Home Ayşe Topbaş

Ayşe Topbaş

Yedi Günah: Suskunlar'ın İzinde...

Eflatun’u yerine yer­leş­ti­rip Kamondo Merdivenleri’nden aşağı ini­yo­rum. Tüne­lin soka­ğında bulu­nan Bere­ket­zade Medresesi’nin yanında bulu­nan Dem Karaköy’de çay molası veri­yo­rum. Ayşe Topbaş “Belki de sus­mak ger­çeği anlat­ma­nın tek yoluydu.” – İhsan Oktay Anar Aklı başında bir insa­nın yapa­cağı iş değildi elbette. Öyle oldu­ğumu da iddia etmi­yo­rum zaten. Sus­kun­lar’da geçen mekân­ları dolaş­mak­tan söz edi­yo­rum. İhsan Oktay’ın o müt­hiş roma­nı­nın […]

Kapalı Kutu, Kuzey Kore: "Otelden çıkmanız yasak."

Sular sel­ler kadar bol yasak lis­tesi sürüp gidi­yor. Ne de olsa dün­ya­nın tek “komü­nist” hane­danı burası. Kim İl Sung âdeta tanrı sta­tü­süne yük­sel­til­miş, her şeyi gören, bilen, asla yanıl­ma­yan Kuzey Kore’yi yok­tan var eden, dev­le­tin ve Parti’nin ölüm­süz lideri. Ayşe Topbaş Uçakta her­ke­sin göğ­sünde ulu lide­rin rozet­leri. Pyongyang’a iner­ken marş­lar çal­maya baş­lı­yor. Âdeta savaşa gider […]

İpek Yolu’nda Sessizlik Kuleleri, Yezd

Sonunda yıl­lar­dır gör­mek için çaba­la­yıp dur­du­ğum yer­de­yim. Ses­siz­lik Kuleleri’nde. Avlu­nun orta­sında bulu­nan çukura yak­la­şı­yo­rum. Rahip­le­rin, akba­ba­lar ölüyü deşip, yiyip bitir­dik­ten sonra kalan kemik­leri top­la­yıp attık­ları çukur. Ayşe Topbaş Nasıl susuz­luk çeker­din Sürül­düm diye ben Bütün ger­çek­ler­den! Fri­ed­rich Nietzche  Asla unu­ta­ma­ya­ca­ğım bir gündü. Saba­hın köründe Şiraz’dan yola çıkıp, İran’ın antik­çağ mira­sı­nın en büyük sim­gesi Persepolis’de güne baş­la­mış, orada […]

Kudüs'te Bir Akşam

Bir an düşün­ce­le­rim­den sıy­rı­lı­yo­rum. Karan­lık taş sokak­lar­dan Kaf­ka­esk görün­tü­ler geçi­yor. Siyah giy­sili, siyah şap­kalı adam­lar sürü­ler halinde. Hepsi bir yere yetiş­mek için hızlı adım­larla yürü­yor, âdeta koşu­yor­lar. Ayşe Topbaş Kut­sal kentte bir kafe­de­yim. Yatsı ezanı oku­nu­yor. Huzur içinde çayımı içip, kitap oku­yo­rum. Soka­ğın önünde kala­ba­lık bir asker grubu var. Ara­la­rında gülü­şüp şaka­la­şı­yor­lar. Asker­le­rin arka­sında duran […]

Katmandu, Son Durak: Yine “om mani padme hum” çalıyor...

Kut­sal suyun kıyı­la­rında ölü­ler yanı­yor. Turist­ler karşı kıyı­dan, sey­re­di­yor. Hinduizm’e göre ölü­ler yakıl­ma­dan ruh­lar huzura kavuş­mu­yor. Ayşe Topbaş Bag­mati Neh­rine giden yol boyunca tez­gâh­lar kurulu. Hindu pan­te­onu­nun tan­rı­ları, tan­rı­ça­ları, puca mal­ze­me­leri, kan­dil­ler, boya­lar, man­da­la­lar satı­lan tez­gah­lara gözü­müz takı­la­rak kut­sal suya bir an önce var­mak için aşağı doğru yürü­yo­ruz. Burası Nepal’in Vara­na­sisi. Yük­sek per­de­den “om mani […]

Pushkar Panayırı: “Sarasvati müzik, şiir tanrıçası. Varlıkların anası, ilk kadın.”

