Home Söyleşi

Söyleşi

Alper Canıgüz: "Sürpriz sanat içindir, halk için değil."

“Neti­cede, hiç­bir zaman hak­kını vere­me­di­ği­niz bir haya­tın koca bir inkâr biçi­minde geçip git­ti­ğini gör­mek, acı veri­yor.” Serap Çakır Alper Canıgüz’ün şu sıra­lar oku­duğu kitap han­gisi? Ünlü yazar­dan bir katil çıkar mıydı, peki sürp­riz­leri sever mi? Alper Canıgüz’le Kan ve Gül roma­nını, ana karak­ter Aziz üze­rin­den X kuşa­ğını konuş­tuk. Buyu­ru­nuz efen­dim. Serap Çakır: Çok kıza­cak­lar bana […]

Grace Paley: “Kadınlar hakkında yazmak zaten politik bir eylemdir.”

En iyi eği­tim, oku­mak ve yaz­mak­tır. Her ne olursa olsun. İşi­nize saygı gös­ter­me­yen bir sev­gi­liyle ya da oda arka­da­şıyla yaşa­ma­yın sakın. Yalan söy­le­me­yin, zamanı satın alın, zamanı satın almak için borç alın. Yaz­maz­sa­nız son nefe­si­niz ola­cak ne varsa yazın. Grace Paley 1922 yılında Bronx’da doğdu. Annesi ve babası 1905 yılında Çar­lık Rusyası’ndan kaça­rak Amerika’ya gel­miş Ukray­nalı […]

Haruki Murakami ile Yaratma Sanatı Üstüne: "Ben yalnızca kitabımı okuyan insanlar gibiyim."

“Zih­nim­deki deli kısmı göre­bi­li­yo­rum, özel­likle de yazar­ken – deli doğru kelime değil, alı­şıl­ma­dık, ger­çek dışı. Elbette ger­çek dün­yaya dön­mek zorunda kalı­yo­rum ve o zaman da aklı başında tara­fımı kul­la­nı­yo­rum. Ama eğer deli tara­fım olma­saydı, hasta tara­fım, şu an burada ola­maz­dım” John Wray Haruki Murakami’nin, kitap­ları İngi­liz­ceye çev­ril­miş tar­tış­ma­sız en deney­sel Japon romancı olması bir yana, […]

Kazuo Ishiguro: "Yazmaya oturuyor ve düşünüyorsunuz, realistim ama sanırım aynı zamanda absurdist."

Çocuk­ken çok oku­ma­dı­ğım­dan, sağ­lam bir yapıya ihti­ya­cım vardı. Char­lotte Brontë’den Vil­lette ve Jane Eyre; Dostoyevski’nin dört büyük romanı, Çehov’un kısa öykü­leri, Tolstoy’un Savaş ve Barış’ı. Kas­vetli Ev. Ve Altı Jane Aus­ten roma­mı­mım en az beşi. Bun­ları oku­duy­sa­nız, çok sağ­lam bir teme­li­niz var demek­tir. Ve Platon’dan da hoş­la­nı­rım. Susannah Hunnewell Gün­den Kalan­lar’ı bir uşa­ğın mükem­mel sesiyle […]

Nino Varon: "Tatları doğru yakalamazsan ne ilişki, ne ticaret, ne iş, hiçbir şey olmaz, hele sanat hiç olmaz."

Benim artist­le­rimi sora­cak olur­san başta Nilüfer’dir, Tanju Okan’dır, Kayahan’dır, biraz da Ajda Pekkan’dır. Yaprak Sayın Nino Varon, müzis­yen, yapımcı, res­sam. Müziğe saç­ları dökül­dük­ten sonra komp­leks­le­rini yen­mek için gitarla baş­la­mış. Kış­ları İstanbul’da, yaz­ları Büyükada’da yaşa­yan bir ailede büyü­müş. Orta öğre­ni­mini Saint Michel’de tamam­la­dık­tan sonra, üni­ver­si­teye git­meyi hiç düşün­me­miş. Türkiye’yi asker­liği sıra­sında tanı­yan Nino Varon, asker­lik­ten sonra […]

