Home Kültür Sanat Edebiyat Tolstoy'un Okuma Listesi
Tolstoy'un Okuma Listesi

Tolstoy'un Okuma Listesi

1.35K
0

Hayatın Her Evresi İçin Olmazsa Olmaz Kitaplar

Dün­ya­da büyük iz bırak­mış insan­la­ra ilham veren eser­ler ve kişi­ler her zaman merak konu­su olmuş­tur. Bu ola­ğa­nüs­tü yete­nek­le­ri kim­ler etki­le­di ve onla­rı geliş­ti­ren neler­di? Carl Sagan ve Gab­ri­el Gar­c­ía Márquez’in oku­ma lis­te­le­ri­nin ardın­dan sıra bize unu­tul­maz eser­ler bırak­mış Tolstoy’da.

Lev Tols­toy, 50. doğum günün­den kısa bir süre son­ra derin ruh­sal bir kri­zin içi­ne düş­müş ve bu sıkın­tı­dan haya­tın anla­mı­nı bula­rak çık­ma­ya karar ver­miş­ti. Bunu dün­ya­nın bel­li baş­lı fel­se­fi ve dini gele­nek­le­ri üze­ri­ne bit­mek bil­me­yen bir istek­le oku­ma­lar yapa­rak ve bu saye­de hep­si­nin insan ruhu­nun ger­çe­ği­ni çöz­me konu­sun­da cid­di anlam­da ben­zer­lik­ler gös­ter­di­ği­ni keş­fe­de­rek yap­tı. Bir­çok büyük yazar gibi o da doyum­suz bir ede­bi­yat oku­ruy­du ve bun­la­rı son yıl­la­rın­da yaz­dı­ğı Tolstoy’un Gün­lü­ğü – Bil­ge­lik Tak­vi­mi isim­li kita­bın­da der­le­di.

Ancak geniş ve verim­li oku­ma­la­rı bir yana, Tols­toy bel­li kitap­la­rın ken­di geli­şi­min­de özel­lik­le etki­li ve önem­li oldu­ğu­nu daha önce belirt­miş­ti. 63 yaşın­da bir arka­da­şı­na yaz­dı­ğı mek­tup­ta, haya­tı boyun­ca onu en çok etki­le­yen kitap­la­rı lis­te­le­di. 25 Ekim 1881 tarih­li bu mek­tup yaza­rın şu söz­le­riy­le baş­lı­yor­du: “Baş­la­dı­ğım ama biti­re­me­di­ğim bu lis­te­yi basıl­ma­sı için değil, senin dik­ka­ti­ne gön­de­ri­yo­rum, çün­kü hâlâ tamam­lan­mak­tan çok uzak.” (Oku­ma elbet­te doğa­sı gere­ği tamam­lan­ma­ya­cak bir eylem – insan ede­bi­ya­tı “bitir­me­yi” hiç­bir zaman ümit ede­mez ve biti­re­mez de.)

Bir Etki Bıra­kan Çalış­ma­lar” baş­lı­ğı altın­da Tols­toy, oku­ma lis­te­si­ni çocuk­luk­la baş­la­yan ve o zaman­ki yaşıy­la biten, haya­tın 5 evre­si­ne bölü­yor. Her baş­lı­ğı mükem­mel­lik­le­re göre dere­ce­len­dir­miş, “hari­ka” “ç. hari­ka” ve “muaz­zam”. Tolstoy’un genç­lik yıl­la­rı­nı kişi­nin en biçim­len­di­ren yıl­la­rı say­dı­ğı aşi­kâr, bu yıl­lar için nite­lik ve nice­lik bakı­mın­dan çok daha faz­la kitap öner­miş. Bunun yanın­da yir­mi­li yaş­lar ve otuz­la­rın başı, her iki anlam­da da daha bere­ket­siz görü­nü­yor ve çoğun­luk­la şiir kitap­la­rı var. Tols­toy bu seçim­le­ri bir­çok insa­nın çalı­şıp para kazan­ma­sı gere­ken dönem­ler­de daha az oku­ma lük­sü­ne sahip oldu­ğu­nu ya da insan­la­rın genç­li­ğin­de yaşa­mak­tan­sa daha çok oku­ma­ya zaman ayır­ma­sı gerek­ti­ği­ni düşü­ne­rek yap­mış ola­bi­lir. Öte yan­dan lis­te­sin­de yal­nız­ca iki tane tanın­mış kadın yazar olma­sı­nın nede­ni de büyük ihti­mal­le önyar­gı­sın­dan ziya­de, yaşa­dı­ğı çağ ve kül­tü­rün­den kay­nak­la­nı­yor.

