Home Bilgi Bankası Orient Express ve Pera Palas Oteli
Orient Express ve Pera Palas Oteli

Orient Express ve Pera Palas Oteli

85
0

Pera Palas Oteli’nde vak­tini geçir­miş bazı isim­ler: 101 numa­ralı odada Ata­türk, 411 numa­ralı odada Agatha Chris­tie, İsmet İnönü, Adnan Men­de­res, Yakup Kadri Kara­os­ma­noğlu, Refik Say­dam, Eski İran Şahı Rıza Peh­levi, Yugos­lavya lideri Mare­şal Tito, İngi­liz Kralı 8. Edward…

Wagon-Lits Şirketi’nin bir kolu olan Ori­ent Exp­ress 1883 yılında Paris’te ilk sefe­rine baş­ladı. Şark Eksp­resi ola­rak bili­nen tren Paris-Cons­tan­ti­no­pol arası sefer­leri baş­la­yınca İstanbul’a gelen konuk­lar için lüks bir otele ihti­yaç duyuldu. Ori­ent Express’in kuru­cusu Bel­çi­kalı giri­şimci Geor­ges Nagel­mac­kers, Avrupa’daki otel­lere ben­ze­ye­cek kadar lüks ote­lin yapı­mında zor­lansa da Osmanlı Bankası’ndan aldığı kre­di­lerle oteli tamam­la­mış.

Bugün Meş­ru­ti­yet Cad­desi üze­rinde yer alan Pera Palas Oteli, Ori­ent Express’in İstan­bul ayağı için inşa edil­miş anıt­sal sivil mimari örne­ği­dir. Pera Palas Oteli’nin tasa­rı­mını İstan­bul Arke­oloji Müzeleri’nin mimarı, Osmanlı’nın son dönem­le­rinde bir­çok sivil yapıya kim­lik kazan­dı­ran Ale­xandre Vallaury’dir. Ale­xandre Val­la­ury sadece Batı mima­ri­sini değil, öbür mimar­la­rın ter­sine, Osmanlı mima­ri­sini de çok iyi bili­yordu. Eser­le­rinde Batı mima­ri­siyle Osmanlı mima­ri­si­nin sen­tez­le­miş. Ote­lin dış cep­he­sinde kla­sik bir üslup benim­se­yen Val­la­ury iç mekânda Oryan­ta­list ve Art Nouveau üsluba yakın tasa­rım­lar vur­gu­la­mış­tır.

1895’te Tepebaşı’nda açı­lan Pera Palas Oteli dönemi içinde yankı uyan­dı­ran bir mimari eser­dir. Üslup özel­lik­leri dışında, Beyoğlu’nun tek elekt­rikli binası olması, tarih­sel süreç açı­sın­dan Pera Palas’ı öncü bir yere taşır. Tepebaşı’nda yaşa­yan­lar Pera Palas’ın ışı­ğın­dan yarar­lan­mış. Bina­daki elekt­rikli asan­sör, oda­la­rında akan sıcak su Pera Palas’ın ve İstanbul’un bina­la­rın­daki ilk yeni­lik­lik­le­rin­den.

74621410362787f69c2d10013fc59161

Paris’ten Ori­ent Exp­ress ile İstanbul’a gelen yabancı konuk­lar Sir­keci Garı’ndan ine­rek Tepebaşı’ndaki lüks Pera Palas Oteli’ne taşı­nırdı.

Pera Palas sık sık el değiş­tir­miş. Önce Mer­sinli Bay Bodas­saki alsa da işgal kuv­vet­le­ri­nin sık sık otele gelip eğlen­me­sin­den çeki­nen Bay Bodas­saki 4 yıl boyunca ote­lin işlet­me­sini elinde tutar. İşgal yıl­la­rında yaşa­nan olay­lar­dan çeki­nen Bay Bodas­saki otele talip olan Mis­bah Muhayyeş’e dev­re­der. Mis­bah Muhay­yeş varisi olma­dığı gerek­çe­siyle 1949’da kur­duğu vakıfla ote­lin geli­rini Darüş­şa­faka, Darü­la­ceze ve Verem Savaş Derneği’ne bırak­mış.  Vakıf­lar tara­fın­dan yöne­ti­len otel 2006 yılında Süzer Ailesi tara­fın­dan işle­tilse de 1980 son­ra­sında çıkan “önemli bina­ları kamu­laş­tırma yasa­sıyla” kamu­laş­tır­lır. Bugün Pera Palas Oteli’ni 2012’den beri Jume­irah Otel­leri işle­ti­yor.

Pera Palas Oteli’nde vak­tini geçir­miş bazı isim­ler: 101 numa­ralı odada Ata­türk, 411 numa­ralı odada Agatha Chris­tie, İsmet İnönü, Adnan Men­de­res, Yakup Kadri Kara­os­ma­noğlu, Refik Say­dam, Eski İran Şahı Rıza Peh­levi, Yugos­lavya lideri Mare­şal Tito, İngi­liz Kralı 8. Edward…

Pera Palas Oteli

orient express 2

orient express 1

(85)

Yorumlar