Mario Bellatin, Büyük Cam ve Yazı ve Ahmaklık

Bize sanat ve ede­bi­yat ola­rak sunu­la­nın ger­çek­ten sunu­lan şey olup olma­dı­ğını radi­kal bir şekilde ken­di­mize sor­maz­sak, geliş­me­den ya da deği­şim­den bah­set­me­mi­zin imkân­sız oldu­ğunu düşü­nü­yo­rum. Mek­si­kalı yazar Mario Bellatin’in son romanı Büyük Cam Notos Kitap tara­fın­dan yayım­landı. Roman, ken­dini oto­bi­yog­rafi ola­rak tanı­tı­yor ama bir yan­dan da oto­bi­yog­ra­fik yazın türü­nün sınır­la­rını bozu­yor. Bellatin’in oto­bi­yog­ra­fisi haya­tı­mız hak­kın­daki ger­çek­li­ğin doğ­ru­ları […]

Irmak Zileli: "Hayat bir yolculuk ve sonunda ölüm var."

Bun­la­rın başında Ursula K. LeGuin geli­yor. Özel­likle kur­maca üze­rine yaz­dığı dene­me­leri. Vir­gi­nia Woolf’un tüm roman­ları, gün­lük­leri ve eleş­tiri yazı­ları. Woolf, anla­tıcı sesi kul­lanma biçi­miyle de ayrıca öğre­ti­ci­dir benim için. Emile Ajar’ın Onca Yok­sul­luk Var­ken romanı. Serap Çakır İliş­ki­le­ri­miz­deki hük­metme sev­dası son bul­ma­ya­cak mı? Hem ait olup, kök salıp hem de özgür kala­maz mıyız? Baba­la­rın kız­la­rına […]

Emrah Polat: “Hayatta olduğu gibi romanda da karakterler değişir, değişmeli.”

Hayal­ler, kırıl­mak için ken­dine her­hangi bir coğ­rafya ara­maz aslında; insa­nın olduğu her yer hayal kırık­lığı için yeterli sebep­tir. Arasa bile burası Ankara olmaz. İstan­bul bu işler için ideal. Can Öktemer Emrah Polat’ın, 2013 yılında Sel Yayın­ları tara­fın­dan bası­lan Yüz­ler isimli romanı geç­ti­ği­miz gün­lerde İle­ti­şim Yayın­ları tara­fın­dan yeni­den yayım­landı. Emrah Polat, kita­bın yeni bası­mı­nın ilk bası­mına göre […]

Melike İnci: "Temel sorunumuz insana olan güvenimizi kaybetmemiz."

Benim yap­tı­ğım sakin görü­nen sulara taş atmak­tan öte bir şey değil. O sakin görü­nen sularda boğu­lan bir sürü kadın var, bizim de ata­cak çok taşı­mız. Serap Çakır Dönüp duru­yo­ruz bir çar­kın içinde. O çar­kın diş­li­leri bize çok çalış­ma­mız, çok akıllı olma­mız, çok başa­rılı olma­mız gerek­ti­ğini söy­le­yip duyu­yor. Araya da aşk­ları sıkış­tı­rı­ve­ri­yo­ruz, git­tiği yere kadar… Her­kes […]

José Saramago: "Aslında kötümserim, ama kendimi kafamdan vuracak kadar değil."

“Bir güzel­lik yarış­ma­sı­nın her yerde adı geçen kaza­na­nı­nın yap­tığı gibi, Nobel’in getir­dik­le­rini üst­le­ne­me­ye­ce­ğim. Böy­lesi bir tahta otur­maya layık deği­lim, ger­çek­ten yapa­mam.” José Sara­mago, 1922 yılında Portekiz’de küçük bir köy olan Ribatejo’da doğdu. Yok­sul bir köylü ailede büyüdü. İki yaşın­day­ken, aile­siyle bir­likte baba­sı­nın polis ola­rak çalı­şa­cağı Lizbon’a taşındı. Genç­lik yıl­la­rında, eko­no­mik sorun­lar yaşadı. Ve bu yüz­den […]