Home Söyleşi

Söyleşi

Sean Penn: “Karakterlerimin acılarını kendimde hissediyorum.”

Sek­tör­deki en zor iş oyun­cu­luk. Kendi dene­yim­le­rinde içinde bir dünya yara­tı­yor­sun ve ışık­lar yan­dı­ğında bu dün­yayı sunu­yor­sun. Ame­ri­kalı sinema oyun­cusu ve yönet­meni Sean Penn renkli kişi­li­ğiyle bili­nir. Bunda Rus bir baba ve İtal­yan bir anne­nin çocuğu olma­sı­nın da payı var­dır. Çocuk­lu­ğun­dan beri sine­maya ilgi duyan Penn, oyun­cu­luk kari­ye­rinde daha yeniy­ken yönet­men­lik yap­maya da baş­lar. Top­lum­sal […]

Jodie Foster: “Her zaman güçlü kadını oynadım. Zayıf bir karakter nasıl oynanır gerçekten bilmiyorum.”

De Niro’yla çalı­şınca bir karak­ter yarat­ma­nın, onun üze­rine çalış­ma­nın ne oldu­ğunu anla­dım. Çoğu­muz onu ilk ola­rak Robert De Niro’yla oyna­dığı Taksi Şoförü’nde gör­dük. Oscar Ödülleri’nde Kuzu­la­rın Ses­siz­liği fil­miyle kazan­dığı En İyi Kadın Oyuncu ödü­lüyle de bütün dün­yada tanı­nır oldu. Panik Odası ve Uçuş Planı’nda can­lan­dır­dığı “yal­nız ve güçlü anne” karak­te­ri­nin onunla bir bütün olduğu düşü­nüldü. […]

Alejandro Zambra: “İmge her şeydir.”

Asla sayfa sayı­sını düşün­mem. Sadece keş­fet­mek iste­di­ğim şey­leri takip ede­rim. Kul­la­na­ca­ğımı düşün­dü­ğüm ton­larca tas­lak hazır­la­rım, not­lar tuta­rım. Her şeye cümle cümle, satır satır yak­la­şı­rım. Yük­sek sesle oku­du­ğumda kula­ğıma doğru gel­meli. Ale­jandro Zambra’yı oku­ma­dan geç­mek ola­nak­sız. Latin Amerika’nın en genç ve en yeni yazar­la­rın­dan ve gün geç­tikçe daha yay­gın bir ilgi görü­yor. Zambra, nasıl yaz­maya baş­la­dı­ğını, […]

Blaise Cendrars ile Kurmaca Sanatı Üstüne: "Okumak benim için bir uyuşturucudur. Yazının mürekkebi uyuşturur beni."

Aşırı dere­cede oku­dum. Tut­kumdu bu. Her yerde, bütün koşul­larda ve her çeşit kitap. Eli­min altına düşen her şeyi silip süpür­düm. Michel Manoll Bla­ise Cend­rars (ger­çek ismi Fré­d­é­ric Sauser) İsviçre, La Chaux-de-Fonds adlı kasa­bada, 1887’de doğdu. Babası, İsviç­reli bir yatı­rımcı işa­damı, annesi ise İskoçtu. Çocuk­luğu başa­rı­sız ve bit­mez iş tasa­rı­ları peşinde koş­tu­ran baba­sına eşlik ede­rek, İsken­de­riye, […]

Julio Cortázar: “Hayat bana kimsesiz bir ada, kimsesiz bir oda olabilir."

Julio Cor­t­á­zar. Kimi­le­rine göre Latin Ame­rika ede­bi­ya­tı­nın en büyük yazarı. İspan­yolca ede­bi­ya­tın en yara­tıcı yazar­la­rın­dan biri olduğu kuş­ku­suz. Adı ger­çek ede­bi­yat tut­kun­la­rı­nın yüre­ğini tit­re­ten, has ede­bi­yatla özdeş­leş­miş bir yazar o. Ülke­mizde yaz­dık­la­rına çok yakın, nite­likli bir okur çev­resi var. Haya­tı­nın büyük bölü­münü sür­günde, Paris’te sür­mek zorunda kaldı. İspan­yol­ca­dan başka tek söz­cük yaz­madı. Üste­lik ger­çek bir […]

Woody Allen: “Hiçbir zaman işin ticari tarafını düşünmedim. Sadece yapmak istediğim filmleri yaptım.”

