Home Video

Video

Johann Sebas­tian Bach Eisenach’ta doğdu (21 Mart 1685-28 Tem­muz 1750). Barok döne­min en ünlü ve önemli bes­te­ci­si­dir. Alman tarzı Barok müziği, İtalya ve Fransa’dan aldığı ritim, form­lar ve yapı­larla bir­leş­tirdi. Müzi­ğin tek­nik yapı­sına hâki­mi­yeti ve ente­lek­tüel kişi­liği saye­sinde büyük say­gın­lık kazandı ve ken­di­sin­den son­raki bes­te­ci­leri de etki­ledi. 19. yy’da müziği tek­rar ön plana çıkana kadar çok […]
Dis­co­very Chan­nel tara­fın­dan hazır­la­nan Gele­ce­ğin İnsan­ları bel­ge­seli, doğa ve insan ara­sın­daki iliş­kiye odak­la­nı­yor. Son 100 yılda mil­yon­larca insan doğal doğal afet­ler sonucu haya­tını kay­betse de, insan­lık hızla geli­şi­yor. Bel­ge­sel, geli­şen tek­no­loji ve mühen­dis­li­ğin doğa kar­şı­sında dire­ne­bilme ihti­ma­lini ince­li­yor. Pasi­fikte olu­şan dev tay­fun­lar­dan korun­mak için bina­lar inşaa edi­yor, nehir­leri kont­rol etmek için baraj­lar yapı­yo­ruz ama doğa, deği­şen […]
Anadolu’nun kadim Orto­doks Hris­ti­yan halk­la­rın­dan Kara­man­lı­lar da bu talih­siz hikâ­yede baş­la­rına gelen çileyi çekip göç yol­la­rına düşe­cek, eğreti ve taşı­ması çok ağır bir hayatı omuz­la­rına yük­le­meye çalı­şa­cak­lar­dır. Üste­lik onlar Anadolu’nun Rumca bil­me­yen Rum­la­rı­dır. Melike Karaosmanoğlu Bazı araş­tır­ma­cı­lara göre Modern Yunan tari­hin­deki en büyük facia 1922 yılında Küçük Asya’da yaşan­mış­tır. Zira Anadolu’daki 3000 yıl­lık Helen var­lı­ğını […]
Dönü­şüm: Franz Kafka’nın en çok bili­nen kısa hikâ­yesi İspan­yol­lar tara­fın­dan Tim Bur­ton­vari bir kısa filme uyar­landı. Mekân­la­rı­nın sade­liği ve ale­go­rik duy­gu­ları nede­niyle Franz Kafka’nın hikâ­ye­leri bir bakıma her yerde geçe­bi­lir. Ama öte yan­dan bu hikâ­ye­ler Kafka’nın kısa haya­tını geçir­diği 19. yüz­yıl sonu –ve 20. yüz­yıl başı– Orta Avrupası’ndan zor­lukla ayrı­la­bi­lir. Mekâna ve mekân­sız­lığa bu eşza­manlı bağ­lantı […]
Aziz Nesin 20 Ara­lık 1915’de, İstan­bul Heybeliada’da doğdu. 1925’de İstan­bul Süleymaniye’de “Kanuni Sul­tan Süley­man İpti­dai Mektebi’nin 3. sını­fına girdi. Oku­lun adı daha sonra İstan­bul 7. İlko­kul ola­rak değiş­ti­rildi. 1935’de Kuleli Askeri Lisesi’ni biti­rip Harp Okulu’na geçti. 1937’de Ankara’da Harp Oku­lunu biti­rip asteğ­men oldu. 2. Dünya Savaşı yıl­la­rında iki yıl Trakya’da çadırlı ordu­gahta görev yapan Nesin, 1942’de […]
Ede­bi­yat, haya­tın en güçlü bel­leği. O olma­saydı yaşa­nan­ları hatır­la­ya­maz­dık. Yaşa­dık­la­rı­mızı his­se­de­mez­dik. Meraklı okur­lar ve araş­tır­ma­cı­lar için… (152)
Son gün­lerde çokça pay­la­şı­lan bir fotoğ­rafta Suri­yeli bir fotoğ­raf­çı­nın maki­ne­sini bir kenara bıra­ka­rak bom­ba­la­nan bir yerde yaralı bir çocuğu kur­ta­rı­şını gör­dük. Bu fotoğ­raf bir başka resmi hatır­lattı bize. Düşünce pla­nında bir res­sam ile muha­bir ara­sında ile­ti­şim kurma karar­lı­lı­ğı­nın dışında bir ben­zer­lik yok­tur. Res­sa­mın ken­di­sini ese­rin­den ayır­mak müm­kün değil­dir, oysa gaze­te­ci­lik etiği, muha­bir kim­li­ği­nin anlat­tığı hikâ­yeye el uzat­ma­ma­sını […]
Ermeni Soykırımı’nın yıl­dö­nü­münde P24 sekiz Tür­ki­yeli yazar­dan Ermeni kar­deş­le­rine bir mek­tup ile­ti­yor. Ermeni Soykırımı’nın 102. yıl­dö­nü­münde, iki yıl önce P24’ün ilet­tiği sekiz Tür­ki­yeli yaza­rın Ermeni kar­deş­le­rine mek­tu­bunu yine­li­yo­ruz… Bu top­rak­la­rın yüz bin­lerce evladı Osmanlı dev­le­ti­nin kararlı ve sis­temli kırı­mına kur­ban düşeli 100 yıl oldu. Bu yur­dun insanı olan yüz bin­lerce Ermeni kadın, erkek, yaşlı, çocuk […]
İskan­di­nav­yalı savaşçı ve tüc­car bir top­lu­luk olan Viking­ler ya da Nors­lar, 8. ve 11. yüz­yıl­lar ara­sında bütün Avrupa’yı etki­leri altına ala­rak bir­çok yeri feth etti­ler. Hayat­la­rı­nın önemli bir kıs­mını deniz­lerde geçi­ren kavim, bütün Avrupa’ya uzun süre din­me­ye­cek bir korku sal­mıştı. Uzun yıl­lar süre­cek Viking düş­man­lığı ve kor­kusu böy­lece yara­tıldı. Avru­pa­lı­lar o dönemde Viking­leri kaba, mede­ni­yet­siz ve […]