Home Video

Video

Samuel Bec­kett’in 1969 yılında Berlin’de çeki­len görün­tü­le­rin­den oluş­muş bir der­leme. Samuel Bec­kett (1906-1989) Yir­minci yüz­yı­lın en güçlü kalem­le­rin­den ve absürd tiyat­ro­nun önde gelen­le­rin­den biri olan Samuel Bec­kett 13 Nisan 1906’da İrlanda’da Dublin’de doğdu. İyi halli bir Pro­tes­tan aile­nin ikinci çocuğu olan Bec­kett, anne­si­nin koyu din­dar­lı­ğı­nın yarat­tığı hava­nın ve baba­sı­nın uzun yürü­yüş­ler yap­mak­tan aldığı zev­kin etki­sinde […]
Çeviri: Murat Erşen Twit­ter: https://twitter.com/DoCtEiGnOrAnTiA Blog: https://silence22222.wixsite.com/mura… Face­book: https://www.facebook.com/muratersen.m Dina Drey­fus, tele­viz­yon için öğren­ci­lere yöne­lik peda­go­jik amaçlı deney­sel bir fel­sefe prog­ramı tasar­la­mış ve 1965-1969 ara­sında Radio-Tél­é­vi­sion sco­la­ire tara­fın­dan orta­lama 30 daki­ka­lık yak­la­şık kırk yayın ger­çek­leş­ti­ril­miş­tir. En uzun yayın meş­hur 29 rue d’Ulm adre­sinde, 27 Mart 1965’de 5 büyük filo­zo­fun katı­lı­mıyla ger­çek­leş­ti­ri­len, izle­mek üzere oldu­ğu­nuz “Fel­sefe ve Hakikat/Doğruluk” baş­lıklı yayın­dır. […]
Çeviri: Ümid Gur­ba­nov Twit­ter: http://twitter.com/umidgurbanov Blog: http://birnevidipnot.blogspot.com Jac­ques Der­rida (15 Tem­muz 1930, El Biar, Ceza­yir- 8 Etkim 2004, Paris) Fran­sız filo­zof, ede­bi­yat eleş­tir­meni ve yapı­sö­küm­cü­lük ola­rak bili­nen eleş­ti­rel düşünce yön­te­mi­nin kuru­cusu. Yaşamı ve düşün­ce­le­ri­nin olu­şumu Derrida’nın etkin­liği yal­nızca fel­se­feyle sınırlı olmadı. Özel­likle, 1960’lardan sonra yoğun­la­şan siya­sal kon­jonk­tür içinde ırk­çı­lık kar­şıtı hare­ket­lerde yer aldı, Fransa’daki Ceza­yirli mül­te­ci­le­rin hak­la­rını des­tek­ledi, […]
Çeviri: Ümid Gur­ba­nov Twit­ter: http://twitter.com/umidgurbanov Blog: http://birnevidipnot.blogspot.com Gas­ton Bac­he­lard (d. 27 Hazi­ran 1884, Bar-sur-Aube, ö. 16 Ekim 1962 Paris) Fran­sız filo­zof, yazar. 27 Tem­muz 1884’te Bar-sur-Aube’da doğdu. Orta­öğ­re­ni­mini Bar-sur-Aube’da tamam­ladı. Önce 1903-1905 yıl­ları ara­sında Remiremont’ta Posta ve Telg­raf İdaresi’nde, ardın­dan 1907-1913 yıl­ları ara­sında Paris’te Posta ve Telg­raf İdaresi’nde çalıştı. 1912 yılında Mate­ma­tik Bilimleri’nde yük­se­köğ­re­nim dip­lo­ma­sını aldı. Ekim 1919’da […]
Çeviri: Ümid Gur­ba­nov Twit­ter: http://twitter.com/umidgurbanov Mic­hel Fouca­ult ve Noam Chomsky’nin Ulus­la­ra­rası Fel­sefe Projesi’nin dör­düncü gece prog­ramı için 1971 yılında Hollanda’da bir araya gele­rek ger­çek­leş­tir­diği, fel­se­fe­den poli­ti­kaya pek çok sorunu “insa­nın doğası”, “ada­let,” “top­lum­sal sınıf­lar” gibi ana hat­lar üze­rin­den konu­şup tar­tış­tık­ları tari­hin belki de en önemli video kayıt­la­rın­dan biri. (850)
