Şevket Beysanoğlu'nun Ansiklopedik Çabası: Diyarbakır

Şev­ket Beysanoğlu’ndan sonra Diyarbakır’ın da canlı, kap­sa­yıcı bir fotoğ­ra­fı­nın artık pek çekil­medi… Erhan Sunar Tari­hin­den bah­se­di­lir­ken, Diyar­ba­kır kadar söze efsa­ne­le­rin, mit­le­rin, söy­len­ti­le­rin karı­şa­cağı bir şehir daha bul­mak zor­dur. Çok eski tarih­lere daya­nan var­lı­ğın­dan olduğu kadar insan­la­rı­nın sözlü bir kül­türe bağ­la­nan yaşan­tı­la­rın­dan da kay­nak­la­nan bu özel­liği şehre kimi nok­ta­larda belir­gin bir güç, bir hey­bet atfe­der­ken, bazı […]

Gaye Boralıoğlu • Denizkızı

Biz silah sesi işi­tince kaç­ma­yız, sese doğru koşa­rız. Yine öyle yap­tık. Silah sesi duy­duk ve koş­tuk. En önde babam vardı. Koşar­ken amcam için endişe etti­ğini bili­yor­dum. Amcam ora­daydı çünkü, sını­rın öte yanında. Arka­sında annem vardı. O babam için koşu­yordu aslında. Başına bir iş gelirse o dakika yanında ola­yım diye. Koşar­ken başın­daki yaz­ması düştü, kenar­ları pembe […]

Hitler için savaşan Yahudiler: “Almanlara yardım etmedik. Ortak düşmanımıza karşı savaştık”

“Ben Alman­lar için bir şey yap­ma­dım. Onlar benim ülkem­den kilo­met­re­lerce uzakta bir yere ait­ler, ben kendi ülkem için savaş­tım.” Nazi­lerle savaş­tı­lar, onları iyi­leş­tir­di­ler, arka­daş oldu­lar. Peki Fin­lan­diya Yahu­di­leri bu itti­fak hak­kında bugün ne düşü­nü­yor? 1941 Eylül ayında bir dok­tor subay çok kah­ra­manca bir iş başa­rı­yor ve Alman üst komuta tara­fın­dan Demir Haç madal­ya­sıyla ödül­len­di­ri­li­yor. Bin­başı […]

Kafka’nın Amerika’sı ve Makinenin İktidarı

“Kafka’nın yal­nızca ede­bi­yat için yaşa­dığı aşi­kâr­dır: Ede­bi­yat onun takın­tısı, var­lık nedeni ve can­kur­ta­ran simi­diydi. Düş­kün bir dün­yaya ceva­bı­dır ede­bi­yat.” Mic­hael Löwy, Franz Kafka Boğun Eğme­yen Hayal­pe­rest Ömrünü yazıya vak­fe­den Kafka hayat­tay­ken yete­rince tanın­maz. Has­ta­lığı iler­le­yince ise yakın arka­daşı Max Brod’a vasi­yette bulu­nur: ölünce yaz­dığı her şey yakıl­ma­lı­dır. Yayım­lan­mış ya da yayım­lan­ma­mış kitap­ları, öykü­leri, mek­tup­ları. Keli­me­ler­den oluş­tur­duğu […]

Serkan Engin • Yalnızlığın Teras Katı

Kapıyı açar açmaz bir çığ gibi dev­rildi üze­rine yal­nız­lık. Güç bela kal­kıp ayağa, üze­rin­deki hayal kırık­lığı toz­la­rını sil­ke­ledi. Önce usulca beline dolan­dıysa da karan­lık; hiç yüz ver­medi. Meka­nik bir hare­ketle açtığı lam­ba­dan çürük sarı bir ışık bir bed­dua gibi odaya yayıldı. Tab­la­sını bir yana bıraktı, umut­la­rını bir yana. Geç­mi­şin­den soyu­nur gibi çıkardı ceke­tini. Kaç yıl […]

