Home Ne Haber

Ne Haber

Caretta Caretta'yı Üç Kurşunla Öldürdüler!

Bodrum’da nesli tükenme teh­li­kesi altında bulu­nan bir caretta caretta, başın­dan üç kur­şunla vuru­la­rak öldü­rüldü. Koyun­baba Koyu sahi­linde yürü­yüş yapan yurt­taş­lar, kıyıya vur­muş ölü deniz kap­lum­ba­ğa­sını görünce durumu muh­tar, muh­tar da jan­dar­maya bil­dirdi. 75 san­tim boyunda, 45 kilog­ram ağır­lı­ğın­daki caretta caret­ta­nın üç kur­şunla vurul­duğu belir­lendi. Jan­darma soruş­turma baş­lattı. Öldü­rü­len caretta caretta, ince­len­mek üzere Deniz Kap­lum­ba­ğa­ları Araş­tırma […]

İğne Deliğine Deve Kervanı Sığdıran Minyatürcüler

Prag’daki Min­ya­tür Müzesi’nde her şey çok küçük. Öyle ki ser­gi­le­nen nes­ne­ler mili­metre ile ölçü­lü­yor ve ancak mik­ros­kopla görü­le­bi­li­yor. Prag Kalesi yakın­la­rın­daki bu müzede çok ilginç eser­ler ser­gi­le­ni­yor. Ama bun­ları ilk bakışta gör­mek müm­kün değil. Odaya ilk gir­di­ği­nizde sadece mik­ros­kop­lar görü­yor­su­nuz. Bir tane­sin­den bakınca çölde bir deve katarı ve pal­mi­ye­ler çıkı­yor kar­şı­nıza. Hepsi bir iğne deli­ğine […]

Cannes'da yarışacak filmler belli oldu

Bu yıl 70’incisi düzen­le­ne­cek Can­nes Film Festivali’nde yarı­şa­cak film­ler açık­landı. Yarış­taki yönet­men­ler ara­sında Mic­hael Haneke, Fran­çois Ozon, Sofia Cop­pola ve Fatih Akın da var. Jüri baş­kanı ise Pedro Almo­do­var. Dün­ya­nın en say­gın sinema ran­de­vusu ola­rak gös­te­ri­len Can­nes Film Fes­ti­vali bu yıl 17-28 Mayıs tarih­leri ara­sında ger­çek­le­şe­cek. Fes­ti­val boyunca 29 ülke­den 49 uzun met­rajlı film gös­te­ri­le­cek. Fes­ti­val […]

Bir Üniversite Macaristan’dan Kovulurken

Üni­ver­si­te­nin kuru­cusu Soros’un 25 mil­yar dolar­lık ser­veti hiç de öyle tar­tış­ma­lar­dan uzak elde edil­miş bir ser­vet değil. Sezin Öney Cent­ral Euro­pean Uni­ver­sity (CEU), yani Orta Avrupa Üni­ver­si­tesi, 25 yıl­dır Macaristan’ın baş­kenti Budapeşte’de lisan­süstü prog­ram­la­rıyla dün­ya­nın dört bir tara­fın­dan öğrenci çeki­yordu. Ancak, 4 Nisan Salı günü, Maca­ris­tan Parlamentosu’nda imza­la­nan bir anlaşma, CEU’nun kapa­tıl­ma­sına giden yolu açtı. Bir haf­tada […]

Bu Mikro-Devletleri Biliyor musunuz!

