Home Hayat İnsan Ülfet Taylı: “Feminist dayanışmayı güçlendirmek...”
Ülfet Taylı: “Feminist dayanışmayı güçlendirmek...”

Ülfet Taylı: “Feminist dayanışmayı güçlendirmek...”

91
0
Serap Çakır

Mor Çatı Kadın Sığınma Vakfı, Femi­nist Daya­nışma ile 25 Yıl isimli kitapla, yolu Mor Çatı’yla kesiş­miş pek çok insanı bir araya getir­diği önemli bir çalış­maya imza attı. Kita­bın tanı­tımı ise İstanbul’da Limonlu Bahçe’de yapı­lan bir kok­teylle ger­çek­leş­ti­rildi.

Femi­nist Daya­nışma ile 25 Yıl kitabı Mor Çatı’nın ve erkek şid­de­tiyle müca­de­le­nin yakın tari­hine Ayşen Baloğlu, Eda Oral Nuhoğlu, Gülay Batur, İpek Özsüslü, İrem Öker, Özlem Çelik, Rana Mer­mer­taş, Semra Can ve Sibel Boz­kurt’un çiz­gi­le­riyle göz atma fır­satı veri­yor.  Kitapta ayrıca Mor Çatı’ya emek veren kadın­la­rın tanık­lık­ları ve yine bu sürece ışık tutan bel­ge­ler, gazete kupür­leri, afiş­ler de yer alı­yor.

Feminist Dayanışma ile 25 Yıl kitabından sayfalar
Femi­nist Daya­nışma ile 25 Yıl kita­bın­dan say­fa­lar

Femi­nist Daya­nışma ile 25 Yıl’ı Berna Ekal’la bir­likte hazır­la­yan Ülfet Taylı’yla küçük bir söy­leşi ger­çek­leş­tir­dim. Kuru­lu­şun­dan bu yana Mor Çatı’dan yolu geç­miş kadın­larla çizer­leri bir araya geti­ren kap­samlı bir çalış­ma­nın ürünü olan bu kitap bakın neler anla­tı­yor…

Serap Çakır: Femi­nist Daya­nışma ile 25 Yıl kitabı iki kişi­nin ürünü değil. Kim­leri buluş­tur­du­nuz bu kitap vesi­le­siyle?

Ülfet Taylı: Mor Çatı’nın 25 yılı içe­ri­sinde Mor Çatı’ya değ­miş kadın­la­rın izle­nim­le­rini ve tanık­lık­la­rını kap­sı­yor kitap. Aynı zamanda çizer­le­rin emek­leri de var.

: Bu kitapla Mor Çatı kime ne söy­le­mek istedi, neyi amaç­ladı?

ÜT: Bir şekilde Mor Çatı femi­nist daya­nış­mayla ayakta kalan bir yapı. Bu kitapta da bu daya­nış­ma­nın izle­rini gör­mek müm­kün. Çok sayıda kadını bir arada tuta­bil­diyse, farklı kuşak­taki kadın­ları bir arada tutup kendi sözünü yeni gelen kadın­lara da aça­bil­diyse bu femi­nist bakış açı­sı­nın ve daya­nış­ma­nın bir gös­ter­gesi diye düşü­nü­yo­rum. Ama­cı­mız ger­çek­ten femi­nist daya­nış­mayı güç­len­dir­mek ve femi­nist sözü yeni kuşak kadın­lara akta­ra­bil­mek.

ulfettayli2

: Son dönemde özel­likle Türkiye’de kadın hak­la­rına yöne­lik çok olum­suz haber­lerle kar­şı­la­şı­yo­ruz. Her kadı­nın örgütlü olma­dı­ğını da düşü­nür­sek, onlara çocuk­la­rını, ken­di­le­rini ve hak­la­rını koru­mak adına Mor Çatı neler tav­siye edi­yor?

ÜT: En temelde bir arada dur­maya çalış­mak önemli. Yaşa­nan ola­ğa­nüstü hal koşul­la­rında şim­diye kadar  femi­nist hare­ket­le­rin elde etmiş olduğu hak­lara karşı da bir geri adım attırma çabası söz konusu. Dola­yı­sıyla tüm bun­lara karşı femi­nist daya­nış­mayı güç­len­dir­mek, femi­nizmi yine­le­mek ve yeni­le­mek önemli.

: Türkiye’de femi­nizm­den kor­ku­lu­yor. Hem kadın­la­rın hem de erkek­le­rin femi­nizm deyince bir ürper­di­ğini düşü­nü­yo­rum nedense. Anla­şı­la­ma­yan nokta ne?

ÜT: Anla­şıl­mı­yor deme­ye­lim, femi­nist olmak çok kolay bir şey değil. Femi­nist olmak, kendi haya­tını göz­den geçi­re­bil­mek anla­mına geli­yor. Şim­diye kadar kadın­larla kur­muş olduğu yer­le­şik iliş­ki­leri göz­den geçir­mek anla­mına geli­yor. Kadın­lar ara­sın­daki dost­luğu güç­len­dir­mek anla­mına geli­yor ve bu bir­çok yer­le­şik düzenle uyu­şan bir şey değil. O açı­dan femi­nist olmak kolay bir şey değil. Ken­dini femi­nist olmaya ada­mak, bütün iliş­ki­le­rine o gözle bak­mak, erkek­lerle iliş­ki­le­rine o gözle bak­mak kolay bir şey değil.

Kitapta neler var?

Birinci Bölüm: Kadına Karşı Şid­detle Müca­dele ve Mor Çatı (Çiz­gi­ler: Özlem Çelik)
İkinci Bölüm: Bir Kam­pan­ya­nın Öyküsü (Çiz­gi­ler: İrem Öker)
Üçüncü Bölüm: Erkek Şid­de­tine Karşı Müca­dele ve Yeni Yasal Düzen­le­me­ler (Çiz­gi­ler: Rana Mer­mer­taş)
Dör­düncü Bölüm: Sığı­nak Dene­yim­leri (Çiz­gi­ler: Ayşen Baloğlu)
Beşinci Bölüm: Mor Çatı’dan Des­tek Almak (Çiz­gi­ler: Gülay Batur)
Altıncı Bölüm: Mor Çatı Gönül­lüsü Olmak (Çiz­gi­ler: İpek Özsüslü)
Yedinci Bölüm: Mor Çatı’da İşle­yiş (Çiz­gi­ler: Eda Oral Nuhoğlu)
Seki­zinci Bölüm: Bir­likte Heye­can Duy­mak, Bir­likte Güç­len­mek (Çiz­gi­ler: Sibel Boz­kurt)
Son Söz Yerine (Çiz­gi­ler: Semra Can)

(91)

Yorumlar