Home Ne Haber

Ne Haber

Atmosferdeki karbondioksit tarihin en yüksek seviyesinde

ABD Ulu­sal Okya­nus ve Atmos­fer İda­resi, atmos­fer­deki kar­bon­di­ok­sit ora­nı­nın rekor sevi­yeye ulaş­tı­ğını açık­ladı. Kuru­mun rapo­runa göre, kar­bon­di­ok­sit değeri 400 ppm’nin üze­rine çıktı. ABD Ulu­sal Okya­nus ve Atmos­fer İdaresi’nin (NOAA) yıl­lık rapo­runda, 2016 yılında atmos­fer­deki kar­bon­di­ok­sit ora­nı­nın artış hızı­nın hiç olma­dığı kadar hızlı yük­sel­di­ğine dik­kat çekildi. Geçen yılın, ilk ölçü­mün yapıl­dığı 1958 yılın­dan bu yana atmos­fer­deki kar­bon­di­ok­sit […]

Satranç: İnandına Yaşamak Hadisesi

Sat­ranç son­suz ola­sı­lık­la­rın oyunu olsa da  Zweig’ın kal­kış­tığı bu oyu­nun daha başın­dan bera­bere bite­ceği bel­liydi: Zweig’ın kay­bet­tik­le­rine kar­şı­lık Hitler’in savaşı kay­bet­mesi. Özgenur Korlu Ste­fan Zweig, kendi elle­rin­den gele­cek ölüme beş kala, hesap­laş­mak iste­diği ne varsa masa­nın öbür ucun­daki bsan­dal­yeye otur­tur: Artık tanı­ya­ma­dığı bir yere dönü­şen Avrupa’yı, geride bırak­mak zorunda kal­dık­la­rını ve Hitler’i. Bu bir hesap­laşma […]

Arda Bafra • Tersi

Dünya ter­sine dönse bugün. Tersi, tam tersi. Canım öyle istiyor.Dayansam ev sahi­bi­nin kapı­sına, iste­sem gecik­miş kirayı, “Ya ver, ya çık,” desem, “oğlum gel­me­ye­cek, ama sen yine de çık.” Ondan aldı­ğım parayla gidip renk renk sakız­lar alsam, bir araba dolusu. Çocuk­larla pay­laş­ma­sam, hep­sini ken­dim çiğ­ne­sem. Sonra sız­sam bir köşede, sakız sar­hoşu. Uya­nınca, sız­dı­ğım köşe­den ara­sam pat­ro­numu, […]

Boğa güreşlerinde artık kan dökülmeyecek!

Balear Ada­ları par­la­men­tosu boğa güreş­le­rinde hay­va­nın yara­lan­ması ve öldü­rül­me­sini yasak­la­yan yasa tek­li­fini kabul etti. İspanya’da boğa güre­şi­nin yasak­lan­ma­sını talep eden­ler artı­yor. İspanya’nın Balear Adaları’ndaki boğa güreş­le­rinde bun­dan böyle kan dökül­me­ye­cek. Gele­nek­sel boğa güreş­le­rine şim­diye kadar­kin­den daha sert kısıt­la­ma­lar geti­ren yasa öne­risi bölge par­la­men­to­sunda kabul edildi. Yasaya göre, gös­te­ri­lerde onar dakika kova­lan­mak üzere sadece üç boğa […]

UNESCO Dünya Mirası Listesi’nin yeni üyeleri

UNESCO Dünya Mirası Komi­tesi, Krakov’daki top­lan­tıda Dünya Mirası Listesi’ne giren yeni yer­leri açık­ladı. Türkiye’deki Afro­di­sias Antik Kenti de kalıcı lis­teye alındı. Afrodisias - Türkiye Polonya’nın Kra­kov ken­tinde top­la­nan Dünya Mirası Komi­tesi, Aydın’da bulu­nan Afro­di­sias Antik Kenti’nin de koruma altına alın­ma­sına karar verdi. Kalıcı lis­teye alı­nan antik kentte bulu­nan Afro­dit Tapı­nağı MÖ 1’inci yüz­yıl­dan kalma. Venedik Savunma […]

Kamiran Bedir-Xan • Yaşlı Kartal

Emir Tacîn yaş­lıydı, fakat sara­yında taze ve bir içim su cari­ye­leri vardı, hepsi de Emir’i severdi, çünkü Emir deliş­men ve güçlü bir adamdı. Öpüş­leri tatlı ve sıcaktı. Kadın­lar tatlı ve sıcak öpüş­leri sever. Kadın­lar her zaman ateşli ve duy­gulu adam­ları sever, o adam­lar genç­miş, yaş­lıy­mış, fark etmez. Genç­lik aşk­tır, genç­lik kalp­teki alev­dir, yoksa yumu­şak ten ve […]

Keder Saatleri

Şükrü Erbaş Gök­yüzü saat­leri, dedim, atkes­ta­ne­le­ri­nin üstün­den bir boğuntu duy­gu­suyla şehre baka­rak. Göğü yere indi­ren yağ­mur şehri parça parça asfalta gömü­yordu. Ya da inen her damla, insan­lar içle­rine bakar­ken sokak­ları dün­ya­nın dışına taşı­yordu. Omu­zumda bir kâkül bah­çesi, içer­lek bir gülüşle, ‘yağ­mur, işte’ dedi. Peki –dedim- yağ­mur saat­leri olsun. Uzak­larda bula­nık bir ses, “her şey bana […]

Rob Gonsalves'in Büyüleyici Resimleri

Rob Gon­sal­ves, “büyülü ger­çekçi” resim­le­riyle bili­nen bir Kana­dalı sanatçı. Gonsalves’in ger­çekçi sah­ne­lere bir sihir duy­gusu ver­diği çalış­ma­ları ger­çe­küstü ola­rak da tanım­la­nı­yor. Dola­yı­sıyla “büyülü ger­çek­çi­lik” teri­mi­nin, onun yap­tığı işi doğru anlat­tığı söy­le­ne­bi­lir. Yap­tığı iş, insa­noğ­lu­nun imkân­sız olana inanma arzu­sunu tem­sil etme giri­şimi. Aşa­ğıda, sanat­çı­nın yeni resim­le­rini bula­cak­sı­nız. Sınırlı sayıda bas­kı­la­rını ve ori­ji­nal­le­rini Huck­le­berry Fine Art ara­cı­lı­ğıyla edi­ne­bi­lir […]

İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası programı açıklandı

9-25 Hazi­ran tarih­leri ara­sında Tak­sim ve çev­re­sin­deki çeşitli mekân­larda düzen­le­ne­cek LGBTİ+ Onur Haftası’nın prog­ramı açık­landı. İstan­bul LGBTİ+ Onur Haftası’nın bu yıl 25.si yapı­la­cak. “Ara­mızda ne var?” diye soran Onur Haftası’nda panel, forum, atölye, tiyatro gös­te­risi gibi pek çok ücret­siz etkin­lik düzen­le­ne­cek. Kaos GL’de yer alan habere göre, gönül­lü­ler tara­fın­dan düzen­le­nen ve tüm katı­lım­cı­la­rın daya­nış­ma­sıyla ger­çek­le­şen 25. […]