Home Ne Haber

Ne Haber

Yaşar Kemal Vakfı kuruldu

Ede­bi­ya­tı­mı­zın büyük ustası, 28 Şubat 2015’te kay­bet­ti­ği­miz Yaşar Kemal adına kuru­lan vakıf res­men faali­yete baş­ladı. Yöne­tim kurulu baş­kan­lı­ğını Ayşe Semiha Baban’ın üst­len­diği vak­fın amacı Yaşar Kemal’in değer­leri ve duruşu doğ­rul­tu­sunda Tür­kiye ve dünya top­lum­ları nez­dinde Yaşar Kemal’in bakış, yak­la­şım ve değer­le­rini yay­gın­laş­tır­mak, yaza­rın düşün­ce­le­ri­nin ve ede­bi­yat biri­ki­mi­nin genç kuşak­lara akta­rıl­ması, ola­rak açık­landı. Vakıf Yöne­tim Kurulu […]

Gergedanları korumak için kaçak avcı öldürmek!

Bu milli park ger­ge­dan­ları koru­mak için insan­ları öldü­rü­yor. Bugüne dek 50 kaçak avcı öldü­rüldü. Kazi­ranga Milli Parkı, konu ger­ge­dan­ları koru­mak oldu­ğunda ger­çek bir başarı hikâ­yesi sunu­yor. Fakat bunu başar­mak için ter­cih ettiği yol, çalı­şan­la­rı­nın potan­si­yel kaçak avcı­ları vur­ma­la­rına ve hatta öldür­me­le­rine izin ver­mek. Park, bu zamana dek 50 kişi­nin haya­tına son verdi. Ger­ge­dan­lar burada güvende. Bir asır önce, […]

Aslı Erdoğan'ın 14 Şubat Dünya Öykü Günü Konuşması

Bu melek ya da şaş­kın mele­ği­miz bizim tabii ki ede­bi­ya­tın bir meta­foru ola­rak da algı­la­na­bi­lir ama ondan çok daha faz­lası bence. İnsan hikâ­ye­si­nin bir meta­foru ola­rak düşün­düm ve ben bunu Dünya Öykü Günü’nü bu meleğe ada­mak isti­yo­rum. Bizim baş öykü anla­tı­cı­mız o. Bugün Dünya Öykü Günü. Öykü günü adına her yıl bir yazar konuşma yapı­yor. Şimdi […]

10 Soruda İnci Küpeli Kız

1 Öne çıkan ayrın­tı­lar? Tür­ban resmi can­lan­dı­rır, inci küpe­deki par­lak­lık ve beyaz yaka­nın yumu­şak­lığı dik­kat çeker. 2 İzle­yen nerede durur?  İzle­yi­cide, İnci Küpeli Kız’ın arka­sında duranı gör­mek için omzu­nun üze­rin­den geriye bakma isteği uyan­dı­rır. Böy­le­likle izle­yici res­min içine çeki­lir. 3 Yüz ifa­de­siyle yarat­tığı etki?  Bize bakan kız apa­çık göz­leri, oval yüzü, yarı açık ağzıyla resme duy­gu­sal­lık katar­ken, […]

Trump'ı anlamak için Hannah Arendt okumak

George Orwell’ın 1984 adlı kitabı Trump döne­miyle bir­likte yeni­den popü­ler olan tek kitap değil. Siya­set kuram­cısı Han­nah Arendt’in Tota­li­ta­riz­min Kay­nak­ları adlı kitabı da aynı oranda ilgi çeki­yor. Geliş­miş uygar­lık­la­rın çökü­şüne tanık­lık etmiş olan Han­nah Arendt, 20. yüz­yıl tota­li­ter hare­ket­le­ri­nin yük­se­li­şini ana­liz eden ilk siya­set kuram­cı­la­rın­dan birisi. 1951’de Nas­yo­nal sos­ya­lizm ve Sta­li­nizmi ince­le­diği maka­lesi Tota­li­ta­riz­min Kay­nak­ları […]

Suriyeli sığınmacı Facebook'a dava açtı

Baş­ba­kan Angela Mer­kel ile sel­fie çek­ti­ren Suri­yeli bir sığın­macı Facebook’taki çeşitli hesap­larda terö­rist diye dam­ga­la­nınca, sos­yal pay­la­şım ağına karşı dava açtı. Almanya’da yalan haber tar­tış­ma­la­rı­nın yoğun bir şekilde sür­düğü bir dönemde emsal oluş­tu­ra­bi­le­cek bir dava bugün Würz­burg ken­tinde görü­lü­yor. Suri­yeli Anas M. Baş­ba­kan Mer­kel ile çek­tir­diği sel­fie fotoğ­ra­fı­nın Facebook’taki iki hesap tara­fın­dan çar­pı­tıl­ması ve yüz­lerce kez […]

Kütüphaneleri çekici yapmak için...

Kütüp­ha­ne­le­rin yüzde 90’ı e-kitap ödünç verme hiz­meti sunar­ken, yetiş­kin­le­rin yüzde 22’si bu hiz­met­ten haber­dar değil ve yüzde 16’sı da kütüp­ha­ne­le­ri­nin böyle bir hiz­met sun­ma­dı­ğını söy­lü­yor. Kütüp­ha­ne­ler yüz­yıl­lar­dır yal­nızca kitap­la­rın sak­lan­dığı yer oldu. Keli­me­nin kökeni 14. yüz­yılda kul­la­nı­lan, “kitap kolek­si­yonu” anla­mın­daki Fran­sızca lib­ra­irie söz­cü­ğün­den geli­yor. İnsa­nın aklına tozlu raf­ları geti­ren bir söz­cük. Ancak kitap­la­rın biçim­leri nasıl […]

Dostoyevski kitabı kök söktürdü bana

Çok önemli bir çevirinin de hikâyesi Dün­yada yazıl­mış en iyi Dos­to­yevski biyog­ra­fisi ola­rak bili­nen Joseph Frank’ın ‘Dostoyevski/Çağının Bir Yazarı’ niha­yet Türk­çede. 1000 say­fa­lık dev çalış­ma­nın diğer Dos­to­yevski biyog­ra­fi­le­rin­den farkı ne? Ülker İnce Dos­to­yevski biyog­ra­fi­sin­den ne öğre­ni­yo­ruz? İçim­den önce, ‘Ne saçma soru’ diye geçir­dim. Ama siz bu soruyla sanki başka bir şey söy­le­mek iste­di­niz. Sanki, “Dostoyevski’nin haya­tı­nın […]