Home Ne Haber

Ne Haber

AİHM'den cezaevinde internet yasağına mahkûmiyet

“Bilgi alma özgür­lü­ğünü ihlal…” AİHM ken­di­sine yapı­lan bir baş­vu­ruda Litvanya’yı, tutuk­luya inter­net eri­şimi sağ­la­ma­dığı için taz­mi­nata mah­kûm etti. Karar bütün tutuklu ve mah­kûm­la­rın inter­net eri­şi­mini kap­sa­mı­yor. Strasbourg’da bulu­nan Avrupa İnsan Hak­ları Mah­ke­mesi (AİHM), ceza­evinde inter­net eri­şimi konu­sunda yapı­lan bir baş­vu­ruyu karara bağ­ladı. Mah­keme Litvanya’yı ülke­deki bir ceza­evi yöne­ti­mi­nin tutuk­lu­nun inter­net eri­şi­mine izin ver­me­diği için taz­mi­nata mah­kûm […]

Orhan Pamuk’a İtalya’dan Şeref Doktorası

İtalya’nın en köklü sanat üni­ver­si­tesi ve müze­le­rin­den biri olan Milano’daki Acca­de­mia di Bella Arti di Brera, 18 Ocak Çar­şamba günü Orhan Pamuk’a şeref dok­to­rası veri­yor. Dok­tora Pamuk’a, sanat­sal yara­tı­cı­lığı ve düşün­ce­leri, sanat ile olan iliş­kisi ve Masu­mi­yet Müzesi için veri­li­yor. Napol­yon tara­fın­dan 1806’da kurul­muş olan ve bün­ye­sinde Brera Resim ve Sanat Müzesi’ni de barın­dı­ran Brera […]

Kitap fuarları hangi yayınevlerine hizmet ediyor?

Küçük yayı­nev­leri ya yerinde say­maya devam ede­cek, ya bata­cak ya da ken­dine alter­na­tif satış alan­ları bula­cak, okurla bulu­şa­cak­ları başka mec­ra­la­rın peşine düşe­rek büyü­meye çalı­şa­cak. Serap Çakır Kita­bın okurla buluş­tuğu her etkin­liği sevi­yo­rum. İmza gün­leri, söy­le­şi­ler, kita­pevi top­lan­tı­ları önemli. Okuru hare­ket­len­dir­mede bir fay­dası ola­caksa, okurla tut­kunu olduğu yazarı buluş­tu­ra­caksa neden olma­sın? Bu anlamda okur/kitap/yazar buluş­ma­la­rı­nın en […]

İstanbul İstanbul’dan Unutulmaz Alıntılar

Bur­han Sönmez’in ilk romanı Kuzey 2009’da, ikinci romanı Masum­lar 2011 yılında yayım­landı. 2015 yılında yayım­la­nan son romanı İstan­bul İstan­bul, konu­suyla, karak­ter­le­riyle, diliyle günü­müz ede­bi­ya­tında özel bir yer tutu­yor. Her­ke­sin içine, kendi İstanbul’una ayna tutan romanda uğruna şiir­ler yaz­dı­ğı­mız bir kenti nasıl yok etti­ği­miz, yüz­yıl­lar önce fet­hini ger­çek­leş­tir­sek de yeni­den yarat­mak zorunda oldu­ğu­muzu hatır­la­tı­yor. Geç­miş ve […]

Necmiye Alpay: "Barış ise, devletten pek işitmediğimiz bir sözcük."

Nec­miye Alpay, tutuk­lu­lu­ğu­nun bit­me­si­nin hemen ardın­dan Duvar’a konuştu. Nec­miye Alpay, “Bizim dava biraz sim­ge­leşti dene­bi­lir. ‘Terö­rist’ dam­ga­sı­nın ne kadar yerli yer­siz ve insaf­sızca yapış­tı­rı­la­bil­diği aşi­kâr oldu” dedi. Kapa­tı­lan Özgür Gün­dem gaze­te­si­nin yayın danışma kurulu üyesi, dil­bi­limci, yazar, çevir­men Nec­miye Alpay’ın tutuk­lu­luğu 11 gün önce bitti. Alpay, 4 aylık tutuk­lu­lu­ğu­nun son bul­ma­sı­nın ardın­dan Duvar’a konuştu. Anıl Mert […]

Hep O Aptal Beynimiz Yüzünden!

Sinir­bi­limci Dean Bur­nett, Aptal Beyin kita­bında bey­nin hem veri­leri muaz­zam şekilde işleme gücünü göz­ler önüne seri­yor, hem de umul­ma­dık durum­larda bize hiç de iste­me­di­ği­miz şey­ler yap­tır­dı­ğını ispat edi­yor. İnsan­lara birey­sel ola­rak hiç­bir durumda yap­ma­ya­cak­ları kötü­lük­leri grup içinde şuur­suzca yap­tı­ran da aptal beyin­le­ri­miz. Bürkem Cevher Tele­viz­yon­lar­daki tar­tışma prog­ram­la­rını yıl­lar­dır izle­ye­mi­yo­rum. Katı­lım­cı­lar ara­sında sesi en çok çıkan­la­rın, […]

2017'nin Avrupa Kültür Başkentleri: Aarhus ve Baf

2017 Avrupa Kül­tür Baş­kent­leri Aar­hus ile Kıbrıs’ın liman kenti Baf (Pap­hos) ver­mek iste­dik­leri mesaj­ları zen­gin tarihi geç­miş­le­riyle sen­tez­le­ye­rek kül­tü­rel etkin­lik­lerle turist­lere suna­cak. 2017’nin Avrupa Kül­tür Baş­kent­leri 20-21 Ocak’ta unvan­la­rını almaya hazır­la­nı­yor. 2017’nin bu unvanı alan iki kenti Danimarka’nın Asr­hus kenti ile Kıbrıs’ın liman kenti Baf (Pap­hos). Aarhus: Gülümseyen kent Aar­hus yak­la­şık 320 bin nüfu­suyla Danimarka’nın […]

Necmiye Alpay: “Bırakın devleti bölmeyi, biz tam tersini yapmaya çalışan insanlarız."

Yazar, dil­bi­limci Nec­miye Alpay, Özgür Gün­dem Yayın Danışma Kurulu üyesi olduğu için 121 günü ceza­evinde geçirdi. İçer­dey­ken sokakta özgürce yürü­meyi, denizi, sine­maya, ser­giye git­meyi yani insani olan her şeyi çok özle­miş. İnter­net bağım­lısı oldu­ğunu anla­mış… Şimdi, yarım kalan kitap­la­rını tamam­la­ya­cak. Sev­dik­le­riyle daha çok vakit geçi­re­cek. “Bıra­kın dev­leti böl­meyi, biz tam ter­sini yap­maya çalı­şan insan­la­rız. Tutuk­lan­ma­mız […]

Carrie Fisher'ın Star Wars'tan ilk görüntüleri

Star Wars’ın iko­nik karak­teri Pren­ses Leia’ya hayat veren Car­rie Fis­her, geç­ti­ği­miz gün­lerde haya­tını kay­betti. Fisher’ın ölü­mü­nün ardın­dan inter­net dün­ya­sında, hay­ran­ları ve sanatçı dost­ları tara­fın­dan Fisher’la ilgili bir­çok anı, alıntı ve fotoğ­raf pay­la­şı­lı­yor. Aşa­ğı­daki video da Star Wars ve Pren­ses Leia hay­ran­la­rı­nın kal­bine doku­na­cak tür­den. Siyah beyaz vide­oda Car­rie Fis­her, 1975 yılında Star Wars’ın ilk filmi […]