Home Söyleşi

Söyleşi

Nilay Örnek: "Bu ülkede baya bir süredir gazetecilik yapılamıyor, iyi ve nadir örnekler kayboluyor."

Nilay Örnek gaze­teci, edi­tör ve yazar. Ne yazık ki iyi gaze­te­ci­lik yap­maya ve doğ­ru­ları dile getir­meye çalış­tığı için gaze­te­ci­li­ğin dışına sürüldü. Bütün İyi­ler Biraz Küs­kün­dür adıyla yayım­la­nan ve geniş bir çev­rede hemen ilgiyle kar­şı­la­nan kita­bın­daki yazı­lar günü­mü­zün bir aynası gibi. İyi bir gaze­te­ci­nin elden bıra­kıl­ma­dan oku­na­cak bir dille yazıl­mış kita­bın­dan çıka­rak pek çok şey hak­kında konuş­tuk.  […]

Bora Abdo: "Öyküyle romanı okumak arasında fark var, dolayısıyla yazmak arasında da var."

Bora Abdo son dönem içinde öne çıkan öykü­cü­ler­den. Yaz­dık­la­rına her bakım­dan gös­ter­diği titiz­lik belli ki okur­la­rı­nın da gözün­den kaç­mı­yor. Ede­bi­yatı onun kadar cid­diye almak gere­kir. Bir dil ve anla­tım ara­yışı içinde olduğu kuş­ku­suz. Üste­lik bu kez ilk roma­nını yazdı, yayım­ladı: Balık Boğul­ması. Çok ken­dine özgü bir dün­yası olan Bora Abdo ile konuş­tuk, soru­la­rı­mıza ver­diği yanıt­lar […]

Kadire Bozkurt: "Yazabileceğim en iyi kitabı yazmak istiyorum."

Kadire Boz­kurt ilk kitabı Küçük Dert­ler’i yayım­lan­dık­tan sonra merak edil­mişti. Kusur­suz­luk ara­yışı içinde, mate­ma­tiği tas­ta­mam öykü­ler yazı­yor o. İkinci kitabı Bir Kal­bin Boyut­ları da aynı çiz­gi­sine bağlı. Bu kez kita­bın sonunda “modern masal” diye­bi­le­ce­ği­miz dört öyküsü de bulu­nu­yor.Bir Kal­bin Boyut­ları ile daha şim­di­den son­raki kita­bını merak etti­ren Kadire Boz­kurt ile hem yeni kitabı hem ede­bi­ya­tın bazı sorun­ları […]

Malala Yusufzay ile Kitaplar Üstüne: “Kitapların gücü de buradan gelir, sizi ulaşamayacağınız yerlere götürür.”

Bana hak­kında hiç­bir şey bil­me­di­ğim dün­ya­ları gös­te­ren yazar­ları sevi­yo­rum. İnsan hak­ları akti­visti ve Ben, Malala & Eği­tim Hak­kını Savun­duğu İçin Tali­ban Tara­fın­dan Vuru­lan Kız kita­bı­nın yarı yazarı Malala Yusaf­zay, yirmi yaşında Pakis­tanlı genç bir kadın. Baba­sını örnek alan Malala haya­tını kız­la­rın eği­tim hak­kını savun­maya adadı. 2011 yılında Pakistan’ın ilk genç­lik barış ödü­lünü kazandı. Ertesi yıl […]

Etgar Keret ile Kitaplar Üstüne: “Kafka’yı okuyunca en az benim kadar stresli ve başarısız birinin olduğunu görmek beni çok rahatlattı.”

Gogol ve Babel en sev­di­ğim yazar­lar­dan­dır. Bas­he­vis Sin­ger ve Sho­lom Ale­ic­hem gibi Yidçe yazan yazar­ları da beğe­ni­yo­rum. Roman, öykü ve senaryo yazarı Etgar Keret tam bir Kafka hay­ranı. Keret’in ailesi aslında Polonya asıllı ama soy­kı­rım zama­nında ora­dan ayrı­lı­yor­lar. Sonra İsrail’e yer­le­şi­yor­lar. Yazar da İsrail doğumlu. Tele­viz­yon ve sinema sek­tö­ründe de çalı­şan Keret, aynı zamanda üni­ver­si­tede […]

Khaled Hosseini ile Kitaplar Üstüne: "Şehname’deki büyük savaşçı Sohrab benim kahramanımdı."

