Home Video

Video

Ermeni Soykırımı’nın yıl­dö­nü­münde P24 sekiz Tür­ki­yeli yazar­dan Ermeni kar­deş­le­rine bir mek­tup ile­ti­yor. Ermeni Soykırımı’nın 102. yıl­dö­nü­münde, iki yıl önce P24’ün ilet­tiği sekiz Tür­ki­yeli yaza­rın Ermeni kar­deş­le­rine mek­tu­bunu yine­li­yo­ruz… Bu top­rak­la­rın yüz bin­lerce evladı Osmanlı dev­le­ti­nin kararlı ve sis­temli kırı­mına kur­ban düşeli 100 yıl oldu. Bu yur­dun insanı olan yüz bin­lerce Ermeni kadın, erkek, yaşlı, çocuk […]
İskan­di­nav­yalı savaşçı ve tüc­car bir top­lu­luk olan Viking­ler ya da Nors­lar, 8. ve 11. yüz­yıl­lar ara­sında bütün Avrupa’yı etki­leri altına ala­rak bir­çok yeri feth etti­ler. Hayat­la­rı­nın önemli bir kıs­mını deniz­lerde geçi­ren kavim, bütün Avrupa’ya uzun süre din­me­ye­cek bir korku sal­mıştı. Uzun yıl­lar süre­cek Viking düş­man­lığı ve kor­kusu böy­lece yara­tıldı. Avru­pa­lı­lar o dönemde Viking­leri kaba, mede­ni­yet­siz ve […]
Gali­leo Gali­lei (15 Şubat 1564-8 Ocak 1642) İtal­yan ast­ro­nom, fizikçi, mate­ma­tikçi, mühen­dis ve filo­zof. Rönesans’ta yaşa­nan bilim­sel geliş­me­lere dev­rim nite­li­ğinde kat­kı­larda bulu­nan Galileo’ya, “modern fizi­ğin babası” ve “bili­min babası” gibi isim­ler takıl­mış­tır. Göz­lem­sel ast­ro­nomi ala­nında Venüs’ün evre­le­ri­nin teles­ko­pik kanı­tını yap­mış, Jüpiter’in en büyük dört uydu­sunu keş­fet­miş ve Güneş leke­le­ri­nin ana­li­zini yap­mış­tır. Gali­leo uygu­la­ma­ları bilim­ler ile tek­no­loji […]
Bel­ge­sel • 2016 Nikola Tesla, Sırp kökenli, Ame­ri­kalı mucit, fizikçi, elekt­ro­fi­zik uzman. 10 Tem­muz 1856’da Hırvatistan’da küçük bir köy olan Smiljan’da doğdu. Tesla, dün­ya­daki bilim ve tek­no­lo­jiyi kökün­den değiş­ti­re­cek bir­çok buluşa ve deneye imza attı. Elekt­ri­ğin ilk kez kab­lo­suz taşı­na­bil­me­sini sağ­ladı ve bunu kanıt­ladı. Döne­min bir başka mucidi Tho­mas Edi­son ile ara­sında geçen aman­sız müca­dele çok […]
Vin­cent Van Gogh hak­kında yeni bir ani­mas­yon filmi hazır­la­nı­yor. Ani­mas­yon, 65.000 Van Gogh tarzı resim­den olu­şu­yor. Fil­min frag­ma­nını ve yapım süre­cini siz­lerle pay­la­şı­yo­ruz. Loving Vin­cent Frag­man İnsan­lar soru­yor: “Dün­yayı Vin­cent van Gogh’un gözün­den gör­mek nasıl olurdu?” Bunu sorar­ken, sanat­çı­nın “ger­çek dünya”yı da resim­le­rin­deki gibi tür­bü­lanslı, kıv­rımlı, canlı ve iç içe renk­lerle gör­dü­ğünü düşü­nü­yor olma­lı­lar. Hol­lan­dalı […]
Bel­ge­sel • 2009 “Ödenecek bedel ağır, ama artık karamsar olmak için çok geç." Geze­ge­ni­mi­zin bugünü bile yaşan­ması zor yıl­ları önü­müze getir­miş­ken gele­ce­ğin nasıl ola­bi­le­ce­ğini düşün­mek iste­mi­yo­ruz. Bir bakıma, gele­ce­ği­miz­den kaçı­yo­ruz. Küre­sel iklim deği­şik­li­ği­nin pek yakında solu­ğu­muzu kes­meye baş­la­ya­ca­ğını bilim insan­ları kanıt­la­rıyla anla­tı­yor. Anla­yan­la­rın hâlâ az oluşu teh­li­ke­nin büyü­me­sin­deki baş­lıca neden­ler­den. Dünya nüfu­su­nun yüzde 20’si, geze­ge­nin kay­nak­la­rı­nın yüzde […]
Bazı film­lerde tele­fon konuş­ma­ları önemli bir yer alır, bazı­la­rın­daysa önem­siz. Ancak bu kısa film, yal­nızca tele­fon konuş­ma­la­rın­dan olu­şu­yor. Andy Sch­ne­ider ve Jonat­han Brit­nell film izle­meyi oldukça seven iki arka­daş. Tama­men ama­törce, film izler­ken akıl­la­rına gelen yara­tıcı fikir­lerle ilgili video çek­meye, farklı mon­taj­lar yap­maya baş­lı­yor­lar. Ancak sonra vide­olar faz­la­sıyla ilgi görünce, işler cid­diye bini­yor ve Bur­ger […]
Albert Eins­tein Alman İmparatorluğu’nun Ulm ken­tinde dün­yaya gelen Albert Eins­tein, yaşa­mı­nın ilk yıl­la­rını Münih’te geçirdi. Lise eği­ti­mini ve yük­sek eği­ti­mini İsviçre’de tamam­ladı. Bir üni­ver­si­tede iş bul­mada yaşa­dığı zor­luk­lar nede­niyle bir patent ofi­sinde müfet­tiş ola­rak çalış­maya baş­ladı. 1905 yılı Eins­tein için bir mucize yıl oldu ve o dönemde kuram­ları hemen benim­sen­me­miş olsa da, ile­ride fizikte dev­rim […]
Yazar­la­rın yazma alış­kan­lık­ları deği­şir. En çok kaçı­nı­lansa gürül­tü­dür. Soka­ğın, evi­çi­nin, tele­viz­yo­nun gürül­tüsü. Ses­siz­lik, yaz­mak için en çok ara­nan olmalı. Bir de müzik. Yazar­la­rın alış­kan­lık­la­rına göre din­le­ne­bi­le­cek müzik tür­leri farklı ola­bi­lir. Yeter ki onu yara­tıcı düşün­ce­le­rin­den uzak­laş­tır­ma­sın. Burada bir video var. Bir esinti gibi zihne sıza­cak bir müzik vide­osu. Yazar­ken aklı­nıza gel­di­ğinde din­le­ye­bi­le­ce­ği­niz… (348)