Home Liste Romalıların Bizim İçin Yaptıkları 10 Şey
Romalıların Bizim İçin Yaptıkları 10 Şey

Romalıların Bizim İçin Yaptıkları 10 Şey

340
0

Roma­lı­lar kendi dönem­le­ri­nin en ileri tek­no­lo­ji­sine sahipti. İmpa­ra­tor­luk çök­tük­ten sonra bir­çok Roma icadı ve yeni­liği yok olup gitti ve yüz­yıl­lar boyunca yeni­den bulu­na­madı.

1 Deniz fenerleri

Roma­lı­lar bir­çok lima­nın giri­şine fener­ler inşa etti. Deniz fener­le­rini ilk ola­rak Mısır­lı­lar ve Yunan­lar kul­lan­mıştı; Britanya’ya deniz fene­rini Roma­lı­lar götürdü (bun­lar­dan biri­nin kalın­tı­la­rını Dover’da göre­bi­lir­si­niz).

2 Vinçler

Devasa çark­la­rın içinde yürü­yen köle­ler tara­fın­dan çalış­tı­rı­lan çok büyük vinç­ler inşaat işle­rinde kul­la­nı­lırdı.

3 Cam üfleme tekniği

Bu tek­nik camın seri üre­ti­mini sağ­ladı; yani cam eşya satın almak için zen­gin olma­nıza gerek kal­ma­mıştı.

4 Su tesisatı

Roma­lı­lar suyu dağıt­mak üzere suke­mer­le­rini ve kur­şun su boru­la­rını icat etti. Bir gölün suyunu çek­mek üzere bili­nen en uzun tüneli (5,6 km) inşa etti­ler.

5 Beton

Roma beto­nu­nun sağ­lam­lığı ve hafif­liği büyük kub­be­ler, kemer­ler ve suke­mer­leri yapıl­ma­sına ola­nak verdi; yoksa bu tür yapı­lar taşla inşa edi­le­mezdi. (Harca at kılı karış­tır­ma­nın beto­nun çekip büzülme ola­sı­lı­ğını azalt­tı­ğını, kan ekle­me­nin de betonu dona karşı daha dirençli kıl­dı­ğını da bili­yor­lardı.)

6 Ulaşım

Roma yol­ları, impa­ra­tor­luk sona erdik­ten bin yıl son­ra­sına kadar kul­la­nıl­maya devam etti. En par­lak dönem­le­rinde, top­lam uzun­luk­ları 85.000 km’yi bul­muştu. Ara­larda kurul­muş men­zil­ler saye­sinde, bir haberci sürekli at değiş­ti­re­rek 24 saatte yak­la­şık 800 km yol ala­bi­li­yordu.

7 Merkezi ısıtma

Roma­lı­lar kamu­sal hamam­ları ve zen­gin insan­la­rın vil­la­la­rını ısıt­mak için, zekice yapıl­mış bir yeral­tın­dan ısıtma sis­temi kul­la­nı­yor­lardı; buna hypo­ca­us­ton deni­yordu.

8 Tarım

Roma­lı­lar tara­fın­dan icat edil­miş hasat kal­dırma maki­ne­leri 19. yüz­yıla kadar aşı­la­madı.

9 Matematik

Muh­te­me­len Mezopotamya’da icat edil­miş aba­cus (hesap maki­nesi) ilk taşı­na­bi­lir hesap maki­ne­siydi. Roma­lı­lar bu buluşu İngiltere’ye de götür­müştü.

10 Mimarlık

Roma kemeri kusur­suzdu ve yapı­lar­daki etki­le­yici büyük kub­be­leri de onlar icat etmişti (Pantheon’daki gibi).

(Kay­nak: Carolyn Howitt, Antik Dünya’daki Bilin­mesi Gere­ken 500 Şey, İş Kül­tür Yayın­ları, 2009)

(340)

Yorumlar