Home Video

Video

• Kendi başına ele alın­dı­ğında her bir cümle bir şey ifade etme­li­dir. • Yazı, asla yaza­rın “şiir­sel” olma gay­reti içinde olduğu izle­nimi uyan­dır­ma­ma­lı­dır. • Amacı yal­nızca son­raki cüm­le­leri kur­maya ola­nak sağ­la­yan cüm­le­ler­den kaçı­nın. • “Ve” (and) keli­me­sini müm­kün oldu­ğunca az kul­la­nın. Çeşit­li­lik için, başka bağ­laç­ları dene­yin. “W.G. Sebald son kurgu atöl­yesi der­sini East Ang­lia Üniversitesi’nde […]
Star Wars’ın iko­nik karak­teri Pren­ses Leia’ya hayat veren Car­rie Fis­her, geç­ti­ği­miz gün­lerde haya­tını kay­betti. Fisher’ın ölü­mü­nün ardın­dan inter­net dün­ya­sında, hay­ran­ları ve sanatçı dost­ları tara­fın­dan Fisher’la ilgili bir­çok anı, alıntı ve fotoğ­raf pay­la­şı­lı­yor. Aşa­ğı­daki video da Star Wars ve Pren­ses Leia hay­ran­la­rı­nın kal­bine doku­na­cak tür­den. Siyah beyaz vide­oda Car­rie Fis­her, 1975 yılında Star Wars’ın ilk filmi […]
İklim deği­şik­liği geze­ge­ni­mizi geri dönül­mez bir nok­taya sürük­le­diği bili­ni­yor. Küre­sel ısınma nede­niyle buzul­lar eri­yor, dola­yı­sıyla deniz­le­rin sevi­yesi yük­se­li­yor. Busi­ness Insider’ın hazır­la­dığı bu ani­mas­yon, buzul­la­rın tümü eri­di­ğinde dün­ya­nın nasıl deği­şe­ce­ğini gös­te­ri­yor. Tüm buzul­lar eri­di­ğinde deniz sevi­yesi 66 metre yük­se­le­cek­miş. (554)
Her yıl olduğu gibi bu yılın son gün­le­rinde de “Yılın En’leri” lis­te­le­rini gör­meye baş­la­dık. Ancak az sonra göre­ce­ği­niz liste alış­mış olduk­la­rı­nız­dan biraz farklı. Bu liste Bro­oklyn Street Arts – BSA, yani Bro­oklyn Sokak Sanatları’na ait. BSA, kendi ala­nı­nın, yani sokak sana­tı­nın en iyi­le­rini 2009 yılın­dan beri der­le­ye­rek Youtube kana­lına yük­lü­yor. Bu yıl da çevre fotoğ­raf­çısı […]
Artık yazı ve çizim­le­ri­niz için eli­nizi kul­lan­ma­nız şart değil. Günü­müzde pek çok şeyde olduğu gibi buna da bir makine “el” attı. AxiD­raw detaylı metin ve çizim­ler oluş­tu­ra­bi­len bir makine. Dol­ma­ka­lem, mar­ker ve ben­zer nite­lik­teki kalem­leri hemen hemen her yüzeyde kul­la­na­bi­li­yor. Robo­tun ucu maki­ne­nin eri­şe­me­ye­ceği yer­lere uza­na­bil­diği için maki­ne­den daha büyük nes­ne­ler üze­rine de çizim yapı­la­bi­li­yor. Bir gün […]
Ayfer Tunç ve Murat Gül­soy, farklı kül­tür ve zaman­lar­dan yazar­la­rın eser­le­rini kar­şı­laş­tır­dık­ları yeni Diya­log­lar seri­si­nin Saint-Mic­hel Lisesi’ndeki ilk etkin­li­ğinde, Franz Kafka’nın Babaya Mek­tup ile Oğuz Atay’ın “Babama Mek­tup” metin­le­rini ele alı­yor. Etkin­li­ğin yapıl­dığı tarih: 17 Ekim 2016 (130)
Kitap alırken neye bakıyoruz? Yazar? Konu? Değerlendirmeler? Herhalde, çoğu insan için bunlardan biri ya da hepsi önemli. Ama genelde ilk seferde aklımıza gelmese de, istisnasız hepimizin kitap alırken baktığı bir şey daha var: Kapak.