Home Ne Haber

Ne Haber

Gabriel García Márquez’in arşivi internette ücretsiz yayımlandı

Nobel ödüllü Kolom­bi­yalı yazar Gab­riel Gar­cía Márquez’in 27.000 say­fa­lık arşi­vi­nin yarıya yakın bölümü, Tek­sas Üni­ver­si­tesi tara­fın­dan inter­nette yayım­landı. ABD’de Tek­sas Üniversitesi’ne bağlı Harry Ran­som Mer­kezi, Kolom­bi­yalı yazar Gab­riel Gar­cia Marquez’in 27.000 say­fa­lık arşi­vi­nin yak­la­şık yarı­sını inter­net üze­rin­den ücret­siz yayım­ladı. Üni­ver­si­te­den yapı­lan açık­la­mada, 87 yaşında haya­tını kay­be­den büyük yaza­rın metin, fotoğ­raf, mek­tup ve not­lar­dan olu­şan arşi­vi­nin […]

Lolita’nın Ardındaki İlham Kaynakları…

Bu ilginç rast­lantı, Lolita’yı daha ente­re­san ve san­sas­yo­nel bir esere dönüş­tü­re­cek. Vla­di­mir Nabo­kov 1955’te Lolita’yı yayım­la­dı­ğında, orta yaşlı bir pro­fe­sör olan Hum­bert Humbert’ın ergen üvey kızına sap­kınca takın­tı­sını konu alan hikâye ori­ji­nal­liği ve sanat­sal­lı­ğıyla övgü top­la­mıştı. Ancak görü­nen o ki Nabo­kov, yaşlı bir ada­mın feti­şini ağdalı bir roman­tizmle anla­tan –iyi ya da kötü– ilk kişi […]

Kadın Yazarlardan Klasik Çevirileri

Günü­müzde kadın çevir­men­le­rin açtığı bu yol kla­sik­le­rin çev­ril­me­sinde zin­cir­leri kıra­bi­lir, yeni kuşak okur­lar ve yazar­lar yarat­mada önemli ola­bi­lir, dahası bizi kendi dil sınır­la­rı­mızla yüz­leş­ti­rip farklı oyun alan­ları aça­bi­lir. Guar­dian’ın habe­rine göre Yunan ve Latin kla­sik­le­ri­nin özel­likle İngi­liz­ceye çev­ril­mesi konu­sunda dün­ya­nın dört bir yanın­dan aka­de­mis­yen-yazar kadın­lar son yıl­larda çok çeşitli atöl­ye­lerde bir araya geli­yor. Eski Yunan […]

Oggito’da Dostoyevski Yazıları | Meraklı Okurlar ve Araştırmacılar İçin

Karen Had­dad-Wot­ling | Tols­toy mu Dos­to­yevski mi? Bir Anlaş­maz­lı­ğın Hikâ­yesi Ülker İnce | Dos­to­yevski kitabı kök sök­türdü bana Semih Gümüş | Dos­to­yevski: Çağı­mı­zın Bir Yazarı Derya Önel | Dostoyevski’nin İnsan­ları Özge Kepe­nek | Dostoyevski’nin Suç ve Ceza Eskiz­leri Kadir Işık | “Yeral­tın­dan Not­lar, haki­kati kanla hay­kı­rır.” Denis Gürcü | Suç ve Ceza’yı Niçin Oku­ma­lı­sı­nız? Derya Önel | […]

Oggito’da Bilim Yazıları | Meraklı Okurlar ve Araştırmacılar İçin

Uzay­dan sin­yal geldi: Üç ihti­mal var! 40 yaşında kan­ser­den haya­tını kay­be­den İranlı mate­ma­tikçi Mer­yem Mir­zak­hani kim? Einstein’ın ilginç alış­kan­lık­la­rın­dan neler öğre­ne­bi­li­riz? Yavuz Türk | Haya­tı­mızı Teh­dit Eden Diji­tal Teh­li­ke­ler­den Korun­ma­nın Yol­ları Ay nasıl oluştu? Metin Rudar | İnsa­nın yapı­taş­ları yıl­dız­lar­dan mı geli­yor? Men­faat Gereği Ceha­let Yay­mayı İnce­le­yen Bilim 11 Galak­side Uza­yın Derin­lik­leri ve Uzak Geç­miş Nida Nevra Sav­cı­oğlu […]

