Home Ne Haber

Ne Haber

O. Henry • Ortak Dert

Hır­sız çabu­cak pen­ce­re­den içeri atla­yıp bir süre çev­re­sini kol­ladı. Sana­tına say­gısı olan bir hır­sız telaş etme­den işe koyu­lur, bir şeye elini atma­dan önce bulun­duğu yeri tanır. Hali vakti yerinde biri­nin özel eviydi bu… Hır­sız sür­gülü giriş kapısı ve budan­mış sar­ma­şık­lar­dan atladı, evin hanı­mı­nın deniz kıyı­sında tatilde bulun­duğu bili­ni­yor, şu sıra­larda hanı­mın, başında gemici kas­keti olan anla­yışlı […]

Finlandiyalı ünlü grup Apocalyptica, Türkiye konserini iptal etti

Finlandiya’nın dün­yaca ünlü çello-metal grubu Apo­calyp­tica, 8 nisan günü istanbul’da düzen­le­mesi bek­le­nen kon­se­rini iptal etti­ğini duyurdu. Grup sos­yal medya üze­rin­den açık­la­mada şun­ları dedi: “Fin­lan­diya, Almanya, Büyük Bri­tanya gibi çeşitli ülke­le­rin dışiş­leri bakan­lık­la­rın­dan resmi uya­rı­lar yapıl­ması sonucu, tur eki­bi­miz­den bazı kişi­le­rin kay­gılı olması nede­niyle grup üye­leri ve eki­bi­mizce kon­seri iptal etme kararı aldık. Gru­bu­muzda demok­ra­tik bir sis­tem […]

Hitler'in yaptığı bir tablo ilk kez sergilendi

İtalya’da açı­lan bir ser­gide, Adolf Hitler’in yap­tığı yağ­lı­boya bir tablo ilk kez ser­gi­len­meye baş­landı. İtal­yan sanat eleş­tir­meni Sgarbi resmi, “Bir dik­ta­tö­rün değil, bir zaval­lı­nın eseri bu, derin bir melan­ko­lik ruhu ortaya koyu­yor” söz­le­riyle değer­len­dirdi. 11 Mart’ta sanat­se­ver­lerle bulu­şan ve 16 Kasım’a kadar gezi­le­bi­le­cek Çıl­gın­lık Müzesi (Museo della Fol­lia) adlı ser­gide, Adolf Hitler’in yap­tığı, ismi­nin açık­lan­ma­sını […]

Ayrıntı Yayınları'nın 30. Yılı: "Sesi duyulmayanların ve farklı olanların sesi."

Ayrıntı Yayın­ları 30. Yılı’nı kut­ladı. Ülke­mi­zin yayın­cı­lık ve düşünce haya­tında önemli bir yeri olan Ayrıntı Yayınları’nın 30 yılı, kül­tür haya­tı­mıza yapıl­mış önemli kat­kı­lar­dan­dır. Her iyi oku­run yolu bir yerde Ayrıntı Yayın­ları ile de kesiş­miş­tir. Yayı­ne­vi­nin kuru­cu­la­rın­dan ve şim­diki Yayın Kurulu üye­le­rin­den Erol Mut ile Ayrıntı Yayınları’nın 30. Yılı’nı konuş­tuk. Oggito: Ayrıntı Yayın­ları 30. yılını tamam­ladı. […]

Edgar Allan Poe | Belgesel Film

Edgar Allan Poe Ame­rika Bir­le­şik Dev­let­le­ri­nin ilk kısa öykü yazar­la­rın­dan olan Edgar Allan Poe, korku, geri­lim ve poli­siye tür­le­rin­deki eser­le­riyle bu alan­daki ilk modern tem­sil­leri ortaya koy­muş­tur. Ülke­sinde kısa öykü yazar­la­rı­nın öncüsü kabul edi­len Poe, Roman­tik Akım’ın ABD’deki tem­sil­ci­le­rin­den­dir. Yazar­lı­ğın yanı sıra edi­tör ve eleş­tir­men ola­rak da çalı­şan Poe, 1845’te yayım­la­dığı Raven (Kuz­gun) şiiriyle adını duyurdu […]

İran'da Asghar Farhadi için Oscar sevinci

The Sales­man filmi Oscar’da En İyi Yabancı Film Ödülü’ne değer görü­len İranlı yönet­men Asg­har Farhadi’nin başa­rısı ülkesi İran’da sevinç gös­te­ri­le­rine neden oldu. Far­hadi, Trump’ı pro­testo için ödü­lünü almaya git­medi. The Sales­man (Satıcı)  ile yabancı dilde en iyi film ödü­lüne layık görü­len ve ikinci Oscar’ını alan İranlı yönet­men Asg­har Far­hadi, ülkesi İran’da Ulu­sal Kah­ra­man ilan edildi. İranlı […]

İşten atılan barış imzacısı akademisyen yaşamına son verdi

Çuku­rova Üni­ver­si­tesi İkti­sadi İdari Bilim­ler Fakül­tesi Eko­no­metri Bölümü’nde asis­tan­lık yapan, dok­to­rası bitince 50/D uya­rınca işten atı­lan Dr. Meh­met Fatih Traş inti­har etti. Sendika.org’un habe­rine göre, 2010-2016 yıl­ları ara­sında Eko­no­metri Bölümü’nde asis­tan­lık yapan Traş uzun süre işsiz kaldı ve yeni bir iş bula­madı. Traş, aynı zamanda Barış İçin Aka­de­mis­yen­ler İnsiyati’nin “Bu Suça Ortak Olma­ya­ca­ğız” bil­di­ri­si­nin imza­cı­la­rın­dandı. Eği­tim […]

Distopyalar Amazon'un çok satanlar listesinde başı çekiyor

1984, Hay­van Çift­liği, Damız­lık Kızın Öyküsü… Peki niçin? Denis Gürcü Ame­ri­kalı okur­lar, gün­cel olay­lara oldukça duyarlı. Ama­zon’un saat başı gün­cel­le­nen çok-satan­lar lis­tesi, gün geç­tikçe ilginç man­za­ra­lara neden olu­yor. Donald Trump’ın baş­kan­lı­ğını taki­ben, Trump, ayrımcı söy­lem­leri nede­niyle Amerika’da bir­çok sanatçı ve vatan­daş­tan tepki top­la­maya ve dik­ta­tör ola­rak anıl­maya devam edi­yor. Ocak ayında ise Amerika’nın libe­ral haber ve […]