Bizi Ajmer’e götü­re­cek şofö­rü­müzle bulu­şu­yo­ruz. Şofö­rü­müz Hindistan’ın muh­te­me­len en yakı­şıklı erkeği. Ajmer yolu üze­rinde bir oto­ban ote­linde kalı­yor­duk. Yola koyu­lu­yo­ruz. Ayşe Topbaş Push­kar, Racastan’da minik bir kut­sal gölün çev­re­sine kurul­muş sevimli bir kent. Ajmer’e çok yakın. Her yıl kasım ayında kuru­lan pana­yı­rıyla ünlü. Bir de Brahma tapı­na­ğıyla. Kos­koca Hindistan’da Brahma adına tek tapı­nak var. O […]

Allahabad, Kumbh Mela: Ganj kıyılarından yükselen kutsal şarkılar...

İlk baş­larda biraz tedir­gin olsam da bak­tım bir şey demi­yor­lar, san­da­let­le­rimi çıka­rıp ıslak zeminde bata çıka iler­li­yo­rum yan­la­rına. Bu mis­tik atmos­ferde ziya­ret­le­rim kısa süreli olu­yor elbette. Ayşe Topbaş İnsa­nın rüz­gâr kadar hür olduğu gök­lere Götür beni, insa­nın tan­rı­laş­tığı yere Rig-Veda Neh­rin kıyı­la­rında kilo­met­re­lerce sıra­lan­mış insan­lar mah­şer pro­vası yapı­yor. Ben de bu sah­ne­nin içinde dola­şı­yo­rum. Sakal­ları göğ­süne […]

‘’Prag yakamı hiç bırakmadı’’ diyor Kafka...

“Prag yakamı hiç bırak­madı” diyor Kafka. Yaka­sını bırak­ma­yan kent günü­müzde de sım­sıkı tutu­yor Kafka’yı. Prag­lı­lar onu yaşat­mak için elin­den geleni ardına koy­mu­yor. Ayşe Topbaş Prag mezar­lı­ğın­da­yım. Avrupa’nın en eski sina­gogu olan Staronova’nın yanı başında. Umberto Eco’nun bir kita­bına ismini ver­diği ente­re­san mezar­lık. Tuhaf hikâ­ye­leri, daha önce hiç gör­me­di­ğim tarzda mezar taş­ları bulu­nan bir yer burası. […]

Peru'da Son Akşam Yemeği

Zemini ahşap­tan, kiriş­leri meşe ağa­cın­dan yapıl­mış deri ciltli kitap­larla dolu olan yarı loş kütüp­ha­ne­nin kar­şı­sında ne kadar süre büyü­le­nip kal­dı­ğımı bile­mi­yo­rum. Umberto Eco’nun kitap­la­rında geçen atmos­fe­rin için­de­yim sanki. Ayşe Topbaş Plaza de Armas’dan, San Fran­cisco Manastırına’na doğru yürü­yo­rum. Latin Amerika’da her ken­tin bir Plaza de Armas’ı var. Yani ana mey­dan. Geze­nin işi kolay­la­şı­yor bir bakıma. Gör­kemli […]

Baalbek: Önümde uzanan ihtişam, ne yazık ki sözcüklere sığmıyor.

Önümde uza­nan ihti­şam, söz­cük­lere sığ­mı­yor ne yazık ki. Jüpi­ter, Venüs ve Bak­hos tapı­nak­ları. Önce İsken­der daha sonra Selev­kos Kralı Antiokhos’un ve nice­le­ri­nin at koş­tur­duğu, şu an sadece bize ait olan o şahane kent. Ayşe Topbaş İlk baş­larda pek hoş­lan­ma­mış­tım. Şar­la­ta­nın tekiydi. Muh­te­me­len o da bana sinir olmuştu. Pierre, Lübnan’daki reh­be­rim. Türk­çeyi çok az aksanla gayet […]