Home Bilgi Bankası Sanat Mülteci Sorunuyla Yüzleşin: Ai Weiwei’nin Çitleri
Mülteci Sorunuyla Yüzleşin: Ai Weiwei’nin Çitleri

Mülteci Sorunuyla Yüzleşin: Ai Weiwei’nin Çitleri

58
0

Casey Les­ser

Hoş­gö­rü­nün kal­ma­dığı bir zamanda yaşı­yo­ruz. Bir­bi­ri­miz­den tama­men ayrış­tık.”

Ai Weiwei hiç dur­ma­yan bir sanatçı. Dün­ya­nın farklı yer­le­rinde devam eden ser­gi­leri ve Trump pro­tes­to­suna ek ola­rak şimdi de üç yüz par­ça­dan olu­şan “Good Fen­ces Make Good Neigh­bors” (İyi Çit­ler İyi Kom­şu­ları Geti­rir) çalış­ması New York’un dört bir yanında ser­gi­len­meye baş­ladı. Aynı zamanda İnsan Seli (Human Flow) isimli mül­teci krizi bel­ge­seli de gös­te­rime girdi.

Bel­ge­se­lin başında ekranda bazı ista­tis­tik­ler yer alı­yor: “Ber­lin Duvarı 1989’da yıkıl­dı­ğında dün­ya­nın 11 ülke­sinde sınır çit­leri ve duvar­ları vardı. 2016 yılına gel­di­ği­mizde ise top­lam 70 ülke bu çit­ler­den ve duvar­lar­dan inşa etmişti.” Bura­dan yola çıkan Weiwei New York’ta bir sanat orga­ni­zas­yonu olan Pub­lic Art Fund ara­cı­lı­ğıyla yeni pro­je­sini sundu ve New York’un dört bir yanına çit­ler inşa etti.

Adını Robert Frost’un “Men­ding Wall” şiirin­den alan çalışma New York’un farklı böl­ge­le­rinde ser­gi­len­meye baş­ladı. Weiwei bu çalış­ma­la­rıyla hem dün­ya­daki mül­teci kri­zine dik­kat çek­mek isti­yor hem de sınır duvar­la­rıyla oluş­tu­ru­lan ayrım­cı­lık poli­ti­ka­la­rını işa­ret edi­yor. Son yıl­larda alt­mış beş mil­yon­dan fazla insan yaşa­dığı yeri terk etmek zorunda kaldı. Sanat­çı­nın amacı da New York’tan baş­la­ya­rak tüm dün­ya­nın gözünde bu krizi görü­nür kıl­mak.

Sınır­lar ve böl­ge­ler kim­li­ği­mizi oluş­tu­ru­yor ve ken­di­miz ve etra­fı­mız­da­ki­ler hak­kın­daki düşün­ce­le­ri­mizi şekil­len­di­ri­yor. Hoş­gö­rü­nün kal­ma­dığı bir zamanda yaşı­yo­ruz. Bir­bi­ri­miz­den tama­men ayrış­tık. Bizi renk­lere, ırk­lara, din­lere, mil­let­lere göre böl­dü­ler. Özgür­lük, insan­lık, bir­bi­ri­mizi ve zamanı anlama gibi önemli kri­ter­ler var­ken bu gibi grup­lara sıkı­şıp kal­ma­mız çok anlam­sız,” diyor Weiwei.

Sanatçı Weiwei de tüm bu anlat­tık­la­rı­nın sıkın­tı­sını bire­bir yaşa­mış biri. Çocuk­lu­ğunda şair olan baba­sı­nın siyasi düşün­ce­leri sebe­biyle sür­günde yaşı­yor, büyü­dü­ğünde ise kendi düşün­ce­leri sebe­biyle baskı görü­yor. Hapse atı­lı­yor, pasa­por­tuna el konu­lu­yor. Aslında sahip olduğu düşün­ce­ler insan hak­ları ve ifade özgür­lü­ğün­den farklı bir şey içer­mi­yor.

İnsan Seli bel­ge­seli ise çok farklı bir proje. Weiwei bel­ge­se­lin çekim süre­cinde Tür­kiye ve Yunanistan’dan baş­la­ya­rak Ürdün ve Afganistan’a kadar seya­hat etti. Kırk mül­teci kam­pını ziya­ret etti ve ora­daki göç­men­lerle konuştu. Yüz kırk daki­ka­lık bel­ge­sel izle­yen­leri kri­zin boyutu ve insan­la­rın neler yaşa­dık­ları konu­sunda uya­rı­yor, ani ve şid­detli bir etki uyan­dı­rı­yor. “Good Fen­ces Make Good Neigh­bors” pro­jesi ise böyle bir etki uyan­dır­masa da New York­lu­la­rın durup düşün­me­sine neden olu­yor.

Çevi­ren: Deniz Sal­dı­ran

(Artsy)

*Fotoğ­raf­lar Pub­lic Art Fund orga­ni­zas­yo­nu­nun resmî site­sin­den alın­mış­tır.

(www.publicartfund.org)

(58)

Yorumlar