Home Söyleşi

Söyleşi

David Lynch: "Zaten dünya başlı başına garip bir yer!"

“Her­ke­sin kendi kişi­sel dün­ya­sını yarat­ması da nor­mal bence. Bize ait olan bir dünya yok aslında. Bu yüz­den farklı şey­lere açık olma­lı­yız. Bizi neyin etki­le­ye­ce­ğini bile­me­yiz.” Fil Adam, Mavi Kadife, Kayıp Oto­ban, İkiz Tepe­ler gibi sinema ve dizi dün­ya­sında kla­sik­le­şen yapım­la­rın yönet­meni David Lynch’in sinema görü­şünü, film­le­rini ve kişi­sel haya­tını anlat­tığı bir röpor­taj­dan. Kla­sik bir soruyla […]

Melike Uzun: "Sözcükler yaşanırken anlam kazanıyor..."

Melike Uzun’un öykü­le­rin­den sonra Soğuk ve Temiz romanı İle­ti­şim Yayın­ları tara­fın­dan yayım­landı. Uzun roma­nıyla, roma­nın adı misali mesa­feli bir yer­den bir kadı­nın hikâ­ye­sini; kederi, kaderi, öfkeyi ve hayatta bir ada­let ara­yı­şını anla­tı­yor. Defne’nin hikâ­ye­sini rüya­lar ve ger­çek­lerle bu kadar iç içe değil başka bir biçimde oku­say­dık tah­mi­nen içi­miz param­parça olurdu fakat Melike Uzun’un dili ve […]

Margaret Atwood ile Kitaplar Üstüne: “Okunacak o kadar çok şey var ki bazen zaman yetmiyor diye düşünüyorum.”

Damız­lık Kızın Öyküsü, Kör Suikastçi, Tufan Zamanı gibi roman­la­rın yazarı Mar­ga­ret Atwood ile yapı­lan bir söy­le­şi­den… Bugün­lerde komo­di­ni­nizde duran kitap­lar han­gi­leri? Başu­cumda her zaman ağrı kesici, saat, not def­teri, kalem ve bir dedek­tif hikâ­yesi bulun­du­ru­rum. Şu sıra­lar oku­du­ğum hikâye de Geor­ges Simenon’dan bir Dedek­tif Maig­ret kitabı. Bun­la­rın dışında bugün­lerde beyin yaş­lan­ma­sıyla ilgili bir kitap, kuze­nim […]

Zadie Smith ile Kitaplar Üstüne: “Yazmaktansa okumayı tercih ederim: Bekleyemiyorum.”

Swing Time’ın yazarı Zadie Smith’in şim­diye kadar aldığı en güzel hediye, baba­sı­nın hiç oku­ma­dı­ğını iti­raf ede­rek ona ver­diği Ulys­ses romanı. Şu anda başucu kitap­la­rı­nız neler? Uzun bir yazma döne­min­den sonra tek­rar­dan oku­maya yeni baş­la­dım, bu yüz­den başu­cumda şu anda oku­na­cak bir yığın var: Álvaro Enri­gue Sud­den Death, tutuklu yazar Ahmed Naje’nin Using Life romanı, Yaa Gyasi […]

Joyce Carol Oates ile Kitaplar Üstüne: “En iyi kitapların çoğu bir değil birden fazla his uyandırır.”

Şu anda başucu kitap­la­rı­nız neler? Ele­nor Wil­son McA­doo tara­fın­dan düzen­le­nen The Pri­ce­less Gift: The Love Let­ters of Wood­row Wil­son and Ellen Axson Wil­son ve Ray Stan­nard Baker tara­fın­dan düzen­le­nen Wood­row Wil­son: Life and Let­ters. (Bir son­raki roma­nım için araş­tırma yapı­yo­rum.) Nerede ve ne zaman oku­mayı sevi­yor­su­nuz? Her yerde! En sev­di­ğim, en rahat olanı serin hava­larda şömi­ne­nin […]

Stephen King ile Kitaplar Üstüne: “Bazı doğaüstü/korku romanları okuyorum ama insanların düşündüğü kadar değil."

