Home Bilgi Bankası Bilim Sanayi Devrimi | Belgesel
Sanayi Devrimi | Belgesel

Sanayi Devrimi | Belgesel

323
0


SANAYİ DEVRİMİ
Röne­sans ve reform hare­ket­le­ri­nin yarat­tığı özgür düşünce orta­mı­nın ortaya çıkar­dığı tek­nik ve bilim­sel alan­daki geliş­me­ler sonucu zen­gin­le­şen Avrupa’nın, bu geliş­me­leri üre­tim ala­nına uygu­la­ma­sıyla 18. yüz­yı­lın son­la­rında Britanya’da ortaya çıkan Sanayi Dev­rimi, ardın­dan Batı Avrupa’ya, son­ra­sında da tüm dün­yaya yayıl­mış­tır.

Sömür­ge­ci­lik sonucu zen­gin­le­şen, yaşam düzeyi yük­se­len ve hızlı bir nüfus artışı yaşa­yan Avrupa’nın, tarımda yaşa­dığı geliş­me­ler sonucu kent­lere yoğun nüfus alması ve burada hazır iş gücü oluş­ması, Sanayi Dev­ri­mi­nin baş­lıca neden­dir. İngi­liz ve İspan­yol donan­ma­la­rı­nın Ame­rika ve Hindistan’da yap­tığı uzun süreli yoğun yağ­ma­lar ise Avrupa’ya ton­larca para taşın­ma­sına sebep olmuş ve bu dev­rime giden yolu des­tek­le­miş­tir. Oldukça zen­gin­le­şip orta sını­fın güç­len­meye baş­la­ması sonucu kendi içinde kav­ru­la­ma­ya­cak duruma gelen Avrupa eko­no­misi, yeni Pazar ara­yış­la­rına gir­mek zorunda kaldı. Bu nedenle de kolo­ni­ler oluş­tu­ra­rak sömür­ge­leş­tir­dik­leri top­rak­lar­dan getir­dik­leri ham­mad­de­leri işle­ye­rek tek­rar­dan aynı sömür­ge­lere sat­tı­lar.

Kömü­rün kul­la­nıl­maya baş­la­ma­sın­dan sonra büyük fab­ri­ka­la­rın ortaya çıkışı Sanayi Dev­ri­mi­nin ilk aşa­ma­sı­dır. Bu dönemde sahip olduğu zen­gin kömür yatak­la­rıy­la­bü­yük avan­taj yaka­la­yan İngil­tere, öteki dev­let­ler üze­rinde eko­no­mik ola­rak baskı yarat­mış ve üstün­lük sağ­la­mış­tır. Kömür, buhar ve demi­rin aynı anda kul­la­nıl­maya baş­lan­ma­sıyla “demir­yolu çağı” baş­ladı, tren­ler ortaya çıktı. Demir­yolu saye­sinde çok uzak­lara taşı­na­bi­len mal­lar ve kömür, sanayi dev­ri­mi­nin yayıl­ma­sına yol açtı. Bu sayede fab­ri­ka­lar güç­len­miş ve uzak böl­ge­lere yayıl­dı­lar.

(323)

Yorumlar