Kazanmak ve Yönetmek: Game of Thrones’a Marksist Bir Bakış

“Kaos… bir çukur değil­dir. Kaos bir mer­di­ven­dir. Bu mer­di­vene tır­man­maya çalı­şan bir­çok kişi düşer ve tek­rar dene­ye­mez. Bu düşüş onları pes etti­rir. Bazı­ları ise, tır­manma şans­ları olsa da red­de­der­ler. Kral­lığa sadık kalır­lar. Ya da tan­rı­lara. Ya da aşka. Hepsi boş hayal­lere kapa­mış­tır. Tek ger­çek mer­di­ven­dir. Tek çare ise oraya tır­man­mak­tır.” Yayım­lan­dığı ilk gün­den iti­ba­ren hay­ran […]

Uzun Pozlama ile Çekilmiş 10 Muhteşem Fotoğraf

Genel­likle bir tek anı yaka­la­yan fotoğ­raf­lar görü­yo­ruz ama uzun poz­lama ile çeki­len fotoğ­raf­lar tama­men farklı. Uzun poz­lama ile çeki­len fotoğ­raf­la­rın amacı geçen zama­nın efek­tini vur­gu­la­yan görün­tü­ler yaka­la­mak­tır. Dura­ğan bir nes­nede bu fark anla­şı­la­ma­ya­cağı için genel­likle hare­ket eden nes­ne­ler ter­cih edi­lir. Dola­yı­sıyla hare­ke­tin (çoğun­lukla ışık yoluyla) dahil edil­mesi, görün­tü­lere oyun katan ana fak­tör­dür. Uzun poz­lama ile […]

Tokyo Karası

Psi­ko­lo­jik, karan­lık, varo­luşçu geri­lim yara­tan ve yeni­likçi suç roman­ları yazarı ola­rak tanı­nan Fumi­nori Naka­mura, zen­gin­ler­den çal­mayı iş edi­nen bir yan­ke­si­ci­nin yaşa­mın­dan bir kesit sun­duğu Hır­sız’da Tokyo kara roman gele­ne­ği­nin mini­ma­list ama çar­pıcı bir örne­ğini ser­gi­li­yor. Zarif, ‘suç’tan ziyade suç ve ceza hak­kında tar­tı­şan bir hikâye… A. Ömer Türkeş Fumi­nori Naka­mura 1977’de Japonya’da doğdu. Fuku­şima Üniversitesi’nde […]

İstatistiklerden Hikâyelere: Mülteci Çocuk Kitapları

“Mül­te­ci­leri bir birey ola­rak görü­nür kıl­mak ve ista­tis­tik­leri isim­lere, yüz­lere çevir­mek iste­dim.” Suriye’deki krizi hep med­yada sunu­lan ürkü­tücü fotoğ­raf­lar­dan izle­dik: Türkiye’de plaj­daki çocuk bedeni, ambu­lan­sın içinde bek­le­yen çocu­ğun kork­muş surat ifa­desi, bom­ba­lan­mış bina­lar, yıkıl­mış şehir­ler… Bu fotoğ­raf­ları gör­dük­ten sonra hare­kete geçen bir­çok çocuk kitabı yazarı, devam eden çatış­mayı ve krizi genç okur­lar için insan­cıl­laş­tır­mak ve […]

Ferat Emen • Şakirt

Ham­dü­sena Gümüş, tıp­tan mezun olduk­tan hemen sonra Sri Lanka’ya gidi­yor. Cemaat onun yurt­dı­şına çık­ma­sı­nın daha hayırlı oldu­ğunu düşü­nü­yor. Par­lak bir gele­ceği var. Dil öğren­meli, dünya vatan­daşı olması için kül­tü­rünü geliş­tir­meli. Hem belki bir­ta­kım ticari dost­luk­la­rın kurul­ma­sına da vesile olur. “Ali’yi de alıp yola çıkın,” diyor Ankara İmamı. O üç ay boyunca boyun­la­rında kamera bütün Sri […]

Çağrı Mert Bakırcı: "İstanbul ufak bir örnek, çok daha beterleri yolda."

