Home Bilgi Bankası Bilim Sigmund Freud'un Bilinen Tek Ses Kaydı (1938)
Sigmund Freud'un Bilinen Tek Ses Kaydı (1938)

Sigmund Freud'un Bilinen Tek Ses Kaydı (1938)

165
0

Vide­onun çevi­risi: Ümid Gur­ba­nov

Sig­mund Freud 1856’da Moravya’da doğdu. 1860’da ailesi Viyana’ya taşındı ve Freud ömrü­nün geri kala­nını burada geçirdi. Freud’un önemli bir insan olma hırsı, erken yaş­larda ken­dini belli etti. Viyana Üni­ver­si­tesi tıp fakül­te­sinde okur­ken, önemli bir keşif yapıp ismini duyur­maya karar­lıydı. Araş­tır­ma­la­rına, hoca­sı­nın tıp labo­ra­tu­arında çalı­şır­ken baş­ladı. Ancak bek­le­diği bilim­sel keşif­ler bir türlü ger­çek­leş­mi­yordu ve cesa­reti kırıl­maya baş­la­mıştı. Aynı zamanda Martha Bernays’a âşık olmuştu ve evle­nip karı­sını rahatça yaşat­mak için bir an önce para kazan­ması gere­ki­yordu.

Ber­nays ile dört yıl süren nişan­lı­lık süre­sin­den sonra, 1886’da evlen­di­ler. Freud nişan­lı­lık döne­minde Paris’te Jean-Mar­tin Charcot’un hip­nozla ilgili çalış­ma­la­rını göz­lem­le­mek üzere bir araş­tırma bursu kazandı. Yine bu dönemde, bilin­çal­tı­nın gücü üze­rine görüş­le­rini geliş­tir­meye baş­ladı. Joseph Breuer’le olan çalış­ması, has­ta­ları üze­rine yap­tığı göz­lem­ler ve kendi iç dün­ya­sını ince­le­mesi, niha­yet 1900 yılında “Rüya­la­rın Yorum­lan­ması” baş­lıklı kita­bı­nın çık­ma­sını sağ­ladı.

Freud’un anne ve baba­sıyla olan ilişki dik­katle ince­len­miş­tir. Baba­sı­nın önceki evli­li­ğin­den bir­kaç çocuğu olma­sına rağ­men, Freud anne­si­nin ilk çocuğu ve göz bebe­ğiydi. Freud doğ­du­ğunda annesi yirmi bir yaşın­daydı. Buna kar­şın, Freud’un baba­sıyla olan iliş­kisi oldukça mesa­feli, hatta bazen düş­man­caydı. Freud baba­sı­nın ölü­mün­den yıl­lar sonra, onunla olan iliş­ki­sine dair duy­duğu suç­lu­luk duy­gu­la­rıyla başa çık­maya çalış­tı­ğını aktar­mış­tır.

Freud’un geliş­tir­diği Ödip komp­leksi tanı­mı­nın kendi anne baba­sına karşı duy­duğu duy­gu­la­rın bir yan­sı­ması oldu­ğunu söy­le­mek müm­kün­dür. Freud yazı­la­rında sık sık bu biçimde yorum­la­na­bi­le­cek ima­larda bulu­nur. Freud, kli­nik sez­gi­le­ri­nin doğ­ru­lu­ğunu sına­mak için çoğu zaman iç göz­lem­ler yap­mış ve her akşam yarım saat ken­dini çöz­meye ayır­dı­ğını söy­le­miş­tir.

Freud uzun süren, mutlu bir evli­lik yaptı. Bu evli­lik­ten altı çocuğu oldu. En küçük çocuğu olan Anna, baba­sı­nın kal­binde özel bir yere sahipti. Anna baba­sı­nın yolun­dan gitti ve psi­ka­na­li­tik hare­kette baba­sı­nın lider­li­ğini dev­ra­la­rak bu alanda say­gı­de­ğer bir kuramcı oldu. Freud, Anna’nın psi­ka­na­li­zini ken­disi yapar­ken Ödip ola­sı­lık­la­rıyla dolu ilginç bir durum yarat­mış­tır. Nazi yöne­ti­min­deki Almanya, 1938 yılında Avusturya’yı işgal etti­ğinde Freud ve ailesi Londra’ya git­mek zorunda kaldı. Bir yıl sonra Freud 23 Eylül 1939’da, 83 yaşında Londra’da yaka­lan­dığı kan­ser­den haya­tını kay­betti.

(165)

Yorumlar