Home Video Hayat

Hayat

Pablo Emi­lio Esco­bar Gavi­ria, 1949 yılı­nın Ara­lık ayında Kolombiya’nın Anti­oquia ken­tinde dün­yaya geldi. Çiftçi bir baba ve ilko­kul öğret­meni bir anne­nin 7 çocu­ğun­dan biriydi. Çok küçük yaş­lar­dan iti­ba­ren suç işle­meye baş­la­yan Pablo, mezar­lık­lar­dan antik mezar taş­la­rını çalıp turist­lere sat­maya baş­la­ya­rak suç kari­ye­rine baş­ladı. Daha son­ra­sında ufak tefek dolan­dı­rı­cı­lık­lar, kaçak sigara satışı ve fidye için zen­gin […]
Mültecilerin artık hiçbir ulusa ait olmayan bir bayrağı var!   The Refugee Nation – Amnesty International Mül­teci Ulusu – Ulus­la­ra­rası Af Örgütü Ajans: Ogilvy & Mat­her New York, ABD Ogilvy & Mat­her ajansı günü­müz dün­ya­sı­nın en büyük sorun­la­rın­dan göç­men konu­suna ina­nıl­maz büyük­lükte bir iş ile dik­kat çek­mişti. Fikir bir yana, dün­ya­nın en büyük orga­ni­zas­yon­la­rın­dan biri olan Olim­pi­yat­lar üze­rin­den […]
Dis­co­very Chan­nel tara­fın­dan hazır­la­nan Gele­ce­ğin İnsan­ları bel­ge­seli, doğa ve insan ara­sın­daki iliş­kiye odak­la­nı­yor. Son 100 yılda mil­yon­larca insan doğal doğal afet­ler sonucu haya­tını kay­betse de, insan­lık hızla geli­şi­yor. Bel­ge­sel, geli­şen tek­no­loji ve mühen­dis­li­ğin doğa kar­şı­sında dire­ne­bilme ihti­ma­lini ince­li­yor. Pasi­fikte olu­şan dev tay­fun­lar­dan korun­mak için bina­lar inşaa edi­yor, nehir­leri kont­rol etmek için baraj­lar yapı­yo­ruz ama doğa, deği­şen […]
Son gün­lerde çokça pay­la­şı­lan bir fotoğ­rafta Suri­yeli bir fotoğ­raf­çı­nın maki­ne­sini bir kenara bıra­ka­rak bom­ba­la­nan bir yerde yaralı bir çocuğu kur­ta­rı­şını gör­dük. Bu fotoğ­raf bir başka resmi hatır­lattı bize. Düşünce pla­nında bir res­sam ile muha­bir ara­sında ile­ti­şim kurma karar­lı­lı­ğı­nın dışında bir ben­zer­lik yok­tur. Res­sa­mın ken­di­sini ese­rin­den ayır­mak müm­kün değil­dir, oysa gaze­te­ci­lik etiği, muha­bir kim­li­ği­nin anlat­tığı hikâ­yeye el uzat­ma­ma­sını […]
Ermeni Soykırımı’nın yıl­dö­nü­münde P24 sekiz Tür­ki­yeli yazar­dan Ermeni kar­deş­le­rine bir mek­tup ile­ti­yor. Ermeni Soykırımı’nın 102. yıl­dö­nü­münde, iki yıl önce P24’ün ilet­tiği sekiz Tür­ki­yeli yaza­rın Ermeni kar­deş­le­rine mek­tu­bunu yine­li­yo­ruz… Bu top­rak­la­rın yüz bin­lerce evladı Osmanlı dev­le­ti­nin kararlı ve sis­temli kırı­mına kur­ban düşeli 100 yıl oldu. Bu yur­dun insanı olan yüz bin­lerce Ermeni kadın, erkek, yaşlı, çocuk […]
Bel­ge­sel • 2009 “Ödenecek bedel ağır, ama artık karamsar olmak için çok geç." Geze­ge­ni­mi­zin bugünü bile yaşan­ması zor yıl­ları önü­müze getir­miş­ken gele­ce­ğin nasıl ola­bi­le­ce­ğini düşün­mek iste­mi­yo­ruz. Bir bakıma, gele­ce­ği­miz­den kaçı­yo­ruz. Küre­sel iklim deği­şik­li­ği­nin pek yakında solu­ğu­muzu kes­meye baş­la­ya­ca­ğını bilim insan­ları kanıt­la­rıyla anla­tı­yor. Anla­yan­la­rın hâlâ az oluşu teh­li­ke­nin büyü­me­sin­deki baş­lıca neden­ler­den. Dünya nüfu­su­nun yüzde 20’si, geze­ge­nin kay­nak­la­rı­nın yüzde […]
Bazı film­lerde tele­fon konuş­ma­ları önemli bir yer alır, bazı­la­rın­daysa önem­siz. Ancak bu kısa film, yal­nızca tele­fon konuş­ma­la­rın­dan olu­şu­yor. Andy Sch­ne­ider ve Jonat­han Brit­nell film izle­meyi oldukça seven iki arka­daş. Tama­men ama­törce, film izler­ken akıl­la­rına gelen yara­tıcı fikir­lerle ilgili video çek­meye, farklı mon­taj­lar yap­maya baş­lı­yor­lar. Ancak sonra vide­olar faz­la­sıyla ilgi görünce, işler cid­diye bini­yor ve Bur­ger […]
Albert Eins­tein Alman İmparatorluğu’nun Ulm ken­tinde dün­yaya gelen Albert Eins­tein, yaşa­mı­nın ilk yıl­la­rını Münih’te geçirdi. Lise eği­ti­mini ve yük­sek eği­ti­mini İsviçre’de tamam­ladı. Bir üni­ver­si­tede iş bul­mada yaşa­dığı zor­luk­lar nede­niyle bir patent ofi­sinde müfet­tiş ola­rak çalış­maya baş­ladı. 1905 yılı Eins­tein için bir mucize yıl oldu ve o dönemde kuram­ları hemen benim­sen­me­miş olsa da, ile­ride fizikte dev­rim […]
Star Wars’ın iko­nik karak­teri Pren­ses Leia’ya hayat veren Car­rie Fis­her, geç­ti­ği­miz gün­lerde haya­tını kay­betti. Fisher’ın ölü­mü­nün ardın­dan inter­net dün­ya­sında, hay­ran­ları ve sanatçı dost­ları tara­fın­dan Fisher’la ilgili bir­çok anı, alıntı ve fotoğ­raf pay­la­şı­lı­yor. Aşa­ğı­daki video da Star Wars ve Pren­ses Leia hay­ran­la­rı­nın kal­bine doku­na­cak tür­den. Siyah beyaz vide­oda Car­rie Fis­her, 1975 yılında Star Wars’ın ilk filmi […]
İklim deği­şik­liği geze­ge­ni­mizi geri dönül­mez bir nok­taya sürük­le­diği bili­ni­yor. Küre­sel ısınma nede­niyle buzul­lar eri­yor, dola­yı­sıyla deniz­le­rin sevi­yesi yük­se­li­yor. Busi­ness Insider’ın hazır­la­dığı bu ani­mas­yon, buzul­la­rın tümü eri­di­ğinde dün­ya­nın nasıl deği­şe­ce­ğini gös­te­ri­yor. Tüm buzul­lar eri­di­ğinde deniz sevi­yesi 66 metre yük­se­le­cek­miş. (835)