Home Video Hayat Pablo Escobar'ın Peşinde | Belgesel
Pablo Escobar'ın Peşinde | Belgesel

Pablo Escobar'ın Peşinde | Belgesel

325
0

Pablo Emi­lio Esco­bar Gavi­ria, 1949 yılı­nın Ara­lık ayında Kolombiya’nın Anti­oquia ken­tinde dün­yaya geldi. Çiftçi bir baba ve ilko­kul öğret­meni bir anne­nin 7 çocu­ğun­dan biriydi. Çok küçük yaş­lar­dan iti­ba­ren suç işle­meye baş­la­yan Pablo, mezar­lık­lar­dan antik mezar taş­la­rını çalıp turist­lere sat­maya baş­la­ya­rak suç kari­ye­rine baş­ladı.

Daha son­ra­sında ufak tefek dolan­dı­rı­cı­lık­lar, kaçak sigara satışı ve fidye için zen­gin aile­le­rin çocuk­la­rını kaçır­maya baş­la­ya­rak ciddi para­lar kazan­maya çok erken­den baş­ladı. Bir süre sonra bu işler­den gelen para­nın yeter­siz oldu­ğunu düşü­nen Pablo, 1970’li yıl­lar­dan iti­ba­ren uyuş­tu­rucu işine girdi. Uyuş­tu­rucu sek­tö­ründe tek olmak ve Medel­lin böl­ge­sine hük­met­mek iste­yen iste­yen Esco­bar, 1975 yılında böl­ge­nin en büyük uyuş­tu­rucu baron­la­rın­dan biri olan Fabio Restrepo’yu öldü­re­rek Medellin’deki tüm uyuş­tu­rucu tra­fi­ğini ele geçir­meyi başardı. Uyuş­tu­rucu nak­li­ya­tını sağ­lama almak ve para akı­şını hız­lan­dır­mak için bir ada satın ala­rak buraya hava­alanı yap­tırdı. Bu sayede uyuş­tu­rucu nak­li­ya­tını hava­yolu tica­re­tine taşı­mış ve başa­rılı olmuş­tur.

80’li yıl­lara gelir­ken küre­sel çapta uyuş­tu­rucu tra­fi­ği­nin çok büyük bir bölü­müne hük­me­di­yordu. Amerika’da dönen uyuş­tu­rucu tra­fi­ği­nin yüzde 80’i Escobar’a aitti. 1982 yılında siya­sete atıl­mış ve Kolom­biya Libe­ral Partisi’nden seçim­lere gire­rek Kolom­biya Tem­sil­ci­leri Oda’sına yedek üye seçildi. Bu dönem­lerde siyasi güç elde etmeye baş­la­ya­rak polis ve halk des­te­ğini arka­sına aldı. Seçim­le­rin ardın­dan ABD, İspanya, Mek­sika, Vene­zu­ela ve Porto Riko gibi bir­çok ülkede uyuş­tu­rucu ağını geniş­letti. Rüş­vet tek­lif­le­rini kabul edip önünü açma­yan­lara uygu­la­dığı gad­dar­lık­larla da ün saldı. 27 Kasım 1989’da ken­disi aley­hine muh­bir­lik yapan bir kişiyi sus­tur­mak için Avi­anca Uçuş 203’e adam­ları tara­fın­dan yer­leş­ti­ri­len bomba neti­ce­sinde uçak havada pat­la­tıldı ve sal­dırı 100’den fazla kişi­nin ölü­müne sebep oldu. Ame­ri­kan elçi­li­ğini bom­ba­la­ta­cak kadar ileri giden Esco­bar, doku­nul­maz bir hale geldi. İlle­gal işle­rini sür­dü­rür­ken ona engel olan yak­la­şık 200 yar­gıç, bin­lerce polis, dev­let yet­ki­lisi ve sivi­lin ölü­müne sebep olmak­tan suç­landı. Res­men tüm dün­yayla alay eden Esco­bar, Inter­pol tara­fın­dan bütün dün­yada ara­nır­ken Beyaz Saray’ın önünde oğlu ile bir­likte hatıra fotoğ­rafı çek­tirdi. Halkla ve köy­lüyle arası çok iyi olan Pablo, her yıl 300 mil­yon dolar­dan fazla parayı halka dağıt­tığı için Kolombiya’nın Robin Hood’u haline geldi.

2 Ara­lık 1993 yılında ken­di­sine karşı yapı­lan dev ope­ras­yon ile yeri tes­pit edi­len Esco­bar, Medellin’de orta sınıf bir dairede sak­la­nır­ken bulundu. Koru­ması ile bir­likte polis­lere karşı gir­dik­leri çatış­mada son çare ola­rak evle­rin çatı­sın­dan kaç­maya çalı­şır­ken vuru­lan Esco­bar haya­tını kay­betti.

(325)

Yorumlar