Home Bilim Teknoloji Mobil Metro Yolculuğunuz İçin Öyküler
Metro Yolculuğunuz İçin Öyküler

Metro Yolculuğunuz İçin Öyküler

96
0

Sub­way Reads genç okur­lara ulaş­mak için yeni bir yol…

Amerika’nın en büyük yayı­nevi grubu Pen­guin Ran­dom House, Ağus­tos ayında New York­lu­lara eşsiz bir hiz­met getirdi. Sub­way Reads (Metro Oku­ma­ları) adlı inter­net sitesi yol­cu­lara, tele­fon ve tab­let­le­rine indi­re­bi­le­cek­leri novella, kısa öykü ya da roman­lar­dan kısa pasaj­lar sunu­yor.

Pen­guin Ran­dom House daha önce de kuru­lu­şu­nun 80. yılını kut­la­mak ama­cıyla Londra met­ro­sunda ben­zer bir e-kitap kam­pan­yası baş­lat­mıştı. Ancak bu sefer­ki­nin farkı, hiz­me­tin tama­men ücret­siz olması.

Sub­way Reads yol­cu­lara beş adet novella ya da kısa öykü sunu­yor. Üçü son dönem çağ­daş yazar­lar­dan: Lee Child’dan “High Heat”, Lisa Gardner’dan “3 Truths and a Lie” ve Ale­xan­der McCall Smith’ten “At the Reunion Buf­fet” adlı öykü­ler. Öteki iki­siyse kla­sik­ler­den: F. Scott Fitzgerald’ın dili­mize “Ritz Büyük­lü­ğünde Bir Elmas” ola­rak çev­ri­len novel­lası ve Edgar Allan Poe’nun “Mor­gue Sokağı Cina­yeti” adlı dedek­tif­lik öyküsü. Bunun dışında kur­maca ve kur­maca dışı bir­çok kitap­tan kısa pasaj­lar bulu­nu­yor. Üste­lik yol­cu­lar, indi­re­cek­leri metin­leri met­ro­daki yol­cu­luk süre­le­rine göre seçe­bi­li­yor. Örne­ğin on daki­ka­lık bir yol­cu­luk için on say­fa­lık ya da yirmi daki­ka­lık bir gezi için yirmi say­fa­lık birer metin.

Kolayca pay­la­şım yap­mak için metin­ler içinde kısa­yol­lar da mev­cut. Okur beğen­diği bir alın­tı­nın üze­rin­deki Twit­ter sem­bo­lüne tık­la­dı­ğında alın­tıyı Twit­ter hesa­bın­dan pay­la­şa­bi­li­yor.

İlk tanı­tımı Ame­ri­kalı çok­sa­tar yazar Har­lan Coben’la met­roda yapı­lan Sub­way Reads’in genç okur­lara ve inter­net nes­line ulaş­mak için yeni bir yol olduğu belir­ti­li­yor. Ancak New York Times’ın habe­rinde yer alan röpor­taj­larda yol­cu­lar­dan biri gra­fik tasa­rım­cısı olduğu için bil­gi­sa­yar başında ve tele­fona baka­rak yete­rince zaman geçir­di­ğini, bu nedenle eline kitap ala­rak sayfa karış­tır­ma­nın ona iyi his­set­tir­di­ğini söy­lü­yor: “E-kitap bana göre değil, ben kitap okur­ken dokun­sal bir dene­yimi ter­cih ede­rim.”

Sub­way Reads, New York Metrosu’nun, Pen­guin Ran­dom House’un ve Amerika’da toplu taşı­mada kab­lo­suz inter­net hiz­meti sunan ve Büyük­şe­hir Toplu Taşıma Müdür­lüğü ile söz­leş­mesi bulu­nan şir­ket Tran­sit Wireless’ın ortak­lı­ğıyla mey­dana gel­miş bir proje. Ücret­siz metin indirme hiz­me­tiyse sekiz hafta boyunca devam ede­cek. Pro­je­nin bir başka amacı da toplu taşı­mada bir milat olan kab­lo­suz inter­ne­tin tanı­tımı. New York’ta şu anda 175’ten fazla metro istas­yo­nunda kab­lo­suz inter­net hiz­meti mev­cut. Yılın sonuna kadar bu hiz­meti tüm istas­yon­larda suna­rak sayı­nın 278’e çıka­rıl­ması plan­la­nı­yor. Aynı zamanda, yol­cu­lar met­roda oku­duk­ları kısa pasaj­la­rın ya da öykü­le­rin e-kita­bını satın aldı­ğında gelir yayı­nevi ile Büyük­şe­hir Toplu Taşıma Müdür­lüğü ara­sında pay­laş­tı­rı­la­cak.

(96)

Yorumlar