Home Video

Video

Çevi­ren: Murat Erşen Twit­ter: https://twitter.com/DoCtEiGnOrAnTiA Geor­ges Ste­iner • “Tols­toy mu Dos­to­yevski mi?” Fran­cis George Ste­iner, 1929’da Fransa’da doğdu. Ede­bi­yat eleş­tir­meni, deneme ve roman yazarı, filo­zof ve öğre­tim üyesi olan Ste­iner, genel­likle dil, ede­bi­yat ve top­lum iliş­kisi üstüne çalış­ma­lar yaptı. Paris’te öğret­men­lik yap­tığı dönemde Nazi­ler Paris’i işgal etti ve Steiner’ın Yahudi öğren­ci­le­ri­nin büyük bir kısmı bu savaşta öldü­rüldü. […]
Şiir bir arınma sana­tı­dır. İnce­lik, has­sas­lık gibi kav­ram­larla yakın iliş­ki­de­dir. Fakat, tarihe dam­ga­sını vuran zorba hüküm­dar­lara bak­tı­ğı­mızda bu man­tığa aykırı bir durum oldu­ğunu görü­rüz. Tiran­la­rın şiir sev­gisi düşü­nül­dü­ğünde bu sanat, aynı zamanda zalim­li­ğin bir kut­la­ması ola­rak da görü­le­bi­lir. Kla­sik dönem­ler­den modern çağ­lara dek dik­ta­tör­ler nedense şiir yazma konu­sunda ilham bul­muş­lar­dır. Teselli bulma, yakın­lık kurma ya […]
Albert Camus: Dos­to­yevski ve Ecin­ni­ler Üze­rine (1959) Albert Camus’nün Fran­sız tele­viz­yo­nuna ver­diği son röpor­taj­dan bir kesit. Camus, son oyunu olan ve Dostoyevski’nin aynı adlı roma­nın­dan uyar­la­nan Ecin­ni­ler’i anla­tı­yor. Çeviri: Ümid Gur­ba­nov Twit­ter: http://twitter.com/umidgurbanov Blog: http://birnevidipnot.blogspot.com Face­book: https://www.facebook.com/birnevidipnot Vimeo: https://vimeo.com/umidgurbanov (234)
Céline | Üslup (1957 söy­le­şi­sin­den bir parça) Türk­çesi: Murat Erşen Louis-Fer­di­nand Des­to­uc­hes ya da yazı adıyla Louis-Fer­di­nand Céline (27 Mayıs 1894-1 Tem­muz 1961) yazar, dok­tor. Céline, yaza­rın büyü­kan­ne­si­nin ismi­dir. Yeni yazı tar­zıyla Fran­sız ve dünya ede­bi­ya­tın­nın modern zaman­lar­daki geli­şi­mine kat­kıda bulundu. 20 yüz­yı­lın en etkili yazar­la­rın­dan biri ola­rak kabul edi­lir. Gece­nin Sonuna Yol­cu­luk adlı baş­ya­pıtı Le Monde’un Yüz­yı­lın […]
Jacques Derrida | Yazma Korkusu Çevi­ren: Murat Erşen Jac­ques Der­rida (15 Tem­muz 1930-El-Biar,Cezayir-8 Ekim 2004-Paris) Fran­sız filo­zof, ede­bi­yat eleş­tir­meni, yapı­sö­küm­cü­lük ola­rak bili­nen eleş­ti­rel düşünce yön­te­mi­nin kuru­cusu. Derrida’nın etkin­liği yal­nızca fel­se­feyle sınırlı olma­mıştı. Özel­likle, 1960’lardan sonra yoğun­la­şan siya­sal kon­jonk­tür içinde ırk­çı­lık kar­şıtı hare­ket­lerde yer aldı, Fransa’daki Ceza­yirli mül­te­ci­le­rin hak­la­rını des­tek­ledi, Soğuk Savaş dönemi Çekoslovakyası’nın muha­lif hare­ket­le­rin yanında yer […]
