Home Video

Video

Göbek­li­tepe İnsan­lık tarihi adına şim­diye kadar bil­di­ği­miz tüm bil­gi­leri tek­rar göz­den geçir­me­mize sebep olan Dünya’nın İlk Tapı­nağı Göbek­li­tepe. Şanlı Urfa’ya 15 km uzak­lıkta olan bu arke­olo­jik site üze­rinde yapı­lan çalış­ma­lar sonucu ortaya çıkan sonuç çok şaşır­tıcı, Göbek­li­tepe günü­müz­den tam 12.000 yıl önce inşa edil­miş. Arke­olo­jik ola­rak Çanak Çöm­lek Öncesi Neoli­tik A Döne­mine (M.Ö 9.600 – 7.300) […]
Beh­çet Hoca “Sev­gi­lerde” şiirinde hem şiirin içsel sesini en yalın söz­cük­lerle kur­gu­la­yıp ekme­ğini suyunu bol eyle­miş, hem de bu coğ­raf­yada yaşa­yan her­ke­sin ken­di­sinde acı­sı­nın bir par­ça­sını bula­bi­le­ceği kro­nik bir yarayı açığa çıkar­mış­tır. Seyfi Gen­çer Beh­çet Necatigil’in “Sev­gi­lerde” şiiri, nere­deyse Tür­kiye coğ­raf­ya­sında yaşa­yan her­ke­sin başın­dan geçen iç kırık­lık­la­rı­nın, birey ola­bilme, anla­şı­la­bilme, kabul görme konu­sun­daki çaba­la­rı­nın yüz­geri […]
Evre­nin Ucuna Yol­cu­luk Bilin­mez olan insa­nın hen zaman ilgi­sini çeker. Bin­lerce yıl­dan beri insan uza­yın derin­lik­le­rinde ula­şa­bi­le­ceği yere kadar göz­lem yap­maya çalış­mış. Önce Dünya’dan baş­la­yıp sonra adım adım geliş­tir­diği gözet­leme araç­la­rıyla öteki galak­si­lere kadar. Bizim­kine ben­ze­yen başka evren­ler varsa onlar bilim insan­la­rı­nın yeni bilim­sel ve tek­no­lo­jik veri­leri ve araç­la­rıyla yakı­nı­mıza gele­cek. Bu nite­likli bel­ge­sel, bizi uzay […]
Güney yarım­kü­re­si­nin en güne­yinde bulu­nan ve güney kut­bunu içe­ren kıta. Afrika ve Okyanusya’nın kuze­yinde olan ve içinde ülke bulun­ma­yan tek kıta­dır. Dün­ya­nın beşinci büyük kıtası. Yüzöl­çümü 14.107.637 kilo­met­re­kare. Güney kutbu etra­fında her tarafı karla kaplı, daima fır­tı­nalı ve buz küt­le­leri ile çev­rili bir kara par­çası. Antark­tika, Ross ve Wen­del deniz kör­fez­leri ile Antark­tika Yarı­ma­dası hariç ana […]
GALİP TEKİN (1958-2017) Fan­tas­tik ve bilim kurgu tarz­daki eser­le­riyle tanı­nan çizgi romancı. Gır­gır der­gi­sinde yetiş­miş önemli çizer­ler­den olan Galip Tekin’in Oğuz Aral döne­mi­nin Gır­gır’ında, komik, fan­tas­tik ve absürt öykü­ler çize­rek baş­la­dığı çizgi roman­ları, gide­rek daha çok bilim kur­guya yak­laştı ve mizahi olmak­tan uzak­laştı. Bir dönem çizgi roman denince akla gelen ilk isim olan Galip Tekin, […]
Mültecilerin artık hiçbir ulusa ait olmayan bir bayrağı var!   The Refugee Nation – Amnesty International Mül­teci Ulusu – Ulus­la­ra­rası Af Örgütü Ajans: Ogilvy & Mat­her New York, ABD Ogilvy & Mat­her ajansı günü­müz dün­ya­sı­nın en büyük sorun­la­rın­dan göç­men konu­suna ina­nıl­maz büyük­lükte bir iş ile dik­kat çek­mişti. Fikir bir yana, dün­ya­nın en büyük orga­ni­zas­yon­la­rın­dan biri olan Olim­pi­yat­lar üze­rin­den […]
Kilit taşı tür­ler (İng: keys­tone spe­cies) bir eko­sis­temde den­ge­nin sağ­lan­ma­sında büyük önem taşı­yan tür­ler­dir. Terim ortaya atıl­dı­ğında sadece otçul sayı­sını den­gede tuta­rak veje­tas­yo­nun (bitki örtü­sü­nün) mik­ta­rını ve çeşit­li­li­ğini koru­yan kurt, aslan, kap­lan gibi besin zin­ci­ri­nin tepe­sin­deki hay­van­ları kap­sa­ıyordu. Fakat daha sonra terim daha geniş hal aldı ve yok­luk­la­rında eko­sis­tem­le­rin büyük zarar göre­ceği can­lı­ları da kap­sar […]
Johann Sebas­tian Bach Eisenach’ta doğdu (21 Mart 1685-28 Tem­muz 1750). Barok döne­min en ünlü ve önemli bes­te­ci­si­dir. Alman tarzı Barok müziği, İtalya ve Fransa’dan aldığı ritim, form­lar ve yapı­larla bir­leş­tirdi. Müzi­ğin tek­nik yapı­sına hâki­mi­yeti ve ente­lek­tüel kişi­liği saye­sinde büyük say­gın­lık kazandı ve ken­di­sin­den son­raki bes­te­ci­leri de etki­ledi. 19. yy’da müziği tek­rar ön plana çıkana kadar çok […]
Dis­co­very Chan­nel tara­fın­dan hazır­la­nan Gele­ce­ğin İnsan­ları bel­ge­seli, doğa ve insan ara­sın­daki iliş­kiye odak­la­nı­yor. Son 100 yılda mil­yon­larca insan doğal doğal afet­ler sonucu haya­tını kay­betse de, insan­lık hızla geli­şi­yor. Bel­ge­sel, geli­şen tek­no­loji ve mühen­dis­li­ğin doğa kar­şı­sında dire­ne­bilme ihti­ma­lini ince­li­yor. Pasi­fikte olu­şan dev tay­fun­lar­dan korun­mak için bina­lar inşaa edi­yor, nehir­leri kont­rol etmek için baraj­lar yapı­yo­ruz ama doğa, deği­şen […]
Anadolu’nun kadim Orto­doks Hris­ti­yan halk­la­rın­dan Kara­man­lı­lar da bu talih­siz hikâ­yede baş­la­rına gelen çileyi çekip göç yol­la­rına düşe­cek, eğreti ve taşı­ması çok ağır bir hayatı omuz­la­rına yük­le­meye çalı­şa­cak­lar­dır. Üste­lik onlar Anadolu’nun Rumca bil­me­yen Rum­la­rı­dır. Melike Karaosmanoğlu Bazı araş­tır­ma­cı­lara göre Modern Yunan tari­hin­deki en büyük facia 1922 yılında Küçük Asya’da yaşan­mış­tır. Zira Anadolu’daki 3000 yıl­lık Helen var­lı­ğını […]