Home Söyleşi

Söyleşi

Mehmet Eroğlu: "Ve aşk, en saf biçiminde, en yaratıcı eylemdir."

Galiba biraz yaşım­dan, aşkın hâlâ yapıcı ve iyiye doğru bir dönüş­tü­rücü oldu­ğuna ina­nı­yo­rum ama sonra dönüp kalp kırık­la­rını hatır­la­yınca diyo­rum ki o mesele öyle değil. İnsan her aşkta yeni­den kay­be­der ve sonra yeni­den oluş­tu­rur ken­di­sini. Meh­met Eroğlu’nun son romanı Mer­mer Köşk aşkın bütün yıkı­cı­lı­ğını, hır­sını ve insa­nın kib­rini anla­tı­yor. Zen­gin ve pahalı hayat­la­rın kar­şı­sına yok­sul, […]

Roland Barthes: "Edebiyat dışında bir şey öğretilmemeli."

Anla­mın “doğal olan”la iliş­ki­sini sor­gu­la­mak, ikti­dar ve kitle kül­türü tara­fın­dan top­lum­sal sınıf­la­rın kafa­sına kakıl­mış bu “doğal olan”ı sars­mak gere­ki­yor. Söz konusu olan, okulu dog­ma­tizm vaaz­la­rı­nın mekânı yap­mak değil, mono­lo­ji­nin, empoze edil­miş anla­mın tep­ki­le­rin­den, geri dönü­şün­den kaçın­mak­tır. André Petitjean André Petit­jean: Sözlü ger­çek­leş­ti­ri­len, kay­de­di­len ve daha sonra yazıya dökü­len söy­leşi türünü sev­me­di­ği­nizi yaz­mış­tı­nız: Getir­diği “düşünce”/”biçim” ayrımı […]

Gürsel Korat: “Balzac, Tolstoy ve Dickens ilkgençliğimin öğretmenleriydi...”

Oku­du­ğum kitabı bir yerde bıra­kıp başka kitabı oku­mayı sür­dü­re­bi­li­rim. Mut­laka not alı­rım. Gür­sel Korat, yaz­dığı her romanla yazar­lık serü­ve­ni­nin çıta­sını yukarı çıka­ran roman­cı­la­rı­mız­dan. Ede­bi­yat metin­le­ri­nin nasıl okun­ması gerek­tiği bağ­la­mında, ken­di­si­nin nasıl oku­du­ğunu, hangi yazar­lar­dan etki­len­di­ğini şöyle anla­tı­yor. Bir ede­bi­yat metni nasıl okun­malı, nasıl okun­ma­malı? GK: Önce oku­du­ğum şey ede­bi­yat metni mi onu anla­mak iste­rim. ‘‘Neye […]

Paul Auster ve kitaplar: "Deniz Feneri beni derinden etkiledi. "

Ger­çek şu ki, kendi kitap­la­rımı yazma uğraşı (hem fizik­sel hem zihin­sel ola­rak) yorucu ola­bil­di­ğin­den genç­ken oku­du­ğum­dan daha az oku­yo­rum. Komo­di­ninde hangi kitap­lar duru­yor? PA: Yal­nızca iki tane. James Baldwin’in Col­lec­ted Essays ve Early Novels and Sto­ries kitap­la­rı­nın Lib­rary of Ame­rica bas­kı­ları. Yakın zamana kadar, lise­den beri James Bal­d­win oku­ma­mış­tım (uzun zaman önce, 1965 yılında mezun oldu­ğum­dan […]

Şebnem İşigüzel: "Ağaçtaki kız hepimizin ortak vicdanı."

Öte­kine olan düş­man­lık bütün insani duy­gu­la­rın, daya­nış­ma­nın önünü tıkı­yor. Her­kesi biraz kazı­sa­nız altın­dan ırk­çı­lık çıkı­yor. Böyle olunca acı­lar ayrı­şı­yor. Öte­ki­nin acı­sına kör olmak­tan daha vahim bir insan­lık dramı ola­bi­lir mi ? Serap Çakır Kitap­larla yol­cu­lu­ğumda bu kez yep­yeni bir durakta Şeb­nem İşigüzel’in kar­şı­sın­da­yım. Genç­leri anlama kıla­vuzu diye de oku­ya­bi­lir­si­niz Ağaç­taki Kız’ı, günü­müzde vic­dan nerede soru­sunu aklı­nıza kazı­ya­rak […]

Necmiye Alpay: “Bırakın devleti bölmeyi, biz tam tersini yapmaya çalışan insanlarız."