Step­hen King, çok­sa­tan roman­la­rıyla gör­düğü büyük ilgi­nin yanı sıra, ede­bi­yat üstüne düşün­ce­le­riyle de önemli oldu. Söy­le­dik­le­rini ve yaz­dık­la­rını iyi oku­mak gere­kir. Kim Bul­duysa Onun­dur kita­bı­nın yazarı Jane Austen’i hiç oku­ma­mış. “Bunu gurur ya da utançla (ya da önyar­gıyla) söy­le­mi­yo­rum. Bu sadece ger­çek.” Şu anda başucu kita­bı­nız neler? Hiç­biri. Yatakta oku­mu­yo­rum, bu yüz­den bir bar­dak su ve […]

Ursula K. Le Guin ile Kitaplar Üstüne: "Okumayı öğrendiğimde başladım ve bir daha okumayı hiç bırakmadım."

Ursula K. Le Guin aynı zamanda bir ede­bi­yat düşü­nürü gibi. Hangi kitap­ları oku­yor, nasıl oku­yor, hangi yazar­lar ve kitap­lar başu­cunda… bun­ları her zamanki gibi her söz­cü­ğünü tar­ta­rak ve elbette ilgi çekici biçimde anla­tı­yor. Şu anda başucu kitap­la­rı­nız neler? Sal­man Rushdie’den İki Yıl Sekiz Ay Yirmi Sekiz Gece ve göz atmak için Sis­ters of the Revo­lu­tion (içinde […]

12. Yılı Anısına, Ağbisi, Kâzım Koyuncu’yu anlattı: “Kısacık hayatına birçok şey sığdırdı."

Kara­de­niz Rock müziği ile bize ken­dini sev­di­ren, evren­sel­le­şen, hepi­mi­zin kal­bini fet­he­den Kâzım Koyuncu’yu, ölü­mü­nün 12. yılı anı­sına onu bir de ağbisi Hüse­yin Koyuncu’dan din­le­dik. Hüse­yin Koyuncu, Kâzım Koyuncu ile bir­likte yaşa­dığı yıl­lar­dan bize çok güzel anlar, anı­lar aktardı. Yaprak Sayın Belki kla­sik bir laf ola­cak ama ben Kâzım’dan bah­se­der­ken “Kısa­cık haya­tına bir­çok şey sığ­dırdı” demeyi […]

Behçet Çelik: “Yazmaya başladıktan sonra hikâye yürür esas olarak.”

Öyküye devam ede­bil­mem için, daha sonra sile­cek, ata­cak olsam da, bende heves uyan­dı­ra­cak ya da heve­simi kır­ma­ya­cak bir giriş cüm­lesi gere­ki­yor. Taylan Ayrılmaz Beh­çet Çelik’in yeni öykü kitabı, Yolun Göl­gesi. Her zamanki kararlı çiz­gi­sini, nite­li­ğini hiç­bir zaman düşür­me­den sür­dü­ren bir yazar Beh­çet Çelik. Bu kita­bın­daki öykü­ler üstünde de elbette duru­la­cak. Tay­lan Ayrıl­maz: Öykü­le­ri­nizi kaleme alır­ken […]

Amy Hempel: “Söylemediğiniz şeyler söyledikleriniz kadar önem taşıyabilir.”

Yaz­maya koyul­du­ğu­nuzda, oku­run fır­sa­tını bulur bul­maz oku­mayı bıra­ka­ca­ğı­nın far­kın­da­sı­nız. Dola­yı­sıyla hile şu: Ona bu fır­satı verme. Konuyla ala­ka­sız ne varsa at. Öykü sev­me­min nedeni de bu. Daima oku­run ilgi­sini koru­maya çalı­şı­yor­su­nuz. 1951’de doğan Hem­pel, çocuk­lu­ğunu Chi­cago ve Denver’de geçirdi, on altı yaşında Kaliforniya’ya taşındı, ki bu da ilk eser­le­ri­nin sıra dışı ve düş­sel orta­mına ilham […]