­dens Londra’da on yatak odalı hazır­lık okulu bir konağa dönüş­tü­rüldü. Konakta, kapalı yüzme havuzu, sauna, spor salonu, sinema salonu ve panik odası bulun­makta. İç mekan, mer­mer, […]

Marx’tan Yabancılaşma Üzerine 10 Önemli Söz

Günü­müz kapi­ta­list dün­ya­sında insa­nın mus­ta­rip olduğu en önemli sorun­lar­dan biri yaban­cı­laş­ma­dır. Bu kav­ram fel­sefe tari­hinde Hegel ve Feu­er­bach tara­fın­dan çokça kul­la­nıl­mıştı. Lakin söz konusu kapi­ta­lizm eleş­ti­risi olunca, kanımca bu kav­ramı Marx kadar iyi kul­la­nan olma­mış­tır. Onun yaban­cı­laş­mayı insan, yaban­cı­laş­mış emek ve doğa üze­rin­den farklı bir zemine çek­mesi hâlâ gün­cel­li­ğini koru­yor. Marx gerek Entf­rem­dung (yaban­cı­laşma) gerekse […]

Mona Lisa Hakkında Bilmediğiniz 7 Ayrıntı

Bir tebes­sümü ile 20’nci yüz­yı­lın ikonu haline gelen Mona Lisa sanat­çı­lara, sine­ma­cı­lara ve yazar­lara ilham kay­nağı olmayı sür­dü­rü­yor. Peki bu gizemli kadın aslında kim? 1 Pek çok teori var 16’ncı yüz­yılda ünlü res­sam Leonardo da Vinci’nin yağlı boya port­re­sine konu olan kadın hak­kında ortaya pek çok iddia atıldı. İtal­yan Kül­tür Mirası Komitesi’nin iddi­ası, eser için bir […]

Yasaklanan 10 Klasik ve Unutulmaz Sözler

Kut­sal Kitap’tan Harry Potter’a kadar dün­ya­nın en popü­ler kitap­la­rın­dan bazı­ları şid­det içer­dik­leri iddi­asıyla ya da gizemli sebep­ler­den dolayı yasak­lara ve deği­şime mey­dan oku­du­lar. İşte tar­tış­ma­lara sebep olan on kla­sik kitap. Jack Lon­don - Vah­şe­tin Çağ­rısı Jack London’ın 1903 Klon­dike Altın Hücumu mace­rası yüzün­den kitap­ları Yugos­lavya ve İtalya’da “çok radi­kal” olduğu için yasak­landı, yaza­rın bili­nen sos­ya­list eği­lim­leri […]

Dan Brown’ı Yaşayan En Gözde Yazarlardan Biri Yapan 9 Neden

İlk bakışta, Brown’ın yaşa­yan en önemli yazar­lar­dan olduğu iddi­ası abar­tılı gele­bi­lir. Aka­de­mis­yen­ler de Da Vinci Şif­resi ya da Cehen­nem gibi popü­ler macera kitap­la­rı­nın yaza­rını Nobel ödüllü usta­larla bir­likte andı­ğı­mız için aklı­mızı kaçır­dı­ğı­mızı düşü­ne­bi­lir. Fakat ede­bi­yat uzman­ları, tarih­çi­ler, eleş­tir­men­ler ne derse desin, Dan Brown’ın tarzı dünya çapın­daki mil­yon­larca insa­nın dik­ka­tini çeki­yor ve elli iki dilde iki […]

Kimlik Sorunu Üstüne Düşünceler: İsrail’in 10 Büyük Yazarı

Ede­bi­yat, kim­lik soru­nuna deği­nen bir alan­dır. Fakat İsra­illi yazar­lar için bu sorun bir takıntı halinde. 1948 yılında İsrail’in kurul­ma­sın­dan bugüne, ülke­nin yazar­la­rı­nın çoğun­luğu kendi ülke­le­ri­nin çal­kan­tılı tari­hini anla­tı­yor ve İsra­illi kim­li­ği­nin ortaya çık­ması ve daha geniş ölçüde Yahudi kül­türü çatısı altında ken­dini gös­ter­me­sini anla­maya çalı­şı­yor. 1 Amos Oz Yir­minci yüz­yı­lın en çok sevi­len ve İsrail’in kül­tü­rel figür­le­rin­den […]

Edebiyatın Unutulmaz 10 Babası

1 Atticus Finch – Bülbülü Öldürmek Ede­bi­ya­tın en değerli baba­la­rın­dan biri olan Atti­cus Finch, tüm okur­lar için örnek bir baba haline geldi. Genç ve bekâr baba­lar için unu­tul­maz bir idol oldu. Finch güçlü bir ahlaki yapısı, son derece say­gın, cesur, sadık ve bil­hassa nazik olan bir baba. Ki zaten hepi­mi­zin bil­diği üzere bun­lar, her­hangi bir çocu­ğun […]

Virginia Woolf Roman Sanatında Neleri Değiştirmek İstedi?

“Tüm kalıp­ları kır­maya, duy­du­ğum ve düşün­dü­ğüm her şey için yeni bir varolma biçimi, yani yeni bir ifade biçimi bul­maya ken­dimi zor­la­dım… Sürekli çaba gerek­ti­ri­yor bu.” Vir­gini Woolf, Mr. Ben­nett ve Mrs. Brown adlı dene­me­sinde “Aşağı yukarı Ara­lık 1910’da insan doğası değişti,” der. Tam o tarihte olmasa bile o dönem­lerde insa­nın doğa­sı­nın değiş­meye baş­la­dığı doğ­ru­dur. Vic­to­ria Çağı […]