Home Bilgi Bankası Londra'da İkinci Dünya Savaşı Sığınakları Halka Açılıyor
Londra'da İkinci Dünya Savaşı Sığınakları Halka Açılıyor

Londra'da İkinci Dünya Savaşı Sığınakları Halka Açılıyor

75
0

İkinci Dünya Savaşı sıra­sında 8.000 kişi­nin sığı­nak ola­rak kul­lan­dığı Clap­ham South Metro İstasyonu’nun altında bulu­nan tünel halka açı­lı­yor. 1940-1942 yıl­ları ara­sında inşa edi­len yeraltı sığı­nak­la­rın­dan 8 tanesi tamam­landı. Önce­leri sadece hükü­met tara­fın­dan kul­la­nı­lan sığı­nak­lar, hava sal­dı­rı­la­rı­nın art­ması, sığı­nak­la­rın yeter­siz kal­ması gibi yıkıcı neden­ler­den 1944 yılında halka açıldı.

Clap­ham South tüneli de halka açı­lan sığı­nak­lar­dan. 37 metre derin­li­ğinde olan tüne­lin, res­to­ras­yon çalış­ma­la­rın­dan sonra Trans­port for Lon­don (TFL) ve Londra Ula­şım Müzesi tara­fın­dan halka açı­la­cağı duyu­ruldu. Tünel­lerde düzen­le­ne­cek tur­larla geliri pay­la­şa­cak olan bu iki kurum, sığı­na­ğın giri­şini kafe ola­rak düzen­le­meyi plan­lı­yor.

Savaş zama­nında elle kazı­lan bu tünel­le­rin öbür­leri: Chan­cery Lane, Bel­size Park, Cam­den Town, Goodge Street, Stoc­k­well, Clap­ham North, Clap­ham Com­mon ve Clap­ham South durak­la­rın­da­dır.

clapham-south2.jpg

londra-tüneli.png

clapham-south.jpg

Kay­nak: BBC

(75)

Yorumlar