Home Bilim Teknoloji İnternet Türkiye, internet hızında dünyada 64. sırada
Türkiye, internet hızında dünyada 64. sırada

Türkiye, internet hızında dünyada 64. sırada

83
0

İzlan­da­lı­la­rın yüzde 98,2’si inter­net kul­la­nı­cısı. İzlanda’yı yüzde 97,3 ile Lük­sem­burg ve yüzde 97 ile Andorra takip edi­yor.

Dün­yada inter­net hız ölçüm­le­rini ayrın­tılı veren kay­nak­lar­dan biri olan Akamai’nin “İnter­ne­tin Durumu” rapo­runda, 2016’nın ilk çey­rek veri­le­rine göre Türkiye’nin, sabit inter­net hızında orta­lama 7,2 Mbps ile dün­yada 64. sırada olduğu açık­landı. Türkiye’nin mobil inter­net hızı­nın da orta­lama 6,5 Mbps olduğu belir­tildi.

Konuyla ilgili bir açık­lama yapan Tür­kiye Bili­şim Der­neği Antalya Şube Baş­kanı Meh­met Akyelli, Türkiye’nin inter­net hızında dünya ile kıyas­lan­dı­ğında duru­mu­nun hiç iç açıcı olma­dı­ğını söy­ledi.

Meh­met Akyelli, “Kendi içi­mizde bazı geliş­me­lere mutlu olu­yo­ruz ama dünya ölçe­ğinde bak­tı­ğı­mızda ne yazık ki iste­di­ği­miz nok­tada deği­liz” dedi. “7,4 mil­yar olan dünya nüfu­sun­dan inter­nete bağ­la­nan insan sayısı 3,4 mil­yarı bulur­ken, dün­yada sos­yal med­yayı aktif ola­rak kul­la­nan kişi sayısı 2,3 mil­yar. Dün­yada 3,8 mil­yar mobil cihaz kul­la­nı­cı­sı­nın 2 mil­yarı mobil cihaz üze­rin­den sos­yal med­yayı kul­la­nı­yor.”

Türkiye’de aktif inter­net kul­la­nı­cısı 46,3 mil­yonu bulur­ken, aktif mobil inter­net kul­la­nı­cı­sı­nın 40,5 mil­yona ulaş­tı­ğını kay­de­den Meh­met Akyelli, konuş­ma­sını şöyle sür­dürdü: “Türkiye’de, aktif sos­yal medya hesap­ları 42 mil­yona yük­se­lir­ken, mobilde aktif sos­yal medya hesap­ları 36 mil­yon oldu. Dün­yada aktif inter­net kul­la­nı­cısı ve aktif sos­yal medya hesabı yüzde 10 artar­ken, Türkiye’de aktif inter­net kul­la­nı­cısı yüzde 10 büyüdü. Aktif sos­yal medya hesabı ise yüzde 5 arttı. 2016 sonunda inter­net kul­la­nıcı sayı­sı­nın dün­yada 3,5 mil­yara ula­şa­cağı tah­min edi­li­yor. İnter­net kul­la­nı­mında 721 mil­yon kul­la­nı­cıyla Çin başı çeker­ken, Çin’i 333 mil­yon ile Hin­dis­tan izli­yor.”

İnter­ne­tin yay­gın­lığı konu­sunda başı çeken ülke­nin ise İzlanda oldu­ğunu akta­ran Akyelli, söz­le­rini şöyle tamam­ladı:

İzlan­da­lı­la­rın yüzde 98,2’si inter­net kul­la­nı­cısı. İzlanda’yı yüzde 97,3 ile Lük­sem­burg ve yüzde 97 ile Andorra takip edi­yor. Asya-Pasi­fik böl­ge­sin­deki hem e-tica­ret, hem de diji­tal rek­lam­cı­lık piya­sa­sı­nın geliş­mesi, Türkiye’nin ara­la­rında bulun­duğu ülke­ler için ihra­cat ve diji­tal eko­no­mide yeni pazar­lar vaat edi­yor. 2020’de tab­let­le­rin, tüm inter­net kul­la­nı­mı­nın yüzde 35’ini oluş­tu­ra­cağı öngö­rü­lü­yor. Dün­ya­nın en iyi prog­ram­cı­ları ve yazı­lım mühen­dis­le­rine yöne­lik bir site olan Hac­ker­Rank, kod­lama bece­ri­le­rine göre, dün­ya­nın en iyi prog­ram­cı­la­rını sıra­ladı. 50 ülke­nin sıra­lan­dığı lis­tede Çin 100, Rusya 99,9 puan alır­ken, Tür­kiye 77,5 puanla 30’uncu sırada yer aldı.”

(83)

Yorumlar