TDK “Türkçesi varken” dedi; var mı? - 1

Şah­sen bu hâli­sâne ses­le­nişi TDK tari­hinde bir dev­rim ola­rak gör­düm; bil­mi­yo­rum abar­tı­yor muyum. Ümit Kıvanç Muh­te­me­len dev­let daire­si­nin Kaf­ka­vârî hava­sın­dan buna­lan Türk Dil Kurumu, zaman zaman sevi­ye­mize ine­rek ara­mıza karış­maya hamle edi­yor. TDK geçen­lerde hepi­mize hita­ben samimi bir tweet attı. Koca kurum, kesip biç­tiği, ağ gibi delik delik yapıp direk­lere gere­rek voley­bol, ora­sına bura­sına ufak çukur­lar aça­rak […]

Edebiyat İşçileri: Yazarken Kendine Zarar Veren 6 Büyük Yazar

Emily Temple Yazar­la­rın ve şair­le­rin en çok sorun yaşa­yan­ları bile “yazma” işi­nin hiç de teh­li­keli bir mes­lek olma­dı­ğını kabul eder­ler. Tabii el ve bilek has­ta­lı­ğını ve hare­ket­siz yaşam tar­zını teh­li­ke­den say­mı­yor­sa­nız… Bu gibi sıkın­tı­lar son derece cid­di­dir fakat üze­rine bir şiir yaza­cak kadar da sar­sıcı olma­dığı düşü­nü­lür. Buna rağ­men, bir­çok yazar, yazma dene­yim­leri sonucu ciddi […]

Turist bibloları Parisli sahafı sınıyor

Yeşil “vagon­lar” Fran­sız kül­tü­rü­nün iske­le­tini oluş­tu­ru­yor. Paris’in boqu­inisteleri Seine neh­ri­nin sağ yakası Pont-Marie’den Louvre kıyı­sına, sol yakada Tournelle’den Vol­ta­ire kıyı­sına dek ara­lık­larla konum­la­na­rak on altıncı yüz­yıl­dan bu yana, içinde antik eser­le­rin, eski kitap­la­rın, gra­vür­le­rin satıl­dığı yeşil “vagon”larıyla Fran­sız kül­tü­rü­nün iske­le­tini oluş­tu­ru­yor. Paris doku­sunu ayrın­tı­lan­dı­ran bu kitap­çı­lar Seine kıyısı düzen­le­me­leri son­rası bele­di­ye­nin bazı imti­yaz­la­rını kazan­mak için […]

Kısa Öykü Yazarlarına Açık Çağrı

Keş­fet – Türkiye’den ve Bir­le­şik Krallık’tan Yeni Metin­ler Bri­tish Coun­cil Tür­kiye, Türkiye’den yazar­lar ile Bir­le­şik Kral­lık yazar­ları ara­sında köprü kur­mayı, her iki ülke­den mes­leği ede­bi­yat olan kişi­ler ara­sın­daki diya­loğu kolay­laş­tır­mayı ve bu yazar­la­rın eser­le­rini yeni kit­le­lerle buluş­tu­ra­cak bir plat­form yarat­mayı hedef­li­yor. Bri­tish Council’in bu amaç­lar doğ­rul­tu­sunda düzen­le­diği “çeşit­li­lik” temalı kısa öykü yarış­ması, Türkiye’den İTEF-İstan­bul Tan­pı­nar […]

UNESCO: Türkiye, kitap okuma oranında 86'ıncı sırada!

Türkiye’de, kitap okuma alış­kan­lığı yayın­cı­lara göre ne durumda? Türkiye’de kitaba ne kadar zaman ve para har­ca­nı­yor? Bu soru­la­rın cevap­ları, pek iç açıcı değil. Çözüm öne­ri­le­ri­nin odak nok­ta­sında ise, çocuk­lar var. İstanbul’da Kadı­köy-Beşik­taş vapu­run­daki yüz­lerce yol­cu­dan Merve Ulus, 20-25 daki­ka­lık o sefer sıra­sında kitap oku­yan yal­nızca bir­kaç kişi­den biriydi. Oysa, İstan­bul vapur­ları kitap oku­mak için belki de en […]