Home Ne Haber

Ne Haber

Rob Gonsalves'in Büyüleyici Resimleri

Rob Gon­sal­ves, “büyülü ger­çekçi” resim­le­riyle bili­nen bir Kana­dalı sanatçı. Gonsalves’in ger­çekçi sah­ne­lere bir sihir duy­gusu ver­diği çalış­ma­ları ger­çe­küstü ola­rak da tanım­la­nı­yor. Dola­yı­sıyla “büyülü ger­çek­çi­lik” teri­mi­nin, onun yap­tığı işi doğru anlat­tığı söy­le­ne­bi­lir. Yap­tığı iş, insa­noğ­lu­nun imkân­sız olana inanma arzu­sunu tem­sil etme giri­şimi. Aşa­ğıda, sanat­çı­nın yeni resim­le­rini bula­cak­sı­nız. Sınırlı sayıda bas­kı­la­rını ve ori­ji­nal­le­rini Huck­le­berry Fine Art ara­cı­lı­ğıyla edi­ne­bi­lir […]

İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası programı açıklandı

9-25 Hazi­ran tarih­leri ara­sında Tak­sim ve çev­re­sin­deki çeşitli mekân­larda düzen­le­ne­cek LGBTİ+ Onur Haftası’nın prog­ramı açık­landı. İstan­bul LGBTİ+ Onur Haftası’nın bu yıl 25.si yapı­la­cak. “Ara­mızda ne var?” diye soran Onur Haftası’nda panel, forum, atölye, tiyatro gös­te­risi gibi pek çok ücret­siz etkin­lik düzen­le­ne­cek. Kaos GL’de yer alan habere göre, gönül­lü­ler tara­fın­dan düzen­le­nen ve tüm katı­lım­cı­la­rın daya­nış­ma­sıyla ger­çek­le­şen 25. […]

Roberto Bolaño • Telefon Konuşması

X’e sev­da­lan­mış­tır B. Kuş­ku­suz bu bir kara sev­da­dır. Yaşa­mı­nın bir dev­re­sinde B aşağı yukarı tüm sev­da­lı­la­rın düşün­düğü ve dediği gibi X için her şeyi yap­maya hazır­dır. X onu bıra­kır. X onu tele­fonla ara­ya­rak bıra­kır. Baş­lan­gıçta kuş­ku­suz B çok acı çeker, ama git­gide her­kes gibi, o da yatı­şır, iyi­le­şir. Tele­viz­yon dizi­le­rinde denil­diği gibi, yaşam sürer. Yıl­lar geçer. […]

Tolkien’den 100 Yıl Sonra Yeni Roman

Yüzük­le­rin Efen­disi ve Hob­bit gibi son­ra­dan film­lere de çeki­len kitap­la­rıyla Türkiye’de de azım­san­ma­ya­cak bir hay­ran kit­le­sine sahip olan İngi­liz yazar J.R.R. Tolkien’in yeni kitabı Beren ve Lut­hien, tasar­lan­dık­tan 100 yıl sonra basıldı. Beren ve Lut­hien adlı roma­nın 1973’te ölen eden Oxford pro­fe­sörü Tolkien’in kişi­sel yaşa­mın­dan izler taşı­dığı belir­ti­li­yor. Tolkien’in Birinci Dünya Savaşı’ndan dön­dük­ten sonra tasar­la­dığı […]

Avesta Yayınları'na Kadıköy Kitap Günleri’nde yer yokmuş!

Hay­dar­paşa Garı’nda 3 Haziran’da baş­la­ya­cak Kadı­köy Kitap Günleri’nde yer almak için Kadı­köy Belediyesi’ne baş­vu­ran Avesta Yayınları’nın katı­lım başvurusu,“Yer yok” dene­rek red­de­dildi. Türkiye’de Kürtçe kitap yayım­la­yan ilk yayı­nevi olan Avesta’nın genel yayın yönet­meni Abdul­lah Kes­kin, çeşitli yayı­nev­le­rin­den arka­daş­la­rı­nın öne­risi üze­rine etkin­liğe bu yıl ilk kez baş­vur­duk­la­rını ancak hiç bek­le­me­dik­leri şekilde red­de­dil­dik­le­rini söy­ledi. Kes­kin, “Genel­likle bize fuar­lar­dan […]

Baskı Gören Yazarlar İçin Kampanya

Mar­ga­ret Atwood, Ai Weiei ve Isa­bel Allende’nin de ara­la­rında bulun­duğu 200’den fazla ünlü yazar ve sanat­çı­nın des­te­ğiyle Sal­man Rushdie’nin “ırk­çı­lık ve yabancı düş­man­lı­ğına karşı önemli bir kurum­sal duruş” ola­rak nite­len­dir­diği küre­sel bir kam­panya baş­la­tıldı. Dün­yaca tanın­mış 200 yazar, Pen International’ın san­süre ve bas­kıya uğra­mış insan­ları çalış­maya teş­vik eden üç yıl­lık des­tek pla­nı­nın içinde yer aldı. Pen […]

Çökme tehlikesiyle karşı karşıya bulunan Topkapı Sarayı Müzesi yoğun bakıma alındı!

Top­kapı Sarayı Müzesi’nin Saray­burnu tara­fına doğru kay­dığı bilim­sel rapor­larla tes­pit edildi. Müze­nin Hazine Bölümü’nün ser­gi­len­diği Fatih Köşkü duvar­la­rında olu­şan yarık­la­rın da bu kay­ma­dan kay­nak­lan­dığı net­leşti. Hür­ri­yet’ten Ömer Erbil’in haberi şöyle: Sara­yın duvar­la­rında ve kub­be­le­rinde büyük yarık­lar oldu­ğunu Hür­ri­yet 26 Eylül 2016’da gün­deme getir­mişti. İçinde Top­kapı Han­çeri, Kaşıkçı Elması, Nadir Şah Tahtı, Züm­rüt Sor­guç, Züm­rütlü Maş­rapa, […]

Rojda Alak • Dayan Hera

Üst kat­taki kom­şu­mun kapı­sını çalı­yo­rum. Kız açı­yor. Aya­ğında pon­ponlu pan­duf­ları, saç­la­rını başı­nın tepe­sinde top­la­mış. “Hera hasta. Çok ruh­suz. Sanki canı yok gibi. Bir bakar mısın,” diyo­rum.” Şaşı­rı­yor. “Sen vete­ri­ner­lik oku­yor­sun, aklıma sen gel­din,” diyo­rum. Duvara daya­dı­ğım kolumu indi­ri­yo­rum. Unut­tuğu bir şeyi o anda hatır­la­mış gibi bakı­yor. Belki sonra ders not­ları geçi­yor aklın­dan. “Ben üçüncü sını­fım […]

İki şair açlık grevine başlıyor!

Şair Abdul­lah Nefes ve Selah Öza­kın, Nuriye Gül­men ve Semih Özakça ile daya­nışma için açlık gre­vine baş­lı­yor. Selah Öza­kın pazar­tesi günü İstan­bul Abba­sağa Parkı’nda, Abdul­lah Nefes de salı günü Ankara’da süre­siz dönü­şüm­süz açlık gre­vine gire­cek­le­rini bil­dir­di­ler. Abdul­lah Nefes konuyla ilgili ola­rak, “Bu gad­dar­lığı dur­dur­mak için bir kıvıl­cım olmak isti­yo­ruz” dedi. “Semih ve Nuriye ölüme terk […]