Home Banu Yıldıran Genç

Banu Yıldıran Genç

Banu Yıldıran Genç
(1977) İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdiyse de edebiyatı asıl olarak öğrenciyken çalışmaya başladığı Adam Yayınları’nda tanıdı, sevdi. Uzun yıllardır liselerde edebiyat öğretmeni olarak çalışıyor, bulduğu her fırsatta okudukları üzerine dergilere yazıyor.

Edebiyattan Tarih Öğrenilir mi?

Ben aslında tarih adına ne bili­yor­sam ede­bi­yat­tan öğren­dim ya da belki cüm­leyi şöyle kur­malı, ede­bi­yat saye­sinde öğren­dim. Banu Yıldıran Genç Liseye yeni baş­la­yan­larla ders yapar­ken ken­dimi sık sık, “Tarih öğren­mek için roman oku­maz­sı­nız, tarihi öğren­mek için tarih kitabı oku­mak gere­kir” der­ken bulu­yo­rum. Çok doğru bir cümle olma­dı­ğını bil­sem de aslında bunu ede­bi­yat der­si­nin ilk yılında […]

Plajdan Kitap Manzaraları...

Saba­hat­tin Ali’lerin, Ste­fan Zweig’ların lis­te­lere gir­diği bugün­leri de gör­dük, sıra çok okun­ma­la­rına, bizim de bunu yaz­ma­mıza gel­sin. Banu Yıldıran Genç Yazın sahilde, hatta şez­lon­gun tam üstünde yaz­mayı düşün­dü­ğüm bu yazı bir­ta­kım sağ­lık prob­lem­leri, son­ra­sında kafa­nın dağı­nık­lığı gibi neden­lerle erte­lendi durdu. Şimdi İstanbul’a dön­müş, iki ay ara­dan sonra işe baş­la­mış­ken, geriye dönük ola­rak aldı­ğım not­ları, bu yaz Kuzey Ege’de bir kam­ping ala­nında neler okun­du­ğunu […]

Refik Halit Karay'ı Seviniz...

Refik Halit Karay’ın mem­le­kette ve sür­günde yaz­dığı öykü­leri bu top­rak­ları, bu top­rak­lar­daki insanı anla­maya ve her şeye rağ­men sev­meye dair… Banu Yıldıran Genç Orta okulu bitir­dik­ten sonra liseye başka bir okula git­tim, alı­şa­ma­dım, çok mut­suz­dum. Dönüp dola­şıp zama­nında hep şika­yet etti­ğim oku­lun çıkı­şında bulu­yor­dum ken­dimi. Bir de üstüne orta okul­daki en iyi arka­daş­la­rım­dan birine âşık olmuş­tum, […]

Çocukluk, O Gizli Bahçe...

Bu say­dı­ğım kitap­lar öyle etki­li­yor ki oku­yanı, bir de bakı­yor­su­nuz ki daki­ka­lar­dır aynı say­faya bakar­ken geç­mişe dal­mış git­miş­si­niz… Çocuk­luk bir büyülü dünya, bir gizli bahçe… Banu Yıldıran Genç Çocuk­ken en sev­di­ğim şey, eğer vakti varsa anne­min yoksa abla­mın kuca­ğına ili­şip ken­dimle ilgili soru­lar sor­maktı. Bebek­li­ğim­den baş­la­yıp anım­sa­ya­ma­dı­ğım üç dört yaşıma uza­nan dönemle ilgili ne varsa bil­mek […]

Bir Zamanlar TRT ve Dizileri...

Benim yaşım Aşk-ı Memnu’ya yet­mi­yor ama ne çocuk­lu­ğumda ne ilk genç­li­ğimde rating’in adını duy­dum, diyo­rum. O kadar güzel ede­bi­yat uyar­la­ma­ları izle­dim ki hâlâ tat­ları dama­ğımda, diyo­rum. Banu Yıldıran Genç Orta­okulda apo­li­tik arka­daş­la­rıma, sağcı-solcu ne demek bil­me­yen ve umu­runda olma­yan insan­lara sinir olu­yor, içime kapa­nı­yor, 12 Eylül’ü konu alan roman­lar, öykü­ler oku­maya devam edi­yor­dum. O abi­ler, […]

Sevmek mi Sevilmek mi?

O yaş­larda her şey kes­kin yaşa­nı­yor, ya siyah ya beyaz, arası olmu­yor, Hay­ran oldu­ğum yazar bun­ları yaz­mış, her satı­rını doğ­ru­la­yan bir olay örmüşse etra­fına, yanı­lı­yor ola­maz, diye düşün­düm uzun uzun. Banu Yıldıran Genç Facebook’u terk edeli beri eski öğren­ci­le­rimle instagram’dan takip­le­şi­yo­ruz. Çoğu üni­ver­si­tede, bazı­ları bitirdi, bazı­ları çalı­şı­yor, bazı­ları dün­yayı gezi­yor. Bayağı duy­gu­la­na­rak bakı­yo­rum fotoğ­raf­lara, o gün­leri özlü­yo­rum, […]

Okumayı Sevmeyen Çocuklar ve Agatha Christie

Agatha Chris­tie kitap­ları en sev­di­ğim kaçış yön­te­mim. Canım mı sıkı­lı­yor, gün­dem çok mu kor­kunç, yüre­ğimi sıkış­tı­ran kitap­lar mı oku­dum… Banu Yıldıran Genç Çocuk­ken oku­du­ğum bazı kitap­la­rın arka­sında el ara­ba­sıyla kitap taşı­yan bir çocuk figürü vardı. O resme dalar gider­dim. Tüm haya­lim o el ara­ba­sını dol­du­ra­cak kadar kitaba sahip olmaktı. Öğret­men­le­rin öner­diği Gül­ten Dayı­oğlu ve Kema­let­tin […]

Hayatta ve Edebiyatta Yüzleşme

Mel­tem Gürle ken­dini okura aça­rak his­set­tir­diği içten­likle bir­çok kalıbı da kırı­yor aslında. Ken­din­den bah­setme, öznel değil nes­nel yaz, geniş zaman kul­lan gibi kural­larla nef­ret etti­ril­di­ği­miz yazı yaz­ma­nın aslında öyle bir şey olma­dı­ğını gös­te­ri­yor… Banu Yıldıran Genç Lise yıl­la­rımda her ayın birini büyük bir sabır­sız­lıkla bek­ler­dim. Yeni bir ay, koşa koşa Beşik­taş iske­le­si­nin yanın­daki gaze­te­ci­den alı­na­cak […]

Büyülü Bir Öykü: "Hişt Hişt"

Bir öyküyle böy­le­sine heye­can­lan­mak, adını hiç duy­ma­dı­ğı­nız bir yazarı bun­dan sonra anım­sa­ya­cak olmak, ede­bi­yat der­sinde kaza­na­ca­ğı­nız en önemli şey zaten. Banu Yıldıran Genç Ede­bi­yatı çok sev­meme rağ­men uzak dur­du­ğum öğret­men­liğe baş­la­ma­mın üç sebebi vardı. 2001 eko­no­mik krizi, yakında doğa­cak çocu­ğumu öğret­men­lik yapa­rak daha rahat büyü­te­cek olmam ve iki aylık yaz tatil­leri. Öğret­men­likte on beşinci yılıma doğru […]