Home Video Edebiyat

Edebiyat

Roland Bart­hes: Met­nin Hazzı • 1973 Çeviri: Murat Erşen https://twitter.com/DoCtEiGnOrAnTiA Roland Bart­hes (12 Kasım 1915, Cher­bo­urg-25 Mart 1980, Paris), Fran­sız yazar, fel­se­feci, gös­ter­ge­bi­limci, ede­bi­yat eleş­tir­meni, ede­bi­yat düşü­nürü. Sorbonne’da öğre­nim gördü. Fran­sız Bilim­sel Araş­tırma Ulu­sal Merkezi’de çalıştı. Col­l­ège de France’ta gös­ter­ge­bi­lim ders­leri verdi. Gös­ter­ge­bi­li­min kurucu isim­le­rin­den birisi Aynı zamanda, post­mo­dern düşün­ce­nin de kurucu öncü­le­rin­den sayı­lır. Barthes’ın düşünce evri­mini […]
Samuel Bec­kett’in 1969 yılında Berlin’de çeki­len görün­tü­le­rin­den oluş­muş bir der­leme. Samuel Bec­kett (1906-1989) Yir­minci yüz­yı­lın en güçlü kalem­le­rin­den ve absürd tiyat­ro­nun önde gelen­le­rin­den biri olan Samuel Bec­kett 13 Nisan 1906’da İrlanda’da Dublin’de doğdu. İyi halli bir Pro­tes­tan aile­nin ikinci çocuğu olan Bec­kett, anne­si­nin koyu din­dar­lı­ğı­nın yarat­tığı hava­nın ve baba­sı­nın uzun yürü­yüş­ler yap­mak­tan aldığı zev­kin etki­sinde […]
Dönü­şüm: Franz Kafka’nın en çok bili­nen kısa hikâ­yesi İspan­yol­lar tara­fın­dan Tim Bur­ton­vari bir kısa filme uyar­landı. Mekân­la­rı­nın sade­liği ve ale­go­rik duy­gu­ları nede­niyle Franz Kafka’nın hikâ­ye­leri bir bakıma her yerde geçe­bi­lir. Ama öte yan­dan bu hikâ­ye­ler Kafka’nın kısa haya­tını geçir­diği 19. yüz­yıl sonu –ve 20. yüz­yıl başı– Orta Avrupası’ndan zor­lukla ayrı­la­bi­lir. Mekâna ve mekân­sız­lığa bu eşza­manlı bağ­lantı […]
Aziz Nesin 20 Ara­lık 1915’de, İstan­bul Heybeliada’da doğdu. 1925’de İstan­bul Süleymaniye’de “Kanuni Sul­tan Süley­man İpti­dai Mektebi’nin 3. sını­fına girdi. Oku­lun adı daha sonra İstan­bul 7. İlko­kul ola­rak değiş­ti­rildi. 1935’de Kuleli Askeri Lisesi’ni biti­rip Harp Okulu’na geçti. 1937’de Ankara’da Harp Oku­lunu biti­rip asteğ­men oldu. 2. Dünya Savaşı yıl­la­rında iki yıl Trakya’da çadırlı ordu­gahta görev yapan Nesin, 1942’de […]
Ede­bi­yat, haya­tın en güçlü bel­leği. O olma­saydı yaşa­nan­ları hatır­la­ya­maz­dık. Yaşa­dık­la­rı­mızı his­se­de­mez­dik. Meraklı okur­lar ve araş­tır­ma­cı­lar için… (220)
Ayfer Tunç ve Murat Gül­soy, farklı kül­tür ve zaman­lar­dan yazar­la­rın eser­le­rini kar­şı­laş­tır­dık­ları yeni Diya­log­lar seri­si­nin Saint-Mic­hel Lisesi’ndeki ilk etkin­li­ğinde, Franz Kafka’nın Babaya Mek­tup ile Oğuz Atay’ın “Babama Mek­tup” metin­le­rini ele alı­yor. Etkin­li­ğin yapıl­dığı tarih: 17 Ekim 2016 (330)