Home Hayat İnsan Prenses Pocahontas
Prenses Pocahontas

Prenses Pocahontas

72
0

”Avrupa’nın refah ve iler­le­mesi zen­ci­le­rin, Arap­la­rın, Hint­li­le­rin ve sarı ırk­la­rın ölü vücut­ları ve akıt­tık­ları ter üze­rine inşa edil­miş­tir.” – Fanon

İbrahim Tekpınar

Kuzey Ame­rika kıta­sında yaşa­yan kabi­le­ler, dağı­nık halde kimi zaman da tek bir şefin böl­ge­sinde bir­den fazla kabile ola­rak yaşam­la­rını sür­dür­müş­ler­dir. Bugün Vir­gi­nia ola­rak bili­nen ve yer­li­le­rin Tse­na­com­ma­cah ola­rak adlan­dır­dığı böl­gede otuza yakın kabile, şef Powhatan’a bağlı ola­rak yaşa­mış­lar­dır .

Kabi­le­ler kendi ara­la­rında Algon­kin Dil guru­buna ait yerel dill­le­rini konuş­mak­ta­dır­lar. Şef Powlatan’a bağ­lı­lı­dır­lar. Şef Powlatan’ın 1595 yılın­daki evli­liği sonucu eşi Wina­nuske’ den bir kızı olur. Kız­la­rına Mato­aka adını verir­ler. Yer­li­ler ise kabile reisi­nin kızı oldu­ğun­dan ”şımar­tıl­mış olan” anla­mına gelen Poca­hon­tas ismini verir. Poca­hon­tas kendi kabi­lesi içinde yaşar ve İngi­liz­le­rin böl­geye geliş tari­hin­den sonra kabi­le­leri, İngi­liz ve İspan­yol sömür­ge­ci­lerle kar­şı­la­şınca hayat­ları deği­şir.

Poca­hon­tas Kap­tan Smith’i kur­ta­rı­yor.

İngi­liz­ler 1607’den sonra böl­geye sefer­ler yap­maya baş­lar. Amerika’ya gelen ilk İngi­liz top­lu­luk­ları açlık ve has­ta­lık gibi neler yüzün­den kısa sürede pek çok ölümle kar­şı­la­şır. İngi­liz­le­rin yer­li­lerle de, onlar olma­dan da yaşa­ması müm­kün değil­dir. İngi­liz­le­rin geliş­le­rin­den rahat­sız olan kabi­le­lerle İngi­liz­ler ara­sında çatış­ma­lar baş­lar. İngi­liz­le­rin yap­tığı bir bas­kın sıra­sında Poca­hon­tas da esir düşer, köle ve işçi ara­yı­şında olan İngi­liz­le­rin eline geçer. İngi­liz asker John Smith, kabile şefi­nin kızı oldu­ğunu öğre­nir ve pazar­lık­lara baş­lar­lar. Şefe esir İngi­liz asker­le­ri­nin bıra­kıl­ması ve bol mik­tarda mal­zeme kar­şı­lı­ğında Pocahontas’ın ser­best bıra­kı­la­cağı bil­di­ri­lir. Şef, ”Neden sevgi elde etmek var­ken güce baş­vu­ru­yor­su­nuz? Neden size yiye­cek sağ­la­yan biz­leri yok edi­yor­su­nuz? Savaşla ne ala­bi­lir­si­niz?” der ama Pocahontas’ın bıra­kıl­ması için istek­ler konu­sunda ısrar edi­lir. İstek­le­rin aşı­rı­lı­ğın­dan şef kar­şı­la­makta zor­luk çeker. Poca­hon­tas esir olduğu dönemde Ale­xan­der Whi­ta­ker adlı bir rahi­bin evinde tutu­lur. Hris­ti­yan­lık inancı ve nasıl giyin­mesi gerek­tiği öğre­til­meye çalı­şı­lır. İngi­liz asker­ler ara­cı­lı­ğıyla eşini ve çocuk­la­rını kay­bet­miş John Lorfe ile tanı­şır. Lorfe tütün tüc­ca­rı­dır ve Amerika’ya yer­le­şen ilk İngi­liz­ler­den­dir. Pocahontas’a kur­tul­ma­sı­nın yolu­nun ken­di­siyle evlen­mek oldu­ğunu anla­tır. Poca­hon­tas İngi­liz­ler ile kabi­lesi ara­sında barışı sağ­la­mak ama­cıyla bu tek­lifi kabul eder. Lorfe ise teh­li­keye giren tütün tica­re­tini kendi teke­line almak ve yerli ucuz işçi bul­mak ama­cıyla bu evli­liğe bak­mak­ta­dır.

