Home Video Edebiyat Roland Barthes: Metnin Hazzı | Video
Roland Barthes: Metnin Hazzı | Video

Roland Barthes: Metnin Hazzı | Video

142
0

Roland Bart­hes: Met­nin Hazzı • 1973

Çeviri: Murat Erşen

https://twitter.com/DoCtEiGnOrAnTiA

Roland Bart­hes (12 Kasım 1915, Cher­bo­urg-25 Mart 1980, Paris), Fran­sız yazar, fel­se­feci, gös­ter­ge­bi­limci, ede­bi­yat eleş­tir­meni, ede­bi­yat düşü­nürü. Sorbonne’da öğre­nim gördü. Fran­sız Bilim­sel Araş­tırma Ulu­sal Merkezi’de çalıştı. Col­l­ège de France’ta gös­ter­ge­bi­lim ders­leri verdi. Gös­ter­ge­bi­li­min kurucu isim­le­rin­den birisi Aynı zamanda, post­mo­dern düşün­ce­nin de kurucu öncü­le­rin­den sayı­lır. Barthes’ın düşünce evri­mini sınıf­lan­dır­mak kolay değil­dir. Çünkü onun yapı­sal­cı­lık­tan post­ya­pı­sal­cı­lığa uza­nan düşün­sel serü­veni kolayca sınıf­lan­dır­maya elve­rişli değil­dir. 1950’li yıl­lar Barthes’ın yazın çalış­ma­la­rı­nın baş­lan­gıç yıl­la­rı­dır. Bu yıl­lar­dan iti­ba­ren, dil­bi­limle, ede­bi­yatla, müzikle, gös­ter­ge­bi­li­min bir bilim ola­rak kuru­lu­şuyla uğra­şa­cak, gide­rek boyut değiş­ti­ren ve derin­lik gös­te­ren bir yönde yapıt­ları ortaya çıka­cak­tır. Bart­hes, dilbilim’in (Saussure’cü Dil­bi­lim) tez­le­rini gös­ter­ge­bi­li­mine taşı­maya çalı­şır. Çünkü belli bir nok­ta­dan sonra onun için her şey gös­terge diz­ge­leri ola­rak oku­na­bi­le­cek bir görü­nüm alır. Gün­lük hayat­taki rast­gele öğe­ler­den yük­sek sanat yapıt­la­rına her şey bir gös­terge ola­rak ana­liz edi­le­bi­lir ve edil­me­li­dir. Onun gös­ter­ge­bi­lim anla­yışı bu nok­tada bu gös­terge diz­ge­le­rini anla­mak, işle­yiş yapı­la­rını çöz­mek ve dola­yı­sıyla anlam dün­ya­sı­nın yapı­sını açık­la­mak çaba­sın­dan ileri gelir. Roland Bart­hes geçir­diği tra­fik kazası sonucu 65 yaşında Paris ‘te öldü.

(142)

Yorumlar