Home Liste Paulo Coelho’nun Simyacı Romanından 10 Çarpıcı Alıntı
Paulo Coelho’nun Simyacı Romanından 10 Çarpıcı Alıntı

Paulo Coelho’nun Simyacı Romanından 10 Çarpıcı Alıntı

270
0

1 Hiç kimse kendi yüre­ğin­den kaça­maz. Bu nedenle en iyisi onun söy­le­dik­le­rini din­le­mek. Böy­lece, ken­di­sin­den bek­le­me­di­ğin bir darbe indir­me­ye­cek­tir kesin­likle sana.

2 İnsan­lar bir yığın aca­yip şey­ler söy­lü­yor­lar. Bazen, koyun­larla bir­likte yaşa­mak çok daha iyi, konuş­maz koyun­lar, yiye­cek ve su ara­mak­tan başka bir şey yap­maz­lar. Ya da kitap­lar, din­le­mek ister­se­niz size ilginç öykü­ler anla­tır kitap­lar. Ama insan­larla konu­şur­ken durum başka, öyle­sine tuhaf şey­ler söy­ler­ler ki, konuş­mayı nasıl sür­dü­re­ce­ği­nizi bile­mez­si­niz.

3 “Tek ger­çek şudur ki, var olan bu dünya, bun­dan daha mükem­mel bir dün­ya­nın var oldu­ğu­nun güven­ce­si­dir.”

4 “Aşk’ın hiç­bir gerek­çesi yok­tur.”

5 “Öyle zaman­lar var­dır ki, insan hayat ırma­ğı­nın akış yönünü değiş­ti­re­mez.”

6 “Düşümü ger­çek­leş­tir­mek­ten kor­ku­yo­rum, çünkü o zaman yaşa­mak için bir sebe­bim olma­ya­cak.”

7 Umut ve serü­ven yoktu artık. Ne dert, ne acı, ne hayal kırık­lığı.. Yal­nızca uçsuz bucak­sız ölüm arzusu, aynı anda her­şe­yin son­suza dek bit­ti­ğini gör­mek dileği..

8 “En karan­lık an, şafak sön­me­den önceki andır.”

9 Gözü­mü­zün önünde büyük hazi­ne­ler olduğu zaman asla göre­me­yiz onları. Peki, neden bilir misin? Çünkü insan­lar hazi­neye inan­maz­lar.

10 İnsan­la­rın çoğu dün­yayı kor­ku­tucu bir şey ola­rak görü­yor­lar ve yal­nızca bu neden­den dolayı da dünya ger­çek­ten kor­ku­tucu bir şey olu­yor.

(Paulo Coelho, Sim­yacı, Can Yayın­ları, 2015)

(270)

Yorumlar