Home Liste Müzik Tarihinde En Fazla Yorumlanan 10 Şarkı
Müzik Tarihinde En Fazla Yorumlanan 10 Şarkı

Müzik Tarihinde En Fazla Yorumlanan 10 Şarkı

689
0

Sinema endüst­ri­sinde, var olan bir fil­min ikinci ya da üçüncü defa yeni­den çekil­di­ğini çok sık gör­me­yiz. Müzikte ise durum farklı. Müzis­yen­ler aynı eser­ler, aynı yön­tem­ler üze­rinde çalı­şa­bi­lir ama aynı üre­tim­leri yap­maz. Ken­di­le­rine özgü yorum­ları ortaya koyar­lar. Bura­dan yola çıka­rak müzik tari­hinde en fazla yeni­den yorum­lan­mış (cover yapıl­mış) şar­kı­lar lis­tesi araş­tı­rıl­mış. İlk on mad­de­sine yer vere­ce­ği­miz bu lis­tede, kla­sik­le­şen bazı isim­ler oku­yan­ları pek de şaşırt­ma­ya­cak.

1 “Yes­ter­day”, The Beat­les

Beatles’ın efsa­ne­le­şen şar­kısı “Yes­ter­day” bugüne kadar 2200’den fazla kez yorum­lan­mış. Şar­kıyı yeni­den yorum­la­yan­lar ve ses­len­di­ren­le­rin ara­sında Frank Sinatra, Elvis Pres­ley gibi ünlü müzis­yen­ler de var.

2 “(I Can’t Get No) Satis­fac­tion”, The Rol­ling Sto­nes

The Rol­ling Stones’un ünlü şar­kısı Jimi Hend­rix, Devo ve Vanilla Ice gibi isim­ler tara­fın­dan yorum­lan­mış. Fakat en bili­nen örneği Brit­ney Spears’ın 2000’deki MTV Müzik Ödülleri’nde ses­len­dir­diği ver­si­yon oldu.

 

3 “Ele­anor Rigby”, The Beat­les

The Beatles’ın diğer popü­ler şar­kı­la­rını düşün­dü­ğü­müzde bu şar­kı­nın lis­te­nin üçüncü sıra­sında gel­mesi biraz şaşır­tıcı. Fakat “Ele­anor Rigby”, Ray Char­les, Tony Ben­nett gibi isim­ler tara­fın­dan tam 131 kez yeni­den yorum­lan­mış.

4 “Cry Me A River”, Julie Lon­don

Bu şarkı onu yeni­den yorum­la­yan Jus­tin Tim­ber­lake ile o kadar özleş­ti­ril­miş ki aslında ilk ola­rak Julie London’dan duyul­duğu unu­tul­muş. Timberlake’in dışında Björk, Aeros­mith ve Barba Ste­isand da şar­kıyı yeni­den yorum­la­yan­lar ara­sında.

5 “And I Love Her”, The Beat­les

Bu şar­kıyı ilk ola­rak The Beatles’ın “A Hard Day’s Night” albü­münde duy­duk. Ori­ji­nal ver­si­yo­nun ardın­dan ise Bob Mar­ley, Vince Gille, Smo­key Robin­son gibi bir­çok isim tara­fın­dan tek­rar yorum­landı.

 

Janis Jop­lin, 1969

6 “Sum­mer­time”, Abbie Mitc­hell

Sum­mer­time” şar­kı­sını 1935’te bir ope­rada ilk defa ses­len­di­ren isim Abbie Mitchell’di. Fakat Janis Joplin’in yorumu o kadar beğe­nildi ki her­kes şar­kıyı onun ara­cı­lı­ğıyla tanı­mış oldu. Ardın­dan Cher, R.E.M. ve Sonny tara­fın­dan da yorum­landı.

7 “Ima­gine”, John Len­non

Ray Char­les, Joan Baez, David Bowie ve hatta Queen “Ima­gine” şar­kı­sını yorum­ladı. Daha yakın dönemde ise Pink, Lady Gaga ve Avril Lavinge’de şar­kıyı kendi tarz­la­rında ses­len­dir­di­ler. Fakat yine bu şar­kıyı din­le­mek iste­yen her­kes John Lennon’ı ter­cih edi­yor.

8 “Over The Rain­bow”, Judy Gar­land

Son zaman­lar­daki ses yarış­ma­la­rında yarış­ma­cı­la­rın en çok ter­cih ettiği şar­kı­lar­dan olan “Over The Rain­bow” ünlü ya da ünsüz bir­çok kişi­nin yoru­mun­dan geçti. Şu sıra­lar en çok ter­cih edi­len ver­si­yonu ise “What a Won­der­ful World” ile bir­leş­ti­ri­le­rek yapı­lan yorum oldu.

 

9 “Black­bird”, The Beat­les

The Beatles’ın diğer bir şar­kısı olan “Black­bird” de en son 2016 Oscar töre­ninde Dave Grohl tara­fın­dan yorum­landı.

10 “The Look Of Love”, Dusty Spring­fi­eld

Burt Bacharach’ın yazıdğı ve Dusty Springfield’ın 1967’de ses­len­dir­diği o tarih­ten bu yana bir­çok kez yorum­lan­dığı. The Zom­bies, Diana Ross, Nina Simone gibi isim­ler şar­kıya kendi tarz­la­rını da kata­rak yeni­den yorum­ladı.

Çevi­ren: Deniz Sal­dı­ran

(Stacy Con­radt, Men­tal Floss)

(689)

Yorumlar