Home Video

Video

Bel­ge­sel • 2009 “Ödenecek bedel ağır, ama artık karamsar olmak için çok geç." Geze­ge­ni­mi­zin bugünü bile yaşan­ması zor yıl­ları önü­müze getir­miş­ken gele­ce­ğin nasıl ola­bi­le­ce­ğini düşün­mek iste­mi­yo­ruz. Bir bakıma, gele­ce­ği­miz­den kaçı­yo­ruz. Küre­sel iklim deği­şik­li­ği­nin pek yakında solu­ğu­muzu kes­meye baş­la­ya­ca­ğını bilim insan­ları kanıt­la­rıyla anla­tı­yor. Anla­yan­la­rın hâlâ az oluşu teh­li­ke­nin büyü­me­sin­deki baş­lıca neden­ler­den. Dünya nüfu­su­nun yüzde 20’si, geze­ge­nin kay­nak­la­rı­nın yüzde […]
Bazı film­lerde tele­fon konuş­ma­ları önemli bir yer alır, bazı­la­rın­daysa önem­siz. Ancak bu kısa film, yal­nızca tele­fon konuş­ma­la­rın­dan olu­şu­yor. Andy Sch­ne­ider ve Jonat­han Brit­nell film izle­meyi oldukça seven iki arka­daş. Tama­men ama­törce, film izler­ken akıl­la­rına gelen yara­tıcı fikir­lerle ilgili video çek­meye, farklı mon­taj­lar yap­maya baş­lı­yor­lar. Ancak sonra vide­olar faz­la­sıyla ilgi görünce, işler cid­diye bini­yor ve Bur­ger […]
Albert Eins­tein Alman İmparatorluğu’nun Ulm ken­tinde dün­yaya gelen Albert Eins­tein, yaşa­mı­nın ilk yıl­la­rını Münih’te geçirdi. Lise eği­ti­mini ve yük­sek eği­ti­mini İsviçre’de tamam­ladı. Bir üni­ver­si­tede iş bul­mada yaşa­dığı zor­luk­lar nede­niyle bir patent ofi­sinde müfet­tiş ola­rak çalış­maya baş­ladı. 1905 yılı Eins­tein için bir mucize yıl oldu ve o dönemde kuram­ları hemen benim­sen­me­miş olsa da, ile­ride fizikte dev­rim […]
Yazar­la­rın yazma alış­kan­lık­ları deği­şir. En çok kaçı­nı­lansa gürül­tü­dür. Soka­ğın, evi­çi­nin, tele­viz­yo­nun gürül­tüsü. Ses­siz­lik, yaz­mak için en çok ara­nan olmalı. Bir de müzik. Yazar­la­rın alış­kan­lık­la­rına göre din­le­ne­bi­le­cek müzik tür­leri farklı ola­bi­lir. Yeter ki onu yara­tıcı düşün­ce­le­rin­den uzak­laş­tır­ma­sın. Burada bir video var. Bir esinti gibi zihne sıza­cak bir müzik vide­osu. Yazar­ken aklı­nıza gel­di­ğinde din­le­ye­bi­le­ce­ği­niz… (316)
Cla­ude Monet (14 Kasım 1840-5 Ara­lık 1926), Fran­sız izle­nimci res­sam. Oscar-Cla­ude Monet ya da Cla­ude Oscar Monet ola­rak da bili­nir. Adolphe ve Lou­ise-Jus­tine Monet’nin çocuğu ola­rak Paris’te dün­yaya geldi. 1845’te, yani Monet beş yaşın­day­ken, aile Normandiya’daki La Havre’a taşındı. Monet, Notre-Dame-de-Lorette kili­se­sinde Oscar-Cla­ude ola­rak vaf­tiz edildi. Babası onun aile mes­leği olan bak­kal­lığa devam etme­sini isti­yordu, […]
Leonardo da Vinci, genç bir noter olan Messer/Ser (Üstad anla­mında) Piero da Vinci ve bir çiftçi kızı olan Caterina’nın evli­lik dışı çocuğu ola­rak Vinci kasa­bası yakın­la­rın­daki Anchiano’da doğdu. Modern isim­len­dirme kural­la­rı­nın Avrupa’da uygu­lan­ma­sın­dan önce tam ismi “Vin­cili Üstad Piero’nun oğlu Leonarda” mana­sına gelen Leonardo di ser Pero da Vinci’ydi. Kesin olma­makla bera­ber Leonardo’nun annesi Caterina’nın, […]
Kayısı’nın yapım­cı­lı­ğını Dip­tera Film üst­lendi. Yönet­men: Eray Evren Oyun­cu­lar: Merve Akay­dın ve Emir Boz­kurt. Yumur­ta­nın rafa­dan olma­ma­sıyla baş­la­yan o son kah­val­tı­nın filmi… (149)