Home Kültür Sanat Edebiyat Neil Gaiman’a Göre Yazmanın 8 Kuralı
Neil Gaiman’a Göre Yazmanın 8 Kuralı

Neil Gaiman’a Göre Yazmanın 8 Kuralı

199
0

Mükem­mel­liğe ulaş­mak ufku yaka­la­maya çalış­mak gibi­dir. Asla pes etme­me­li­sin.”

Günü­mü­zün en sevi­len yazar­la­rın­dan olan ve Sand­man çizgi roman dizi­siyle tanı­nan bilim­kurgu ve çizgi roman yazarı Neil Gaiman’a yazar­lık serü­ve­ni­nin başında olan­lara vere­bi­le­ceği tav­si­ye­ler sorul­muş. İngi­liz yazar Gaiman ise ken­di­sine göre yaz­ma­nın 8 önemli kura­lını sıra­la­mış. İşte Gaiman’ın altın kural­ları:

1 Yaz.

2 Söz­cük­leri art arda sırala. Doğru söz­cüğü bulunca onu seç.

3 Yaz­dı­ğın yazıyı bitir. Her neyle uğra­şı­yor­san uğraş elin­deki bitir­me­den asla bırakma.

4 Yaz­dık­la­rını bir kenara koy. Sonra ona sanki ilk defa oku­yor­muş­ça­sına bak. Düşün­ce­le­rine değer ver­di­ğin arka­daş­la­rına gös­ter.

5 Unutma: İnsan­lar sana bir şey­le­rin yan­lış oldu­ğunu, tam içle­rine sin­me­di­ğini söy­lü­yorsa daima onlar hak­lı­dır. Fakat eğer tam ola­rak düşün­dük­le­ri­nin yan­lış oldu­ğunu ve nasıl düzel­til­me­sini gerek­ti­ğini söy­lü­yor­larsa daima hak­sız­lar­dır.

6 Düzelt­mek­ten kaçınma. Er ya da geç, mükem­mel­liğe ulaş­ma­dan önce yaz­dı­ğın yazıyı bir kenara bıra­kıp diğe­rine baş­la­mak zorun­da­sın. Mükem­mel­liğe ulaş­mak ufku yaka­la­maya çalış­mak gibi­dir. Asla pes etme­me­li­sin.

7 Kendi yap­tı­ğın şaka­lara gül.

8 Yaz­ma­nın ana kuralı şudur: Eğer yap­tı­ğın işi yete­rince cesa­ret ve güvenle yapı­yor­san onu iste­di­ğin gibi yap­maya da hak­kın var demek­tir. Aslında bu haya­tın ken­disi için de geçer­li­dir. Bu yüz­den öykünü yazıl­ması gerek­tiği gibi yaz. Onu dürüstçe yaz ve elin­den gele­nin en iyi­siyle anlat.

Bun­la­rın dışında başka bir kural yok. Varsa da dik­kate alın­ma­ya­cak kural­lar­dır zaten.

Çevi­ren: Deniz Sal­dı­ran

(Maria Popova, Brain Pic­kings)

(199)

Yorumlar