Antik Çağ’ın en önemli uygar­lık­la­rın­dan olan Antik Mısır, Kuzey­doğu Afrika’da Nil Nehri’nin denize dökü­len kıs­mı­nın çev­rine yayıl­mış bir uygar­lıktı. Kuru­lu­şun­dan önce Aşağı Mısır ve Yukarı Mısır ola­rak ayrı­lı­yordu. İki kısım, MÖ 3150 dolay­la­rında ilk fira­vun tara­fın­dan siyasi ola­rak bir­leş­ti­ril­miş ve bu bir­lik­te­lik 3000 yıl boyunda devam etti. Sekiz ana döneme ayrı­lan Antik Mısır, istik­rar­sız sayı­la­bi­le­cek zaman­la­rını Orta […]
Bütün Suların Hâkimi Nati­onal Geog­rap­hic Wild tara­fın­dan hazır­la­nan bel­ge­selde yet­ki­li­ler, bir dönem Syd­ney kıyı­la­rında köpek­ba­lığı sal­dı­rı­la­rı­nın art­ma­sı­nın nede­nini araş­tı­rı­yor­lar. Büyük beyaz köpek­ba­lık­ları ve boğa köpek­ba­lık­la­rı­nın avlanma böl­gesi haline gelen Syd­ney kıyı­la­rında sal­dırı riski gide­rek artar­ken Avust­ral­ya­lı­lar büyük panik içinde kal­mış­lardı. Yaşa­nan sal­dı­rı­la­rın ardın­dan bir grup köpek balığı dav­ra­nış uzmanı olan deniz biyo­loğu, süreci bilim­sel ola­rak […]
SANAYİ DEVRİMİ Röne­sans ve reform hare­ket­le­ri­nin yarat­tığı özgür düşünce orta­mı­nın ortaya çıkar­dığı tek­nik ve bilim­sel alan­daki geliş­me­ler sonucu zen­gin­le­şen Avrupa’nın, bu geliş­me­leri üre­tim ala­nına uygu­la­ma­sıyla 18. yüz­yı­lın son­la­rında Britanya’da ortaya çıkan Sanayi Dev­rimi, ardın­dan Batı Avrupa’ya, son­ra­sında da tüm dün­yaya yayıl­mış­tır. Sömür­ge­ci­lik sonucu zen­gin­le­şen, yaşam düzeyi yük­se­len ve hızlı bir nüfus artışı yaşa­yan Avrupa’nın, tarımda […]
Pablo Emi­lio Esco­bar Gavi­ria, 1949 yılı­nın Ara­lık ayında Kolombiya’nın Anti­oquia ken­tinde dün­yaya geldi. Çiftçi bir baba ve ilko­kul öğret­meni bir anne­nin 7 çocu­ğun­dan biriydi. Çok küçük yaş­lar­dan iti­ba­ren suç işle­meye baş­la­yan Pablo, mezar­lık­lar­dan antik mezar taş­la­rını çalıp turist­lere sat­maya baş­la­ya­rak suç kari­ye­rine baş­ladı. Daha son­ra­sında ufak tefek dolan­dı­rı­cı­lık­lar, kaçak sigara satışı ve fidye için zen­gin […]
20. yüz­yıla dam­ga­sını vur­muş ve 21. yüz­yılda da hâlâ ilgiyle takip edi­len, oku­nan, tar­tı­şı­lan, üze­rine tez­ler yazı­lan bir­kaç filozof/düşünür sayın dese­niz, Anto­nio Gramsci adını mut­laka duyar­sı­nız. Kur­duğu İtal­yan Komü­nist Partisi’nin mil­let­ve­kili ola­rak par­la­men­to­day­ken Mussolini’nin ikti­dara el koy­ma­sıyla mil­let­ve­kil­liği doku­nul­maz­lı­ğına rağ­men (çok tanı­dık değil mi sev­gili okur) tutuk­la­nıp hapse atı­lır. Faşist Mus­so­lini sav­cısı, “Bu bey­nin işle­me­sini […]