Home Öykü Kısa Öykü

Kısa Öykü

Fadila al-Faruq • Hayallerimin Kadını

Ona, “filo­zo­fum” demeyi sevi­yo­rum, nedeni çok basit, o ger­çek­ten bir filo­zof. Ona göre, hayat bir yumur­ta­dır ve yumurta hayata ben­zer; dünya da, ken­disi de bir nok­ta­dır ve ben onun haya­tı­nın en önemli nok­ta­sı­yım. Bana her durumda bun­ları söy­ler. Bazen bana, “Yumur­tam” der. Cil­veyle ne demek iste­di­ğini sor­du­ğumda, hiç durak­sa­ma­dan yanıt verir, “Hayat bir yumur­ta­dır, Yumur­tam.” […]

Elizabeth Bowen • Eski Evdeki Son Gece

İçinde altın var­mış gibi min­der­le­rin köşe­le­rini yok­la­yıp çek­me­ce­leri açıp kapa­ya­rak üst katta bir şey­ler ara­yan Anna­belle, mavi oda­nın gar­dı­ro­bunda bir çift eldi­ven buldu sonunda. Eldi­ven­le­rin kime ait oldu­ğunu öğren­mek için aşağı kata indi. Oda oda dolaştı. Evde her­kes onun adım atı­şın­dan bile kor­kar olmuştu artık. “Gar­dı­ropla bir­likte satıl­saydı yazık olurdu,” dedi. “Pek de güzel eldi­ven­ler­miş, […]

Işıl Bayraktar • Bin Yıllık Öykü

“Haydi ama,” dedi öykü, “kalk artık, rüya gör­meyi bırak!” “Ben rüya­la­rın­dan daha ger­çe­ğim.” Hâlâ rüya­day­dım. Bili­yor­dum. Onun benimle konuş­ması hoşuma git­miş ama tuhaf gel­mişti bir yan­dan da. Öte yan­dan zaten rüyama gir­mese de gün­lük haya­tı­mın içinde hep benimle konuş­tu­ğunu da daha fazla ken­dim­den sak­la­mama gerek olma­dı­ğını bili­yor­dum. Omzu­mun kıyı­sın­dan bana bakı­yor ve ben sınıf­taki diğer öğren­ci­leri […]

Gaye Boralıoğlu • Denizkızı

Biz silah sesi işi­tince kaç­ma­yız, sese doğru koşa­rız. Yine öyle yap­tık. Silah sesi duy­duk ve koş­tuk. En önde babam vardı. Koşar­ken amcam için endişe etti­ğini bili­yor­dum. Amcam ora­daydı çünkü, sını­rın öte yanında. Arka­sında annem vardı. O babam için koşu­yordu aslında. Başına bir iş gelirse o dakika yanında ola­yım diye. Koşar­ken başın­daki yaz­ması düştü, kenar­ları pembe […]

Serkan Engin • Yalnızlığın Teras Katı

Kapıyı açar açmaz bir çığ gibi dev­rildi üze­rine yal­nız­lık. Güç bela kal­kıp ayağa, üze­rin­deki hayal kırık­lığı toz­la­rını sil­ke­ledi. Önce usulca beline dolan­dıysa da karan­lık; hiç yüz ver­medi. Meka­nik bir hare­ketle açtığı lam­ba­dan çürük sarı bir ışık bir bed­dua gibi odaya yayıldı. Tab­la­sını bir yana bıraktı, umut­la­rını bir yana. Geç­mi­şin­den soyu­nur gibi çıkardı ceke­tini. Kaç yıl […]

Ferat Emen • Şakirt

Ham­dü­sena Gümüş, tıp­tan mezun olduk­tan hemen sonra Sri Lanka’ya gidi­yor. Cemaat onun yurt­dı­şına çık­ma­sı­nın daha hayırlı oldu­ğunu düşü­nü­yor. Par­lak bir gele­ceği var. Dil öğren­meli, dünya vatan­daşı olması için kül­tü­rünü geliş­tir­meli. Hem belki bir­ta­kım ticari dost­luk­la­rın kurul­ma­sına da vesile olur. “Ali’yi de alıp yola çıkın,” diyor Ankara İmamı. O üç ay boyunca boyun­la­rında kamera bütün Sri […]

William Faulkner • Emily İçin Bir Gül

I Bayan Emily Gri­er­son öldü­ğünde bütün kasaba cena­ze­sin­deydi. Erkek­ler bu düş­müş anıta hay­ran­lıkla dolu bir saygı duy­duk­la­rın­dan, kadın­larsa aynı zamanda bir bah­çı­van ve ahçı olan yaşlı kâhya dışında on yıl­dır kim­se­nin gör­me­diği evini merak ettik­le­rin­den… Geç­mişte beyaz olan kareye ben­zer taban yapı­sıyla bu ev, yet­miş­le­rin aşırı canlı tar­zında kub­be­leri, kule­leri ve kabart­malı bal­kon­la­rıyla, bir zaman­la­rın […]

Umut Yay • Fanus

Samir o gün eve kır­mızı bir Beta balığı alıp gel­mişti. Oda­sına çık­tı­ğında, uzak­taki evle­rin­den getir­diği fanu­sun içine mut­fak­taki süra­hi­ler­den biraz su dol­durdu. Daha sonra balığı o fanusa koydu. Fanus için her­hangi bir süs eşyası alma­mıştı, ayrıca balığı satın aldığı yer­deki adam plas­ti­ğin balığa zarar vere­bi­le­ce­ğini söy­le­mişti. Hem bu yüz­den, hem de Samir süs ile ilgi­le­ne­cek […]

Dorothy Richardson • Konuk

Bertha Teyze gel­diği için odada bir fark­lı­lık, bir baş­ka­lık var. Her­kes zorunlu ola­rak Bertha Teyze’yi düşü­nü­yor ama oda­daki deği­şimi fark etmi­yor. Pug burada olma­dığı halde faz­la­sıyla dolu gibi bu oda. Pug bir yer­lerde üstünü başını kir­le­tir ve Bertha Teyze’nin gele­ce­ğini aklına bile getir­mez. ‘Anne’, Mary ve Ellen aya­küstü konu­şu­yor. Gidi­yor­lar. Onu da bera­ber götü­re­cek­ler. Evet, […]

Şebnem Gökçen • Orta Pişmaniye

Orta kah­ve­sini hızlı hızlı yudum­lar­ken bir yan­dan da kom­şu­su­nun baka­cağı kahve falıyla ilgili hayal­ler kur­maya baş­la­mıştı. Fal onun için bir tören ihti­şamı taşı­yordu. Fin­can yavaş yavaş avu­cun içinde döner­ken sanki dünya duru­yordu. Fal bit­tiği zaman da iki kişi ara­sında yaşa­na­bi­le­cek en uzun ses­siz­liği yaşa­dı­ğını düşü­nürdü. Dudak­la­rın ara­sın­dan dökül­me­sini bek­le­diği bir­kaç kelime daha bek­ler­ken. Ama fal bitti […]