Yazar, dil­bi­limci Nec­miye Alpay, Özgür Gün­dem Yayın Danışma Kurulu üyesi olduğu için 121 günü ceza­evinde geçirdi. İçer­dey­ken sokakta özgürce yürü­meyi, denizi, sine­maya, ser­giye git­meyi yani insani olan her şeyi çok özle­miş. İnter­net bağım­lısı oldu­ğunu anla­mış… Şimdi, yarım kalan kitap­la­rını tamam­la­ya­cak. Sev­dik­le­riyle daha çok vakit geçi­re­cek. “Bıra­kın dev­leti böl­meyi, biz tam ter­sini yap­maya çalı­şan insan­la­rız. Tutuk­lan­ma­mız […]

Haydar Ergülen: "Şiir direnişe sızmıştır."

Hay­dar Ergü­len günü­müz şiiri­nin önde gelen adla­rın­dan. Şiiri haya­tın bütün alan­ları içinde gören anla­yı­şına bakınca, onun şiir içinde yaşa­dı­ğını söy­le­ye­bi­li­riz. Şiir için yap­tık­la­rıyla hem eski kuşak­la­rın usta­la­rını canlı imge­ler ola­rak önü­müze geti­ri­yor hem de genç şair­leri yakın­dan izle­yip öne çıka­rı­yor. Şiir­den açınca onunla konu­şa­cak çok şey olur elbette. Sonunda bugün olduğu gibi, yarın da oku­na­cak […]

Oğuz Atay ile Tutunamayanlar Üstüne Konuşma

Sev­di­ğim yazar­la­rın başında Kafka ve Dostoyevski’yi sayar­sam, Tutunamayanlar’ı oku­yan­lar için şaşır­tıcı olmaz her­halde. İnsanı, bu arada Selim Işık’ı yal­nız bıra­kan­la­rın dün­ya­sında böyle yazar­lara da tutu­na­maz­sak sonu­muz ne olur? Gonçarov’un Oblomov’u, bir zaman­lar hepi­mizi çok sars­mıştı. Pakize Kutlu: 1970 TRT Roman Ödülü’nü kaza­nan ilk roma­nı­nız Tutu­na­ma­yan­lar’a karşı eleş­tir­men­le­ri­miz genel­likle yak­laş­mak­tan kaçı­nır bir tavır takın­dı­lar. Roma­nı­nızı ödül­len­di­ren […]

Paul Auster: "Yazmak benim için fiziksel bir şey."

Sadece kitap yaz­mak değil, kitap oku­mak da fizik­sel ola­rak yapı­lan bir şey. Dik­katli bir okur kitap­taki dile gel­me­yen anlam­ları bede­ninde keş­fe­der. Sanı­rım çoğu insa­nın kur­maca konu­sunda anla­ma­dığı da bu. Müzik Jonat­han Let­hem: Ben gel­me­den önce ne yapı­yor­dun? Paul Aus­ter: Her zamanki şey­ler. Sabah kalk­tım. Gazete oku­dum. Bir fin­can çay içtim. Sonra da yakın­lar­daki ufak daireme gidip […]

Daniel Galera: “Çağdaş edebiyat küreselleşti.”

Eser­le­ri­min büyülü ger­çek­çi­likle iliş­ki­len­di­ril­me­sine tama­men kar­şı­yım, bu bence yabancı okur­la­rın bağım­lı­lık haline getir­dik­leri bir yorum. Tümay Tin: Yaz­maya nasıl baş­la­dı­nız? Daniel Galera: İlk öykü­le­rimi lise­nin son yıl­la­rında yaz­maya baş­la­dıy­sam da yazı mese­le­le­rini üni­ver­si­teye girene kadar pek cid­diye alma­mış­tım. Üni­ver­si­te­dey­ken ede­bi­yata ilgi duyan başka öğren­ci­lerle ve yara­tıcı yazar­lık hoca­la­rıyla tanış­tım. Ergen­lik çağın­day­ken deli gibi kitap oku­sam da […]