Home Cevat Çapan

Cevat Çapan

John Berger: Yalnızca Bir Yazar Değildi, Zamanımızın En Saygın Entelektüellerindendi

1972’de G roma­nıyla “Booker” ödü­lünü alan Ber­ger ödül töre­ninde 5 bin ster­lin­lik bu ödü­lün yarı­sını Kara­yip­ler­deki Kara Pan­ter adlı dev­rimci hare­kete bağış­la­ya­ca­ğını, öbür yarı­sını da Avrupa’daki göç­men işçi­lerle ilgili kita­bı­nın hazır­lan­ması için kul­la­na­ca­ğını açık­ladı. John Berger’ı 90 yaşında kay­bet­tik. O yal­nızca bir yazar, şair, düşünce insanı değil, aynı zamanda zama­nı­mı­zın say­gın ente­lek­tü­el­le­rin­den de biri­siydi. John […]