İşte Tolstoy’un bir­ço­ğu­nun Türk­çe çevi­ri­le­ri­ni de bula­bi­le­ce­ği­niz oku­ma lis­te­si

Çocukluktan 14 Yaş Dolaylarına

Hari­ka

 • Bin­bir Gece Masal­la­rı: Ali Baba ve Kırk Hara­mi­ler
 • Puşkin’in Şiir­le­ri: Napol­yon

Ç. hari­ka

 • Küçük Kara Tavuk, Pogo­rels­ki

Muaz­zam

 • Yusuf’un Kıs­sa­sı, İncil
 • Byliny Halk Masal­la­rı: Dob­rin­ya Niki­tiç, İlya Muro­mets, Ali­oşa Popo­viç

14 Yaşından 20 Yaşına

Hari­ka

 • The Con­qu­est of Mexi­co, Wil­li­am Pres­cott
 • Masal­lar, Niko­lay Gogol: “Pal­to”, “İki İvan’ın Müna­ka­şa­sı”, —- “Nevs­ki Bul­va­rı”

Ç. hari­ka

 • Duy­gu­sal Bir Yol­cu­luk, Lauren­ce Ster­ne
 • Zama­nı­mı­zın Bir Kah­ra­ma­nı, Miha­il Ler­mon­tov
 • Baht­sız Anton, Dmit­ri Gri­go­ro­viç
 • Polin­ka Saks, Alek­sandr Druz­hi­nin
 • Bir Avcı­nın Not Def­te­ri, İvan Tur­ge­nev
 • Ölü Can­lar, Niko­lay Gogol
 • Yev­ge­ni One­gin, Ale­xandr Puş­kin
 • Julie ya da Yeni Helo­ise, Jean-Jac­qu­es Rous­se­au

Muaz­zam

 • Mat­ta İnci­li: “Dağ­da­ki Hut­be”
 • İti­raf­lar, Jean-Jac­qu­es Rous­se­au
 • Emi­le ya da Eği­tim Üze­ri­ne, Jean-Jac­qu­es Rous­se­au
 • Niko­lay Gogol’un Top­lu Masal­la­rı: “Viy”
 • David Cop­per­fi­eld, Char­les Dic­kens

20 Yaşından 35 Yaşına

Hari­ka

 • Şiir­ler, Fyo­dor Tyut­çev
 • Şiir­ler, Kols­tov
 • İlya­da ve Odys­se­ia, Home­ros
 • Şiir­ler, Afa­na­siy Fet
 • Şölen ve Sokrates’in Ölü­mü, Efla­tun

Ç. hari­ka

 • Her­mann ve Dorot­hea, Johann Wolf­gang Goet­he
 • Not­re Dame’ın Kam­bu­ru, Vic­tor Hugo

35 Yaşından 50 Yaşına

Hari­ka

 • Henry Wood’un (Ellen Wood) roman­la­rı
 • Geor­ge Eliot’un roman­la­rı
 • Ant­hony Trollope’un roman­la­rı

Ç. hari­ka

 • İlya­da ve Odys­se­ia, Home­ros
 • Byliny Halk Masal­la­rı
 • Ksenofon’un Anabasis’i

Muaz­zam

 • Sefil­ler, Vic­tor Hugo

50 Yaşından 63 Yaşına

Hari­ka

 • Dis­co­ur­se on Reli­gi­o­us Sub­ject, The­odo­re Par­ker
 • Robertson’un Vaaz­la­rı

Ç. hari­ka

 • Yara­tı­lış Kita­bı
 • Prog­ress and Poverty, Henry Geor­ge
 • Hıris­ti­yan­lı­ğın Özü, Lud­wig Feu­er­bach

Muaz­zam

 • Pen­s­ées (Düşün­ce­ler), Bla­ise Pas­cal
 • Epik­te­tos
 • Kon­füç­yüs ve Men­si­yüs
 • Lali­ta-Vis­ta­ra: Ya da Sak­ya Sinha’nin Erken Dönem Yaşam Anı­la­rı, Rajend­ra­la­la Mit­ra
 • Laozi

 

Kay­nak: (Brainpickings.org)

(1347)

Yorumlar