Eğer sihirli bir değ­nek kul­la­na­rak yarın kar­bon­di­ok­sit salı­mı­mızı sıfıra düşür­sek bile, şu ana kadar içinde bulun­du­ğu­muz süre­cin etki­leri daha onlarca yıl boyunca hiç­bir şey olma­mış gibi devam ede­cek. Dola­yı­sıyla bu öyle “Bugün önlem aldım, yarın düzeldi” diye­bi­le­ce­ği­miz bir olay değil. Dünya’nın yarım mil­yon yıl­lık süre­cini son 60 yılda alt üst etmek­ten söz edi­yo­ruz. Geri dönüşü […]

Can Sıkıntısı

Şükrü Erbaş Evler don­muş. Ağaç­lar don­muş. Rüz­gâr don­muş. Ses­ler don­muş. Kedi­ler, köpek­ler, ser­çe­ler, güneş­ler don­muş. Cam­lar yok. Duvar­lar eri­miş. Çatı göğe çekil­miş. Yol eşikte kayıp. İnsan­lar ağız­la­rın­daki son harfi bütün zaman­lara yaya­rak yaşa­dık­la­rına inan­maya çalı­şı­yor­lar. Eşya­lar zaman dışı birer yara­tığa ben­zi­yor. Her şey, ölüm­den sonra da süre­cek bir yok­sul­lu­ğun erken fotoğ­rafı. Yaşa­mak yer çeki­min­den kur­tul­muş […]

William Faulkner • Emily İçin Bir Gül

I Bayan Emily Gri­er­son öldü­ğünde bütün kasaba cena­ze­sin­deydi. Erkek­ler bu düş­müş anıta hay­ran­lıkla dolu bir saygı duy­duk­la­rın­dan, kadın­larsa aynı zamanda bir bah­çı­van ve ahçı olan yaşlı kâhya dışında on yıl­dır kim­se­nin gör­me­diği evini merak ettik­le­rin­den… Geç­mişte beyaz olan kareye ben­zer taban yapı­sıyla bu ev, yet­miş­le­rin aşırı canlı tar­zında kub­be­leri, kule­leri ve kabart­malı bal­kon­la­rıyla, bir zaman­la­rın […]

Bilgisayar oyunlarını neden şeytanlaştırıyoruz?

Haber­ci­ler, dev­let yet­ki­li­leri, eğit­men­ler der­ken nere­deyse her­kes bil­gi­sa­yar oyun­la­rını öcü gibi görüp şey­tan­laş­tı­rı­yor. Aslı Tunç Her tüy­ler ürper­tici cina­yet ve kat­liam habe­ri­nin ardın­dan çocuk­la­rın yoğun biçimde tüket­tiği medya içe­rik­le­rini suç­la­mak yeni bir yak­la­şım değil. Bu yüzey­sel ve basit neden sonuç iliş­kisi ara­yı­şı­nın en hatır­la­nan örneği 1999’da ABD’de Colum­bine Orta­oku­luna giren Dylan Kle­bold ve Eric Har­ris […]

Paulo Coelho’nun Simyacı Romanından 10 Çarpıcı Alıntı

1 Hiç kimse kendi yüre­ğin­den kaça­maz. Bu nedenle en iyisi onun söy­le­dik­le­rini din­le­mek. Böy­lece, ken­di­sin­den bek­le­me­di­ğin bir darbe indir­me­ye­cek­tir kesin­likle sana. 2 İnsan­lar bir yığın aca­yip şey­ler söy­lü­yor­lar. Bazen, koyun­larla bir­likte yaşa­mak çok daha iyi, konuş­maz koyun­lar, yiye­cek ve su ara­mak­tan başka bir şey yap­maz­lar. Ya da kitap­lar, din­le­mek ister­se­niz size ilginç öykü­ler anla­tır kitap­lar. Ama […]

OKU ANLAT

    VİDEO

      Rus Öyküleri