Okuma yaz­mayı öğren­me­den film hikâ­ye­leri tasar­la­yan, on altı yaşında tele­viz­yon prog­ram­la­rına esp­ri­ler yazan bir adam düşü­nün. Sinema konu­sunda o kadar has­sas ki yaz­dığı senar­yo­lar yapımcı tara­fın­dan değiş­ti­ri­lince büyük bir karar alı­yor ve sadece kendi yöne­te­ceği film­ler için senaryo yaz­maya baş­lı­yor. Sinema sek­tö­rü­nün her ala­nında yer alan, yönet­men­lik, sena­rist­lik, oyun­cu­luk, komed­yen­lik yapan, sana­tın diğer dal­la­rıyla da […]

Çağrı Mert Bakırcı: "İstanbul ufak bir örnek, çok daha beterleri yolda."

Eğer sihirli bir değ­nek kul­la­na­rak yarın kar­bon­di­ok­sit salı­mı­mızı sıfıra düşür­sek bile, şu ana kadar içinde bulun­du­ğu­muz süre­cin etki­leri daha onlarca yıl boyunca hiç­bir şey olma­mış gibi devam ede­cek. Dola­yı­sıyla bu öyle “Bugün önlem aldım, yarın düzeldi” diye­bi­le­ce­ği­miz bir olay değil. Dünya’nın yarım mil­yon yıl­lık süre­cini son 60 yılda alt üst etmek­ten söz edi­yo­ruz. Geri dönüşü […]

Robert De Niro: “Yaş ilerledikçe enerjini neye ayırman ve neyi ertelemen gerektiğini daha iyi anlıyorsun.”

Res­sam bir anne­nin, şair, res­sam ve hey­kel­tı­raş bir baba­nın çocuğu ola­rak Ame­rika Bir­le­şik Devletleri’nde dün­yaya gelen De Niro, sanatla doğu­mun­dan beri haşır­ne­şir olmuş­di­ye­bi­li­riz. Onu ilk defa 1968 tarihli Selam­lar fil­minde gör­dük. O zaman­lar önü­müz­deki yıl­larda bu kadar izle­ye­ce­ği­mizi tah­min ede­mez­dik. Zaman içinde, rol aldığı Baba II, Taksi Şoförü, Ori­ji­nal Cina­yet­ler, New York New York, Sak­lam­baç, Büyük […]

J. K. Rowling ile Kitaplar Üstüne: "Benim tutkum da hikâye işte. "

Tek bir şan­sım olduğu için sanı­rım Dickens’ı seçer­dim. Onun hak­kında ne öğren­mek iste­di­ğimi sorar­san, şöyle diye­bi­li­rim: Her şeyi. Harry Pot­ter, Guguk Kuşu (Robert Galb­ra­ith adıyla) ve Boş Kol­tuk gibi eser­le­riyle tanı­dı­ğı­mız J. K. Row­ling, ger­çek adını çok sonra öğren­di­ği­miz İngil­te­reli bir yazar. Hepi­mizi içine dahil ettiği Harry Pot­ter dün­ya­sıyla büyük bir üne sahip olan yazarla, kitap­lar […]

Ezgi Polat: "Susarak anlaşabilmek iletişimin doruk noktası."

Yüzüm daha çok doğaya dönük. Bağır­ma­dan, ajite etme­den, büyük söz­ler söy­le­me­den, karak­ter­leri daha çok gel­di­ği­miz yerle, salt doğayla iliş­ki­len­dir­mek, çırıl­çıp­lak bırak­mak, ken­di­le­riyle yüz­leş­ti­rip ses­sizce doğaya dön­dür­mek isti­yo­rum. Ezgi Polat’ın Susu­la­cak Ne Çok Şey Var Ara­mızda öykü kitabı yayım­la­nır yayım­lan­maz öykü­se­ver­le­rin ilgi oda­ğında yer aldı. Bu bir ilk kitap. Yazarı genç. Son­rası da merak edi­lir. Ezgi […]