Home Ne Haber

Ne Haber

Ocağı Yakın!

Şükrü Erbaş İnsan sev­di­ği­nin bir sözüne küser mi… Akşama kadar karın zarında bir acıyla çocuk­la­rını sevdi. İnsan sev­di­ği­nin söy­le­me­diği sözüne de küserdi. Ala­ca­ka­ran­lık çın­lı­yordu. Pen­ce­re­ler alıp başını git­mişti. Ağaç­lar yap­rak­la­rın­dan gök­yü­züne asıl­mıştı. Bahçe duvarı yağ­murla bir­likte top­rağa ini­yor, sonra rüz­gârla yeni­den çatı­lara çıkı­yordu. Yatak akşam­dan beri keder atla­sıydı. Kadın fiti­lin­den yanan bir kan­dildi. Kâkül­leri dudak­la­rına […]

Avcı, avlamaya çalıştığı filin altında kalıp öldü!

Zimbabwe’de safa­ride olan tanın­mış Güney Afri­kalı avcı The­unis Botha (51), vur­maya çalış­tığı filin üstüne düş­me­siyle öldü. Botha’nın geç­ti­ği­miz cuma günü Gwai-Zimbabwe’de bir grup avcıyla bir­likte safa­riye katıl­dığı ve ola­yın bu sırada ger­çek­leş­tiği belir­tildi. Netwerk24’ün habe­rinde 3 dişi filin gru­bun ara­sına dal­dığı ve Botha’nın fil­lere ateş ettiği belir­tildi. Dör­düncü bir filinse ters yön­den gele­rek Botha’yı göv­de­sin­den yaka­la­dığı belir­tildi. Filin, […]

Edebiyatçılardan Acil Çağrı: "Talepleri karşılansın!"

Ede­bi­yat­çı­lar tara­fın­dan yayın­la­nan bil­di­ride, eği­timci Nuriye Gül­men ve Semih Özakça’nın talep­le­ri­nin hükü­met tara­fın­dan yerine geti­ril­mesi istendi. Nuriye Gül­men, “FETÖ” iddi­asıyla açı­lan soruş­turma gerek­çe­siyle Sel­çuk Üniversitesi’ndeki göre­vin­den uzak­laş­tı­rıl­mış, 6 Ocak’ta yayın­la­nan 679 Sayılı Kanun Hük­münde Kararname’yle ihraç edil­mişti. Semih Özakça da Mar­din Mazı­dağı Cum­hu­ri­yet İlkokulu’ndaki sınıf öğret­men­liği göre­vin­den 675 Sayılı Kanun Hük­münde Kararname’yle ihraç edil­mişti. Ede­bi­yat­çı­la­rın çağrı met­ninde şu ifa­de­ler […]

Teoride ve Pratikte Tolstoy

Tolstoy’da bir­bi­riyle çatı­şan, reka­bet halinde bir düşü­nür ve sanatçı hep bir ara­da­dır. Kuram­sal kana­at­ler ve este­tik deney­ler ara­sın­daki bu çekişme haya­tı­nın son otuz yılını şekil­len­di­rir. Michel Aucouturier İki Tols­toy sık sık karşı kar­şıya geti­ri­lir: Bir yanda Anna Kare­nina ve Savaş ve Barış’ın yazarı güçlü romancı, bütün dün­yada tanın­mış evren­sel ede­bi­ya­tın en “büyük­le­rin­den” biri; öbür yanda uzun, […]

García Márquez ve Latin Amerika Boom Yılları

Fenomen İçinde Fenomen Büyülü ger­çek­çi­lik 1950’lerin orta­la­rında olgun­laş­mıştı, ne var ki yan­sı­ması daha kıta dışına çık­mış sayıl­mazdı. Genelde Latin Ame­rika ede­bi­ya­tı­nın dün­yaya açıl­ma­sına iliş­kin yaşa­dığı sorun­lara bağ­lıydı bu. Adnan Özer México’yu gez­meye giden­le­rin yolu mut­laka bir şekilde Güzel Sanat­lar Sarayı’na düşer. Ora­daki adıyla “Pala­cio de Bel­las Artes de Ciudad de México” Juarez Bul­varı üze­rinde 53 metre […]

Bugün 1 Mayıs!

Demok­rasi, özgür­lük ve bütün çalı­şan­la­rın bay­ramı. Bugün İstanbul’da Tak­sim Mey­danı yasak. Ve ula­şım büyük ölçüde tıkalı. DİSK’in de Bakırköy’de kut­la­ya­cak­la­rını açık­la­dığı 1 Mayıs kut­la­ma­ları öncesi İstanbul’da bazı yol­lar tra­fiğe kapa­tıldı. Saat 05.00’ten iti­ba­ren Bakırköy’de İncirli Cad­desi, Olgun­lar Sokak, İsmail Erez Bul­varı, Ekrem Kurt Bul­varı, Fik­ret Yüzatlı Cad­desi, Bah­çe­sa­ray Sokak, Say­fiye Sokak, Pem­beay Sokak, Pelinli Sokak ve Akıl […]

ABD'ye kaçırılan Guennol Yıldız Avcısı heykeli 14,5 milyon dolara satıldı

ABD’nin New York şeh­rin­deki Christie’s Müza­yede Evi tara­fın­dan düzen­le­nen açık artır­mada, Türkiye’den kaçı­rı­lan 5000 yıl­lık kadın hey­keli Guen­nol Star­ga­zer (Guen­nol Yıl­dız Avcısı), Türkiye’nin iti­raz­la­rına rağ­men yak­la­şık 14,5 mil­yon dolara satıldı. Satış, müza­yede evi dışında top­la­nan Türk­ler tara­fın­dan pro­testo edildi. Türkiye’nin iadesi için hukuki çalış­ma­lar baş­lat­tığı Anadolu’dan kaçı­rı­lan Guen­nol Yıl­dız Avcısı adlı tarihi eser, Christie’s Müzaye […]

Caretta Caretta'yı Üç Kurşunla Öldürdüler!

Bodrum’da nesli tükenme teh­li­kesi altında bulu­nan bir caretta caretta, başın­dan üç kur­şunla vuru­la­rak öldü­rüldü. Koyun­baba Koyu sahi­linde yürü­yüş yapan yurt­taş­lar, kıyıya vur­muş ölü deniz kap­lum­ba­ğa­sını görünce durumu muh­tar, muh­tar da jan­dar­maya bil­dirdi. 75 san­tim boyunda, 45 kilog­ram ağır­lı­ğın­daki caretta caret­ta­nın üç kur­şunla vurul­duğu belir­lendi. Jan­darma soruş­turma baş­lattı. Öldü­rü­len caretta caretta, ince­len­mek üzere Deniz Kap­lum­ba­ğa­ları Araş­tırma […]

İğne Deliğine Deve Kervanı Sığdıran Minyatürcüler

Prag’daki Min­ya­tür Müzesi’nde her şey çok küçük. Öyle ki ser­gi­le­nen nes­ne­ler mili­metre ile ölçü­lü­yor ve ancak mik­ros­kopla görü­le­bi­li­yor. Prag Kalesi yakın­la­rın­daki bu müzede çok ilginç eser­ler ser­gi­le­ni­yor. Ama bun­ları ilk bakışta gör­mek müm­kün değil. Odaya ilk gir­di­ği­nizde sadece mik­ros­kop­lar görü­yor­su­nuz. Bir tane­sin­den bakınca çölde bir deve katarı ve pal­mi­ye­ler çıkı­yor kar­şı­nıza. Hepsi bir iğne deli­ğine […]