Poca­hon­tas oğlu Tho­mas ile.

Evli­li­ğin duyul­ma­sıyla bir­likte tar­tış­ma­lar baş­lar. James­town (Vir­gi­nia) valisi Sir Tho­mas Dale ile Şef Pow­ha­tan ara­sında büyük tar­tış­ma­lar olur. Tar­tış­ma­lar sonunda bu evli­liğe ikisi de izin verir. Beyaz bir insanla Yerli Ame­ri­kalı ara­sın­daki bir­li­ğin ilk kayıtlı örne­ği­dir bu evli­lik. Lorfe’nin evlen­me­sine izin çık­mış­tır ve evlenme isteği için bir dilekçe yaz­mak zorun­da­dır. Dilek­çeye, “Eği­timi kaba, dav­ra­nış­ları bar­barca, soyu lanetli bir kâfir ile tarım işlet­me­si­nin yararı, ülke­mi­zin onuru, Tanrı’nın yücel­til­mesi, kendi kur­tu­lu­şum ve din­siz bir yara­tığı ger­çek Tanrı’ya ve İsa dinine dön­dür­mek…” söz­le­rini evli­lik iste­ği­nin gerek­çesi ola­rak yazar. Yıl 1614’tür. Evli­li­ği­nin ardın­dan vaf­tiz olur ve Poca­hon­tas, Rebecca adını alır. (Rebecca İncil’de İshak’ın karısı ve Yakup ve Esau’nun annesi ola­rak geçer.) Londra’da, Rolfe’nin çift­li­ğinde yaşar­lar. İngi­liz mis­yo­ner­ler “evcil­leş­ti­ril­miş bir vah­şi­nin” ne kadar uygar ola­bi­le­ce­ğini gös­ter­mek ister­lar ve çeşitli açı­lış­lara, yemek­lere çağ­rı­lır. Poca­hon­tas İngi­liz­ler ara­sında ünlü olur ve Whi­te­hall Sara­yında kra­li­yet On İkinci Gece ziya­fe­tine katı­lır. Evli­li­ğin­den bir yıl sonra 1615’te bir çocuğu olur. Çocuğa Tho­mas adı veri­lir. Londra’da yaşa­maya ve duru­muna pek alı­şa­maz Poca­hon­tas, Lorfe ise İspan­yol­la­rın tohu­munu sat­mayı bile yasak­la­yıp idam cezası ver­diği tütün tohu­muyla büyük bir ser­vet sahibi olur. (Tütün tohum­la­rını çal­dığı söy­le­nir.) Tütün­le­rini deniz yoluyla satıp döne­min para­sıyla mil­yon dolar­lar kaza­nır. Neden sonra Poca­hon­tas has­ta­lan­maya baş­lar. Tüber­kü­loz­dan durumu ağır­la­şır. Kabi­le­si­nin yaşa­dığı yere dön­mek ister, fakat ağır has­ta­lığa yenik düşer. Daha yirmi bir yaşında, beyaz ada­mın ülke­sine ve yaşan­tı­sına yenik düşer ve ölür. Hris­ti­yan gele­nek­le­rine göre, St. George’s kili­se­sine gömü­lür. Ölümü nede­niyle İngi­liz­lerle yapı­lan barış biter. Çatış­ma­lar baş­lar ve tütün işleri aksa­yan İngi­liz­ler ağır silah­larla sal­dı­rır. Sal­dırı sonucu yedi bin kabile üyesi öldü­rü­lür.

James­town Kat­li­amı:

Pocahontas’ın babası şef Wahun­so­na­cock öldük­ten sonra yerine geçen Opec­hon­ca­no­ugh da İngi­liz­lerle fazla anla­şa­maz. 1622’de kolo­nist­lere karşı ani bir sal­dırı düzen­ler ve yine beyaz adam­lar kadın, erkek çocuk ayrımı yap­mak­sı­zın pek çok Kızıl­de­rili öldü­rür.

Walt Disney’in Pocahontas’ı.

Walt Disney’in Yalan Tarihi: Pocahontas’ın Aşkı

1995 yılında Walt Dis­ney tara­fın­dan Pocahontas’ın hayatı çizgi film yapı­lır. Çizgi film, John Smith adın­daki beyaz adam ve Kızıl­de­rili kadın ara­sın­daki aşkı anla­tır. 1998 yılında devam filmi nite­li­ğinde çeki­len başka bir filmde beyaz ada­mın ehli­leş­tir­diği, âşık olup top­luma kazan­dır­dığı Poca­hon­tas ve kabi­le­sin­den söze­di­lir.

(72)

Yorumlar