Home Batuhan Aşıktoprak

Batuhan Aşıktoprak

Louis-Ferdinand Céline’in Büyük Romanı Gecenin Sonuna Yolculuk’tan 15 Etkileyici Alıntı

İnsan şu dün­yada tüm vak­tini öldür­meye ya da tapın­maya har­cı­yor, hem de iki­sini aynı anda. Her yüz­yılda, belli sayıda kitap, kendi yüz­yı­lı­nın öte­sine geç­me­nin yolunu mut­laka bulur. Gece­nin Sonuna Yol­cu­luk da, 20. yüz­yıl için­den bu yolu bul­muş önemli roman­lar ara­sında kolay­lıkla sayı­la­bi­lir. Louis-Fer­di­nand Céline’in, Fran­sız ede­bi­ya­tı­nın usta­ları Bal­zac, Stend­hal, Fla­ubert, Pro­ust gibi yazar­la­rın inşa ettiği dil […]

Proust'un Dev Romanı Kayıp Zamanın İzinde'den 15 Eşsiz Alıntı

Mar­cel Proust’un, yir­minci yüz­yı­lın en önemli kitap­la­rın­dan biri sayı­lan Kayıp Zama­nın İzinde adlı dev romanı, içer­diği çeşitli okuma zor­luk­ları ve üç bin say­fayı aşan uzun­luğu nede­niyle, yayım­lan­dığı gün­den beri pek çok ede­bi­yat oku­ru­nun kolay bir biçimde yakın­lık kura­ma­dığı eser­ler­den biri oldu. Kayıp Zama­nın İzinde’yi okuma gözü­pek­li­ğini gös­te­ren­ler ise, Proust’un on yedi yılda ve çocuk­lu­ğun­dan beri kur­tu­la­ma­dığı […]