“Eğer bir öykü­nün etkisi oku­mayı bitir­dik­ten sonra bile hâlâ sizin yanı­nızda kal­maya devam edi­yorsa bilin ki o, mükem­mel öykü­dür.” Neil Campbell David Constantine’i bir­kaç yıl önce Manc­hes­ter Katedrali’nde bir şey­ler okur­ken gör­müş­tüm. Dağı­nık gri saç­ları, ölçülü ve etki­le­yici sesiyle ora­nın papazı gibi görü­nü­yordu. Tabii ben de o zaman­lar daha genç­tim ve üstümde Constantine’in derin öykü­sü­nün […]
Türk­çesi: Murat Eşen Gil­les Dele­uze: “Baş­ka­la­rı­nın Düş­le­rin­den Sakı­nın”  (1:40 dakika) “Baş­kası düş­le­diği an teh­like var­dır. Düş kor­kunç bir güç isten­ci­dir. Her biri­miz az ya da çok baş­ka­la­rı­nın düş­le­ri­nin kur­ba­nı­yız. Baş­ka­la­rı­nın düş­le­rin­den sakı­nın.” Yir­minci yüz­yıl Batı fel­se­fesi deni­lince akla gelen ilk isim­ler­den olan Gil­les Dele­uze, yet­miş yıl­lık yaşa­mına bir­çok teoriyi ve araş­tır­mayı sığ­dır­mış bir filo­zof. Spi­noza, Kant, […]
Gil­les Deleuze’ün 1975 yılında Uni­ver­sité Vincennes’de ver­diği ders­ten bir parça: Dil, bir emir sis­te­mi­dir. Türk­çesi: Murat Erşen Gil­les Dele­uze (18 Ocak 1925-4 Kasım 1995), Fran­sız yazar ve filo­zof. Kendi özgün düşün­ce­sini oluş­tu­rur­ken Spi­noza, Leib­niz, Hume, Kant, Nietzsche, Berg­son ve Fouca­ult üze­rine monog­raf­lar yayım­ladı, bu filo­zof­la­rın gele­nek­sel fel­sefe tarihi izle­ğin­deki konum­la­rına ve bu izlek dahi­linde yorum­lanma biçim­le­rine […]
Ingmar Bergman: Tanrı Üzerine (1970) Çeviri: Ümid Gur­ba­nov twitter.com/umidgurbanov Ing­mar Berg­man (14 Tem­muz 1918, Upp­sala-30 Tem­muz 2007, Fårö), İsveçli oyun yazarı ve film yönet­meni. Bir Pro­tes­tan papa­zı­nın oğlu ola­rak 1918’de İsveç Uppsala’da dodu. Çok sayıda evli­lik yaptı. Bun­la­rın sonun­cusu, kült oyun­cusu Liv Ull­mann ile. Öteki kült oyun­cusu ise Max von Sydow’dur.  • Berg­man 2005 yılında Time […]
Roland Bart­hes: Met­nin Hazzı • 1973 Çeviri: Murat Erşen https://twitter.com/DoCtEiGnOrAnTiA Roland Bart­hes (12 Kasım 1915, Cher­bo­urg-25 Mart 1980, Paris), Fran­sız yazar, fel­se­feci, gös­ter­ge­bi­limci, ede­bi­yat eleş­tir­meni, ede­bi­yat düşü­nürü. Sorbonne’da öğre­nim gördü. Fran­sız Bilim­sel Araş­tırma Ulu­sal Merkezi’de çalıştı. Col­l­ège de France’ta gös­ter­ge­bi­lim ders­leri verdi. Gös­ter­ge­bi­li­min kurucu isim­le­rin­den birisi Aynı zamanda, post­mo­dern düşün­ce­nin de kurucu öncü­le­rin­den sayı­lır. Barthes’ın düşünce evri­mini […]