Home Zaman Dükkânı Fotoğraf New York, 1970'ler...
New York, 1970'ler...

New York, 1970'ler...

127
0

New York dün­ya­nın önemli baş­kent­le­rin­den biri. Bugün artık aynı zamanda önemli bir kül­tür mer­kezi. 1600’lerde ilk kolo­ni­ci­le­rin böl­geye yer­le­şip kur­duk­ları küçük kasaba New York’un teme­lini oluş­tu­ru­yor.  Kasa­ba­nın adı önce New Ams­ter­dam ola­rak belir­lendi. Baş­lan­gıçta Hol­landa kolo­ni­le­ri­nin elinde olan bu bölge, daha sonra İngi­liz kolo­ni­le­ri­nin eline geçti ve adı New York ola­rak değiş­ti­rildi. Hiç uyu­ma­yan şehir laka­bını faz­la­sıyla hak eden New York’ta her an her şeyi dolu dolu yap­mak müm­kün. Aşa­ğıda 1970’lerin New York’undan görün­tü­ler var. Bugünle kar­şı­laş­tır­mak için bir dizi belge nite­li­ğinde.

 

 

(127)

Yorumlar