Uçurtma Avcısı, Bin Muh­te­şem Güneş, Ve Dağ­lar Yan­kı­landı gibi dünya çapında çok satan kitap­la­rın yazarı Kha­led Hos­se­ini. Kabil doğumlu yazar aile­siyle bir­likte ülkede gör­düğü siyasi baskı nede­niyle Paris’e yer­le­şir. Daha sonra ABD’den sığınma hakkı kaza­na­rak Kaliforniya’ya taşı­nır­lar. Yol­cu­luk­larla dolu hayatı kitap­la­rın­daki göç hikâ­ye­le­rini şekil­len­di­rir. Diğer mes­leği cer­rah­lık olan Hosseini’yle kitap­lar üstüne yapıl­mış bir söy­le­şi­den… Oku­du­ğu­nuz […]

Sean Penn: “Karakterlerimin acılarını kendimde hissediyorum.”

Sek­tör­deki en zor iş oyun­cu­luk. Kendi dene­yim­le­rinde içinde bir dünya yara­tı­yor­sun ve ışık­lar yan­dı­ğında bu dün­yayı sunu­yor­sun. Ame­ri­kalı sinema oyun­cusu ve yönet­meni Sean Penn renkli kişi­li­ğiyle bili­nir. Bunda Rus bir baba ve İtal­yan bir anne­nin çocuğu olma­sı­nın da payı var­dır. Çocuk­lu­ğun­dan beri sine­maya ilgi duyan Penn, oyun­cu­luk kari­ye­rinde daha yeniy­ken yönet­men­lik yap­maya da baş­lar. Top­lum­sal […]

Jodie Foster: “Her zaman güçlü kadını oynadım. Zayıf bir karakter nasıl oynanır gerçekten bilmiyorum.”

De Niro’yla çalı­şınca bir karak­ter yarat­ma­nın, onun üze­rine çalış­ma­nın ne oldu­ğunu anla­dım. Çoğu­muz onu ilk ola­rak Robert De Niro’yla oyna­dığı Taksi Şoförü’nde gör­dük. Oscar Ödülleri’nde Kuzu­la­rın Ses­siz­liği fil­miyle kazan­dığı En İyi Kadın Oyuncu ödü­lüyle de bütün dün­yada tanı­nır oldu. Panik Odası ve Uçuş Planı’nda can­lan­dır­dığı “yal­nız ve güçlü anne” karak­te­ri­nin onunla bir bütün olduğu düşü­nüldü. […]

Alejandro Zambra: “İmge her şeydir.”

Asla sayfa sayı­sını düşün­mem. Sadece keş­fet­mek iste­di­ğim şey­leri takip ede­rim. Kul­la­na­ca­ğımı düşün­dü­ğüm ton­larca tas­lak hazır­la­rım, not­lar tuta­rım. Her şeye cümle cümle, satır satır yak­la­şı­rım. Yük­sek sesle oku­du­ğumda kula­ğıma doğru gel­meli. Ale­jandro Zambra’yı oku­ma­dan geç­mek ola­nak­sız. Latin Amerika’nın en genç ve en yeni yazar­la­rın­dan ve gün geç­tikçe daha yay­gın bir ilgi görü­yor. Zambra, nasıl yaz­maya baş­la­dı­ğını, […]

Blaise Cendrars ile Kurmaca Sanatı Üstüne: "Okumak benim için bir uyuşturucudur. Yazının mürekkebi uyuşturur beni."

Aşırı dere­cede oku­dum. Tut­kumdu bu. Her yerde, bütün koşul­larda ve her çeşit kitap. Eli­min altına düşen her şeyi silip süpür­düm. Michel Manoll Bla­ise Cend­rars (ger­çek ismi Fré­d­é­ric Sauser) İsviçre, La Chaux-de-Fonds adlı kasa­bada, 1887’de doğdu. Babası, İsviç­reli bir yatı­rımcı işa­damı, annesi ise İskoçtu. Çocuk­luğu başa­rı­sız ve bit­mez iş tasa­rı­ları peşinde koş­tu­ran baba­sına eşlik ede­rek, İsken­de­riye, […]