Home Video Şiir

Şiir

Şiir bir arınma sana­tı­dır. İnce­lik, has­sas­lık gibi kav­ram­larla yakın iliş­ki­de­dir. Fakat, tarihe dam­ga­sını vuran zorba hüküm­dar­lara bak­tı­ğı­mızda bu man­tığa aykırı bir durum oldu­ğunu görü­rüz. Tiran­la­rın şiir sev­gisi düşü­nül­dü­ğünde bu sanat, aynı zamanda zalim­li­ğin bir kut­la­ması ola­rak da görü­le­bi­lir. Kla­sik dönem­ler­den modern çağ­lara dek dik­ta­tör­ler nedense şiir yazma konu­sunda ilham bul­muş­lar­dır. Teselli bulma, yakın­lık kurma ya […]
Beh­çet Hoca “Sev­gi­lerde” şiirinde hem şiirin içsel sesini en yalın söz­cük­lerle kur­gu­la­yıp ekme­ğini suyunu bol eyle­miş, hem de bu coğ­raf­yada yaşa­yan her­ke­sin ken­di­sinde acı­sı­nın bir par­ça­sını bula­bi­le­ceği kro­nik bir yarayı açığa çıkar­mış­tır. Seyfi Gen­çer Beh­çet Necatigil’in “Sev­gi­lerde” şiiri, nere­deyse Tür­kiye coğ­raf­ya­sında yaşa­yan her­ke­sin başın­dan geçen iç kırık­lık­la­rı­nın, birey ola­bilme, anla­şı­la­bilme, kabul görme konu­sun­daki çaba­la­rı­nın yüz­geri […]