Home Ne Haber Orhan Pamuk’a İtalya’dan Şeref Doktorası
Orhan Pamuk’a İtalya’dan Şeref Doktorası

Orhan Pamuk’a İtalya’dan Şeref Doktorası

74
0

İtalya’nın en köklü sanat üni­ver­si­tesi ve müze­le­rin­den biri olan Milano’daki Acca­de­mia di Bella Arti di Brera, 18 Ocak Çar­şamba günü Orhan Pamuk’a şeref dok­to­rası veri­yor. Dok­tora Pamuk’a, sanat­sal yara­tı­cı­lığı ve düşün­ce­leri, sanat ile olan iliş­kisi ve Masu­mi­yet Müzesi için veri­li­yor.

Napol­yon tara­fın­dan 1806’da kurul­muş olan ve bün­ye­sinde Brera Resim ve Sanat Müzesi’ni de barın­dı­ran Brera Akademi’de ayrıca 19 Ocak Per­şembe günü Orhan Pamuk üze­rine bir sem­poz­yum da yapı­la­cak. Gör­mek, yaz­mak, top­la­mak, çağ­daş müze­ler, ede­bi­yat ve sanat iliş­ki­le­ri­nin tar­tı­şı­la­cağı sem­poz­yumda, ünlü sanat tarih­çisi Sal­va­tore Set­tis ve geçen İstan­bul Bienali’nin kura­törü Carolyn Chris­tov-Bakar­giev gibi günü­müz ünlü sanat düşü­nür­leri bil­di­ri­ler suna­cak.

Orhan Pamuk’un geçen yıl Türkiye’de Yapı Kredi Yayın­ları tara­fın­dan bası­lan Kır­mızı Saçlı Kadın adlı romanı da Bar­bara Rosa’nın çevi­ri­siyle Eina­udi Yayı­nevi tara­fın­dan geç­ti­ği­miz hafta yayım­landı. Roman­ları İtalya’da çok sevi­len Orhan Pamuk’un bu İtalyanca’ya çev­ri­len on dör­düncü kitabı olu­yor.

(74)

Yorumlar