Kendi ülkenizi yönetin! Kugel­mu­gel, Sealand ve Zakistan’ın ortak nok­tası hep­si­nin birer mikro-dev­let olması. Kendi pasa­port­ları ve para birim­le­riyle, ilan edil­miş prens­lik­ler ve cum­hu­ri­yet­ler. Ve hiç­biri resmi ola­rak tanın­mı­yor. Sealand Prensliği Muh­te­şem bir okya­nus man­za­ra­sına sahip bu mikro-dev­let iki tenis kortu büyük­lü­ğünde. Paddy Bates ve ailesi, İkinci Dünya Savaşı’nın Kuzey Denizi uçak­sa­var kalesi Roughs Towers’ı 1967’de […]

"Dünya Dillerine Ahmet Ümit'i Çevirmek" Sempozyumu

“Ede­bi­yat sınır­ları orta­dan kal­dı­rır.” Ahmet Ümit, yal­nızca Türk­çe­nin en başa­rılı ve en çok oku­nan yazar­la­rın­dan biri değil aynı zamanda farklı dil­lere yapı­lan çevi­ri­le­riyle ede­bi­ya­tı­mı­zın dünya dil­le­rin­deki çok önemli bir tem­sil­cisi. Okan Üni­ver­si­tesi Ahmet Ümit için bir sem­poz­yum düzen­li­yor. 7 Nisan Cuma günü Okan Üniversitesi’nin Beyoğlu Kampüsü’nde ger­çek­le­şe­cek sem­poz­yum için Ahmet Ümit’in roman­la­rını kendi dil­le­rine kazan­dı­ran on […]

Belarus isyanda: Yazarlar, yayıncılar, gazeteciler tutuklanıyor!

Belarus’ta insan hak­ları savu­nu­cu­ları, Minsk ede­bi­yat fes­ti­va­linde güven­lik görev­li­le­rince tutuk­la­nan­la­rın ser­best bıra­kıl­ması için çağ­rıda bulundu. Oto­ri­ter dev­lete karşı pro­tes­to­lar devam edi­yor. İnsan hak­ları örgüt­leri, Bela­rus yet­ki­li­le­rine, ülke çapında ger­çek­leş­ti­ri­len pro­tes­to­larda tutuk­la­nan yazar, yayıncı ve gaze­te­ci­ler hak­kın­daki tüm suç­la­ma­la­rın düşü­rül­mesi için çağ­rıda bulundu. The Com­mit­tee to Pro­tect Jour­na­lists (Gaze­te­ci­leri Koruma Kurulu), güven­lik güç­le­ri­nin geç­ti­ği­miz haf­ta­larda en […]

Finlandiyalı ünlü grup Apocalyptica, Türkiye konserini iptal etti

Finlandiya’nın dün­yaca ünlü çello-metal grubu Apo­calyp­tica, 8 nisan günü istanbul’da düzen­le­mesi bek­le­nen kon­se­rini iptal etti­ğini duyurdu. Grup sos­yal medya üze­rin­den açık­la­mada şun­ları dedi: “Fin­lan­diya, Almanya, Büyük Bri­tanya gibi çeşitli ülke­le­rin dışiş­leri bakan­lık­la­rın­dan resmi uya­rı­lar yapıl­ması sonucu, tur eki­bi­miz­den bazı kişi­le­rin kay­gılı olması nede­niyle grup üye­leri ve eki­bi­mizce kon­seri iptal etme kararı aldık. Gru­bu­muzda demok­ra­tik bir sis­tem […]

Hitler'in yaptığı bir tablo ilk kez sergilendi

İtalya’da açı­lan bir ser­gide, Adolf Hitler’in yap­tığı yağ­lı­boya bir tablo ilk kez ser­gi­len­meye baş­landı. İtal­yan sanat eleş­tir­meni Sgarbi resmi, “Bir dik­ta­tö­rün değil, bir zaval­lı­nın eseri bu, derin bir melan­ko­lik ruhu ortaya koyu­yor” söz­le­riyle değer­len­dirdi. 11 Mart’ta sanat­se­ver­lerle bulu­şan ve 16 Kasım’a kadar gezi­le­bi­le­cek Çıl­gın­lık Müzesi (Museo della Fol­lia) adlı ser­gide, Adolf Hitler’in yap­tığı, ismi­nin açık­lan­ma­sını […]